KMMwil missiegeschiedenis vastleggen Britten bieden geen gratis huisvesting meer aan immigranten uit EG Inde hemel zijn geen monniken" Zaak Küng: Vier Duitse bisschoppen praten met de Curie Kardinaal gaat verslaafden helpen Zeker weten! GEWEST LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGII De KomMissieMemoires is een afkorting van de Kom missie Missie Memoires (nog korter KMM). De KMM is ontstaan op initai- atief van ondermeer het Centraal Missie Commissa riaat, het Katholiek Docu mentatie Centrum, het Cen traal Missionair Beraad Religieuzen en de Pauselij ke Missiewerken. De KMM wil bevorderen dat de ge schiedenis van de Neder landse missie-activiteiten zo nauwkeurig mogelijk wordt vastgelegd. De KMM wil ernaar streven dat zoveel mogelijk docu mentatie wordt verzameld die een beeld kan geven van leven en werken van Nederlandse missionarius- sen over heel de wereld. Om dat doel te bereiken wil de KMM vooral ge sprekken met missionaris sen op de band vastleggen. In het verleden hebben Ne derlanders een belangrijke bijdrage geleverd aan het missionaire werk van de We reldkerk. En nog steeds zijn grote aantallen mannelijke en vrouwelijke missionaris sen over de hele wereld be trokken bij de ontwikkeling van de Kerk. Hun bijdrgaen hebben ook voor een deel neerslag gekregen in de ar chieven; in de Nederlandse, maar vooral ook in de missie gebieden. Voor een ander - zeer belangrijk deel - zijn de herinneringen vrijwel uit sluitend opgeslagen in het menselijk geheugen. Die her inneringen zijn derhalve voorbestemd onherroepelijk te verdwijnen. Tenzij ze wor den vastgelegd. Veel missionarissen hebben weinig aandacht besteed aan het opschrijven en archive ren van het stuk geschiedenis dat zij zelf hebben gemaakt en meegemaakt. Heel begrij pelijk overigens, ze hadden wel wat anders te doen. De KMM wil die achterstand alsnog proberen in te halen. De KMM nodigt daarom alle missionarissen - paters, broe ders, züsters, leken uit, om hun eigen geschiedenis en persoonlijke ervaringen op de band willen laten vastleg gen. Het verzamelen van gege vens uit de missiegeschiede nis kan verschillende belan gen dienen. Zo zal een zo be trouwbaar mogelijke ge schiedschrijving -gemaakt kunnen worden van de mis sionaire activiteiten die van uit de Nederlandse Kerk zijn ondernomen. Ook kan be schreven worden hoe de ont- staangeschiedenis van de Kerken in de Derde Wereld is verlopen en hoe de ont wikkeling na die beginperio de is verder gegaan. Boven dien zullen wetenschapsmen sen als missiologen, sociolo gen, anthropologen, ethnolo- gen en taalwetenschappers belangrijke informatie ter be schikking krijgen. De KMM (St. Canisiussingel 22, 6511 TJ Nijmegen) gaat zich de komende tijd ernstig beraden over de vraag hoe en wat voor wetenschappelijk onder zoek kan worden opgezet en uitgevoerd. Ook Duitsers geloven minder Het percentage Westduitsers dat nog in „God of een 0 perwezen" gelooft, is in de laatste twaalf jaar teruggel pen van 90 naar 79 procent. Dat heeft het Hamburgse c derzoeksinstituut Ifak bekendgemaakt. Uit de enqüete blijkt ook dat het aantal van hen die gelove dat Jezus Verlosser en Zoon van God is, nog slechts een derc bedraagt (was 42 procent). Voor 21 procent is Jezus slech „een voorbeeldig en groot mens", voor 38 procent heeft h geen betekenis en