VLIEGTUIG- EN TREINKAPINGEN, AANSLAGEN EN GIJZELINGEN... Toenemend politiek terrorisme kenmerkt zeventig l? m (1 4 Kis is oktober 1977. Een Boeing van de l8e luchtvaartmaatschappij Lufthan- de Landshut wordt gekaapt. De •t wordt door de kapers doodge- ^hoten. Ze eisen de vrijlating van An- aarreas Baader, Gudrun Ensslin en Jan earl Raspe, de „harde kern" van de on >te Armee Fraktion, de RAF. Diezelfde naai werd in september al geformuleerd de ontvoerder van de Westduitse eenerkgeversvoorzitter Hans Martin In Mogadisjoe, de hoofdstad naa in Somalië, wordt het toestel tenslotte door een speciale Duitse d immando-eenheid. Drie van de vier isei ipers worden daarbij gedood. Nog desiezelfde nacht worden Baader, Ensslin weRaspe dood aangetroffen in hun cel gen n in de Stuttgarter Stammheimgevan- be#nis. „Zelfmoord", zo luidt de officiële arei zing. Een paar dagen later wordt het he k van Schleyer gevonden in een ge- Daaarkeerde auto in de Franse plaats Isre ulhouse. dezelfde oktobermaand wordt in Ja- ïkeren een vliegtuig gekaapt door leden van oteet Rode Japanse Leger. De passagiers ver orden in Algiers vrijgelaten na betaling an een losgeld van 1.5 miljoen dollar. In w^panje worden een politicus en zijn lijf- klacht vermoord. In Noord-lerland vindt 'itiöfen andere politicus eveneens een ge- einde. Tsjechoslowaken kapen luurtn lijntoestel en vliegen er mee naar het naniesten waar ze politiek asiel vragen. 9in!fenslotte wordt in de Verenigde Staten n int)g een bomaanslag gepleegd op een 9"%ncentrale. 1 0IJ edaar de trieste oogst van een maand °n,(blitiek geweld. Zomaar een willekeurige i fkaand? Nee> zeker niet. maar het is wel B,'JKfen maand, die ons met de neus op een imOperend fenomeen van de achterliggen- tien jaar drukt: het toenemend politiek dat verleden week krachtig oor de algemene vergadering van de erenigde Naties werd veroordeeld, et decennium zet in 1970 in met een laculaire gijzelingsactie. Binnen drie igen worden in september van dat jaar vliegtuigen gekaapt. Drie toestellen len in de woestijn van Jordanië neer iet en opgeblazen. Op het vliegveld Cairo vindt een PanAm-jumbo even- is door explosieven een voortijdig ein- De vijfde kaping mislukt, doordat Jers en bemanning de kapers (on- wle Leila Chaled) weten te overmees- tia/en' I}»! "dsdien is de wereld in toenemende *adT,e 9econ^ronteerd en opgeschrikt 4?° >or gewelddadige acties van terroris ten, met als dieptepunt de woelige okto- "Tjpmaand van 1977. En niet alleen in Z*.nden waar politiek geweld aan de orde i de dag was (zoals in Zuidamerikaan- T? Isnden en Ierland) maar ook in landen m2?ar der9el'ike acties vrijwel uitgesloten htlr lrden 9eacht- Heel de wereld weet im- aa Jrs nu- 'n december 1979, van het be- van een Zuidmoluks onafhankelijk- FOTO'S Linksboven: Een vliegtuigkaping die in een vuurzee eindigde: in 1972 ging een Japans lijntoestel in de Libische woestijn in vlammen op. De kapers werden later door de Libische autoriteiten vrijgelaten. Rechtsboven: Tegelijk met de treinkaping bij De Punt werd de lagere school in Bo- ven-Smilde door Zuidmolukkers bezet. Het kostte vier dagen van onderhandelen voordat de kinderen, gehuld in dekens, met een bus mochten vertrekken. Rechts: Na de gijzejing kreeg de door de Zuidmolukkers gekaapte trein bij De Punt veel belangstelling van nieuwsgieri gen. Midden: Het drama-Schleyer bij Keulen in 1977: de voorzitter van de Duitse werkgevers werd uit zijn auto meegeno men en zijn chauffeur en