5 Proj eet ontwikkelaar Noorlander heeft Voorhout in de klem We zullen Voorhout tot niets verplichten' TEVE NOORLANDER: EEN ACTIEVE LEVENSGENIETER Voorhout staat op de drempel (2) iiN/;GIO LEIDSE COURANT PAGINA 5 rbo ,r' ■hout gaat groeien. Dat eigenlijk wel een uitge ste zaak, hoewel de ge- nteraad momenteel nog lelt en pas in januari de de- tieve beslissing neemt. Van tomeloze expansiedrift in stijl a la Bijlmermeer en termeer is volstrekt geen Ïke, maar wel zal deze bol- emeente in zo'n tien jaar mvang zowat verdubbelen, jaar zullen er zo'n duizend oners bij komen. Voor een 3je met nu pakweg zeven eend inwoners is dat na- rlijk heel wat. Deze nieuw- ners gaan zich vestigen in thout. Op de grond 'over' spoorlijn, het stalen lint dat inds jaren het dorp als een .tmatige kantlijn begrenst, iren publiceerde de L.C. artikel waarin wat dieper ingegaan op de plange- fenis van Oosthout. Van- g staat het gedrag van pro- r ontwikkelaars centraal, en i vooral de dadendrang van jecton twikkelaar Noorlan- uit Leiderdorp. g,n Burgemeester M. Th. van de Wouw. VOORHOUT/LEIDER DORP Toen de gemeente Voorhout de blik liet glijden richting Jacoba van Beije- renweg, over de spoorlaan dus, keken tientallen om* standers vrijelijk mee. Het beleid van een gemeente is openbaar; gemeentelijke stappen zijn altijd voortij dig bekend, een gevolg van onze democratische besluit vorming. Verrassend is het dus niet, dat projectontwik kelaars opdoken. Een van hen was de Leiderdorpse bouwer S. Noorlander. Voor hout wierp een blik naar het land aan weerszijden van de Jacoba van Beijerenweg. Grasland en bollengrond. Indien de gemeente ooit zou besluiten uit te groeien, dan zou de nieuwbouw op deze plek moeten worden uitge voerd. Noorlander keek en dacht met de gemeen te mee. Hardop en volop dadendrang. De daden drang was zelfs zo sterk, dat van de 50 hectare grond ter plekke inmiddels al 45 hectare zijn ei gendom is, terwijl hij ook nog wat opties op de resterende grond heeft. Het woord 'projectontwikkelaar' is zwaar beladen. Te zwaar wellicht, want lang niet iedere 'projectont wikkelaar' is op de markt louter en alleen om zich te verrijken en de eigen portemonnee te spekken. In de volksmond heet zo'n projectontwikkelaar iemand te zijn, die zich vooral bezig houdt met snelle transac ties waarbij miljoenen over en onder de tafel rollen als waren het knikkers. De echte projectontwikke laar zet zich hiertegen af. Hij noemt dit soort lieden gewone 'handelaars', terwijl hij zich metterdaad werpt op het ontwikkelen van een project. S. Noor lander uit Leiderdorp is er een uit deze laatste, bona fide categorie. Burgemeester M. van de Wouw van Voorhout maak te op een kenmerkende manier kennis met hem. „Wij hadden met een van de eigenaren van een pluk grasland eens een gesprekje gehad over de grond. Wat hij ervoor zou moeten hebben, enzo. Een paar dagen later werden we gebeld door de firma Noor lander. Zij waren door de man in kwestie benaderd. Hen was grond aangeboden en ze waren tot de aan koop overgegaan. Een kwestie van een paar dagen dus. Beslist niet langer". Dat een projectontwikke laar een stuk grond in een paar dagen kan kopen, steekt de burgemeester van Voorhout een beetje. „Je moet eens nagaan welke weg een gemeentebestuur moet bewandelen om een stukje grond te kopen. Stel dat een transactie met een grondeigenaar al niet in het begin foutloopt. Dan komt de aankoop in de ge meentelijke commissie en daarna in de gemeente raad. Van de raad gaat de beslissing naar G.S. en moet ook daar goedgekeurd worden. Heus, dat is geep gemakkelijke zaak. Bij de Provincie loopt men een beetje achter. Als