Jaren tachtig voor Verenigde Staten vol onzekerheden telefoontjes „Tclc Bingo 071-122244 Thuiswerk aangeboden Dansen leren? Danscentrum Evert Castelein Tel. 071-123583, b.g.g. 120917 Graag tot ziens. 1775.- 1820.- S f 695.- f 475,- 1595,- medewerker onderhoudsdienst De winnende kaartnummers. LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGIf (Van onze correspondent) WASHINGTON De Verenigde Staten gaan de Tachtiger jaren in met grote onze kerheden. Het land van de „onbegrensde mogelijkheden" heeft de grenzen van de groei in zicht gekregen, er is geen sprake meer van een ongeëvenaarde militaire kracht en voor inflatie- en energieproble men zijn nog lang geen afdoende oplossin gen gevonden. Op energie-gebied zal het land zelfs nog geruime tijd - zeker de ko mende tien jaar - grotendeels afhankelijk blijven van de grillen van een groepje min der ontwikkelden, maar olie-rijke landen, de OPEC. De greep van OPEC op het nog al tijd machtigste land ter wereld zal geleide lijk aan wat minder wurgend worden, maar niettemin zal het wel en wee van ruim 200 miljoen Amerikanen er in belangrijke mate door worden bepaald. Optimisme is er desondanks voldoende. Niet al leen omdat de Amerikanen van nature een nogal zonnige kijk op de wereld hebben, maar ook omdat een veranderend bevolkingspatroon enige hulp zal bieden. De 221 miljoen Amerika nen zullen er in 1990 ruim 242 miljoen zijn. Het aandeel van de 25 tot 50-jarigen daarin zal toe nemen van 32,5 procent tot bijna 38 procent. En aangezien mensen tussen hun 25-ste en 50-ste jaar het meest verdienen en vooral het meest uitgeven, liggen er op economisch gebied nog wel wat mogelijkheden in het verschiet. Meer dan de te verwachten technologische ontwikke ling zal deze verandering Amerika op de been moeten houden. Op technologisch gebied worden geen grote doorbraken verwacht. De huiscomputer zal vrij snel gemeengoed worden, de electrische auto zal een regelmatige verschijning zijn in het ver keer, operaties zullen meer en meer geschieden met behulp van zeer fijne Laser-stralen, de „space-Shuttle" zal menig tochtje in de ruimte maken en computer-storingen zullen nog vaker als excuus gebruikt worden voor het ontbreken van de meest simpele dienstverlening. Deson danks zal de computer-industrie weelderig bloeien, in tegenstelling tot bedrijfstakken als textiel, auto's en tabak. De bevolking van Cali- fornië, Florida en Texas zal fors toenemen, vooral ten koste van de noord-oostelijke staten. Een hamburger van twee gulden zal in 1990 ruim 4 gulden kosten, de prijs van een elegante hotelkamer zal stijgen van rond de 90 naar ruim 250 gulden en voor een beschaafde zes-cy- linder auto, die nu nog geen 12.000 gulden kost, zal een Amerikaan in 1990 tegen de 20.000 gul den moeten neertellen. Alleen een op toeren geraakt PvdA-congres is wellicht wel eens verdeelder dan een groep economen, maar de meeste Amerikanen, die er voor geleerd heben, voorspellen voor de ko mende tien jaar een economische groei van tus sen de 2 en 3 procent, een wat afnemende infla tie, die echter zeker de eerste jaren nog tussen de zeven en negen procent zal zitten, een werk eloosheidspercentage rond de zes en een stijging van de productiviteit van tussen de 1 en 1,5 procent. Vooral die productiviteitsstijging (de afgelopen jaren gemiddeld 0,8 procent) zal van groot belang zijn, althans volgens de gezamen lijke economische commissies uit het Ameri kaanse congres. „Als de productiviteit niet zal worden opgevoerd, zal de levensstandaard van de gemiddelde