leüadorp TOCHT Bent u hier weieens ingevallen? Van een rotje naar rottigheid is soms 'n kle stapje. BANDEN I Auto Heemskerk Praktijkruimte te huur gevraagd dienstregeling op oudejaarsdag adsanctos ra Als u het nieuwe jaar vrolijk in de ogen wilt kijken, kijk dan uit met vuurwerk! Gemeente Zoeterwoude De Nagtegaal Gemeente Voorhout PROFITEER ERVAN!! =t< 'NLE HEB ZO GERE bandenkontrole is een kosteloze service van KOREVAARGARAGE B.V~ (anoaH VERLOVEN h VERHEUL LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER 1IN Familieberichten 333333333333: 1940 1980Ï P. VAN LEEUWEN en W. L. VAN LEEUWEN-OUWEHAND j i 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij wensen dat zij nog vele jaren voor ons gespaard mogen blij- ven. Hun dankbare kinderen: Tineke en Frarss Gerard Klaas en Winnie Piet Jan en Wilma Gerda en Peter Nico en Renée en kleinkinderen Warmond, december 1979. X U bent van harte welkom als u onze ouders wilt gelukwensen op vrijdag 4 januari van 17.00-18.00 uur, x in het „Trefpunt", Herenweg 84, Warmond. 1930 1980 Op 15 januari a.s. hopen onze ouders en grootou ders H. F. BEELEN en G. J. BEELEN-VERDEGAAL hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Ter gelegenheid hiervan zal er een H. Mis uit dank baarheid worden opgedragen in de kerk O.L. Vr. Ge boorte te Rijpwetering om 14.30 uur. Gelegenheid tot feliciteren woensdag 9 januari van 16.00 tot 18.00 uur in café Bakker, Oudadeselaan 1 te Rijpwetering. K33333333333333333333333333333333333£ Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete kend, voor al die jaren van hard werken en de zorg voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, delen wij u mede dat onverwachts van ons is heengegaan mijn zorgzame man en onze lieve vader en opa GERARDUS ARNOLDUS VOLWATER echtgenoot van Hendrika Maria Volwater-Baak in de leeftijd van 75 jaar. H. M. Volwater-Baak Piet-Adri Cor-Nel Arno-Jeannette Henk-Corry en kleinkinderen 2355 AE Hoog made. 26 december 1979 Kerkstraat 14 Voor diegenen die afscheid van Pa willen nemen, is daartoe thuis gelegenheid. Op vrijdag 28 december om 19.30 uur zullen wij in de parochiekerk van O.L Vrouw Geboorte in een avondwake bijeenkomen om voor hem te bidden, waarna gelegenheid tot condoleren. De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 29 december om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. waarna wij hem ter ruste leggen in het familiegraf aldaar. in Leiden voor ongeveer 2 jaar. in gaande zo spoedig mogelijk; te gebruiken door 2 artsen en 2 the rapeuten. Telefoon 071-142427 Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V. Op maandag 31 december zal de dienstregeling tot 21.00 uur worden uitgevoerd als op zaterdagen. Alle ritten, die om 21.00 of later van de beginpunten vertrekken vervallen. Laatste doorgaande verbinding lijn 97 Alkmaar - Leeuwarden v.v.: Alkmaar vertrek 20.05 uur, Leeuwarden vertrek 19 53 uur. De NZH wenst u een goede jaar wisseling en in 1980 veel aangename reizen per bus. OMA JUFFERMANS- GRIFFIOEN j haar 75-ste verjaardag. Haar dankbare kinderen en kleinkinderen begrafenissen crematies kantoor en aula lange mare 69 leiden 071-126618 NIEUWJAARSONTVANGST gemeentebestuur van Leiderdorp Het gemeentebestuur van Leiderdorp houdt woensdag 2 januari nieuwjaarsontvangst. Belangstellenden zijn van half acht tot negen uur 's avonds van harte welkom in het ge meentehuis, Statendaalder 1. Wanneer u de nieuwjaarsontvangst bezoekt wordt u verzocht niet te parkeren voor het gemeentehuis, maar aan de overzijde van de Engelendaal. Op het parkeerterrein in De Houtkamp en