lijfwachten wer den doodgeschoten.' Links:- Vreugde om de terugkeer van de Israëlische gegijzelden uit Entebbe, waar een Israëlisch commando de passagiers van de gekaapte Franse Airbus uit het stationsgebouw bevrijdde. Alleen Dora Bloch ontbrak. Zij werd later vermoord. heidsideaal, na een vijftal Molukse gijze lingsacties in ons land. „Bloemlezing" Voordat we ingaan op de achtergronden van het politiek terrorisme in de jaren ze ventig, een „bloemlezing" van tien jaar politiek geweld: In 1971 laat de Palestijn se groep Zwarte September voor het eerst van zich horen. De groep, die haar naam ontleent aan de oorlog van het Jordaanse leger tegen Palestijnse vluch telingenkampen in september 1970, ver moordt de Jordaanse premier. Een jaar later, in 1972, worden de Israëlische kwartieren van het Olympisch Dorp in München overvallen. Een aantal Israëli sche sportlieden wordt gegijzeld. De be vrijdingsactie op het vliegveld van Mün chen loopt uit op een regelrechte ramp: de meeste Israëliërs en enkele terroristen komen om het leven. Datzelfde jaar ope nen drie leden van het Rode Japanse Le ger het vuur in de aankomsthal van het vliegveld van T^l Aviv: er vallen 25 slachtoffers. In 1973 wordt in Rome een Pan Am-toe stel beschoten: 32 doden. Een gijzeling in een ambassade in Chartoem eindigt met de moord op een aantal westerse diplo maten. Het Israëlische leger ontzet in 1974 een school in Malot, waar negentig kinderen worden gegijzeld. Twintig kin deren komen bij de actie om het leven. De treinkaping in Beilen is wereldnieuws in 1975. De meest spectaculaire bevrijding van gegijzelde vliegtuigpassagiers vindt plaats in 1976 op het vliégveld van En tebbe, de hoofdstad van Oeganda. Israë lische commando's bevrijden daar, een paar duizend kilometer van huis, de gij zelaars uit de stationsgebouwen. Dat jaar wordt ook Ulrike Meinhof dood in haar cel aangetroffen. Premier Den Uyl spreekt in 1977 van „een nederlaag", nadat met geweld een einde is gemaakt aan de treinkaping bij De Punt. (Opmerkelijk verschil: de Duitse commando's, die waren betrokken bij de bestorming in Mogadisjoe worden door het thuisfront als overwinnaars binnenge haald). In maart 1978 wordt de wereld opge schrikt door de ontvoering van de Itali aanse christen-democraat Aldo Moro. Het betekent het hoogtepunt van het po litieke geweld in Italië. Op 9 mei wordt Moro dood gevonden: elf kogels van de Rode Brigades maakten een eind aan zijn leven. Een gijzeling, die de hele wereld eind dit jaar in een sfeer van gespannen vrees bracht, werd die van het Amerikaanse ambassadepersoneel in de Iraanse hoofdstad Teheran. Secretaris-generaal Waldheim van de Verenigde Naties sprak zelfs van de „ernstigste bedreiging van de wereldvrede sinds de Cubaanse crisis van 1962". Een huiveringwekkende reeks, die bo vendien nog aan zeggingskracht wint, als we bedenken, dat het „slechts" eeru greep is uit de gebeurtenissen van de af gelopen jaren. Politiek geweld Het is niet eenvoudig een hechte en slui tende definitie te vinden voor het begrip terrorisme. Daarvoor verschillen de me thodes van de diverse terroristische groeperingen te veel. Bovendien streven ze geheel verschillende zaken na. In z'n algemeenheid kunnen we zeggen, dat terrorisme een vorm van geweldge bruik is voor politieke doeleinden. Maar dan: ook oorlog is een vorm van politiek geweld, en wel de meest verwoestende variant ervan. Bij oorlog zijn massale le gers en hele volkeren betrokken, terwijl terroristische