'articuliere vervoerders tevreden 5ver regeling voor oprichting entrale meldpost ambulancevervoer Aanleg rijksweg 11-oost iaadelig voor kansarmen Scholieren willen met kraakactie h uisvestingsnood aan de kaak stellen Joede prestaties in schimmige „Wisselwachters" TAD/REGIO Schaalmodel voor energie )NDERZOEK VAN DELFTSE STUDENTEN WIJST UIT: Trail in Voorschoten Kerstfeest voor zieken in Hartebrug Actiegroep geeft gemeente de schuld van moeilijkheden in ,De Alkeburcht' Eengezinswoningen op fabrieksterrein in Zeeheldenwijk LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGINA 3 WEIDEN De particuliere ambu- incebedrijven uit de regio Leiden aan niet afwijzend tegenover de geling voor een centrale post oor het ambulancevervoer zoals ie door de Gedeputeerde Staten an Zuid-Holland kortgeleden is pgesteld. Eind volgende week ko- len de particuliere vervoerders ijeen om gezamenlijk hun stand- unt over de coördinatie van het mbulancevervoer te bepalen. edeputeerde Staten hebben de ge- *5 eente Leiden verzocht de gemeen- k happelijke regeling vóór 1 februari de Nederlandse Staatscourant te jntt ibliceren. De regeling treedt op de uuf itum van publicatie ook in werking, e gemeente Leiden, die van GS nvankelijk een concept-regeling moest opstellen, ondervond veel kri tiek van de particuliere vervoerders en de besturen van de om Leiden lig gende gemeenten, die volgens GS aan de regeling moesten deelnemen. De laatste vreesden via de regeling onder curatele van Leiden te worden geplaatst. De particuliere vervoerders verweten de gemeente Leiden het concept te hebben opgesteld zonder met de be langen van de particuliere bedrijven rekening te hebben gehouden. Ook liet de inspraakprocedure volgens de gebelgde vervoerders in het verleden veel te wensen over. Het felle protest van de particulieren, die onder aan voering staan van mr M. Teekens jr. had tot gevolg, dat Gedeputeerde Sta ten 4 september in de Stadsgehoor zaal een hoorzitting belegden, die door de diverse partijen al als 'een stap in de goede richting' werd beti teld. Derhalve werd de Wet Ambu lancevervoer, die 1 november van start is gegaan, nog niet in de regio Leiden toegepast. Gedeputeerde Sta ten stelden, dat de betrokken ge meenten vóór 1 november en de ove rige betrokkenen vóór 17 september op de uiteindelijk door de provincie (en niet door de gemeente Leiden) opgestelde ontwerp-regeling konden reageren. Regeling De raadsman van de particuliere am- bulancebedrijven, mr. Teekens is van mening, dat de regeling die thans ter tafel ligt, op essentiële punten duide lijk beter is dan het oorspronkelijke 'Leidse plan'. Mr. Teekens verklaart nog met zijn cliënten te moeten over leggen om een eensluidend standpunt te bepalen, maar hij vindt met name voor wat betreft de bestuurs-, beslis- sings- en kostenkwestie duidelijke verbeteringen te hebben kunnen constateren. Ten eerste staat in de nieuwe rege ling, dat twee vertegenwoordigers van de particuliere vervoerders in het algemeen bestuur zitting mogen nemen (volgens vorige regeling slechts één afgevaardigde). De zestien betrokken gemeenten mogen elk één raadslid afvaardigen. In het dagelijks bestuur hebben het ziekenfonds, drie vertegenwoordigers van gemeenten en een ambulancevervoerder zitting. Het dagelijks bestuur kan nu ook door toedoen van één lid bij elkaar geroepen worden, terwijl dat bij de vorige regeling twee leden moesten zijn. „In ieder geval zijn de particu liere vervoerders nu bij machte het dagelijks bestuur bijeen te roepen. Een prettige verbetering", aldus Tee kens. Tenslotte is de in de nieuwe regeling opgenomen kostenverdeling voor de particuliere