aan de Laan van Ouderzorg is voldoende parkeerruimte. Deze advertentie wordt u aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideele Reclame ADVERTEREN DOET VERKOPEN „Bij beschikking van de Arrondissements Recht bank te 's-Gravenhage d.d. 20 december 1979 is het faillissement van Tehodo- rus Maria Anthonius Huig- sloot, wonden te Leiden, Joh. Verhulststraat 10, zaakdoende te Leiden, Churchilllaan 2, opgeheven bij gebrek aan baten. Mr. F. B. Kloppenburg, cu rator Rinsburgerweg 141 2334 BM LEIDEN." KERSTBOOMVERBRANDING Op donderdag 3 januari 1980 om 16.30 uur Kerstboomverbranding. Dorp, parkeerterrein achter gemeente huis, Hoge Rijndijk, terrein manege P. de Jong. Bereikbaar vanaf parkeerterrein De Eendekooi. Voor elke ingeleverde boom ontvangt de brenger een lot, welke kans geeft op een prijs. Trekking winnende nummers wordt in het blad Groot Voorschoten bekend gemaakt. GEMEENTE NIEUWKOOP NIEUWJAARSRECEPTIE Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop maken bekend, dat op vrijdag, 4 januari a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis een nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden. De ingezetenen, alsmede de besturen van verenigingen e.d. worden langs deze weg van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze receptie. Uw komst zal op hoge prijs worden gesteld. Nieuwkoop, 20 december 1979. Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop, De secretaris. De burgemeester, J.A. de Jongh. Mr. T.R. Seinstra. RESTAURANT-BAR Gooweg 48, Noordwijkerhout Telefoon 01719-12196 Traditioneel nieuwjaarsdiner MELOENCOCKTAIL met GARNALEN WILDSOEP KALFS ENTRECÖTE PUDDING RUBANNEÉ KOPJE KOFFIE per couvert 55,- Gaarne zien wij uw telefonische reservering na 3 uur 's middags tegemoet GEMEENTE NIEUWVEEN De burgemeester van Nieuwveen maakt, ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de bij raadsbe sluit van 7 november 1978 vastgestelde 1e herzie ning van het bestemmingsplan Kattenbrug-Blok- land, door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met ge noemd bestemmingsplan met ingang van 7 januari 1980 gedurende één maand ter gemeente-secreta rie, afd. algemene zaken voor een ieder ter inzage. Daar het enige tegen het onderhavige bestemmings plan ingestelde beroepschrift is ingetrokken en het plan geheel werd goedgekeurd, is behoudens de in specteur van de Ruimtelijke Ordening, niemand be voegd tot het instellen van beroep bij de Kroon. Nieuwveen, 19 december 1979, NIEUWJAARSBIJEENKOMST Woensdag. 2 januari 1980. houden burgemeester en wethouders van Voorhout hun gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. Iedere inwoner van Voorhout is vanaf 20.00 uur van harte welkom bij deze bijeenkomst, die een informeel karakter draagt. M.Th. van de Wouw, burgemeester. J.W. van den Aardweg, secretaris. Officiële publikatie van het Staatsbedrijf der PTT Wijziging Telecommunicatietarieven Met ingang van 2 januari 1980 zal een aantal Telecommunicatietarieven worden gewijzigd. De belangrijkste nieuwe tarieven zijn hieronder vermeld. Openbare telefonie impulsprijs voor automatisch verkeer f 0,14 invoering van een tijdsafhankelijk tarief van f 0.1 4 per 5 minuten in het verkeer binnen eenzelfde sector (uitgezonderd lokaal verkeer) dan wel met aan elkaar grenzende sectoren van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uurtot 18.00 uur. niet-automatisch binnenlands verkeer toeslag voor afwikkeling door telefoniste f 1.