zeven procent gelooft niet dat Hij ooit hee geleefd. Het aantal Westduitsers dat gelooft in een voortbi staan na óf Hood is daarentegen gestegen van 48 naar 53 pn l cent. Enkele kloosterlingen, mannen en vrouwen, zijn samen met „mensen van buiten" bij elkaar gaan zitten om enke le keren te praten over wat zij zoeken en vinden (of niet vinden) in het contemplatieve leven. Bruno-Paul de Roeck heeft als betrokken buitenstaander „waardevolle kiezelstenen" uit deze gesprekken verzameld en bij elkaar gelegd. „Het resultaat noem ik een korfje kost- bare kiezelstenen. Omdat ik houd van kiezelstenen die geen marktwaarde maar alleen kiezelsteenwaarde bezitten". Korte uitspraken en verder uitgesponnengedachten zijn geran- schikt onder negen hoofdstukken: Roeping, onthechting, een voud, ideaal en werkelijkheid, van religie naar geloof samen leven, de vormen en het instituut, wat hebben monniken te bieden en jonge mensen en het klooster. Het boek kreeg als titel mee: „In de hemel zijn geen monni ken. ook geen chistencn, wel mensen". Foto's in verband met het kloosterleven en citaten uit „Vijftig pslam.en, proeve van een neiuwe vertaleing", verluchten het geheel. Uitgave De Toorts in Haarlem, prijs 19,50. Evangelisatie-instituut teleurgesteld over Gereformeerden Het Instituut voor Evange lisatie in Driebergen is te leurgesteld over de brief waarin de deputaten voor evangelisatie van de Gere formeerde Kerken in Ne derland de plaatstelijke kerken waarschuwen tegen samenwerking van ge meenteleden met dit insti tuut op het gebied van trai ning en toerusting. Visie en werkwijze van het instituut komen niet overeen met de gereformeerde opvat tingen over evangelisatie, al dus de deputaten. Op het in stituut ontbreekt volgens hen een zorgvuldige communica tie waarbij men uitgaat van, en ingaat op wat de ander beweegt en bezighoudt. De brief werd openbaar op de laatste synodevergadering. De deputaten hebben toege zegd met het instituut te zul len spreken over de verschil len in aanpak. Deputaat ds. Boerma zei in de synode dat het instituut „het getuigenis van de Heer versmalt". Directeur Leo Habets van het instituut zei in een eerste re actie teleurgesteld te zijn over de brief van de deputa ten. „Wij blijven ons positief opstellen tegenover de Gere formeerde Kerken en wij blijven onze diensten aanbie den. We staan open voor kri tiek en zijn daarom gaarne bereid tot een gesprek. Het is volgens hem zeer de vraag of de verschillen in visie tot een dergelijke aanval moesten leiden. De pogingen een oplossing te vinden voor de probele- men tussen de Congregatie van de Geloofsleer en pro fessor Hans Küng, zijn gis teren in Rome voortgezet met een gesprek van vier Duitse bisschoppen met een aantal functionarissen van de Curie. De Duitse delegatie bestaat uit de kardinalen Höffner (voorzitter van de Westduitse bisschoppenconferentie) en Ratzinger (Duitse commissie geloofsleer), aartsbisschop Saier van de pastorale com missie en bisschop Moser van Rottenburg-Stuttgart, die de sancties tegen Küng moet uitvoeren. Prof. Küng werd op 18 december door de Con- gegatie voor de Geloofsleer dé kerkelijke leerbevoegd heid optnomen. Uitgangspunt voor het Ro meinse, gesprek, dat vandaag islvoortgezet, is een positiebe paling van Küng. Daarvan zal het afhangen of de uit spraak alsnog