Amerikaan in de Tachtiger Ja ren achteruit gaan", aldus deze commissie. De leden van deze commissie houden zich niet al leen bezig met economische vraagstukken, maar ook met politiek, en aangezien politiek in de V-S. over het algemeen nog uitstekend blijkt te gedijen op gewaagd optimisme, kwam deze Jobstijding erg hard aan. Er lonken trouwens nog meer grote problemen voor de Verenigde Staten. Op sociaal terrein behoort het land nog tot de onderontwikkelde gebieden. Dat ook in Amerika werklozen, ar beidsongeschikten, ouderen en anderszins uit het arbeidsproces gestotenen zich eens zullen verenigen in een krachtige zo niet gewelddadi ge groep om „de rechten van de buiten zijn of haar schuld minder bedeelde mens", lijkt onaf wendbaar. Vraag is alleen: Wanneer? In de Vijftiger jaren, toen de meeste geïndustriali seerde landen van de onbegrensd lijkende wel vaartsgroei gebruik maakten om op dat mo ment betaalbare sociale zekerheden van de grond te tillen, misten de Verenigde Staten on der het conservatieve bewind van president Ei senhower volledig de boot. Het zou dan ook best eens kunnen zijn dat niet het Vietnam-Sy- ndroom uit de Zestiger jaren of de Watergate- klap van de „Seventies", maar de benepenheid van de 50-er jaren de Amerikanen in de toe komst het meeste parten zal spelen. Maar wellicht zijn al deze beslommeringen maar kinderspel vergeleken bij een prognose van het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken. Gevreesd wordt, dat het aantal landen dat over eigen atoomwapens beschikt, in 1990 vrijwel zal zijn verzesvoudigd. Mogelijk 35 landen zullen dan de vinger aan de meest angstwekkende trekker hebben. DICK TOET Nagekomen familiebericht Onverwacht werd van ons weggenomen, voorzien van H. Oliesel, mijn echtgenote en I moeder MARIA EMMA GERARDA irl VALENTIJN VAN IMMERSEEU el op de leeftijd van 47 jaar. Langeraar, 28 december 1979 Woudsedijk 18. Geen bloemen - Aan huis geen bezoek Zaterdag 29 december is er om 19.00 uur Avondmis in de Parochiekerk van de Hadrianu Langeraar. Zondag 30 december rozenkrans 1 bed om 19.00 uur in voornoemde kerk. Maan 1 31 dec. zal in voornoemde kerk om 11.00 uur Eucharistieviering worden gehouden, waarna f begrafenis om 12.00 uur zal plaatsvinden op RK kerkhof aldaar. Na de plechtigheid gelet T heid tot condoleren in het Parochiehuis. /Qv^ yo)\^ C—S 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden niet groter dan 12 letters), leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende dagen: Z slechts 2x betalen Z regel-telefoontjes M' te plaatsen over een of 2 kolom met grotere ■w letterkoppen 31 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schriftelijk aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur. LOOP- ot sloopauto's te koop gevraagd, tegen contante beta ling. Tevens afstandsverklaring. Tel. 071-760154. LOOP- of sloopauto's te koop gevraagd tegen contante beta- ng. Tevens afstandsverklaring. Tel 071-760154. Diversen GEBROKEN RUITEN, glas-in- lood reparaties worden door mij met spoed hersteld Ook leve ring van ventilatoren. Glasrepa ratiebedrijf D. Galjaard, de Sit- terlaan 76. tel. 071-132916. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen. Schelpenkade 47, Leiden. Tel. 120794. Tegelhandel ..Mastrigt", Oude Vest 111, Leiden. Tel. 071- 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd In het leggen van plavuizenvloeren. 