iToenemend verzet (innen ARP egen CDA-fusie Éolgend najaar 0 Uiteinde 1979 met hagel en sneeuw Iran gedraagt zich met gijzeling op een middeleeuwse manier ficidócSouoant Op weg naar een nieuw tijdperk Vrachtwagen met gasflessen door trein gegrepen Voorstel tot redding afval bedrijf AYR 'TT stopte 80 min wenskaarten in de bus Als u Oudejaarsavond viert bij familie of ;ennissen, houdt u er dan wel even rekening mee dat er na 8 uur ?s avonds geen treinen meer rijden.-^ :R1|NNENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER 1979 PAGINA 9 ^WERKING VAN DEBAT OVER KERNWAPENS )RD (Van onze parlementaire redactie) ItECHT Het ziet er naar uit dat partijraad van de ARP binnen niet te lange tijd opnieuw gevraagd zal rden voorlopig niet akkoord te ,n met een fusie met de KVP en de U. Volgens afspraak moet deze sa- 8«nsmelting (tot het CDA) een feit siojrden op 11 oktober van het volgend r. Binnen de ARP gaan echter ;ds meer stemmen op om het fede- ieve verband van de drie partijen irlopig voort te laten bestaan. Dit ek gisteravond na afloop van het >rek in Utrecht tussen enerzijds fessor dr. B. Goudzwaard, mr. Wil- Aantjes en mevr. F. Laning-Boer- na en anderzijds het presidium van Antirevolutionaire Partij. Zij blij- bij hun standpunt, dat zij hun ■k in de commissie die het nieuwe isten-democratische verkiezings- amma moet voorbereiden, op- irten uit protest over de gang van .en in het CDA rond de nieuwe nwapens. eravond hebben de drie ARP-ers in ;cht hun motieven voor dit besluit nader elicht. Inhoudelijke mededelingen van het irek werden officieel niet gedaan. Men wil mee wachten tot het voltallige partijbestuur de ARP zich over de zaak zal hebben gebo- «,'E Desgevraagd wilde prof. Goudzwaard, de op steller van het huidige CDA-programma „Niet bij Brood Alleen", nog wel kwijt dat hij niet van mening is veranderd. Dit wil zeggen: hij voelt er niet voor nog langer te functioneren in een CDA, waarbinnen naar zijn oordeel geen plaats is voor meningen zoals die van de tien fractieleden die zich wat de nieuwe kernwa pens betreft in eerste instantie tegen het kabi net hadden gekeerd. Onder de huidige omstan digheden wil Goudzwaard ook geen kandidaat meer zijn voor een CDA-zetel in de Tweede Kamer. Volgens ingewijden wil hij zich er sterk voor maken dat de ARP als zelfstandige partij blijft bestaan. Voorzitter Hans de Boer, die het gesprek in Utrecht leidde, sprak zich daarvoor eerder deze week ook uit, als het CDA zijn par tij niet meer ruimte wil bieden. In de kring van de voormalige dissidenten is de aktie van Goudzwaard met instemming be groet. Verschillende dissidenten hebben het ge voel dat zij „platgewalst" zijn door de meerder heid binnen het CDA en willen daarover een duidelijke uitspraak van hun eigen partij. Een man als Jan van Houwelingen maakte er nog voor het afsluitende kernwapendebat geen ge heim van dat het CDA voor hem niet meer hoeft als de meerderheid de dissidenten niet te gemoet wil komen. Binnen de ARP zijn velen bang dat zij na een fusie volledig overheerst zouden worden door met name de KVP. Goudzwaard en zijn geestverwanten hebben overigens al eerder pogingen gedaan om de partijraad, het hoogste orgaan van de ARP, te bewegen de fusie uit te stellen. Dit omdat zij het niet eens waren met de zogenaamde grond slagen (uitgangspunten) van het CDA. Deze op vatting vond uiteindelijk niet voldoende weerklank bij de basis van de ARP. BRAND VERWOEST MEUBELFABRIEK ASPEREN (ANP) De stoffeerderij en het kantoor van een meubelfabriek in het Zuidhollandse Asperen zijn gisteravond door brand verwoest. Het vuur, dat door nog onbekende oorzaak ontstond, werd aangewakkerd door de hevige wind. De richting van de wind voorkwam dat ook het expeditiegedeelte van de fabriek in vlammen op ging. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Een raming van de scha de was vanmorgen nog niet gemaakt. GORREDIJK (ANP) Het ziet er niet naar uit dat Ko ning Winter dit jaar nog een vuist zal maken. Volgens weerman Hans de Jong in Gorredijk althans, die op tweede kerstdag zelfs con stateerde dat het in zijn tuin een graad warmer was dan in Helsinki. De Jong wijst erop dat in heel Skandinavië de temperaturen opvallend gematigd zijn. Een Russisch hogedrukgebied is wel krachtig maar te ver in zuidelijke richting weggezakt om ijskoude oostenwind te kunnen bezorgen. Het komen de weekeinde zal er koudere lucht komen opzetten die af komstig is van de noordpool. Vlak voor de jaarwisseling kan dit in Nederland een de cor opleveren van winterse buien met hagel en natte sneeuw. Tijdens oud en nieuw kan er 's nachts weer lichte vorst optreden, zodat we te maken kunnen hebben met gladde wegen. De allerkoudste oudejaarsdag van deze eeuw was die van 1923, toen de tem peratuur daalde tot 22,3 gra den onder nul. Overigens is er in midden Eu ropa de afgelopen dagen veel sneeuw gevallen, zodat er niet alleen op de hoge maar ook op de meest laage pistes skimoge lijkheden zijn. MENIGEEN zal met tegenstrijdige gevoelens afscheid ne men van de jaren zeventig. De balans opmakend van de voorbije tien jaren kan men er nauwelijks omheen: er is niet veel hoopvols ons deel geweest. Maatschappelijk, politiek en sociaal gezien moet worden vastgesteld, dat de balans tussen 1970-1980 een negatief beeld oplevert. Toenemende werk loosheid, groeiende politieke tegenstellingen, een somber economisch perspectief, groter wordende sociale verschillen, maar vooral een internationaal scherper wordend wantrou wen in eikaars bedoelingen en streven. OoiT in de jaren zestig hebben christelijke politici ervoor gepleit, dat in de jaren zeventig het „welzijn" een veel grote re plaats in onze samenleving zou moeten innemen, dan de „welvaart". Bijna gelijktijdig hielden christelijke wijsgeren en theologen pleidooien voor een christelijk humanisme. Een christendom, dat zich ook intensief zou moeten bezighouden met de mens in deze wereld: met de armen en vluchtelingen, met de misdeelden in de Derde Wereld en met hen die om wille van hun levenshouding of principes werden opgesloten en gemarteld. Ieder voor zich moet maar uitmaken in hoe verre die idealen in de jaren zeventig zijn verwezenlijkt. TOCH blijft van de voorbije tien jaren niet alleen een nega tief beeld op ons netvlies en in ons geheugen achter. Want na de eerste schrik van de harde werkelijkheid, dat het met ons (voor velen nog beperkt) welvarend leven voor een groot deel gedaan was, kwam bij sommigen langzaam maar zeker een kentering in het denken in termen van welvaart. Vooral toen wij ons ervan bewust werden, dat het „stapje terug" waar wij zoveel moeite mee hebben voor driekwart van de wereld een absolute onmogelijkheid zou zijn, omdat dat ene stapje terug daar naar het totale niets zou leiden. HeT grote onbehagen met wat er gaande was, dat zich ging uiten in agressie, in negatieve acties en in moedeloosheid, maakte bij een groeiend aantal mensen langzaam maar zeker plaats voor een ander onbehagen. Een diepe onvrede over de oneerlijk