gewijzigd kan worden. Küng heeft na het bekend worden van de uit spraak tweemaal een gesprek gevoerd met „zijn" bisschop Moser. De bisschop heeft het vorig weekeinde gesproken met paus Johannes Paulus II, die de uitspraak van de Con- gegratie voor de Geloofsleer heeft.goedgekeurd. De aartsbisschop van New York, Terence Cooke, heeft een commissie ingesteld voor hulp aan verslaafden aan drugs en alcohol. In een verklaring zei de kar dinaal dat Amerika gebukt gaat onder een ware epide mie van drugs- en alcohol misbruik. „De vele miljoenen die ervoor zijn uitgegeven, hebben deze epidemie niet m ngn lin§ kunnen stoppen. De commis 1 sie moet daarom nieuwe we^*s gen zoeken om het probleei sku terug te dringen". ;n I Cooke zieke eeti voorts dat de commissie is in gesteld als antwoord op ee; oproep van Paus Johann^" Paulus II om „in een tij waarin gezin en religie teIk discussie gesteld worden, d s d< jonge mensen onvoorwaardq nHj lijk bij te staan". ure ns 1 B.K. VIERINGEN: Mterdag 29 dec. Zondag 30 dec. 1979 LEIDEN: H. Leonardus: za 19.00, zo 9.00, 10.45, 12.00. O.L.Vr. Hemelvaart: za 19, zo 8.30, 9.30, 11.50. M. Middelares: za 19.00 euch., zo 9.30 en 11.30 euch. H. Lodewijk: za 10.00 en 19.00, zo 8.30, 10.00 hoogmis, 11.30, 18, 19 Lof. St. Antonius van Padua: za 19.00 met muzik. om lijsting, zo. 9.30, 11.00 met zang H. Petrus: 19.00, 9.00, 10.30 hoogmis. 12.00, 18.00. O.L.Vr. Onbevl. Ontv.: 19.00, zo 9.30, 10.45 hoog mis. 12.15. Oud Katholiek? Kerk: zo 10.00 hoogmis. Aarlanderveen: za 19.00 jongerenkoor, zo 7.30 en 10.30. Aardam: zo 9.00 hoogmis, 12.00. ALPHEN a.d. RIJN: H. Pius: za 19.00, zo 9.00, 10.30 hoogmis. H. Bonifatius: za 19.00, zo 9.45 hoogmis. De Heilige Geest: za 19.00, zo 9.00 en 10.30. Boskoop: za 17.30 (De Stek) en 19.00, zo 9.30 en 11.00. Hazerswoude-Dorp: za 19.00 met orgel, zo 10.00 hoogmis, 11.30. Hazerswoude-Rijndijk: zo 10.00 euch. m.m.v. Be- rnarduskoor, dep. Het Anker: za 19.00 euch., zo 8.45 euch. met parochiekoor, 11.15 euch.viering. Hoogmade: 19.00 avondmis, zo 10.00. Katwijk a.d. Rijn: 19.00, zo 9.30 hoogmis, dep. Rijnsburg: za 19.00, zo 10.30 Oudejaarsviering. Kaag-Abbenes: za 19.00 avondmis, zo 8.00, 10.00 hoogmis. Langeraar: za. 19.00 avondmis met kinderkoor, zo 8.30, 10.00 gez.viering Leiderdorp (H. Menswording): za 19.00 euch., zo 9.00, 10.30, 12.00. Leimuiden: za 19.00, zo 7.30, 9.30 hoogmis, 11.15 Agathakerk: za 19.00, zo 10 hoogmis, 11.30; Poelpolder: za. 19.00, zo 9.00, 11.30. Mariakerk: za 19.00 jongerenmis, zo 8.30, 10.00 hoogmis (herenkoor) 11.45. H. H. Engelbewaarders: za 19.00 avondmis, zo 9.30 hoogmis, 11.00 (feest van de H. Familie), 17.45 avondmis. Nieuwkoop: za 19.00, zo 9.00 hoogmis, 10.45. Nieuwveen: za 19.00, 9.00 en 11.00 Nieuw-Vennep: za 19.00 euch., zo 11 hoogmis Noorden: za 19.00, zo 9.00, 10.30 hoogmis Noordwijk-Binnen: za 19:00, zo 10.00 hoogmis, 11.30 Noordwijk a. Zee: za 19.00, zo 9.30 hoogmis, 11.00 Noordwijkerhout: St. Victor: za 19.00 met dames koor, zo 9.30 hoogmis (herenkoor) 11.00 met sa menzang. St. Jozef: za 19.00 euch. met samenzang, zo 10.00 hoogmis, 11.30 euch. OEGSTGEEST: St. Willibrord: za 19.00, zo 9.00, 10.30, 12.00 Bonaventura: za 18.30 euch. Ned., zo 9.00 euch. Ned., 11.00 Latijn. Oud Ade: za 19.30 avondmis, zo 8.30 hoogmis, 10.30 gem. mis met KingCombo Oude Wetering: za 19.00 avondmis, zo 9.30 hoog mis, 11.30. Rijpwetering: za 19.00 avondmis met dameskoor, zo 7.30, 9.00 hoogmis (met herenkoor), 10.30. Sas8enheim: St. Laurentius: za 19.00, zo 9.30 hoogmis, 11.00 euch. Voorhout: za 19.00, zo 9.00, 10.30 en 11.45. 