Ik durf de woningzoekenden straks niet meer onder ogen te komen" Wethouder drs joon van volkshuisvesting Bejaarde Jo is nog goed ter been oorhout staat p de drempel (3) ZfAD Het gemeentebestuur van Voorhout staat in de komende maan den voor de beslissing om uit te groeien van een dorpje van ze venduizend zielen naar een gemeente van zo'n elf- tot twaalf duizend inwoners. In de afgelopen zomer werd de beslissing om in een tiental jaren twaalf- tot vijftienhonderd huizen te bouwen in het plan 'Oosthout' door een aarzelende raad tegengehouden. Binnenkort komt de gemeenteraad opnieuw voor de beslissing te staan. Het college onder aanvoering van burgemeester M. van de Wouw en wethouder van huisvesting drs. B. Joon is een ster ke voorstander van de groei in Oosthout. Een deel van de ge meenteraad is huiverig. In een drietal afleverigen heeft de Leid- se Courant de problematiek uiteengerafeld. Donderdag werd de geschiedenis van 'Oosthout' belicht; gisteren werd het optreden van projectontwikkelaar S. Noorlander uit Leiderdorp nader be keken. Vandaag de afronding van de serie: een inventarisatie van de voor- en nadelen die bouwen in Oosthout voor de Voor- houter oplevert. Dat het aantal voordelen veel groter is dan het aantal nadelen is inmiddels wellicht al gebleken. Wel is het zo, dat de nadelen een emotioneel karakter dragen. De tegenstan ders zijn bang dat hun 'eigen' Voorhout definitief verdwijnt het karakter van het dorp verloren gaat. De emotionaliteit die met een en ander gepaard gaat, maakt het géwicht van deze argu menten groot. Met de woorden van drs. Joon is de pro blematiek duidelijk. Burgemeester Van de Wouw onderschrijft dan ook krachtig de stelling, dat bouwen in Oosthout onver mijdelijk is om de woningnood onder de gemeentenaren op te heffen. „We kunnen niet anders, willen we die mensen eens aan een goede woning helpen. De moge lijkheden binnen het nu al bebouwde ge bied zijn uitgeput. Maar als we dan over het spoor gaan, dan moeten we dat na tuurlijk wel goed doen. Er zal op een evenwichtige manier gebouwd moeten gaan worden. Vandaar onze eisen aan een goede ontsluiting, richting Sassenheim en de aanleg van twee tunneltjes onder hei spoor om met de huidige kern maar een eenheid te kunnen behouden. Voorhout moet straks een gemeente worden waar iedereen goed kan leven, werken en wo nen. Dat laatste is momenteel niet het ge val". Bouwen in Oosthout levert voor de huidi ge inwoners ook grote voordelen óp. Als Voorhout straks groeit naar een gemeente met meer dan tienduizend inwoners kun nen een aantal voorzieningen worden in gebracht. Een N.S.-station met een regio nale functie is een van de eerste zaken die haalbaar lijkt. Maar wat te denken van de voordelen voor de plaatselijke midden stand, die dankzij een groter draagvlak meer mogelijkheden krijgt en bijvoor beeld het assortiment kan uitbreiden. Ook is er kans op een zwembad en mogelijk een school voor voortgezet onderwijs. Het financiële draagvlak voor een gemeente met meer dan tienduizend inwoners kent immers een breder draagvlak en kan de lasten van voorzieningen als een overdekt bad en een school voor voortgezet onder wijs wel torsen, terwijl de kleinere ge meenschap dat nu niet kan. Burgemeester Van de Wouw: „Natuurlijk is zo'n zwembad, een station en een school wel aardig om in de discussie in te bren gen. Maar in feite gaat het ons er alleen om de woningzoekenden te kunnen hel pen. De andere argumenten zijn van se cundair belang". Over de tegenstanders merkt de burgemeester op: „Ik begrijp hen best. Ik kan me voorstellen dat de be woners van de luxe villawijk aan de rand van Voorhout vrezen, dat het rustieke plekje dat ze zich eens hebben aange schaft, door uitgroei in de verdrukking raakt. Reeël is zo'n vrees misschien ook wel. Die mensen hebben zich in het lan delijke Voorhout ingekocht en preferen dat het dorp landelijk