Woubrugse ambtenaar pleegt directe aanval op gemeente secretaris Yoorschotense gezondheidszorg kampt met ernstig ruimtegebrek Mogelijk boerderij voor geestelijk gehandicapten in Hazerswoude NIEUW BEDRIJF IN DRAMA 'SECRETARIE WOUBRUGGE' O.A.S.E.- E.B.H.V. Vroege lenteboden REGIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER 1979 PAGINA WOUBRUGGE De gemeente-ambte naar Kees Verhagen, chef van de afde ling algemene zaken en sociale zaken, heeft in een perscommuniqué van zes kantjes een directe aanval gedaan op het beleid van gemeentesecretaris Hoo- genboom. Hij beschuldigt zijn hoogste superieur er onder meer van te verhin deren, dat gemeenteambtenaren voor functies bij andere gemeenten dan Woubrugge in aanmerking komen. In dit zoveelste bedrijf van het drama 'Se cretarie Woubrugge' speelt een vergade ring van 28 juni 1978 een centrale rol.' Toen namen de secretarie-ambtenaren het besluit om gezien de problemen, maar naar elders te solliciteren. Sindsdien is meer dan de helft van het aantal ambte naren inderdaad vertrokken. Minstens twee ambtenaren wijzen nu met een be schuldigende vinger in de richting van se cretaris Hoogenboom, omdat deze volgens hen misbruik maakt van zijn positie om volledige leegloop van de secretarie te voorkomen -door slechte informaties te verstrekken bij sollicitaties door het per soneel. Chef algemene zaken Kees Verha gen komt er rond voor uit, dat hij bij zijn sollicitatie naar een functie in De Lier ge dwarsboomd is. Hij stelt een college be vestigd de bewering dat de secretaris op 31 oktober '78 al had aangekondigd hem bij zijn vertrek te zullen tegenwer ken. Kees Verhagen meent dan ook in De Lier geen faire kans te hebben gehad, hoewel mr. J.E. Dammers van de Neder landse Bond van Gemeenteambtenaren zijn uiterste best voor hem heeft gedaan. Verhagen heeft de gang van zaken niet kunnen accepteren en wilde via een kort geding zijn recht halen. De juridiche pro cedure wordt door hem echter niet door gezet uit vrees voor de financiële conse quenties van de rechtzaak. De moeilijkheden op de secretarie werden voor Kees Verhagen echter steeds groter. In een recent organisatie-rapport kreeg zijn afdeling Algemene Zaken een onvol doende toegemeten. „Geen wonder", zegt Verhagen, „want een van de ambtenares sen verleent hand- en spandiensten voor de gemeentesecretaris zodat ik geen greep meer heb op m'n eigen afdeling." In het communique krijgt ook burgemeester Brouwer de Koning een veeg uit de pan. Hem wordt verweten onvoldoende te rea geren op noodkreten van de ambtenaren, die in nota's zijn vervat. Commentaar Secretaris Hoogenboom wijst met klem de tegen hem geuite beschuldigingen van de hand. Hij wijst daarbij op het aantal amb tenaren, dat wel naar elders verhuisde zo dat van negatieve invloed in sollicitatie procedures geen sprake kan zijn. De door de heer Verhagen gewraakte ambtenares- se constateert, dat het communique geen goede oplossing biedt. Zij erkent, dat de werkverhouding binnen de afdeling Alge mene Zaken verre van goed is, maar ze zou dit graag anders zien. Burgemeester Brouwer de Koning onder schrijft, dat er meer kritiek is op het re cente organisatierapport. Openbaarheid van de moeilijkheden wil hij vermijden. „Dit zou geen goede zaak zijn, omdat er personen bij betrokken zijn", aldus de burgemeester die verder constateert dat de zaak thans in een beslissend stadium is aangeland en dat in overleg met de be trokken ambtenaren naar een oplossing zal worden gezocht. Tien duizendste bezoeker van Kerstflora De Kerstflora in Hille- gom heeft meer dan tienduizend bezoekers getrokken. Kort voor het sluiten van de in drukwekkende expo sitie werd gisteren de 10.000-ste bezoeker ingehaald. Het was mevrouw M. de Mooy uit Nieuw Vennep. Zij werd met bloemen verwelkomd door Flo ra-voorzitter C. Eg- gink (zie foto). De be zoekster ontving van de Koninklijke Alge- meene Vereeniging voor Bloembollencul tuur een bloembollen- paket. 