— oproepbericht voor een persoonlijk gesprek f 4.50 internationale gesprekken binnen Europa voor heit telefoonverkeer met de Bondsrepubliek Duitsland wordt de zone-indeling afgeschaft; voortaan geldt één tarief van f 0,95 per minuut. Voor het telefoonverkeer met de Bondsrepubliek Duitsland en België komt voor gesprekken via de telefoniste het grenstarief te vervallen. buiten Europa de tarieven voor het automatisch telefoonverkeer naar bestemmingen buiten Europa worden met ca. 7V2% verlaagd. beschikbaarstelling enkelvoudig telefoontoestel in een bijzondere kleuruitvoering voor eens f 40. kosten per maand blijven f 2,30 verhuizing netlijn f 40.— Openbare telegrafie De tarieven voor telegrammen naar Cyprus. Egypte en Syrië worden met ca. 24% verlaagd. Telex telexverkeer binnenland per verbinding f 0.05 plus per 20 seconden f 0.05 telexverkeer buiten Europa het tarief wordt voor een groot aantal bestemmingen met ca. 10% verlaagd. GEMEENTE NIEUWVEEN OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Nieuwveen ma ken bekend, dat vanaf heden, gedurende drie maan den, ter gemeente-secretarie, afdeling algemene za ken, voor een ieder ter inzage ligt de door de raad in zijn vergadering van 9 oktober 1979 vastgestelde Bouwverordening, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland. Ingevolge het bepaalde in artikel 400 van de ge noemde verordening treedt zij op 1 januari 1980 in werking. Nieuwveen. 19 december 1979. Burgemeester en wethouders van Nieuwveen, de secretaris, de burgemeester, W. J. Eijs. G. J. van der Kroft. tocht strip Verkrijgbaar bij ijzerwaren, dhz-zaken en uw.warenhuis F. PRANGERS Verhuur zonder cnauffeur van: luxe* en bestelwagen» Hoofdstraat 104 Leidardorp TEL 071 - 89.40.40. Koop ook uw verse kip en kipspecialiteiten rechtstreeks van de groothandel Uw voordeel: - uitsluitend kersvers - de beste kwaliteit - natuurlijk de laagste prijs WAARSCHUWING i.p.v. as. dinsdag zijn wij a.s. maandag 31 december, oudejaarsdag, aanwezig in de Groenoordhallen vanaf 9.00 tot 13.00 uur met ons volledig assortiment kip- en kipspecialiteiten. Speciale aanbieding: voor de oudejaarsavond gekruide Lv.-hapjes, per kg 4.50 GROOTHANDEL IN VERSE KIP P. GROENEVELD en Zn. TEL. 010-65.75.39 PLASTIC NAAI EN NUMMERBORD! H. JANSE Uw adres: Haarlemmerstraat Leiden-tel. 12181 nsr 's Maandags geslol rde Beds i na Ar i b rk isti ELKE SECONDE BOWLING RESTAURANT 5 Meibad Boshuizerlaan - Tel. 765041 - Leiden Alle dagen geopend van 9.00—24.00 uur. en voor verdergaande veiligheid MKHEUNm Kaasmarkt 2-7 Tel. 071-125341. ALKEMADELAAN1 2371 EX ROELOFARENDSVEEN Rijksweg A'dam - R'dam 01713-2866-2073 Na 18.00 uur, telefoon 071-410202 OCCASION SPECIALIST Bovag-garantiebewijs verkoop-inkoop DATSUN DEALER Datsun Cheny 2x - Datsun Cherry 3x - Datsun Cheny 3x - Datsun 100A Fll Datsun 120A Fll Datsun 120A Fll Coupé 77 Datsun 100A Fll Station ..-.77 Datsun 120Y76 en 77 Datsun 120Y78 Datsun 120Y Coupé. 75en 76 Datsun 160B77 Datsun 160B78 Datsun 260C77 Datsun Violet Coupé78 Citroën2CV677 Citroen G Special78 Rat 128 L78 Ford 1600 automaat73 Ford Fiêsta 110077-78 Ford Granada 1700 Combi .77 Ford Escort 130076 Ford 1600 Combi74 Lada 1300 75 Een groot gedeelte van onze occasions is, dag en nacht te bezichtigen op onze buitenterreinen. Gelukkig met9 Gefeliciteerd Maar lel er dan op dal uw kinderen er ook met in kunnen vallen Geef ze geen kans. Da s niet moeilijk. Gewoon, scharen en messen mei laten slingeren Maar opbergen En doe het nu. Want „Mag niet" helpt niet - LEIDE Showroom Werkplaats-Magazijn Korevaarstraat 19-21 Garenmarkt 36-44 wenst u allen een voorspoedig 1980 flA uw Juwelier-Adviseur Is M HAARLEMMERSTRAAT 86 LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8