5 jaar garantie. Gebroken ruiten, glas-in-lood reparaties, worden door mij met spoed hersteld. Ook levering van ventilatoren. Glasreparatie bedrijf D. Galjaard. Oe Sitter- laan 76. Tel. 071-132916. Bij ontwikkkelen en afdrukken van uw kleurenfilm (20-24 en 36 opnamefilms) gratis nieuwe KO DAK KLEURENFILM ASA 400 voor de halve prijs. Foto van Be- mmelen, Kerklaan 2. Zoeter- woude. Tel. 01715-1353. I Onderhoud en reparatie Radio of tv DEFEKT. bel 01729- 8523. b.g.g. 9251. wij komen di- rekt, ook voor wasautomaten en geisers, ook 's avonds. VERBOUWEN, is dat duur??? Frebouw geeft goed advies, en werkt voor aantrekkelijke prij zen. Verbouwing en timmerwer ken. Onderhoudswerk, ook de kleine klusjes. Badkamers, dou checellen en keukens. Dakwerk en isolatie. Schoorsteenvegen. Bel voor een vrijblijvend advies: FREBOUW. 071-760059. I Woonruimte te I huur aangeb. FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook in nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels. lunches. Inl. dagelijks, An- tonius Clubhuis. Lange Mare 41-43. tel. 131626. KAMERS te huur voor meisjes. Te bevragen: Ruiterstr. 50, Noordwijk. Tel. 01719-13694. MERCEDES 450 SL '74, f 25.950. Mercedes 350 SL '73. 22.950. Mercedes 450 SLC bijna "78, 52.500. Pontiac Trans Am apr. '79. 25.960. Pontiac Firebird autom. gas '75, f 7450. Chevrolet Camaro '75. autom., 8950. 3x Ford Capri 1600 GT '75/'76 v.a. ƒ6950. BMW Touring '74. 4950. BMW 2002 autom. '74. ƒ4950. 6x Ford 1600 L en Combi '75/'76/'77/'78 v.a. ƒ3950. Opel GT '71 5950.-. Alfa Ro meo 1600 Giulia '76, 4950. Saab 99 '76. 7950. Peugeot 504 autom.. '74 3950. 3x Hon da Civic '75/'76/'77, v.a. 3950. VW Kever autom., 4950. Ford Fiesta '77. ƒ7950. 3x Volvo. '72/'74, v.a. 4450. BMW 3 lit., 75. ƒ7950. Opel Rekord 4-drs. autom., gas, '76, 5950. Verder keuze uit nog 100 stuks. Auto bedrijf ATN, Dorpsstr. 25. Nieuwkoop. Lid Bovag. 01725- 9214/2481 (ook 's avonds). Verhuur van KINDERFILMPJES Donald Duck. Laurel en Hardy. Foto De Groot, de Kem- penaerstraat 21. Oegstgeest. Dank aan Hl. Maria Clemens Gerardus Antonius en Maddel Sasso voor verhoord gebed. Exclusieve LIJSTEN in vele ma- direkt uit voorraad lever baar. voor inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25, Oegstgeest. tel. 071-156444. i Onroerend goed aangeb. Koudekerk a.d. Rijn. Goed on derhouden EENGEZINSWO NING met voor- en achtertuin. Ind.: woonkamer met open haard, vergrote open keuken, badkamer met ligbad. 4 slaap kamers en hobbyruimte. Incl. cv en warm watervoorziening. Kostprijs 169.000 k.k. Telefo nische inlichtingen. 01714- 3547. Noordwijk, vlak achter Boule vard, mooi huis met zomerhuis. Tel. 071-892512 na 19.00 uur. HUIS KOPEN maakt het u makkelijk met de gratis uitgebreide overzichtelij ke woongids van Makelaardij i Woonruimte te huur gevr. Huish. pers. gevraagd 2e jaars student rechten zoekt tegen 1 januari KAMER in Lei den. Tel. Breda 076-135189. Studente. 1e jrs.. zoekt drin gend KAMER in Leiden of om geving. Tel. 01736-5247. Huishoudelijke HULP gevraagd. Twee dagen in de week, waar onder vrijdag voor totaal 10 of 12 uur. Mw. Wessel, Willem de Zwijgerlaan 43, Oegstgeest. tel. 152007. kWinkel/kappers 1 pers, gevr. Te koop: FIAT 127, bouwjaar 1975, 61.000 km. Telefoon 11713-3249. Gevraagd VERKOOPSTER (part-time) 3 dagen per week. Minimum leeftijd 18 jaar. Alge- mene ontwikkeling, enthousi- ast. kennis der branche sterkt tot aanbeveling. Sollicitatie uit sluitend na tel. afspraak. PIER ROT juwelier-horloger, Maars- mansteeg 21. Leiden, tel. 071- 120778. Te koop: MINI 850, donkerrood 1976 en Taunus 1600 L, blauw, 1975. beide in goede staat. Te- efoon 071-761762. Te koop aangeboden: A. M. C. .remlin X 2 2 coupé in onbe- ispelijke staat, zeer billijke srijs. Deylerweg 133, Wasse naar. Tel. 01751-16003, na 15.00 uur /pi Meubelen, 7 huisraad enz. GORDIJNEN GRATIS GE MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. 