19.00 uur Sporthal Roelofarendsveen Adv. aangeh"J r *oor: Senior Mc siacïi») s Toneelgroep Theater bijt op 3 en 4 januari de spits vanhet nieuwe jaar in het HOT af met Mensch Meier, toneelstuk van Franz Xaver. Het is een ver slag van een arbeidersgezin dat door de veranderende ver houdingen en de invloeden van buitenaf langzaam ten gronde wordt gericht en uit eindelijk uiteen valt. De rollen worden vertolkt door Anita Menist, Leo Beyers en Porgy Franssen. Jn de Rotterdamse Grote Kerk geven dinsdag 1 januari de organist Johann Lemckert, de hoboïst Heinz Friesen en de fluitist Jo Hagen een nieuws- jaarsconcert, dat 's middags om 3 uur begint. Ronald Brautigam geeft dinsdag 1 januari in Diligentia een pianorecital dat om 14.30 uur begint. Op het programma staat werk van Van Beethoven (sonate in f op. 57 'Apassiona- ta'), Bartok (Roemeense Kers tliederen), Albéniz (drie delen uit Iberia), Schumann (Fanta- siestücke op 12), en van Busoni de sonatinen nr 3 en 6. VOORSCHOTEN De Stichting Gezondheidszorg Voorschoten heeft de beschikking over drie gezond heidscentra, die zodanig gesitueerd zijn dat ieder lid (5600 gezinnen en 900 alleenstaanden) op een redelijke afstand van een centrum woont. Van die drie centra is het pastoor J. van Bemmelencentrum in 1970 als nood gebouw gerealiseerd en inmiddels is de stichting niet alleen uit het ge bouwtje gegroeid, maar bovendien is de oude noodschool bouwkundig een wrak geworden. Al enige jaren wordt er ook door de gemeenteraad aandacht besteed aan een vervan ging van dit centrum, te meer daar de wijk Noord-Hofland veel jonge gezinnen heeft en dat betekent in de praktijk een druk beklant centr.um o.a. voor de zuigelingen- en kleuter zorg. In het jaarverslag van de Stichting Ge zondheidszorg wordt al enige jaren de nood van een huisvesting neergezet en ook de gemeenteraad heeft een eventu ele nieuwbouw in de accommodatieno ta voorzien. Toch gebeurt er nog steeds weinig op het praktische vlak. Oorzaak is de ingewikkelde materie van de ac commodatienota en de onstane samen hang tussen een kerkgebouw en een gezondheidscentrum in Noord-Hofland. De wijk Noord-Hofland heeft vrijwel geen enkele bovenwijkse voorziening en de wijkbewoners zelf hebben voor hun samenkomsten uitsluitend de be schikking over de aula van de 24-klas- sige school. Die aula wordt oók ge bruikt als kerkgebouw zowel door Her vormden, Gereformeerden en Katho lieken. De gezamenlijke kerken van Voorschoten wensen een aanpassing van de aula of willen eventueel een ei gen kerkgebouw gaan stichten. Het ge meentebestuur meende een mogelijk heid te zien in een multifunktioneel ge bruik van een verbouwde aula, waar door zowel de kerken als de Stichting Gezondheidszorg onderdak zouden krijgen. De Stichting Gezondheidszorg meent dat een gezondheidscentrum niet goed kan funktioneren in een schoolgebouw en ziet geen praktische mogelijkheid om een eventueel kerkge bouw in te richten als gezondheidscen trum. Ook de kerken zien weinig mo gelijkheid in die richting. Omdat een goede aanpak van het accommodatie- probleem in Voorschoten om politieke redenen al enige maanden vertraagd wordt, begint de ruimtenood van de Gezondheidszorg ernstige vormen aan te nemen. Ook het gezondheidscentrum in de Vlietwijk (Ds. Fortgenscentrum) heeft ernstige ruimtenood. Die nood is ook beschreven in de accommodatieno ta en de gemeente denkt aan uitbrei ding via het vrijkomende instruktie- bad, dat tegenover het Ds. Fortgenscen trum ligt. Maar dat instruktiebad wordt ook als ruimte geclaimd door de com missie Sport en Recreatie als uitbrei ding speciaal bestemd voor de turnve reniging Avanti. Tijdens de jaarvergadering van de Stichting Gezondheidszorg kreeg het bestuur van de aanwezige leden vol macht om bij het Voorschotense ge meentebestuur aan te dringen op spoed omdat de toestand zowel in de Vliet wijk als in Noord-Hofland onhoudbaar wordt. Twee jaar geleden werd door het be stuur van de Stichting Gezondheids zorg een rapport uitgebracht aan het gemeentebestuur waarin verbouwings- en nieuwbouwvoorstellen stonden ten aanzien van drie gezondheidscentra. De gemeenteraad verleende alleen t( stemming tot verbouwing van het zondheidscentrum aan de Wijnga denlaan (Dr. Van der Stoelcentrui Die verbouwingswerkzaamheden w den thans verricht en na realisatie het centrum onderdak verlenen aan Stichting Horst en Vliet en Gezoi heidszorg Voorschoten. De and plannen werden betrokken in het to Ie accommodatie-vraagstuk, waa centraal staat het Cultureel Centru Tijdens de begrotingsbehandeling