activiteiten worden ge pleegd door groepjes individuen. Om het begrip terrorisme in zijn juiste proporties te zien zouden we een oplopende schaal kunnen hanteren met helemaal bovenaan de term oorlog. Een trapje naar beneden vinden we dan guerrilla-oorlog en verder achtereenvolgens burgeroorlog, revolu tie, staatsgreep en helemaal onderaan: terrorisme. Niet nieuw Niet zelden wordt het politieke terrorisme van de jaren zeventig gepresenteerd als een eigentijds en spiksplinternieuw ver schijnsel. Waarschijnlijk is dat dan te wij ten aan de zwakheid van het menselijk geheugen, want politiek terrorisme is be paald niet nieuw. Sterker, het is zo oud als de mensheid zelf. Een voorbeeld: één van de vroegst be kende terroristische bewegingen is die van de Sicarii. Een goed georganiseerde godsdienstige sekte, die in de eerste eeuw na Christus voortkwam uit de lage re klassen der bevolking in Palestina. Ze vormden een extremistisch-nationalisti- sche anti-Romeinse partij. De geschied schrijver Tacitus noemde hen als dege nen, die graanschuren in brand staken en de watervoorziening van Jeruzalem saboteerden. Maar niet alleen was hun verzet gericht tegen de Romeinse over heersers, ze maakten ook hun slachtof fers in de gelederen van de gematigde joodse vredespartij. De Sicarii (van het Latijnse woord sica, kort zwaard) werden door sommigen ge zien als een sociale protestbeweging met als doel de armen aan te zetten tot op stand tegen de rijken. Maar ook in die tijd waren er al mensen, die de politieke idealen van deze lieden in twijfel trokken. Zo zouden zij slechts „rovers zijn, met als enig belang persoonlijk voordeel". Een veel meer bekend geworden terro ristische sekte was die van de Assassij- nen, een afsplitsing van de Ismaëlieten, die in de elfde eeuw opkwamen. De As- sassijnen kwamen oorspronkelijk uit Per- zië en verspreidden zich over Syrië waar zij prefecten, gouverneurs en kaliefs ver moordden. Hun eerste leider, Hassan Si- bai, schijnt al vroeg op het idee te zijn gekomen dat zijn groep te klein was om de vijand in open strijd tegemoet te tre den, maar dat een zeer doeltreffend wa pen een goed voorbereide terreurcam- pagne zou kunnen zijn. Nationalisme Na een flinke stap in de tijd komen we dan terecht in de tweede helft van de vo rige eeuw. In die periode, die wel het tijd perk van de aanslagen wordt genoemd, steekt het politiek terrorisme systema tisch de kop op. Radicale nationalistische groeperingen, zoals leren, Macedoniërs, Serven en Armeniërs ontplooien terroris tische activiteiten in hun streven naar zelfbestuur of nationale onafhankelijk heid. Het meest bekend zijn wel de Rus sische revolutionairen geworden, die on der de noemer Narodnaja Volja het aris tocratisch bewind bestreden. Deze golf van terreur duurde voort in de eerste jaren van deze eeuw. Tussen de tachtiger jaren van de vorige eeuw en het eerste decennium van de twintigste werd een groot aantal aanslagen gepleegd op vooraanstaande politici in Europa en Amerika. Onder de slachtoffers waren de Amerikaanse presidenten Garfield en McKinley. Zonder succes werd gepro beerd Bismarck en de Duitse keizer uit de weg te ruimen. In 1894 werd de Fran se president Carnot vermoord. De Spaanse premier Canovas werd in 1897 om het leven gebracht, keizerin Elizabeth van Oostenrijk (Zita) in 1898 en koning Umberto van Italië in 1900. Serajevo 1914 Veertien jaar na de eeuwwisseling vindt dan de politieke moord met de meest verstrekkende gevolgen