ambulancevervoerders aanvaardbaarder dan aanvankelijk in het 'Leidse plan' werd voorgesteld. Het eventuele negatieve saldo moet door de gemeenten opgevangen wor den. „De kostenkwestie is voor zover ik het nu kan zien behoorlijk gere geld", aldus mr. Teekens, die er on middellijk aan toevoegt dat zijn cliën ten natuurlijk het laatste woord zul len hebben in de kwestie, waarvoor zij eind volgende week bijeen zullen komen. od. k Argeloze weggebruikers heb ben gistermiddag een wat merkwaardig transport onder politie-escorte kunnen gade slaan tussen de molen van Katwijk aan de Rijn en het Noordwijkse restaurant 'Cley- burch'. Daar wisselde namelijk een nauwkeurig model van een achtkantse bovenkruier van eigenaar. Molenaar Bou- ma heeft de 8 meter hoge en twee ton wegende molen ver vaardigd precies zoals hij 5 keer groter in het Nederlandse polderlandschap te bewonde ren is. Eigenaar Huub Menken van het Noordwijkse speciali teitenrestaurant heeft het ge vaarte gekocht en wil hem naast de Cleyburch gaan ge bruiken voor het opwekken van energie. Hoeveel electrici- leit de authentieke windmolen an leveren is nog niet hele maal duidelijk. In het uiterste geval kan er zelfs nog graan mee gemalen worden. EIDEN De aanleg van rijks- 11-oost heeft onherroepelijk idelige gevolgen voor het leefkli- v° aat van de kansarmen. Tot deze ev® inclusie komt een studiegroep 1 in de afdeling bouwkunde van de technische Hogeschool in Delft, w e groep heeft een onderzoek ge- jl eegd naar de gevolgen van de n inleg van de weg, die in de toe- st >mst een verbinding moet gaan 4>rmen tussen Leiden en Alphen in den Rijn. Bij het onderzoek is len van de hypothese uitgegaan at: „De aanleg van rijksweg 11 ist in en bijdraagt aan de econo mische ontwikkelingen die in en i'ain Leiden aan de gang zijn, maar it die nadelige gevolgen voor de ,p edelijke structuur met name Dor het leefklimaat van kansar- ie groepen" heeft grond van de onderzoeksresulta- '9 n stelt de groep in een onlangs uit- ibracht- rapport dat zich inderdaad ?°>wel in de regio als in Leiden ont- 7 ikkelingen in de productie-sfeer af- lelen, die de aanleg van de nieuwe |ksweg noodzakelijk maken. Zo be nden zich ten westen van Leiden :1 bollenexportbedrijven (de bol- eek), die zeer gebaat zijn met betere aansluiting met de rijks- tussen Den Haag en Utrecht 'ar Duitsland), dan thans via de ikke Hoge Rijndijk plaatsvindt. In ingekeerde richting is de Bollen- ordéreek gebaat bij een goede bereik- msc aarheid voor toeristen uit Duitsland, za'anneer de Hoge Rijndijk door de inleg van rijksweg 11-oost van een h< ote verkeersdruk zal zijn ontlast, er lf- rboi heeft dit grote voordelen voor de be drijven langs de Oude Rijn, waarvan een groot deel van het transport over de weg afhankelijk is. De gemeente Alphen aan den Rijn zal vooral ge diend zijn met een goede verbinding met Leiden vanwege haar kantoo rontwikkeling en om haar forensen (vele personen, uit de hogere en mid delbare beroepsgroepen zijn de afge lopen jaren naar Alphen verhuisd, terwijl zij in Leiden zijn blijven wer ken) ruim baan te geven. Tenslotte is daar de stad Leiden, die relatief steeds meer arbeidsplaatsen gaat bie den in de tertiaire en kwartaire sec tor. De werknemers in deze sectoren moeten voor een deel ook komen uit de gemeenten ten oosten van Leiden. Bovendien is het kernwinkelappa- raat, dat zijn regionale functie wil uitbouwen, gediend met een goede bereikbaarheid ook vanuit het oos ten. Anderzijds heeft de aanleg van de rijksweg nadelige gevolgen voor de lagere beroepsgroepen, volgens de onderzoekers. De nieuwe rijksweg zal verkeersaantrekkend werken