Carter wil gesprek met Europa over Afghanistan oudejaars meubel voordeel dag Mijnders Meubelen Kans op gematigde boycot van Iran MHet Moiorhuis ,f PAUS PRAAT ZELF OVER KWESTIE KÜNG Vrede in Rhodesië VERONICA DRIVE-IN SHOW Uw Gamma bouwmarkt is wegens inventarisatie gesloten op 31 december en 2januari. VUURWERK Ccidóe @owxa/nt iothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 - iet-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 tartaal ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Zaterdag 29 december 1979, 70e jaargang no. 21541 Ingrid Bergman Vanavond op Ned. II om 20.52 uur Ingrid Bergman in de film „De cactusbloem". Op Ned. I om 20.05 uur Willem Ruis en om 21.55 uur Aad v.d. Heuvel in gesprek met bekenden van de tv. Morgen op Ned. I om 22.05 uur ontmoeting met Willem de Ridder en op Ned. II om 17.55 uur uitslag prijsvraag „Waar kom ik vandaan?". Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele regen-, hagel- of sneeuwbuien. Matige zuidwestenwind. Mid- dagtemperatuur ongeveer vijf graden. lever naam m nummer.. PAUL Michael rbert Dengier, een nsthandelaar uit St. ul mag zich van het )ggerechtshof in zijn at Minnesota in officiële kken niet „1069" laten men. Dengeit besloot l jaar geleden zijn naam te ruilen voor dit num- r, dat serdertdien onder er op zijn bankrekening or kwam. De door inti- met het koosnaampje "aangesproken Ameri- Wfcn mag zijn nieuwe er im niet op zijn rijbewijs ste paspoort zetten. gel Artis-monsters op instorten AMSTERDAM De twee door de inmiddels overle den verzorger van het rep tielenhuis gemaakte voor historische monsters op het terein van Artis in Amster dam staan op instorten en zijn niet meer van de on dergang te reden. Ze zijn drie tot vier meter hoog en 25 jaar geleden uit cement en ijzer vervaar digd. Het beeldenpaar, een belangrijke blikvanger voor de dierentuin, is vol gens de technische dienst Paul Russel (83) overleden HOLLYWOORD De van oorsprong Britse acteur Paul Russel, die wereldbekend werd door zijn rollen in films als „Gejaagd door de wind" en „King Kong" is deze week op 83-jarige leeftijd in Hollywood overleden, zo is gisteren bekend geworden. Russel maakte zijn debuut in Amerika op Broadway in afleveringen van de Ziegfeld Follies. Hij heeft veertig jaar als filmacteur gewerkt. Debat Carter- Kennedy- Brown afgelast WASHINGTON Het radiodebat dat op 7 janu ari gevoerd zou worden tussen president Carter en zijn belangrijkste te genstanders om de de mocratische kandida tuur voor het president schap Edward Kennedy en Edmund Brouwn jr. gaat niet door. Carter heeft vanwege de situa tie in Iran en Afghanis tan van het eerste pu blieke treffen met zijn opponenten afgezien. CASTELGANDOLFO Paus Johannes Paulus II heeft gisteravond in zijn buitenverblijf in Castelgandolfo geheel onvepvacht zelf een vijf uur durend gesprek gevoerd met vijf Westduitse bisschopen over het Vaticaanse besluit om de theoloog Hans Küng te schorsen als docent in de dogmatiek aan de universiteit van Tübingen. Over de inhoud van het gesprek zijn geen mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de vijf bisschoppen, die vanochtend naar Frankfurt zijn teruggekeerd in de loop van de dag een comminiqué zullen uitgeven. Het gesprek met de paus werd bijgewoond door kardinaal Franjo Seper, de Joegoslavische prefect van de heilige congregatie voor de geloofsleer en door de Vaticaanse staatssecretaris kardinaal Casaroli, welke laatste zich doorgaans met buitenlandse zaken bezighoudt. In het Vaticaan werd het gisteren uiterst ongebruikelijk genoemd dat de Paus zelf als gespreks partner in deze kwestie optrad. Zevenjarige oorlog kostte 20.000 mensenlevens SALISBURY Aan de zevenjarige oorlog in Rhodesië is van nacht om precies twaalf uur (elf uur Nederlandse tijd) door een tijdens de top in Londen overeengekomen wapenstilstand een einde gekomen. Een woordvoeder van de ter plaate gestati oneerde Britse militairen verklaarde dat de zware regenval de verbindingen zeer bemoeilijkt, maar dat hij desondanks de in druk had dat de zwarte guerillastrijders zich aan de voorwaar den van het staakt het vuren