214, Leiden, tel. 071-122614. rALBOT 1307 GLS, bj. '76. 35.000 km. werkelijk in prima ;taat. Slechts 3.450,-. Tel. 11720-73213. 3EDRIJFSWAGENS: 8x VW Be itel. geslot. en met ramen. /m '78. v.a. 4950. VW Bus. 9 >ers., '75. 5950. Mercedes 206 lies.. '75. 4950. Mercedes 308. verl.. '75, rijbew. B/E, 7500. Peugeot J7 dies.. '76, 5950. Autobedrijf ATN. lorpsstr. 25, Nieuwkoop, lid 3ovag. 01725-9214/2481 (ook avonds). Tot 50% KORTING op banden, iccu's. uitlaten, schokbrekers. rekhaken. Jansen. Nassaus- raat 2. Bodegraven. Tel. 11726-1.43.61. LOOP- of SLOOPAUTO'S te koop gevraagd tegen contante betaling. Tevens afstandsverk- laring. Tel. 071-760154. Diversen pers, gevraagd Wilt U thuis lichte, afwisselende werkzaamheden verrichten op die uren welke uzelf beschikbaar stelt. Verdiensten plm. 250 - per week. Geen ervaring nodig. Inlichtingen Postbus 6836 te Nijme gen (s.v.p.l Antwoordenvelop bijsluiten). MERCEDES BENZ DIESELMO TOREN voor uw boot. Wij zor gen desgewenst voor een des kundige inbouw. Wij leveren: - Keerkoppelingen. - Waterge- koelde spruitstukken. - Ollekoe- enz. Stipdonk Leiden. Schuttersveld - Tel. 122525, pri- 141032. Te koop CITROEN GS bj. '75, km.stand 50.000, i.z.g.st. Prijs f 4000,-. Tel. 01714-2666. CTe koop aangeboden NERGENS ZO'N KEUS. VER LICHTING. hang-, wand- en staande lampen. Fa. De Lange, Molenstraat 49. Noordwijk. Tel. 01719-11500. levering door de gehele Bollenstreek. Te koop HANDNAAIMACHIEN- TJE, kort zwart bont jasje maat 38-40. lange bruine bontjas mt. 42-44. goed spelende radio. Tel. 120520. HEUGAFELTTEGELS. kleuren direct leverbaar. 5 jaar garantie. Gemakkelijk te gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98, Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. DATSUN-DEALER DE MEESTE MODELLEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR AUTO HEEMSKERK ROELOFARENDSVEEN - LEIDEN TEL 01713-2866^>TEL 071-133861 BIJVERDIENSTEN. tevens thuiswerkzaamheden! Inlichtin gen (gefrankeerde antwoorden- veloppe bijsluiten): Nationale Workshop, Postbox 743, 5201 AS 's-Hertogenbosch. Huurautobedrijf vraagt: all round CHAUFFEUR. In part time dienst. Tel. 071-123055. Lessen en clubs Begin januari starten de nieuwe danslessen^Neer. Wilt u ook leren dansen, schrijf dan in op één van onze gezellige clubs en bel of kom even langs bij Hooglandsekerkgracht 48, Leiden. JEUGDCLUBS VAN 7 T/M 13 JAAR (SPECIAAL TARIEF) CLUBS VAN 14 T/M 20 JAAR CLUBS VAN 20 JAAR EN OUDER CLUBS VOOR GEHUWDEN EN PAREN CLUBS VOOR 65-PLUSSERS (SPECIAAL TARIEF). Inlichtingen en inschrijvingen dagelijks van 14-16 uur en van 19- 21 i EUR0TEX REIZEN'EUR0TEX REIZEN-EUR0TEX REIZEN EUR0TEX REIZEN EUROT^ vanaf 15-daagse vliegreizen 17-daagse busreizen 1555.- 17-daagse treinreizen f 660.- 15-daagse vliegreizenVl; .anaff 7fn Costa Dorada I IU, Costa d'Oro 1 695,- Costa del Sof' f 795," I 785,- Costa Bra va Mallorca «anai 1715^ HOTELS MET VOLLEDIGE VERZORGING 15-daagse vliegreizen 17-daagse treinreizen vanaf f TOfl Costa Brava I 4v, vanaf 15-daagse vliegreizen 17-daagse busreizen f 660.