ik daar vandaag handenwrij vend binnenstap met de mededeling dat ik voor de gemeente een stukje bollengrond voor twaalf gulden per meter heb kunneri kopen, zijn ze niet blij. Ze schrikken, want ze vinden die prijs wel wat hoog. Terwijl de prijs voor een stuk bollengrond in werke lijkheid nu al meer dan veertig gulden per meter be draagt. Over een paar jaar zullen ze dat misschien ook weten, maar voorlopig zitten de gemeentebestu ren er wel mooi mee. Stel nu dat G.S. instemt met de aankoop. Inmiddels zijn er al maanden verstreken. Zo'n projectontwikkelaar kan dat heel anders doen. Hij rijdt bij wijze van spreken naar het land. Plukt de boer onder dè koeien vandaan en rijdt hem direct door naar de notaris. Het maakt hem niet uit of de man nu wel of geen net pak aanheeft. Als ze het bei den eens worden, is de koop in een oogwenk geslo ten en heeft een ander het nakijken. Zo werkt dat In het begin erger je je daar wel een beetje aan, maar het is een gegeven. Je moet ermee leren leven," al dus burgemeester Van de Wouw. Projectontwikkelaar Noorlander uit Leiderdorp wist op deze manier de hand te leggen op bijna alle gras land in het gebied waarop Voorhout de blik had la ten vallen. Noorlander wil bouwen op dat grasland, bouwen voor de gemeente Voorhout en daarmee de productie van zijn bouwbedrijf op peil houden. De gemeente Voorhout moet met Noorlander in zee. De keuze is de gemeente in feite ontnomen. Burge meester Van de Wouw hierover: „In theorie behou den wij de keus. Niemand kan ons verplichten om met Noorlander in zee te gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de grond te onteigenen. Maar die proce dure vergt erg veel tijd. Te lang, als we kijken naar de urgentie van de woningzoekenden. Jaren kunnen die procedures zich voorsiepen, terwijl je dan als ge meente ook nog de kans loopt de procedure te verlie zen. Je kan namelijk alleen maar zo'n onteigening beginnen als je een kant en klaar bestemmingsplan hebt. Lukt het dan om de grond in eigendom te krij gen, dan ben je verplicht het bestemmingsplan pre cies zo uit te voeren als je het had vastgesteld. Elke wijziging daarop kan door de onteigende projectont wikkelaar worden aangegrepen om een schadever goeding te eisen en zelfs de onteigening ongedaan te maken. De praktijk leert, dat je met een dergelijke actie alleen maar jezelf in de vingers snijdt. Per slot van rekening is Noorlander in staat te bouwen; hij heeft alles in huis. Ik maak me zelfs sterk, dat als we hem morgen vragen een handje toe te steken bij het maken van het bestemmingsplan, dat hij bij wijze van spreken binnen een week een kant en klaar plan ter tafel brengt. Maar we zullen dat zeker niet doen. We zullen ons eigen plan maken op basis van onze eigen ideeën en wensen. Pas als dat plan klaar is zullen we Noorlander om een oordeel vragen. Ik ben er zeker van, dat hij het plan dan precies zo uit voert als wij dat willen. Want het is natuurlijk dui delijk, dat wij een plan zullen moeten samenstellen, dat financieel uitvoerbaar is. En wanneer het voor ons een haalbare kaart zou zijn, dan kan hij daar als particulier zeker mee uit de voeten." '£3i IDERDORP Najaarswinden jagen het water n f i de Oude Rijn op zodat de golfjes schuimende l linen dragen. De riante bungalows van het lu- >ze Waardeiland gaan schuil in een druilende gen. Aan de overkant van het water prijkt te kleine parkeerplaats het kantoor van M.