plaats. De jonge Gavrilo Prinzip maakt op 28 juni 1914 met twee schoten in Serajevo een eind aan het leven van aartshertog Franz Fer dinand (troonopvolger van de dubbel monarchie Oostenrijk-Hongarije) en diens vrouw Sophie. Prinzip maakte deel uit van het geheime Servische genood schap De Zwarte Hand. De moord op Franz Ferdinand was dan wel niet de oor zaak van de Eerste Wereldoorlog (de groeiende oorlogsbereidheid in Europa moest wel tot een grote botsing leiden), maar wel de directe aanleiding. Publiciteit? Terugkerend naar de na-oorlogse golf van terroristische activiteiten, die nu met ups en downs ongeveer tien jaar duurt, worden we geconfronteerd met de vraag: Wat beogen terroristen met hun acties? Zijn ze duidelijk uit op hst rsaliseren van politieke eisen, of is het hun slechts te doen om de publiciteit? De kans op het realiseren van politieke doelstellingen op korte termijn via terro ristische acties is uiterst klein. Een poli tieke moord zal bijvoorbeeld nooit de door de terroristen gewenste politieke omwenteling tot gevolg hebben. Na een succesvolle aanslag wordt het slachtoffer namelijk veelal opgevolgd door iemand van hetzelfde kaliber en verandert er maatschappelijk gezien niets. Even min zijn er in de moderne geschiedenis voorbeelden bekend, dat een staat bij een gijzelingsactie inging op de politieke eisen van de terroristen. Wat betreft het verkrijgen van publiciteit zijn terroristische acties daarentegen ui terst succesvol. Het gijzelen van onschul dige burgers of het ombrengen van een vooraanstaand politicus zijn nu eenmaal zaken, die door de media uitvoerig wor den belicht. Het verkrijgen van publiciteit betekent vaak ook propaganda voor de politieke doelstellingen van de actie. Het Zuidmoluks probleem, waar geen stervèr ling buiten Nederland voor de gijzelings - acties van had gehoord, is daarvan een van de meest sprekende voorbeelden. Langere termijn Wat het politieke effect op langere ter mijn zal zijn van de enorme publiciteit rond terroristische acties is niet goed be kend. Hoewel het gevaarlijk is te speculé- ren en verbanden te leggen, moeten wè nu, aan het eind van de jaren zeventig, wél constateren dat er in westerse lan den een toenemende bereidheid is eert organisatie als de PLO te zien als vol waardige gespreks- en onderhandelings partner. Geen mens zal echter toege ven, dat dat een gevolg Is van een 'grote re bekendheid met het PLO-standpunt na tal van terroristische acties. Tenslotte de vraag: Moeten we leren le ven met het terrorisme? De Amsterdam se criminoloog prof. dr. H. Bianchi vindt van niet: „We moeten nooit gewennen aan terreur of geweldpleging, van welke kant die nu ook komt, van de overheid of van geweldplegende groepen. Als we zouden gaan leren om met terreur te le ven, dan betekent dat tevens, dat we moeten leren leven met antiterreurbriga des en meer van dergelijke organisaties. Het zou de eerste stap betekenen op weg naar een wurgende escalatie". De Britse historicus Walter Laquer ziet de zaken wat nuchterder: „Men zal er aan moeten wennen om met wat terreur te leven. Men mag niet doen of het niet bestaat, maar men mag ook niet over-re- ageren. Er moet een middenweg worden gevonden, wat, zoals we allen weten, moeilijk is. Het terrorisme.maakt dan wei een geweldig lawaai, maar vergeleken met andere gevaren, die de mensheid bedreigen lijkt het voorlopig vrijwel zon der betekenis". RONALD SPAAK WT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 19