op de wegen in de stad. Tevens noemen zij de neiging van de verschillende overheden om de industrieën uit de stad te weren ten voordele van de kwartaire en tertiaire sector. De lage re beroepsgroepen zijn van oudsher voor hun werk voor een belangrijk deel aangewezen op de secundaire sector (bijvoorbeeld de textielindus trie). Een en ander brengt een voor deze beroepsgroepen gedwongen pen del naar gebieden buiten de stad Lei den met zich mee of langdurige werkloosheid. Doordat de laatste heeft gelegen, zijn, volgens de onder zoekers de grondprijzen dermate ge stegen dat sociale woningbouw bijna onbetaalbaar is geworden. Het gevolg is dat kansarme groepen in minder aantrekkelijke Leidse wijken moeten wonen, terwijl voor de rest van de Leidenaars prachtige wijken (zoals bijvoorbeeld de Merenwijk en het Waardeiland) verrezen. Zelfs de wo ningen in het Herengracht/Zijlsingel- gebied, de Leidse saneringswijk, die speciaal voor de oorspronkelijke be woners weer is opgebouwd, blijken te duur te zijn uitgevallen voor de lage re beroepsgroepen, om zich er te kunnen vestigen. De eenzijdige ont wikkeling van de werkgelegenheid en het stimuleren van het kernwin- kelapparaat hebben tot gevolg gehad dat de verkeersdruk op de stad on aanvaardbaar hoog is geworden. Ter wijl de hogere inkomensgroepen kans hebben gezien uit de stad weg te trekken, werden de wijken waarin de kansarmen wonen, getroffen door verkeersdoorbraken, stank, lawaai en parkeerdruk. De aanleg van rijksweg 11-oost zal die ontwikkeling zelfs nog stimuleren, aldus de studenten aan de TH in Delft. „Bij de planning van rijksweg 11 zou de rijksoverheid zich bewust moeten zijn van het feit dat zij een keuze kan maken tussen ener zijds het stimuleren van de economi sche ontwikkelingen en daarbij beho rende voor- en nadelen en anderzijds het veilig stellen van een goed leefk limaat in de stad, ook voor de kan sarmen", aldus de leden van de on derzoeksgroep. LEIDEN Het actiecomité 'huisvesting scholieren en werkende jonge ren' heeft gisteren twee uur lang het pand aan de Breestraat 21 bezet. De kraakactie was bedoeld om de aandacht van de gemeente te vestigen op de woonproblematiek van scholieren en werkende jongeren. De actie, die om half vier begon, verliep zonder incidenten. Tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering presenteren de actie voerders de gistermiddag tijdens een grote manifestatie opgestelde stellingen aan het gemeentebestuur. Indien daarna niets aan het probleem wordt ge daan, gaan de scholieren en werkende jongeren hardere acties voeren. De eerste van de stellingen behelst, dat de leeftijdsgrens voor inschrijving ver laagd moet worden. Vervolgens moeten er meer en beter betaalbare wonin gen komen en is de bouw en uitbreiding van één- en tweepersoons huishou dens noodzakelijk. Ook is de actiegroep van mening, dat de huurprijzen aan het inkomen van de jongeren moet woren aangepast en dat projecten voor be geleidend kamerwonen moeten worden uitgebreid. Voorts dringt de actie groep er op aan, dat er binnen afzienbare tijd een daklozencentrum onder ge meentelijk beheer moet worden gerealiseerd. Tenslotte stellen de actievoer ders, dat het kraken van huizen een democratisch politiek middel en een uiting van huisvestingsnood is. Behalve het omroepen van bovengenoemde stellingen gaven de bezetters gis termiddag tijdens de kraakactie blijk van hun aversie jegens wethouder C. Waal (ruimtelijke ordening). De wethouder bungelde gisteren in de vorm van een pop levenloos aan de vlaggestok van het gekraakte pand. Het slechts korte tijd bezette pand aan de Breestraat. kaar omgaan en de taken