1 Voorschoten: za 19.00 euch. met zang, zo 1 euch. met koor en volkszang. 11.30 met zangj aula N. Hofland: zo 11.00 euch. viering. i Warmond: za 19.00, zo 8.30 hoogmis, 11.30 Woubrugge: za 19.00, zo 10.00 Zevenhoven: za 19.00, zo 9.00 hoogmis, 10.4^ ZOETERWOUDE-RIJNDIJK: Meerburgparochie: za 19.00 avondmis, hoogmis (met d.- en h.koor), 11.30 mis met o Ned. liederen. ZOETERWOUDE St. Jan: zo 9.30 hoogmis, 11.00 Chr. Dienaarkerk: za 19.00 met zang, zo hoogmis. Prot. Kerkdiensten Zondag. LEIDEN: Hervormde Gemeente: Hooglandse Kerk: 10.00 uur ds. Pan- hekoek; 11.45 uur Oecum. Studen- Séndienst. Marekerk: 10.00 uur ds. Meyers, 17.00 uur ds. De Jong. Maranathakerk: 10.00 uur ds. Kool- Merenwijk: 9.30 uur ds. Van Leeu wen, 11.15 uur ds. Van Leeuwen. Bethlehemkerk: 10.00 uur Vic. Kraayeveld. Bevrijdingskerk: 10.30 uur ds. Hoek stra, Oegstgeest. Vrede8kerk: 10 ds. mw. De Mey- Meulendijk. Egli8e Wallone: 10.30 uur pasteur flibs. Acad. Ziekenhuis: 10.15 uur ds. Bo venberg. Diaconessenhuis: 10.30 uur ds. Van 't Hof. Jeugdkapel Vredeskerk: 10.30 uur; De Goede Herder 10.30 uur. Gereformeerde en andere kerken: Zuiderkerk: 10.00 uur ds. Rietveld. Petrakerk: 10.00 uur ds. Franken faov.). Oude Ve8tkerk: 10.00 uur ds. Syts- ma; 17.00 uur ds. Koolstra. Maranathakerk: 10.00 uur ds. Kool- Bevrijdingskerk: 9.00 uur ds. Schel- tens; 17.00 uur ds. Rietveld. Groenhoven: 10.00 uur ds. Hortensi- Jeugdhavendiensten: De Mirt: 10.00 uur; Het Mierennest 10.00 uur. Merenwijk aula Valkenpad: 9.30 en 1-1.00 uur Eucharistie/avondmaal. Geref. Gemeente: 10.00 en 16.30 uur ds. Boogaard. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. Van Mulligen, Utrecht; 17.15 uur ds. ear lier, Amsterdam-W. Geref. Kerk Vr.: 10.00 en 17.00 uur ds. Gootjes. Geref. Gem. Nederland: 11.30 en 17.30 uur Leesdiensten. Doopsgezinde en Rem. Kerk: Geen Baptistengemeente: 10.00 uur ds. Van Mameren; Woe 20 Gebedsdienst. Evang.-Luth. Kerk: 10.15 uur Dienst. Nieuw Apostolische Kerk: 9.30 en 16.00 uur Diensten. Evang. Chr. Gemeenschap: 10.00 uur dhr. Dikkes. Leger des Heils: 10.00 en 19.30 uur Samenkomsten. Zevende-Dags-Adventisten: 11.00 uur ds. Bouwer. Evang. Centrum Zijlsingel 2a: 10.00 dhr. Zijlstra. Zendingswerk Middern. groep Jeru- el 18 Samenkomst. AARLANDERVEEN. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. Wes- tera-Franken. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. Stolk; 18.30 drs. Vree. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. Van Amstel. TER AAR. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. De Leeuw, Maarn; 18.30 uur dw. Meyers, Leiden. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 uur Dien sten. ABBENES. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds. Goverts, Nieuw-Vennep. ALPHEN a.d. RIJN. Herv. Gemeente: Opstandingskerk: 10.00 uur ds. v.d. Heiden; 18.30 uur ds. Blenk, Oudewater. Adventskerk: 10.00 uur ds. Bogers; 17.00 uur ds. v.d. Heiden. Kruiskerk: 10.00 uur ds. Cnossen, Woerden. Geref. Kerk: Salvatorkerk: 10.00 uur ds. Verdoorn; 18.30 uur ds. Stolk. Maranathakerk: 10.00 uur drs. Vree; 18.30 uur ds. Verdoorn. Baptistengemeente: 10.00 uur ev. Lourens; 18.30 uur ds. Koekkoek. Marthastichting: 20 Interkerkelijke dienst. Leger des Heils: 10.00 en 19.30 uur Samenkomsten. Volle Evang. Gemeente: 10.00 uur Samenkomst ALPHEN-NOORD (OUDSHOORN- RIDDERVELD). Herv./Geref. diensten: Goede Her der: 9.00 uur ds. v.d. Ree; 18.30 uur ds. Verheul. De Bron: 10.00 uur ds. Verheul; 10.30 uur ds. v.d. Ree; 18.30 uur ds. Van Santen. Ashram-Coll.: 9.30 uur ds. Van San- Sionskerk: 9.30 uur ds. Ouwendijk; 18.30 uur ds. De Jong, Lelden; Ouds- hoornseweg 10.00 uur ds. Oort. BODEGRAVEN. Herv. Gemeente: Dorpskerk: 10.00 uur ds. Droogers; 18.309 uur ds. Holst, Naaldwijk. Salvatorkerk: 10.00 uur ds. Gooyer, Putten; 18.30 uur ds. v. Leyen, Wilnis. Bethlehemkerk: 10.00 uur ds. Rich ter; 18.30 uur ds. De Vreugd. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. Van Dui nen, Utrecht; 18.30 uur dhr. v.d. Kraan, Rotterdam. BOSKOOP. Herv. Gemeente: Dorpskerk: 9.30 uur ds. Stelwagen; 18.30 uur ds. Hey- De stek: 9.30 uur ds. Omta. Geref. Kerk: 9.30 en 17.00 uur ds. Dijkstra. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. Van Langevelde; 17.00 uur ds. Witzier, Den Haag-W. HAZERSWOUDE. Herv. Gemeente: 9.30 en 18.30 uur: ds. Geertsema. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. Welbe dacht; 17.00 uur ds. De Raadt Val kenburg. HOOGMADE. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. Goedhart, Nieuwkoop. DE KAAG. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. Kalk- KATWIJK a.d. RIJN. Herv. Gemeente: Dorpskerk: 10.00 en 18.00 uur Diensten. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. Aa- rents; 18.30 uur ds. v. Roon, Katwijk. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. Kersten; 17.00 uur ds. v.d. Horst. KATWIJK AAN ZEE. Herv. Gemeente: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. Boer; 18.00 uur ds. Arkeraats. Oude Kerk: 10.00 uur ds. Visser; 18.00 uur ds. Van Roon. Ichtuskerk: 10.00 uur ds. Vroeginde- wey; 17.00 uur drs. Gebraad. Pnielkerk: 9.30 uur ds. Schlpaan- boord; 18.00 uur ds. Visser. School: 10.00 uur ds. De Jong. Geref. Kerk: Triomfatorkerk: 9.00 en 10.30 uur ds. v.d. Horst; 17.00 uur dés Kersten. Chr. Geref. Kerk: 10.00 en 17.00 uur Diensten. Volle Evang. Gem. Rijnland: 9.45 uur ds. Bulthuis. Soefiebeweging: 16.00 uur.Eredienst. KOUDEKERK a.d. RIJN. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. v.d. Linden; 19.00 uur ds. Van Malsen, Leiderdorp. Geref. Kerk: 10.00 en 19.00 uur Dien sten. LEIDERDORP. Herv. Geref. Kerken: Dorpskerk: 10.00 uur ds. Knorth; 18.30 uur ds. Jacobi-Van Duyn. Hoofdstraatkerk: 10.00 uur ds. Geur- Schepping8kerk: 9.00 en 10.30 uur ds. Van Loenen. LEIMUIDEN. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds. Nicolaï, Zevenhoven. Geref. Kerk: 9.30 en 19.00 uur Dienst des Woords. LISSE. Herv. Gemeente: Dorp 10.00 uur ds. De Gelder; 19.00 uur ds. 't Hooft, Pauluskerk: T0.00 uur ds. 't Hooft. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. De Zwart, Voorschoten; 19.00 uur ds. v..d. Zwaag, Scheveningen. Chr. Geref. Kerk: 10.45 uur ds. Schuurman; 16.30 uur ds. Van Dijken. Geref. Gemeente: 10.00 en 16.00 uur ds. Hakkenberg. Geref. Kerk Vr. Pr. air.: 10.00 en 15.00 uur Student Luiten. Geref. Kerk Vr. BV Salv.: Ï0.00 uur ds. Van Dijken; 17.00 uur ds. Schuur- NIEUWKOOP. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds. Ham stra, Woerden; 18.30 uur ds. Brons gééSt,'Nieuwkoop. Geref. Kerk: 9.30 uur Dienst; 18.30 uur ds. Mulder, Alphen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Dienst; 14.15" uur ds. Hamstra, Alphen. NIEUWVEEN. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds. Gijs- bertsen, Herwijnen; 18.30 uur ds. Mo lenaar. NIEUW VENNEP. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds. Sirag, Leusden; 19.00 uur ds. Goverts. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. Rang; 16.30 uur ds. De Jong, Aalsmeer. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. Visser. NOORDWIJK. Herv. Gem.: Voorstraat 10.00 uur dr. Jansen; Hoofdstraat 10.00 uur ds. Keuning; 17.00 uur ds. Warnlnk; Rank-lchtus 10.00 uur ds. Van Vliet; 17.00 uur ds. Visser; Sole Mio 9.00 uur dr. Jansen; De Rank en Zeehond 10.00 uur-Zondagsschool. Geref. Kerk: Hoofdstraat 10.00 en 17.00 uur en Vinkelaan 9.30 en 17.00 uur Diensten. NOORDWIJKERHOUT. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. Kalk- OEGSTGEEST. Herv. Gemeente: Groenekerkje: 10.00 uur ds. Bons. Pauluskerk: 10.00 uur ds. Hemmes. Gem. centrum: 10.30 uur ds. Bruins- ma, Den, Haag. Endegeest: 9.'30 uur ds. Friederich. Diaconessenhuis: 10.30 uur ds. Hem- Van Wijckersloot: 16.30 uur dr. Enk laar. Geref, Kerk: 10.00 uur ds. Vegter; 19.00 uur dr. Sasse Jeugddienst. Geref. Kerk Vr. BV.: 8.454 en 16.00 uurt ds. Brink, Haarlemmermeer-O., H. Av. Volle Evang. Broederschap: Gem. Centrum 16.00 uur Samenkomst. OUDE WETERING. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds. Lalle- Geref. Kerk: 9.30 uur kand. Jaspers Focks; 17.00 uur ds. Los, Leimuiden. RUNSATERWOUDE. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds. De Kruijf. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Dienst des Woords; 14.15 ds. v.d. Weij. RIJNSBURG. Herv. Gemeente: Grote Kerk: 9.30 en 17.00 uur Diensten. Bethelkerk: 9.30 en 17.00 uur Dien- Geref. Kerk: Petrakork: 9.30 uur ds. Baaijen; 17.00 uur ds. v. Oeveren. Immanuelkerk: 9.00 en 10.30 uur dr. v. Oeveren; 17.00 uur dhr. van Stam. Maranathakerk: 9.30 uur dhr. Van Stam; 17.00 uur ds. Baaijen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17.00 uur ds. De Joode. SASSENHEIM. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. Van der Meer. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. Van San ten; 17.00 uur ds. Baas. Chr. Geref. Kerk: 10.00 en 17.00 uur prof. dr. Floor, Potschefstroom Z.- Afr. Ned. Prot. Bond: Geen dienst. V.E. Gem.: 19.00 uur Samenkomst in kerk NPB. VALKENBURG. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. v.d. Bank, Ede, 18.30 uur Jeugddlenl Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 uur r des Woords. VOORHOUT. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds;^ Brokerhof. VOORSCHOTEN. Herv. Gemeente: 10.00 i Schoot; Aula 9.30 uur ds. Meyef Geref. Kerk: 10.00 en 17.00 i De Zeeuw. WARMOND. Herv. Gemeente: 10.00 uur ds, Tonkelaar. WOUBRUGGE. Herv. Gemeente: 9.30 u ten; 18.30 uur ds. Bouman, Heef Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 u des Woords. ZEVENHOVEN. Herv. Gemeente: 9.30 uur ds-J] Vree, Leimuiden. Geref. Kerk: 9.30 uur kand. Wallj Ter Aar; 19.00 uur dhr. Christy ZWAMMERDAM. Herv. Gemeente: 10.00 uurf Bronsgeest, Nieuwkoop; 18.30) ds. Haakman. Geref. Kerk: 