*j orlander Beheer. Op de eerste verdieping een «rit nte vergaderzaal. Kolossaal is de ronde verga- Dtina tafel. Mahonie-fineer. Een voetbalclub zou er rat een trainingsveld op uit kunnen zetten. Een art. i iulpzame secretaresse draagt een kopje thee aan. dark ogenblik wachten. Ro%i kleine, overmatig gevulde gestalte huppelt f»; over de drempel. „Noorlander", zegt de man en laat zich zakken in een van de lederen stoelen. Het is een wat ongewoon individu, duidelijk een bour- gondisch type. Een paar kleine oogjes glimmen vriendelijk de wereld in. Dit is dan Steve Noorlan der ('Stief' voor de vriendenkring), 45 jaar oud. Op 18-jarige leeftijd werd hij tot directeur van het metselbedrijf van zijn vader gebombardeerdde rechtbank moest hem meerderjarig verklaren. De opleiding bestond uit de ambachtsschool en wat aanvullende zaken zoals de avond-tekenschool en een aannemerscursus. Tachtig man personeel telde het metselbedrijf van Pa Noorlander toen, in 1952. Steven Noorlander hield de wind eronder. Het be drijf groeide. Van onderaannemer werd het bedrijf hoofdaannemer (in '54). De groei bleef erin. Broer Gerrit (nu 43) kwam ook in de directie. Vandaag behoort de firma Noorlander tot de mid delgrote bouwbedrijven in het land. Onder de pa raplu van Noorlander Beheer leiden drie besloten vennootschappen een bloeiend bestaan. Dit zijn de dochterondernemingen Noorlander Bouw bv, Van Rhijn Katwijk bv en Duinholdings bv (exploitatie van het Noordwijkse hotel 'Huis ter Duin'). Jaar lijkse omzet: ruim honderd miljoen. Ruim 350 vas te personeelsleden. De expansiedrift van Steven Noorlander is nog niet bevredigd. „Elke cent die we verdienen wordt weer geïnvesteerd", zegt de 'Grote Man'. „Waarom?. Gewoon, omdat ik het niet kan laten. Omdat ik hou van zakendoen. Van alle ups en downs". De 'ups' komen voor de le vensgenieter Noorlander kennelijk wat vaker voor. Daarvan getuigen zijn fraaie Engelse auto mobiel van een exlusief merk, zijn prachtige geres taureerde boerderij nabij Oud Ade en natuurlijk ook het feit dat hij de Leiderdorpse voetbalvereni ging RCL financiële rugdekking geeft Broer Gerrit sponsort Noordwijk. overigens voetbalvereniging In de Leidse regio komt het bouwbedrijf van de Noorlanders regelmatig in de publiciteit. Het be drijf is actief in BerkelRodenrijs, Zoeterwoude (Westeinde II en De Goede Herder), Noordwijk (Vinkenveld), Waddinxveen. Noordwijkerhout (sport-annex evenementenhal 'De Mossennest), Leiderdorp (Buitenhof en onlangs nog het nieuwe gemeentehuis, waarop de firma overigens vele tienduizenden guldens heeft moeten toeleggen). IDERDORP „Laat nie- nd angst voor ons heb- 1 We nemen niemand in g. Wij zoeken naar een idtfrnonieuze manier van ken. Misschien dat we de gemeente Voorhout 55»! Qy.een bouwteam gaan zit- P(, Maar als zij de plannen wildoen maken, als zij alle wtjes in handen willen den, dan is dat ons best. willen alleen dat het ons vistifncieel mogelijk wordt ikt de plannen uit te jrtn. Niet om scheppen Sno^jt te maken, maar om normaal rendement te ,len." Dat zegt S. Noor- k Ier, projectontwikkelaar inmiddels eigenaar van Hora Seheel plan Oosthout.- t.. Fiajjis Steve Noorlander veel gelegen, dat de Voorhout- gemeenteraad volgende and instemt met het bou- in 'Oosthout'. „We reke- er eigenlijk op, dat men aeslissing neemt. Het was ons een harde klap, toen aad in de afgelopen zomer seling besloot voorlopig ar van Oosthout af te zien. slot van rekening is de wproduktie in Voorhout ons bedrijf van groot be- In totaal is met het gehe- rojeet een bedrag van zo'n ehonderd miljoen gemoeid. een bouwbedrijf bete- het voor een langdurige iode (ongeveer tien jaar) „Wij hebben alle vakkennis in huis" een stabiele produktie. Om onze bouwpoot aan het werk te houden, moeten wij voor zo'n twee miljoen gulden per week aan opdrachten binnen halen. Kunnen we in