ver delen. Albert is de hoofdsein- wachter en speelt heer en meester over Alfred, die alle bevelen trouw opvolgt. Hun rustig voortkabbelend bestaan wordt verstoord door Edward, die snel doorkrijgt dat de twee een spelletje spelen; de func ties zijn reeds lang opgeheven, maar door een administratieve fout zijn de wachters nooit ontslagen en ontvangen ze nog salaris. Edward besluit ze te chanteren en trekt bij ze in. Tussen hem en Alfred ontstaat een vertrouwensrelatie; ze hebben immers geen van bei den een kans gehad hogerop te komen. Op zoek naar meer geld vernielt Edmund echter Alfred's levenswerle, de mo delspoorbaan. De afloop is tra gisch, en het blijkt niet moge lijk te zijn om de toestand te herstellen. Het eerste gedeelte waarin de relatie tussen Alfred en Albert geschetst werd, boeide wel door het spel van Paul Steen bergen en Bernard Droog, maar wilde nog wel langdra dig worden door de overbodi ge herhalingen in de tekst, die humoristisch bedoeld waren. Met de binnenkomst van Peter Bolhuis Edward kreeg het stuk veel meer vaart en werd het meeslepend. Het gedeelte van de toenadering tussen Ed ward en Alfred leek een af schildering te zijn van de hardvochtige materialistische maatschappij buiten het sein huis (parabel) Maar dit werd niet doorgezet, en van parabel ging het stuk over in melodrama: het stuk slaan van de maquette sloeg bij Alfred alle remmen los en met onvermoede heftigheid bevkte hij erop los. Met deze climax had het stuk kunnen eindigen, maar de schrijver ging door te tonen hoe de personages de toestand trachtten te herstel len. De regisseur legt er in het pro gramma de nadruk op dat Phelan door middel van het stuk iets oVer de maatschappij wil zeggen; Uiteindelijk gaat het stuk echter over de speci fieke lotgevallen van Albert en Alfred, twee mensen die geheel buiten die maatschappij staan. Ondanks de vorm(en) waarin het stuk gegoten is, zijn die lotgevallen beslist de moei te van het zien waard, vooral vanwege de grootse acteer prestaties der drie spelers. Het stuk is vanavond weer te zien -in de Schouwburg. J. M. De Leidse popgroep Trail geeft vanavond een concert In het Voorschotense jongerencentrum 'De Lindenhoeve'. De new-wave rockgroep is een viermansformatie die bestaat uit; Chris Coenen (gitaar), Willem Hakkert (gitaar,piano), Ard Bausche (slagwerk), Peter v.d. Enden (basgitaar). De karakteristieke eigen composities van Trail zijn vanaf negen uur te beluisteren in De Lindenhoeve. De toegangsprijs is drie gulden vijftig. LEIDEN Het Harte- brugkoor verzorgt morgen in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat een kerstviering voor de zie ken. Een en ander ge schiedt in samenwerking met „De Zonnebloem". Uitgevoerd wordt de H. Mis, die Schubert ter gele genheid van kerstmis componeerde. Tevens worden kerstliederen ten gehore gebracht. De viering begint om kwart voor elf. Het koor staat onder leiding van organist Jan Schmitz. ROELOFARENDSVEEN De actiegroep Alkeburcht be schuldigt het gemeentebestuur van Alkemade ervan de ge rezen moeilijkheden rond het gevoerde beleid in het dorp shuis „De Alkeburcht" in de hand te hebben gewerkt. Na een gesprek met het bestuur van het dorpshuis is de actie groep tot de conclusie gekomen dat de gemeente Alkemade zich op een verkeerde manier met het reilen en zeilen van het dorpshuis bezig houdt. De actiegroep, die zich inzet voor een optimaal gebruik van het dorpshuis, zal zich in de toe komst gaan richten op het kweken van meer interesse voor het dorpshuis bij het gemeentebestuur. De gemeente Alkemade zou vaker financieel moeten bijsprin gen, vindt de actiegroep. Vooral het opnemen