10.00 i Kraan, Rotterdam; 18.30 uur^ Omta, Boskoop. WASSENAAR. Herv. Gemeente: Dorp 10.00 uuE v.d. Bom; 16.30 uur ds. Trouwbj Kievit 10.00 uur ds. v. Zanten, l as 10.00 uur ds. Stegenga, Dorp! trum 9.30 uur ds. v.d. Linde, Oud( ter. Geref. Kerk: Dorp: 10.00 Horst, 17.00 uur ds. v.d. Meulen,' 10.00 uur ds. v.d. Kamp. LONDEN Volgens lord Denning, voorzitter van het Londense Hof van Appèl, wordt in de andere Europese lidstaten al te gemakkelijk gezegd: „Ga naar Engeland, daar zullen ze wel voor je zorgen als je geen dak boven het hoofd hebt." Denning is van oor deel, dat immigranten uit Italië en an dere EG-landen, die in Groot-Brittan- nië onderdak zoeken, niet automatisch dezelfde rechten op hulp van hoger hand hebben als Britse onderdanen. Deze uitspraak van rechter Denning zal het in de toekomst heel wat moeilijker maken voor Europeanen om in het Vere nigd Koninkrijk geholpen te worden door gemeentebesturen. Een Britse wet van 1977 bepaalt, dat elke gemeente verant woordelijk is voor het welzijn van dakloze gezinnen, die binnen haar grenzen leven. In de kortst mogelijke tijd moet gezorgd worden voor fatsoenlijk onderdak. Als geen gemeentelijke woningen leeg staan (dergelijke huizen worden goedkoop ver huurd, maar in sommige gemeenten is het ook mogelijk ze te kopen), worden zulke gezinnen op kosten van de gemeenschap .tijdelijk ondergebracht in pensions. Omdat in de meeste Britse agglomeraties nog steeds een nijpende woningnood heerst, zitten de gemeenten vaak met heel lange wachtlijsten van dakloze kandida ten.. Het wachten op vrijkomende ge meentelijke woningen kan jaren duren, pij - ae toekenning van een huis wordt Steeds, rekening gehouden met familieom standigheden. Echtparen met jonge kinde ren hebben voorrang. Op de vloer Enkele maanden geleden kwamen in de gemeente Crawley, vlak bij de Londense vlieghaven Gatwick, twee jonge Italiaanse gezinnen zich als dakloos opgeven. Ze wa ren uit de omgeving van Napels overge komen naar Engeland, omdat ze van fa milie en kennissen gehoord hadden, dat daar wel voor hen gezorgd zou worden. Thuis zaten ze evenwel niet op straat. Deze Napolitanen hadden zich eerst geïn stalleerd bij familieleden in Redhill, waar ze gedurende twee maanden op de vloer sliepen. De mannen zochten en vonden werk, de een op de vlieghaven van Gat wick en de andere in een plaatselijke fa briek. Hierna gingen ze bij de gemeente Crawley onderdak vragen. Op grond van de wet van 1977 zat er toen voor de ge meentelijke ambtenaren niets anders op, dan de twee Italiaanse gezinnen tijdelijk onder te brengen in een pension. Dat kostte 160 pond (f 650.-) per week. Op de wachtlijst van Crawley staan niet minder dan 1800 gezinnen, die een wo ning zoeken. De pensionkosten, die deze gemeente opgelopen heeft sinds de nieu we wet van kracht is, bedragen al 75.000 gulden per week. Wie gratis in een pensi on geplaatst wordt, mag daar ook koste loos ontbijten, ook al hij verdient hij ge noeg om dat allemaal zelf te betalen. De wetgeving van de Britse welvaartsstaat maakt in dit verband geen uitzonderin gen. De twee Italiaanse gezinnen waren te rade gegaan bij „Shelter", een organisatie voor hulp aan daklozen. Het advies van Shelter luidde: „Op grond van het ver drag van Rome en als burgers afkomstig uit een ander EG-land, hebben jullie