Oosthout beginnen, dan kunnen we even wat gemakkelijker ademhalen". Veel angst, dat het project op een onwillige gemeenteraad afketst heeft Steve Noordlander niet. In de afgelopen jaren is het nog maar een keer gebeurd, dat het bedrijf in grond investeer de waarop niet kon worden gebouwd. Dat was dan in de Leiderdorpse Achthovenerpol- der, maar ook daar zal het in de toekomst nog wel lukken, verwacht de projectontwikke laar. Het risico dat projectontwik kelaar Noorlander met de aan koop van de gronden in Oost hout heeft genomen is uiter aard bijzonder groot. Waarom heeft dit bedrijf dan toch dit risico genomen?. Noorlander daarover: „We opereerden vroeger als een normaal bouw bedrijf. We schreven in op aanbiedingen, of werden ge vraagd in te schrijven. Plotse ling ontdekten we, dat we op sommige plekken door project ontwikkelaars uit de markt werden gedrukt. Neem bij voorbeeld Noordwijkerhout. Al meer dan vijftien jaar lang hebben we daar gebouwd in de sociale sector. Plotseling dook daar echter een ontwike- lingsmaatschappij op en waren wij van de markt verdwenen. Om dat te voorkomen zijn we „Oosthout is duur" als bouwer zelf gronden gaan aankopen om daarop ook zelf te bouwen. Voor het eerst ge beurde dat op grote schaal in Hoogland nabij Amersfoort. We hebben daar een heel groot plan gemaakt. Helemaal compleet. We zorgden behalve voor de woningen in de diver se sectoren ook voor het bouw rijp maken vooraf, de wege naanleg en achteraf voor de groenvoorzieningen, speel- plekjes en vijverpartijen. Zo moet het straks in Oosthout ook gaan. Onze werkwijze, het projectontwikkelen gebeurt in ons land nog niet op grote schaal. De meeste bouwonder nemingen werken nog traditi oneel. Daarnaast bestaan er projectontwikkelaars, die gronden kopen, een plan ma ken en daarmee de bouwers benaderen. Wij hebben die twee takken in een bedrijf verenigd. In de praktijk be hoeft dit niets te betekenen. Het behoeft zeker niet nadelig te ziin voor een gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de financiële risico's die een ge meente loopt als ze zelf ver antwoordelijk zijn voor de fi nanciering. Nu zijn wij de eni ge die de risico's loopt". „In Voorhout zijn wij het, die „Laat de gemeente maar bouwplan maken" ons hoofd op het aambeeld hebben gelegd. Gek eigenlijk, want het heeft ons nog een hoop moeite gekost om het zo ver te krijgen. Het was heus niet zo simpel om de grond in Oosthout aan te kopen. De buitenwacht denkt maar, dat je een beetje met de buidel be hoeft te rammelen en dat de zaak dan snel gefikst is. Wij betalen echt geen cent meer dan de gemeente, hoewel zo'n burgemeester natuurlijk wel gelijk heeft als hij zegt dat wij veel sneller kunnen opereren. In feite is het de overheid zelf, die maakt dat een boer zijn grond liever aan een project ontwikkelaar verkoopt. En wel tegen dezelfde prijs of misschien wel minder dan een gemeente ervoor zou betalen. Het verschil zit 'm in de belas tingen. Als een gemeente een agrariër een tientje per meter betaalt, dan is daarvan bij voorbeeld 3,5 gulden-voor de grond en 6,5 gulden een soort schadevergoeding voor het feit dat de man zijn bedrijf moet verplaatsen naar elders. Die 6,5 gulden is fiscaal belastbaar. Natuurlijk kan de agrariër zijn verplaatsingskosten later weer in mindering brengen als hij metterdaad elders een nieuw bedrijf begint. Maar de prak tijk leert, dat slechts weinig agrariërs weer opnieuw begin nen. Meestal houden ze er ge woon mee op en gaan van de opbrengst rentenieren. Voor die mensen is dat tientje van ons veel meer waard. Ze wor den niet aangeslagen door de inkomstenbelasting, maar be talen