blijft. Maar ze ge ven daardoor de anderen niet de moge lijkheid om ook behoorlijk te gaan wonen. Ook kan ik best meevoelen met de au tochtone Voorhouter die bevreesd is voor het verdwijnen van het Voorhoutse ka rakter. Zo'n inwoner wil dat Voorhout het Voorhout van zijn vader en grootvader blijft. Maar hij zal toch ook wel begrip kunnen opbrengen voor de noden van zijn medemens. En laten we nu eens eer lijk zijn. Als Voorhout niet groeit naar een grotere eenheid, dan wordt het risico groot dat het einde van deze gemeenschap in zicht komt. In alle discussies over de gemeentelijke herindeling is de grens qua inwoneraantal blijven steken op tiendui zend. Gemeenten met minder inwoners moeten kunnen aantonen dat zij uniek J 'osefien ïeeft al dertien kattejaren j chter de nog atletische rug, maar on- - inks deze respectabele leeftijd is zij v r nog lang niet aan toe voorgoed in te 'apen. De tweede kat van deze week 5 Pet Puck, een gezellige rood-wit ge- lekte en reeds gecastreerde kater met ('tte sokken. baas van Josefien is onlangs overleden Mosefien werd naar het asiel gebracht 'fl, (iet de bedoeling haar eveneens voorgoed jite laten slapen. Maar hoewel het dier - rj vpar menselijke normen omgerekend- de "fgentig al is gepasseerd, voelt zij hier "ets voor. De kwieke schildpadpoes is jfldig getekend. Rood, zwart en diverse sefien is rustig, maar beslist niet passief en houdt ervan eens lekker bij deze of gene op schoot te kruipen. Het roepen van de naam Josefien is voor haar aanleiding vele hartstochtelijke 'koppen' uit te delen. Van flegmatieke Josefien kan niet ver wacht worden, dat zij, gelijk haar grote broer de tijger in de wilde natuur, in de huiskamer halsbrekende capriolen uit haalt. Met een roofdier heeft Josefien weinig gemeen. De poes is tevreden, houdt niet van buitenspelen en wil veel geknuffeld worden. Josefien lijkt daarom uitermate geschikt voor mensen, die bijvoorbeeld nog nooit een kat hebben gehad en die het niet aan- durven gelijk zo'n al te wild poezebeest in sen, die de nodige aandacht voor 'tante Josefien' hebben, voelt zij zich beslist op haar gemak. Jaloerse Puck Puck heeft verrassend veel weg van Jose fien. Zowel qua leeftijd als karakter zou den zij moeder en zoon kunnen zijn. Puck houdt zich bij voorkeur met het mensen ras bezig. Als er soortgenooten binnen zijn territorium verschijnen, wordt de bonte kater nog roder dan hij al is. Om die re den heeft de vorige eigenaar -die nog drie katten bezat- dan ook afstand van Puck moeten doen. Puck is watje noemt jaloers. Van vriendjes van eigen afkomst moet zijn, dat hun dorpse karakter van een dus danige vorm is dat opheffing weinig min der dan een nationale ramp zou beteke nen. Zouden wij dat ooit voor Voorhout kunnen aantonen. Ik geloof het nooit. En omdat ons dat nooit zal lukken, gaat Voorhout verdwijnen als de gemeentelijke herindeling wordt uitgevoerd". Hoorzitting Voorafgaande aan de definitieve beslis sing in de gemeenteraad staat de Voor houtse burgerij nog een hoorzitting te destemeer behoefte aan menselijke aan dacht. Op mensen na, wil de kater het rijk voor zich alleen hebben. De vriendelijke kater gaat gekleed in een dikke rood-wit gevlekte'jas van uitsteken de kwaliteit. De voorpoten zijn van top tot teen wit, alof het een alternatief gelaarsde kater betreft. De achterpoten stappen rond in bescheiden sdkjes van dezelfde kleur. Zijn volle baard is eveneens smette loos wit. Bij de bek vertoont zich een roodbruin vlekje. Je zou denken, dat Puck, voordat hij naar het asiel werd ge- wachten, waarschijnlijk nog in januari. Bezwaren die men heeft tegen de voorge nomen uitgroei kunnen daar worden geuit. Maar natuurlijk is ook de groep welkom, die nu graag eindelijk eens een redelijke woning zou willen betrekken. Niet alleen de woningzoekenden uit Voor hout zijn uitgenodigd, ook gegadigden uit de donorgemeenten Warmond, Katwijk en