hebben gehouden. De oorlog in Rhodesië heeft vermoedelijk aan ruim twintigduizend mensen het leven gekost. Als alles volgens plan verloopt zullen de strijders van het patrottisch front zich de komende week op over eengekomen verzamelpunten melden. Vannacht is dat inderdaad al op kleine schaal gebeurd. Het is de bedoeling dat de Britse gouver neur in Rhodesië, lord Soames, op 4 januari rond middernacht zal uitspreken dat het staakt vuren een succes is geworden. In Londen is bekend gemaakt dat de algemene verkiezingen in Rho desië tussen 27 en 29 februari zullen plaatshebben. WASHINGTON/KABOEL President Carter heeft zijn onderminister van buiten landse zaken Warren Christopher naar Eu- P ropa gestuurd voor overleg met de Europese leiders over de Russische inmenging in Af ghanistan. Carter zei in een verklaring voor de televisie dat hij de situatie al in telefoon gesprekken met de leiders had doorgespro ken. Uit verklaringen van het Witte Huis bleek later dat hij gesproken heeft met de premiers Tatcher van Groot-Brittanië en Cossiga van Italië en met president Giscard van Frankrijk en bondskanselier Schmidt van West-Duitsland. De Verenigde Staten hebben gisteravond ook officieel bij de Russen geprotesteerd tegen de militaire acties van de Sowjet-Unie bij de staatsgreep. De Amerikanen vinden de inmen ging volstrekt ongerechtvaardigd en zijn er ze ker van dat deze ernstige implicaties kan heb ben voor de Amerikaanse-Russische betrekkin gen. Een woordvoeder van de regering wees er evenwel op dat deze zaak los gezien moet wor den van de goedkeuring van Salt-2, het verdrag tussen de beide landen over een vermindering van de strategische bewapening. President Car ter wees de houding van Rusland in ongemeen scherpe bewoordingen van de hand. Hij sprak van „flagrante inmenging" en „eën ernstige be dreiging voor de vrede". De Iraanse revolutionaire raad heeft de actie in een protestnota „een vijandige daad tegenover de Mohammedanen in de hele wereld" ge noemd. Iran vindt de bezetting van een buur- iand door het Sowjet-leger een verzwakking van de strijd tegen Amerika. Ook in Europa is met afschuw gereageerd op de gebeurtenissen in Afghanistan. Frankrijk, En geland Zweden en Nederland zijn unaniem in hun afwijzen. Egypte heeft gezegd het optreden als een „schending van het volkenrecht" te De PCI, de Italiaanse cummunistische partij heeft in een verklaring die vandaag in de par tijkrant L'Unita zal verschijnen, de actie van de Sowjet-Unie „een ontoelaatbare schending van de principes van onafhankelijkheid, souvereini- teit en non-interventie in binnenlandse aange legenheden genoemd". Een soortgelijke verkla ring gaf de PCI in '68 uit ten tijde van de inter ventie in Tsjechoslowakije. De democratische volkspartij van Afghanistan waarvan de nieuwe machthebber Karmal se cretaris-generaal is, heeft gisteravond ver klaard dat op korte termijn algemene verkie zingen zullen worden gehouden. Volgens radio- Kaboel zullen alle progressieve partijenvrijelijk politieke activiteiten mogen bedrijven en open bare betogingen mogen houden. Alleen uitlatin gen aan de ex-president zouden niet worden toegestaan. Duidelijk werd uit het bericht ook dat de Islamitische opstandelingen die het be wind in Kaboel bestrijden niet aan de verkie zingen kunnen deelnemen. De luchthaven van Kaboel is voor alle com merciële vluchten gesloten. Journalisten wor den op die manier uit het land geweerd. In Ka boel is het verder rustig gebleven. Sowjet-jagers van het type Mig-21 scheerden evenwel onop houdelijk over de stad heen. Noodweer Bewoners van het plaatsje Trehafod in het Engelse graaf schap hebben hun doorweekte huisraad op straat gezet, nadat de hevig ste overstro ming sinds twintig jaar gis teren hun hui zen onder water had gezet. De overstroming was het gevolg van zwaar noodweer, dat gepaard ging met slagregens Veiligheidsraad vanavond weer bijeen NEW YORK/TEHERAN De Veiligheidsraad van de Verenig de Naties komt vanmiddag in be slotenheid en vanavond in een o- penbare zitting bijeen voor een beslissing over het Amerikaanse verzoek tot een economische boy cot van