over het bedrag de ge bruikelijke vermogensbelas ting. En die is heel wat lager. Maar denk nu niet dat alles zo gemakkelijk gaat. De agrariërs doen heus niet gretig afstand van hun bezit. In Voorhout hebben we met enkelen wel twintig gesprekken moeten voeren. De meeste moeite heb ben we echter met scharre laars, die proberen een graan tje mee te pikken. Zo'n schar relaar stroopt ook de markt af, koopt grond en biedt ons die grond dan weer aan in de hoop er wat winst uit te halen. We hebben laatst zo'n man aan de deur gehad, die onge dateerde, voorlopige koopcon tracten bij zich had. Moet je eens nagaan, hoe zo'n boer tuk wordt genomen. Die man is aan handen en voeten gebon den. Hij kan geen kant meer op". Duur „Oosthout is een duur plan. De kosten van de twee tunneltjes onder de spoorlijn en de ont- sluitingsweg naar Sassenheim drukken op het plan en verho gen de kostprijs niet onaan zienlijk. Het is dan ook belang rijk, dat de gemeente straks met een goed plan voor de dag komt. Een plan dat ook finan cieel haalbaar is. Natuurlijk is het mogeliik dat wij kunnen helpen bij net maken van die plannen. Wij hebben immers alle vakkennis in Huis. Wij werken met de beste architec ten en stedebouwkundigen van Nederland. We zouden in een relatief zeer korte tijd de gemeente een pasklaar plan unnen voorleggen. Met alter natieven, zodat men nog kan kiezen ook. We zijn overigens al met KLM Aerocarto over het gebied gevlogen en hebben de maten fotografisch vastge legd, ook richting Sassenheim. Maar het is zeker niet zo, dat wii de gemeente een bouwplan willen opdringen. We zullen dan ook niets aanbieden, want dan wordt maar gedacht dat we de gemeente voor het blok willen zetten. Wel hopen we erop, te worden uitgenodigd voor het bouwteam. Dan kun nen we als bouwers ook een beetje meedenken en zo moge lijk wat gesprekspunten aan dragen." „Heus, we willen niet alleen de krenten uit de pap. Het is niet zo dat wij alleen willen bouwen in de vrije sector en de sociale woningbouw zoveel mogelijk willen vermijden. We willen niets dicteren. We wil len in een harmoniemodel sa menwerken en de helpende hand alleen maar toesteken als erom gevraagd wordt". „Niemand hoeft bang voor ona te zijn" Vrije sector- markt is in elkaar geklap t LEIDERDORP „Geen aan nemer bouwt momenteel meer woningen in de vrije sector. Die markt is volledig in el kaar gestort. Ongesubsidieer de woningen die nu nog wor den opgeleverd zijn vrijwel niet meer te verkopen. Het ziet er ook niet naar uit, dat daar snel verandering in komt", aldus S. Noorlander. Vroeger bouwden aannemers het liefste woningen in de vrije sector. Op de woningwet- bouw werd verlies geleden, de premiebouw was kostendek kend en de vrije sector moest zowel het verlies van de eerste categorie als de winst van de aannemer opbrengen. De vrije sectorwoningen hebben de af gelopen jaren de woningwet- bouw financieel mogelijk ge maakt. Maar die tijd is voorbij, althans volgens de Leider dorpse aannemer. Veranderin gen zijn dan ook op til. Vol gens Steven Noorlander zullen straks goedkopere vrije sec tor woningen worden gebouwd; voor een dusdanige prijs dat ze binnen de gemeente-garantie vallen. De heer Noorlander ziet nog meer veranderingen komen. Zo zullen de verhou dingen in de te bouwen wo- ningcategoriën veranderen in wel ten gunste van de gesubsi dieerde bouw. Woonvormen zullen soberder worden, min der experimenteel. De anti- speculatiebedingen van diver se gemeenten komen op de helling Waanzinnige toestan den komen voor. De overhe den creeren nu zelf een circuit zwart geld").

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5