hier evenveel recht op een dak boven het hoofd als Britse onderdanen". Bij de ge meentelijke ambtenaren van Crawley werd deze boodschap natuurlijk niet met vreugdekreten begroet. Crawley deed vruchteloze pogingen om die lastige Italianen kwijt te raken. Uit eindelijk werd de zaak voorgelegd aan een rechtbank, die afgelopen maand be sliste, dat de gemeente Crawley niet ver plicht was hen permanent onderdak te verschaffen. De twee Italiaanse gezinnen tekenden daartegen appèl aan, met de steun van Shelter. Lord Denning dacht er deze Week niet lang over na. Hij wees het appèl af en waarschuwde de Britse gemeentebesturen voor een stroom van Europese immigran ten, die kunnen overkomen om in Groot- Brittannië te profiteren van de wetten be treffende openbare hulp aan daklozen. „We moeten er voor zorgen, dat het geld van onze belastingbetalers niet gebruikt wordt om vreemdelingen te helpen", zei hij. Echtpaar met kinderen Het lijdt geen twijfel, dat de gemeentebe sturen zich voortaan zullen beroepen, op dit vonnis van lord Denning. De laatste tijd proberen steeds meer buitenlanders Als goede wijn altijd duur was, zouden de Fransen nu straatarm zijn. De Fransen hebben een aangeboren gevoel voorwijn. Dus hebben ze makkelijk praten. Feilloos kiezen ze 'n goede wijn voor 'n betaalbare prijs. Omdat ze elke dag wijn drinken. Wij Nederlanders hebben die feeling nu eenmaal niet. Ofschoon we zo langzamerhand leren een goede wijn te waarderen. Daarbij zoeken we zekerheid: "Apellation Controlcézeggen we geleerd. tï Maar ook daarin kunnen we makkelijk verdwalen. La Vin^aise lost dat op door uit het beste wijnaanbod "n keuze te maken, de apellation te laten kontroleren en de prijs frans te houden. La Vin?aise is dus van de kwaliteit die de Fransen graag drinker LaVincaise Gcbollcld in Frankrijk voor Bottclo B.V.-Schiedam. misbruik te maken van Britse toestanden, die kennelijk nergens anders mogelijk zijn, en precies om die reden internationa le ruchtbaarheid krijgen. Het vérschijnsel van profiterende Europeanen r is echter nog betrekkelijk nieuw. Immigranten af komstig uit voormalige koloniën zijn een oud probleem. De gemeente Westminster in centraal Londen zit momenteel opgescheept met een Turks-Cypriötisch echtpaar, dat zijn drie jonge kinderen overgebracht heèft uit Famagusta. De vadér. HaSan'Ibrahim, had bij zijn aankomst op de vlieghaven van Heathrow-Londen niet meer dan 42 pond op zak. Op Cyprus had men hem na melijk verteld, dat hij in Groot-Brittannië niets zou moeten betalen. Bij zijn schame le bagage zaten twee flessen whisky en 200 sigaretten, die hij aan boord gekocht bad. Jbrahim probeerde in Londen gratis per taxi te rijden. Toen bleek, dat hij na enke le dagen verblijf "zijn hotelrekening niet kon betalen, werd de politie erbij gehaald. J chter - tanks nog De gerechtsdienaren brachten de j Turkse Cyprioten naar het departem „dakloze gezinnen" van Westminstèr. 1 gemeente moet er maar voor zorgen, 1 het gezin Ibrahim geen honger ën lijdt. Het verblijft nu tijdelijk in een hot waarvan Westminster de rekening taalt. Ibrahim heeft van het gemeentel! stuur wat geld gekregen om eten en ff n snoepjes voor de kinderen te kopen. MIL. zal hetn. niet dwfngen Engeland te vel ten. ROGER SIMO r* 1 lekte itte

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4