verdeling van de nog beschikbare welvaart, over de toenemende wapenvermeerdering, over het dreigend be derf van ons milieu en over de totaal onnodige luxe. Deze onvrede is steeds sterker waarneembaar. De jaren tachtig zullen moeten uitwijzen, wat we ermee doen. Wellicht gaan we daarmee dan toch op weg naar een nieuw tijdperk. eranderingen i ontwerp wet beids- astandigheden HAAG (ANP) ■frknemers krijgen het Dit hun werk te onderbre- D als zij naar redelijk oor- U menen dat hen onmid- fcj'k een ernstig gevaar «igt. nieuwe element in het ont- van de wet op de arbeid- Jtandigheden heeft minis- jUbeda (sociale zaken) door (del van een nota van wijzi- Jen ingebracht. Een werk- Ter moet van zo'n werkon- ■breking zijn werkgever in pis stellen. De arbeidsin- Itie beziet dan of het werk 1 niet moet worden hervat. (■beidsproject ngeren krijgt ÜÊjbsidie HAAG (ANP) Mi- er Albeda van sociale za- heeft 8,5 miljoen gulden ihikbaar gesteld voor ex- mentele arbeidsprojec ten behoeve van jeugdi- verklozen. ninister haakt hierbij in op stellen van het NVV-Jon- ncontact. Doel is het op- in van experimenten met ipsgerichte projecten voor iren die moeilijk in het idsproces kunnen worden past. Deze projecten moe- aansluiten op maatschap- ke behoeften. Het streven iricht op blijvende en vol- "dige werkgelegenheid, nemers worden aange- ken via de arbeidsbureaus, lenkort gaan twee projec- in Amsterdam (kinderop- en één in Rotterdam «voorziening) van start. VOLGENS MINISTER VAN DER KLAAUW (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Volgens minister Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) gedraagt Iran zich door het gijzelen van het Ameri kaanse ambassadepersoneel op een middel eeuwse manier. Staten kunnen alleen be trekkingen met elkaar onderhouden als elk van hen zich houdt aan de strakke regels, neergelegd in de Conventie van Wenen, on der meer op het punt van de diplomatieke onschendbaarheid, aldus Van der Klaauw in een interview met het Arabische maandblad „Arab Business Report". De bewindsman is het eens met de stelling dat er sprake is van een herleving van de Islam. Zijns inziens mag echter niet van een „Khomeiny-effect" worden gesproken. Wat er nu in Iran ge beurt, was al eerder aan de gang in andere landen, zoals Pakistan, „al zijn we er nog niet achter wat er precies aan de gang is", aldus Van der Klaauw. De problemen zijn volgens hem waarschijnlijk het gevolg van een botsing tussen het letterlijk willen nale ven van de voorschriften in de Koran en de moderne, westerse manier van leven. „Het is hetzelfde als wanneer Christenen volle dig volgens de regels van de Bijbel zouden pro beren te leven. In de wereld van vandaag is dat practisch onmogelijk, omdat vele van die regels gebaseerd zijn op een maatschappij, die volledig anders was dan de moderne wereld, waarin we nu leven. Als Christen probeer je te leven in de geest van de Bijbel, probeer je in je leven uit drukking te geven aan de filosofie van de Bijbel. Natuurlijk geloof je in God. Dat is niet veranderd. Maar het letterlijk willen toepassen van alles wat in de Bijbel staat, veroorzaakt conflicten", aldus Van der Klaauw. De relaties van Nederland met de Arabische wereld zijn volgens de minister veel beter dan de meeste mensen denken. Een goed voorbeeld daarvan zou zijn de „recente spectaculaire groei" van de samenwerking op economisch en commercieel gebied. Van der Klaauw protes teert krachtig tegen de veronderstelling dat Ne derland wat het Midden-Oosten betreft