Noordwijk kunnen de hoorzitting op luisteren. Zij zijn immers net als de Voor houtse woningzoekende gebaat bij de wo ningbouw in Oosthout, omdat ook in hun woongemeente de bouw stokt en huizen maar mondjesmaat vrijkomen. Pas na de hoorzitting komt het definitieve voorstel ter behandeling in de raad. Dan zal uiteindelijk blijken of de tachtiger ja ren Voorhout een nieuwe toekomst zullen bieden. Een toekomst waarin het karakter van het oude Voorhout stellig gedeeltelijk zal verdwijnen. Maar wellicht ook een toekomst waarin de woningzoekenden uit hun nood kunnen worden geholpen, want dat is immers de opzet van de bestuurders. Burgemeester Van de Wouw zegt te recht:,, Wat het college wil is niets anders dan de huisvesting van de Voorhouter voor nu en de toekomst zeker stellen". JORHOUT „Maar weinigen weten hoe groot en knellend de wo- ngnood is onder de Voorhoutse burgerij. Ik heb al een afspraak-re ling moeten invoeren voor het spreekuur; anders kan ik de bezoe- rs niet meer verwerken". Dit zegt de Voorhoutse wethouder van Rijkshuisvesting drs B. Joon, een jeugdige liberaal die als verkeers- ei skundige is verbonden aan het ambtelijk apparaat van de gemeente sn Haag. „We hebben in onze gemeente ruim tweehonderd woning- A ekenden. Bij velen van hen is de nood verschrikkelijk groot. Ik heb j' echter niets te bieden. Als ze bij mij de kamer verlaten, kan ik al- in maar opmerken dat ik ze wellicht aan huisvesting kan helpen tl; s we in Oosthout gaan bouwen. Nog een paar jaar, zeg ik dan tegen teIk moet er niet aan denken wat ik tegen die mensen moet zeggen d s de raad het voorstel verwerpt.... De woningzoekenden zouden ei- denlijk hun nood eens tijdens het spreekrecht voorafgaande aan de adsvergadering moeten klagen. In de grote steden zie je dat wel ge- - uren: mensen die van hun spreekrecht gebruik maken en eenieder ns laten horen in wat voor problemen ze leven. De dorpeling, de be- joner van de Bollenstreek doet zoiets niet. Die bijten liever hun tong en willen niet dat iedereen hun problemen kent". Wekelijks verschijnt in de Leidse Courant de rubriek Hond zoekt huis". In deze rubriek wordt een hond (of soms ook wel een kat) beschreven die in het asiel verblijft om daar een zekere dood tegemoet te gaan... tenzij het dier een goed tehuis vindt. De in de rubriek beschreven hon den zijn óf gevonden, óf door hondenbezitters naar het asiel gebracht. Ze worden om uiteenlopende redenen afge staan, vaak begrijpelijk, maar soms ook volslagen onzinnig. De in „hond zoekt huis" beschreven dieren zijn alle goed gezond, hebben een wormkuur ondergaan en zijn volledig ingeënt. Tegen betaling van circa 60 gulden ten bate van zwerfdieren zijn ze af te halen. Adres: Nieuw Leids Diere nasiel, Besjeslaan 6b, Leiden. Tel.: 411670. Geopend di. t/m vr. 10-12 en 14-17 uur, za. 10 tot 12 en 14-16 uur. Zondag en maandag gesloten. Josefien, de kwieke bejaarde. pudding van zijn baas heeft gesnoept. E- venals Josefien heeft Puck weinig weg van een bloedstollende stoeipoes. Maar ook hij vindt het fijn om aangehaald te worden. Eigenlijk is Puck dezelfde als Jo sefien, maar dan met een ander bouwjaar. Appie Het waakse boerenhondje van vorige week, Appie, is nog niet aan de 'baas' ge komen. De enige belangstellende bleek een boer, die Appie wilde ruilen voor een via het asiel had gekregen. De man kwam er echter al snel achter, dat een asiel geen overeenkomsten met een postzegelhandel vertoont, want de ruil ging niet door. Te rugbrengen kan wel, maar inwisselen is daarentegen niet mogelijk. Behalve Appie en andere honden herbergt het asiel aan de Besjeslaan veel katten; jong, oud, lap jeskatten, cypersekatten en zwart-wit- en helemaal zwarte katten. Met de plaatsing van met name de katten wil het npgal vlotten, want tientallen katten hebben in de afgelopen week een passende baas ge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5