van een bijdrage aan het Dorpshuis volgens de Rijksbijdrageregelingen wordt door de actiegroep als een stap in de goede richting gezien. „We zullen dan ook proberen de gemeente te bewegen zich actief met de Alkeburcht te gaan bemoeien", aldus de actiegroep, die het geen juiste gang van zaken vindt dat de gemeente Alkemade al leen maar twee controleurs aan het bestuur van de Alkeburcht toevoegt, om op te letten of er met de financiën voor het dorp shuis geen al te gekke dingen gebeuren. In het gesprek met het bestuur van het dorpshuis heeft de actie groep met name haar grieven geuit ten aanzien van het door het bestuur gevoerde beleid van de afgelopen jaren. „Het bestuur er kende verschillende van onze bezwaren, zoals het gebrek aan o- penheid. Een ander punt was het nogal onoverzichtelijk jaarver slag en de onvolledige maandverslagen over de financiële situa tie. Een derde punt was het niet functioneren van de raad van aangeslotenen. Volgens het bestuur van de Alkeburcht functio neerde deze zo slecht omdat de verenigingen hiervoor nauwe lijks belangstelling hebben. Wij hebben toen voorgesteld om een en ander via het SJA te spelen omdat die tenslotte het overkoe pelende orgaan is van de verenigingen van Alkemade", aldus de actiegroep. Het breekpunt voor een, door de actiegroep nages treefd optimaal gebruik van de Alkeburcht is de slechte finan ciële situatie van het dorpshuis. Risico's voor bijvoorbeeld optre dens kunnen niet of moeilijk door het bestuur genomen worden. De gemeente moet volgens de actiegroep maar eens een helpen de hand uitsteken door in de buidel te tasten. LEIDSCHENDAM Op het terrein van het voorma lige metaalverwerkend be drijf Koop/Stookwerk BV in de Zeeheldenwijk in Leid- schendam zullen in het ka der van een nieuw bestem mingsplan veertig eenge zinswoningen, waarschijn lijk in de vrije sector, plus vier garages worden ge bouwd. De huidige eigenaar, Bohemen Bouwbureau BV te Voorburg heeft zich ver plicht tot overdracht „om ,niet" van gronden ter ont sluiting van het terrein en tot betaling van een bijdra ge op grond van de exploita tieverordening. De commis sie voor openbare werken en ruimtelijke ordening heeft* zich hiermee en tevens met het ontwerp-bestemmings- plan, akkoord verklaard. In het plan is op de hoek van Broekweg en Piet Heinstraat grond gereserveerd voor het veelbesproken wijkgebouw'. Eind april van dit jaar is in camping Hydra in de wijk een drukbezochte hoorzitting over het bestemmingsplan gehou den waarbij veel suggesties voor de situering van het wijkgebouw werden gedaan. Op vragen vanuit de commis sie zei wethouder H. L. van Dongen dat het buurtgebouw- tje aanmerkelijk duurder zal worden dan oorspronkelijk is aangenomen. De gemeente raad heeft in principe tot de bouw besloten maar de wet houder liet zich niet verleiden tot het noemen van een be drag van de kosten. Uit com mentaren van commissieleden kan worden opgemaakt dat re alisering nog wel jaren, de heer F. IJmkers (PvdA) sprak zelfs van acht jaar kan duren. De inspecteur van de volksge zondheid heeft er verder op gewezen dat de nieuw te bou wen woningen zich geheel binnen de geluidszones van rijksweg 4, de toekomstige Verlengde Landscheidingsweg en de spoorlijn bevinden. Voordat met de bouw wordt begonnen zouden de woningen moeten worden getoetst aan de normen van de Wet Geluids hinder die immers 1 januari 1980 in werking treedt. Direc teur Hoogendooin van ge meentewerken zei dat uit overleg tussen het bouwbure au en het ministerie is geble ken dat de hinder kan worden opgelost door bouwkundige voorzieningen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3