een be leid pro-Israel voert. „Onze politiek is eerlijk en afgewogen". Het deelnemen van Nederland aan UNIFIL in Libanon heeft er volgens hem voor gezorgd dat „de media meer geïnteres seerd raakten in wat daar gebeurt". Ook zou dat ertoe bijgedragen hebben dat „een groter publiek begrip krijgt voor de ingewikkeldheid van de problematiek". De Nederlandse regering verzet zich niet tegen de opening van een kantoor op haar grondge bied door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die daar overigens nog nooit om ge vraagd zou hebben. Voorwaarde is wel dat de PLO geen activiteiten zou ontplooien, die de betrekkingen van Nederland met andere lan den schaadt, aldus Van der Klaauw. Hij meent dat er in Nederland een ontwikkeling aan de gang is in het denken over deze organisatie, die er nu al toe geleid heeft dat er geen bezwaar meer is tegen informele contacten met de PLO. „Maar ik zelf zou geen PLO-vertegenwoordi- gers ontvangen". Desgevraagd merkt de minis ter op dat als hij dat wel deed de consequenties „ernstig zouden zijn". Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zijn er al contacten tussen Nederlandse diplomaten in het Midden-Oosten en mensen van de PLO. Tot voor kort was het zo dat am bassadepersoneel de opdracht had recepties en dergelijke, waar ontmoetingen met PLÓ-verte- genwoordigers onvermijdelijk waren, alleen over koetjes en kalfjes te praten. Nu is het hun toegestaan en wordt het zelfs op prijs gesteld dat zij bij dit soort gelegenheden onder vier ogen politieke onderwerpen bespreken. Gasflessen liggen her en der verspreid. Van de vrachtwagen Is niet veel bruik baars meer over. Rotterdams bedrijf dat gespe cialiseerd is in het vervoer van flessegas, had vermoede lijk te laat bemerkt dat de spoorbomen (AHOB's) van de spoorlijn Winterswijk-Zut- phen die deze weg kruist, dicht gingen. Hij remde wel maar kwam met de trekker van zijn vrachtwagencombi natie midden op de spoor baan tot stilstand. De machi nist die zag dat een botsing niet meer te voorkomen was, trok de remmen aan en ren de daarna met de gewaar schuwde passagiers in het voorste compartiment zover mogelijk naar achteren in de trein. Van de vrachtauto bleef slechts een verwrongen wrak over. Ook de trein raakte vrij ernstig beschadigd en moest later met de ongeveer 35 pas sagiers aan boord door een locomotief naar het station Zutphen worden versleept. (Van een onzer verslaggevers) WARNSVELD Een vrachtwagen met aanhan ger beladen met flessen zeer brandbaar waterstof gas die gistermiddag op een overweg in de weg Lo- chem-Warnsveld (de Gel derse Achterhoek) aangere den door een personentrein heeft lange tijd voor veel consternatie gezorgd. Per soonlijke ongelukken de den zich niet voor. Wel wa ren zowel trein- als wegver keer de hele middag ge stremd in verband met ont ploffingsgevaar. Explosies deden zich echter niet voor. Als gevolg van de botsing raakten enkele flessen al di rect in brand. Deze konden echter met behulp van de op de vrachtwagen aanwezige poederblusser onschadelijk worden gemaakt. De chauffeur van de vracht wagen, eigendom van een ROTTERDAM (ANP) De bewindvoerders van de Af valverwerking Rijnmond (AVR), die vanwege de niet meer weg te werken miljoe- nenverliezen enkele weken geleden uitstel van betaling kreeg, hebben een voorstel gedaan om het bedrijf van de ondergang te redden. Het voorstel houdt ondermeer in dat de chemische afdeling per 1 januari zelfstandig wordt. Bij het overleg met de rijksoverheid zou moeten wor