Iran. Gisteravond is over dit verzoek al een klein uur in be slotenheid vergaderd. Verwacht wordt dat een meerderheid in de raad akkoord zal gaan met be perkte sancties tegen Iran, maar de resolutie van Amerika waarin om een export-stop van alle goe deren, behalve levensmiddelen en medicijnen wordt gevraagd, van de hand zal blijven wijzen. Ver wacht wordt tevens dat de Sow jet-Unie zich in dat geval, tegen de zin van Iran in, van stemming zal onthouden, in plaats van een veto uit te spreken. President Carter heeft er gisteren in een radio-rede nog eens opgewezen dat hem een vreedzame oplossing van de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran voor ogen blijft staan, maar dat Iran een hoge re prijs zal moeten betalen, naar mate de gijzeling langer duurt. President Royo van Panama heeft zich bereid verklaard een Iraanse verzoek tot uitlevering van de in zijn land verblijvende Sjah te on derzoeken. Hij maakte echter wel duidelijk dat de wetgeving in zijn land op dit gebied zeer strikt is en zei voorts te betwijfelen of Iran aan de wettelijke voorwaarden tot uitle vering kan voldoen. Zo zal in dat geval een arrestatiebe vel moeten worden overlegd en ook een kopie van een gerechtelijk von nis en een overzicht van de juridi sche gronden waarop de uitlevering wordt gevraagd. Royo zei ook dat uitlevering zeer moeilijk zal zijn zo lang de gijzeling niet is opgeheven. In Tabriz, de hoofdstad van de pro vincie Azerbeidjan zijn gisteren op nieuw gevechten uitgebroken, waarbij leden van de dissidente po litieke partij van de Turkse Azari's tien revolutionaire gardisten in gij zeling hebben genomen. De gijze ling van de tien duurde vanmorgen nog voort. De Azari's hebben grote kritiek op de nieuwe Islamitische grondwet van Iran. De bezetters van de ambassade heb ben gisteren in een reactie op de uitlatingen van de Amerikaanse bis schoppen die het gebouw hebben beozcht, gezegd dat alle gijzelaars nog steeds in de ambassade aanwe zig zijn. Een Frans parlementslid dat juist uit Iran was teruggekeerd meldde gisteren ook weer dat zeven gijzelaars het gebouw hebben verla ten. Volgens hem zijn ze overge bracht naar de ziekenboeg van de Evin-gevangenis in Teheran. Ook a.s. maandag is Het Motorhuis voor u geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Dit om echt iedereen de allerlaatste kans te bieden nog dit jaar voor de oude lage prijs een nieuwe Opel te kopen (levering januari 1980). Snel beslissen, het scheelt u veel geld. MEDEDELING AAN ONZE ABONNEES Op maandag 31 december 1979 zullen onze kantoren om 16.00 uur gesloten zijn. DE DIRECTIE Vanavond VERONICA DRIVE-IN SHOW mmv.JOHAN TIMMAN De Schakel Langeraar Aanvang 20.00 uur. 1 januari mmv.JOHAN TIMMAN Aanvang 20.00 uur MEERHOEVE OUD-ADE zelfbouwmarktn Leiden, Oude Singel 246. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. Maak een daverend feest van de jaarwisseling met onze grote collectie vuur werk. Tuinbouw- en hobby artikelen JAN VAN DER MEER B.V. TeL9006-Roelotarendsveen. KOPENHAGEN Twee Boeing-747's van de Scandina vische luchtvaartmaatschappij SAS zijn gistermiddag op de Deense luchthaven Kastrup nabij Kopenhagen met elkaar in botsing gekomen. Door de botsing werd zware schade aangericht, maar persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Tindemans praat met Yasser Arafat BRUSSEL De Belgische christen-democratische oud- premier en voorzitter van de „Europese Volkspartij" (het samenwerkingsverband van christen-democratische par tijen in de EEG) Leo Tinde mans heeft op 5 januari in Beiroet een ontmoeting met PLO-leider Yasser Arafat Het initiatef voor het gesprek zou zijn uitgaan van de PLO, aldus een woordvoerder van Tindemans partij gisteren in Brussel. Eerder dit jaar had Arafat een gesprek in Wenen met de leider van de Socialisti sche Internationale, de West duitser Willy Brandt. 'n leuke kans om 'n mooi koopje te halen LEIDEN Lange Gracht 5 (aan de City Ring) Parkeerplaats bij molen De Valk LISSE Kanaalstraat-Heereweg BEVERWIJK Parallelweg 98 Parkeerplaats op 50 meter afstand. Eigen parkeerplaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1