be; van deze maand, verzochten alle fn ties in de gemeenteraad om tot e spoedige beslissing te komen vooral aanzien van het Cultureel Centru Het gemeentebestuur van Voorschot heeft gemeend om het gehele accoi modatie-vraagstuk in zijn totaliteit a te pakken, maar waarschijnlijk is praktisch niet mogelijk. Het hout noodgebouwtje in Noord-Hofland, gedrukt tussen de flats, kan de wind het regenwater niet meer buiten ho den en de klanten niet allemaal me binnen noden, want ook boekhoudku dig (10 jaar) is het al afgeschreven. Joop Peete Boer Bas van der Poel aan de West- vlietweg in Leidschendam dronk op Tweede Kerstdag een oorlam op de goede afloop van de geboorte van twee lammetjes. Een bijzondere gebeurtenis, maar uniek is het eigenlijk niet meer, want twea jaar geleden werden in het Friese Ex- morra enige lammeren al op 7 decem ber geboren. INITIATIEFGROEP BOERDERIJ HAZERSWOUDE' OPGERICHT HAZERSWOUDE De ge meente Hazerswoude biedt met het huidige agrarische karakter, mogelijkheden tot het stichten van een boerde rij voor geestelijk gehandi capten. Tot deze conclusie komt de heer C.G. Radema ker, directeur van het Soci aal Pedagogisch Centrum in Gouda, die zich ondermeer, heeft ingezet voor de realise ring van dergelijke boerde rijen in Alphen en Gouda. Voor het peilen van de be hoefte aan een boerderij voor geestelijk gehandicap ten in de regio Hazerswou de, is de werkgroep 'Initia tiefgroep Boerderij Hazers woude' opgericht. De werkgroep bestaat uit de heer Rademakers, de heer J.D. Eibers, secretaris van de ou dervereniging voor geestelijk gehandicapten in de regio Al phen aan den Rijn en de heer H. Goes, leraar aan de 'Steya- ertschool' in Hazerswoude. Be halve een behoeftepeiling, wordt er door de werkgroep eveneens gezocht naar een boerderij in Hazerswoude. Boeren die denken hun boer derij aan de kant te moeten doen door een te hoge leeftijd of het feit dat ze geen opvolger hebben, kunnen vrijblijvend in contact treden met de heer Eibers, Joseph Haydinlaan 19, telefoon 01714-2145. De heer Eibers geeft aan een boerderij voor geestelijk ge handicapten de volgende om schrijving: „Object voor geestelijk gehandicapte boe renzoons dat een voortzetting is van het kunnen en de ken nis van deze mensen". Volgens hem is een boerderij naar het model van de boerderij 'De Valkendam' in Alphen aan den Rijn (waar zes boeren zoons leven) „een breekijzer naar de kleinschaligheid. Waar, niet te vergeten, voor de desbetreffenden normaal menselijk contact mogelijk is". De heer Rademaker: „Op zo'n boerderij worden normale le vensomstandigheden geboden. De geestelijk gehandicapten zijn op basis van eigen moge lijkheden actief". De boerderij 'De Valkendam' in Alphen. ■NOORDWIJKERHOUT De Noordwijkerhoutse verei gingen N.S.L. en de V.V.S organiseren op zondag 30 c cember de traditionele 'Oud jaarsloop'. De prestatielo wordt gehouden in het spo park 'De Boekhorst' aan Dr. Schaapmanlaan. Voor jeugd tot twaalf jaar is de stand twee kilometer en agt het inschrijvingsge 2,50 gulden. Voor de ouder is de afstand 5 kilometer moet men 3,50 gulden betalt De aanvangstijden zijn voor jeugd 11.30 uur en voor de c deren 12.00 uur. NOORDWIJKERHOUT Klaverjasliefhebbers kunn zaterdag 29 december terec i hotel Van der Geest Noordwijkerhoutse Zeestra Daar wordt 's morgens van 11.00 uur een 12-uursmarath gehouden door de handbalv reniging Northa. Elke tw start een nieuwe rom De hoogste ronde dingt m ir de hoofdprijs bestaan uit een waardebon van gulden. Het inschrijfgeld draagt 3 gulden per ronde. HOOGMADE De N.K.J organiseert op dinsdag 1 jan ari het traditionele Nieu jaarsbal voor haar leden niet-leden in de Stal te Hoo made. Het avondje dansen m nieuwjaarswensen begint c 20.30 uur en wordt muzikt ondersteund door het trio 'V der Hoeven' uit Zoetermeer, HOOGMADE Potentil acteurs en actrices kunn zich in januari opgeven bij I N.K.J.B. voor het instudei van een toneelstuk dat ei maart in premiere moet ga< I Mensen die willen helpen n s het opbouwen van het de< I zijn eveneens welkom. Belai 1 stellenden kunnen zich in v 1 binding stellen met Frans v der Salm; telefoon 01729-8JL of met Lenie Borst die op 1^^ telefoonnummer 01712-87 bereikbaar is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6