den uitgegaan van een koop som van 45 miljoen gulden voor de installaties en andere activa. De bewindvoerders willen verder dat Rijnmond vóór 1 maart 1980 21 miljoen gulden betaalt om de verliezen goed te maken die in de chemische sector resteren na verkoop van deze afdeling. De Rijnmondge meenten moeten instemmen met een aanpassing van de ta rieven voor de verwerking van chemisch afval tot 102,50 gulden per ton met ingang van 1 januari aanstaande. De bui tengewesten, zoals Utrecht en Midden-Holland moeten ak koord gaan met een aanpas sing van deze tarieven tot een bedrag van 97,50 gulden per ton. V HAAG De PTT ft dit jaar ruim tach- miljoen kerst- en iwjaarskaarten in de ïvenbussen gestopt, is ongeveer tóe pro- meer dan vorig toen circa 78 mil- i kaarten werden ituurd. „Tante Pos" tevreden zijn over de afhandeling, want vóór Eerste Kerstdag hadden zo'n 20.000 be stellers al 55 miljoen kaarten bezorgd. De PTT heeft tussen 17 en 22 december een absolute top- week beleefd. Er werd toen tachtig procent meer post be zorgd dan normaal het geval is. Er waren drie dagen bij waarop meer dan twintig miljoen kaarten werden be steld. DE recorddag was vrij dag 21 december, toen 22 miljoen poststukken werden verwerkt. Een „normale" vrijdag telt er zo'n vijftien miljoen. Scholieren Om de stroom post te verwer ken zijn enkele honderden scholieren en parttimers inge schakeld. Gelukkig vormden de weersomstandigheden geen belemmering bij het bestel werk: Geen gladheid, geen sneeuw, geen treinvertragin- gen. Ook de normale post is zonder noemenswaardige ach terstand te hebben opgelopen, de deur uitgegaan, aldus de hoofddirectie PTT in Den Haag. „Tante Pos" heeft ook uitgevo- DEI geld dat de Nederlanders tesa- men ongeveer 125 miljoen hebben uitgegeven aan kerst kaarten en postzegels. Vorig jaar werd dat cijfer vastgesteld op 110 miljoen gulden. Aange zien de tarieven niet tussen tijds verhoogd zijn, zit er dus groei in het kerstkaartenbes tand. Ook deze week wordt er bij de PTT nog hard gewerkt, inclu sief de zaterdag. Er moeten nog zo'n 25 miljoen kaarten worden besteld. Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt er op een gewone werkdag, namelijk maandag 31 decem ber geen post bezorgd. Het overgrote deel van het PTT- personeel is dan vrij. Daar staat tegenover dat morgen, zaterdag 29 december, een tweede bestelling zal worden uitgevoerd. De PTT verwacht dat dan alle kerst- en nieuw- jaarspost zal zijn afgeleverd. Import en J distributie DCLCHUE Telefoon rWl 015-569324*. Weersgesteldheid van gisteren Af en toe een bui DE BILT - (KNMI) Voor mor gen wordt een wisselende be wolking verwacht en af en toe een bui. Hierbij is hagel of nat te sneeuw niet uitgesloten. De temperatuur komt overdag tot een waarde van ongeveer zes graden. De uitgestrekte neer slag-zone, die hedenochtend van Noord-Zweden over onze omgeving tot over de West-Al pen reikte, ligt dan al ver ten oosten van ons land. Dit re- gengebied heeft in Zuid-Enge- land sinds eergisteren vijftig tot zeventig millimeter neer slag gebracht. De krachtige tot stormachtige zuidenwind nam heden af en draaide naar west tot noord west. In Frankrijk stormde het om zeven uur s morgens in een brede zone van Cherbourg tot zuid van Parijs, uit noor west tot west, kracht acht tot negen. Dit stormveld trok in oostelijke richting. Amsterdam Eindhoven Den Helder Luchth. R'dam regen regen Klagenlurt Kopenhagen Lissabon Mallorca München

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9