- 3 ^15-daagse treinreizen 1740 02 02 Voor informatie en gratis programma: Reisbureau EUROTEX B.V. 3 Sarphatistraat 54 1018 GP Amsterdam tel. 020-267843 of bij een der Eurotex bij- of boekingskantoren 17-daagse busreizen vanaf ^17-daagse treinreizen EUROÏ f3 reizef Huwelijk/ kennismaking ..CONSTANCE" Erkend door Raad van Toezicht. Vrijbl. inl. over onze serieuze en persoonl. bemiddeling voor huwelijk of duurzame man-vrouw relatie. Voor contacten van beter ni veau. Inl.: Alphen a/d Rijn, Han- delttof 55. tel. 01720-2.31.04. MICRO-COMPUTER bedienen in basic of assembier. Leer dit op onze computer Vlasveld. Tel. 071-120848. Autorijschool MIELOO. Tel. 071-213800. Sperwerhorst 18, Leiden. iSKfc Bi omfietsen 1 en rijwielen Wij geven een leuk inruilprijsje voor UW OUDE FIETS bij aan koop van een nieuwe Batavus - Gazelle - Sparta - Peugeot fiet sen. Tweewlelerspecialist Pola- nen, Haarlemmerstraat 201, 5 Meiplein 128. De Leidse Onderwijsinstellingen vragen voor spoedige indiensttreding een (voor de avonduren) Werktijden van 15.30 tot 24.00 uur. Hij zal worden belast met het verrichten van schoonmaakwerk en de bewaking van ons mo derne kantoorgebouw. Belangstellenden kunnen hun mondelinge of schriftelijke sollicitaties richten aan de afde ling Personeelszaken. leidse onderwijs instellingen Leidsedreef 2. Postbus 200 2350 AE Leiderdorp Telefoon (071)89 92 55* N.D.B.-Leiden is een toonaangevend mo dern grafisch bedrijf, waar voornamelijk tijdschriften in vellen en rotatieoffset worden vervaardigd. Onze nieuwe vestiging op het Industrie terrein te Zoeterwoude biedt alle voorde len van een modern bedrijfsgebouw. Wij kunnen op korte termijn plaatsen een ASSISTENTE.. COMMERCIËLE AFDELINGEN - leeftijd 17 jaar - 23 jaar - MAVO opleiding (bij voorkeur talenpak ket) - enige vaardigheid met correspondentie in Engels en Duits strekt tot aanbeveling - type-diploma Wij bieden naast een goed salaris o.m.: - Winstdelingsregeling - Studiekostenregeling ook voor gezinsleden - Uitstekende bedrijfskantine - Gratis maaltijden bij overwerk - Reiskostenvergoeding Belangstellenden worden verzocht hun te lefonische of schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken. NEDERLANDS DRUKKERIJ BEDRIJF B.V. Produktieweg 5 2382 AP Zoeterwoude tel. 071 -41 01 14 Tijdens JcTcleBmso trekking f 5.949,84 I IJ.» ,v, L 124 december 1979 zijn de prijzen gevallen op de volgende kaartnummers. Als er meerdere kaartnummers ondereen prijs staan vermeld, moet u het bedrag delen door het aantal kaart nummers. De getrokken getallen in voleorde van trekking: 49 27 22 59 38 7 57 52 74 64 20 39 54 19 60 7S 36 47 9 75 51 53 14 26 37 S3 5 55 70 I3 66 IS 65 71 87 48 S9 23 2S 46 16 45 15 31 58 43 41 76 50 17 84 25 6 24 73 Hoofdprijzen: f 100.000 y (f 100.000,- per kaan) f449983 f50.000 30.000.- per kaart) 2106827 f 25.000," (/25.0Ö0.- per kaart) 2380420 f 10.000,- (J 5.000. perkaart) 2208133 2978005 f5.000,- (ƒ5.000,- per kaart) 240SS04 Prijzen: f 6.450,- (f 1.075.- pet kaart) 2067763 2232001 2942838 2973053 2179595 2249349 f 6.350,04 I! 529.17 perkaart) J097655 1358288 2572470 2915773 1206538 1446052 2638249 3168518 1225362 2199419 2718081 3214724 f 6.249,96 ff520.83 perkaart) 1004088 1044063 1325100 2094281 1017426 1124205 1468928 2S04I93 1028608 1213890 2074639 29S8431 f 6.150,06 (ƒ439.29 perkaart) 1007674 1254603 24519S2 2837555 1116230 1362604 2656099 2870246 1206359 2070932 2812101 3137716 1222355 2396632 f 6.049,96 (f I95./6 perkaart) 1036312 f473069 2270320 2918318 1060988 14S2504 2327925 3000110 1147033 1485022 2475388 3035453 1170485 2025904 2549543 3113210 1236446 2072598 2632288 3149539 1269438 2090802 2647032 3172426 1311008 2100641 2694188 3239756 1415384 2144890 2777593 IOOT39S 2121172 2456629 2851767 102)168 2156146 246368J 2867669 f296427 2172457 2547591 2885156 1360737 2293662 2550418 2935549 I4J9JSS 2299821 2615770 2963524 1436647 23Jf513 2629007 2970J59 1490428 2314693 27)2457 30)8752 2003288 23)6860 2809112 3071980 2004760 2366659 2823243 3168490 2117692 2438452 2645098 f 5.850,21 (I 114.71 por kaart) 104)771 1)70107 2224195 2812339 f069442 f372919 2229590 2S3I02S J077900 1425378 23124)8 294949S IOS7135 I43ISI7 2359J40 2988)41 1087687 145605S 2424681 2991850 II723ff 204)225 2468980 2995197 1 194932 2055595 2481276 3018543 1287974 2073211 2488467 3044312 1309466 21044)5 2537451 3070260 J347945 2IS26I) 2642998 3083047 1348323 2f90160 2673835 3137822 1)64219 2198809 2723)20 3236354 1365554 2202828 2805749 f 5.750,29 (ƒ80.99 por kaart) I004S79 2022225 243S272 2S49665 1005771 202909S 24S3674 2889)39 1066425 2071347 2486949 2934248 1081430 20S46S6 2535823 2945844 II53309 2091614 2542429 2949971 12S4254 2093740 2552)14 2966375 1294266 2125342 2579460 2975742 1353946 2134146 2610687 2980896 I356256 217)109 2646407 3008953 1)65700 2204289 2647085 3019145 I3S9657 2246371 2729S24 304120I 1396046 2249747 27)3676 3061091 1413526 2271572 27)6738 3129762 1422971 2284356 2774SI2 3J44S66 1452422 2316196 2775002 3153300 1456108 2)80745 2795573 3212458 2012404 2389857 2805241 3230628 2018089 2427439 2808175 f 5.649,72 (ƒ61.41 perkaart) 1007901 1366908 2187568 2717601 1014016 1369956 2257398 2725012 1024046 1)81096 2262262 2751556 1041958 1402380 2270679 2783983 1048315 1405659 2317576 2S2I061 106425) 1427477 2)26943 28)3445 1064655 14)9206 2)36565 2838S14 1068455 1440725 2)76244 28625)8 1070647 1454664 2388742 2862700 1084497 1473051 2409745 2885154 1098247 2019169 24)8053 2945525 1107813 2019359 2459561 297)778 1125865 2026805 25)4455 3021053 1166972 2054472 2535020 3025625 1184675 2056212 2543196 3032040 IIS9372 2085710 2556151 3057549 1214241 2092814 2568)4) 3109361 12194)1 2105595 2594379 JI39675 1256095 2116387 2633194 3155862 1271974 2130239 2665050 3157054 I31069I 21)6717 2678345 3157208 1)51280 2140610 2690648 3187289 1365748 2156193 270082) 3204)52 f5.550,27 (ƒ45.87 por kaart) 1006834 1426638 2324677 2767744 1019478 14)2431 2337252 2770473 1068561 1449243 2342465 2802)52 1069559 147)680 2)64845 2862959 107)268 1476733 2387359 2876058 1084518 149)02) 2391953 2880812 1090447 2018855 2433637 2885495 109262) 2055)10 2437687 2917259 III9736 20874)1 2458066 29)8854 1140049 2091317 2480408 2942346 1146022 2091611 2498200 2949932 118481) 2092116 2499641 2982626 120)819 2111384 2514225 29S4477 I2I456S 2114444 2522016 3021186 1236467 2145)10 2524276 30-17463 1256442 2155681 25)2298 3079938 1279476 2162105 2533461308)260 1295788 2174407 2602506 3092835 1297973 2189227 260717) 3099905 1299532 2192078 2616905 3103573 13)2754 2207904 2624602 3IIS727 1332940 2227275 264309S 3128963 1335124 2237555 2684769 3133145 1341104 22941)5 2687393 3173202 1345664 2295621 2699730 3191059 1354637 2299811 2717412 3192960 13605/0 2304244 2721222 31940)2 1363468 2)04267 2721471 )20ioö6 I37S270 2308763 27)3571 3227112 1398616 2316193 2759809 3236649 1407365 Over de prijzen is geen kans spelbelasting verschuldigd. Bingo! Gefeliciteerd. Ga niet uw winnende kaart naar een kantoor van de Rabobank. Het bedrag wordt binnen enkele dagen bij geschreven op uw bank- ot giro rekening, ot u krijgt bet contant. Kaartverkoop voor 14 januari a.sj Vanaf volgende week donderdag kunt u kaarten kopen voor de trekking van 14 januari a.s. Spelen en laten Spelen. Postbus 46.6800 AA Arnhem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6