Kamernood onder studenten blijft de komende jaren nog schrijnend i Theater De Nar met de Franse slag Saaihal wordt katholieke kerk Kinderen uit Belfast te gast in Hazerwoude Buddy Odor Stop: niets nieuws maar wel leuk Subsidie voor VVV Alphen i.o. LEIDS m KERKE- PAD Juridisch steekspel rond gele verbods- streep College vocr' Tourstart in Leiden BEROEPER STAD LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER 1979 PAGIN/ '.Q LEIDEN De wachtlijst van woning zoekende studenten bij de stichting Stu dentenhuisvesting lijkt de komende ja ren alleen nog maar langer te worden. Tot en met 1981 denkt de stichting 2252 tot 3694 studenten te moeten huisvesten en 75 tot 130 studentenparen. In dit aan tal zitten ook de 250 studenten die de stichting wilde huisvesten in de nieuw bouw aan de Kaiserstraat, die door de Kroon enkele maanden geleden is opge schort. In een nota die de stichting Stu dentenhuisvesting onlangs heeft uitge bracht, wordt gesteld dat een forse stap in de richting van de oplossing van de kamernood onder studenten niet eerder kan worden gedaan dan nadat voldoende grond voor nieuwbouw ter beschikking komt. In verband met de uitvoering van enkele objecten zal op korte termijn het bestand enigszins, maar nog lang niet voldoende, toenemen. In voorbereiding is de bouw van een nieuwe studentenflat aan het Flanor- pad. Naar verwachting zullen in de loop van 1980 de barakken van de tbc-bestrijding worden ontruimd ten behoeve van een ver huizing naar Oegstgeest. Hierdoor komt het benodigde terrein leeg waar ongeveer 100 studentenkamers kunnen worden gebouwd. Het Piet Paaltjenspad blijft in gebruik bij studenten. Dankzij het meest noodzakelijke onderhoud aan de barakken is dit mogelijk totdat het terrein moet worden ontruimd ten behoeve van de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis. Voorts is de ver bouwing van nog acht panden elders in Lei den in voorbereiding. Hier worden 24 ka mers voor studenten en 43 appartementen voor studentenparen gerealiseerd. Bovendien is in samenwerking met de stich ting Huisvesting Werkende Jongeren een project in de nieuwbouwwijk Koppelstein ter hand genomen. Deze samenwerking zal resulteren in 112 appartementen voor paren, waarvan 56 beschikbaar komen voor stu dentenparen. Voor dit project wordt medio 1980 de eerste paal geslagen. Tevens zijn er 4 verbouwprojecten in voorbereiding voor in totaal 10 kamers voor alleenstaanden en 24 appartementen voor paren, waarvan de helft voor studenten beschikbaar komt. On geveer de helft van de nieuwe beschikbare ruimte zal waarschijnlijk door studenten worden benut. Het verhoudingsgewijs grote aantal appartementen voor paren, waarban de (ver)bouw in voorbereiding is, zal naar schatting voor de helft worden bezet door paren, die uit de bestaande huizen .van de stichting studentenhuisvesting komen, of die op de wachtlijst staan. De vrijkomende appartementen van de stichting worden om gezet in kamers voor alleenstaande studen ten (een vertrekkend paar geeft ruimte voor twee of drie alleenstaanden). Dit betekent globaal een toename van het aantal kamers voor alleenstaanden bij de stichting van on geveer 100. Teneinde in de toekomst volledig in de vraag naar studentenkamers te voorzien zijn er onderhandelingen gaande voor grondver werving voor de bouw van grote comple xen. In Leiderdorp wil men op een terrein nabij de L.O.I. gaan bouwen. Hier kan naar verwachting een complex van 100 eenhe den, waarvan 50 voor studenten worden ge bouwd. In de Leeuwenhoek wil de stichting 432 eenkamereenheden en 104 eenkomaerwo- ningen voor ten hoogste 557 studenten reali seren. Gezien de recente ontwikkelingen rond dit terrein (zoals bekend is er onlangs een risico-analyse over het wonen in dit ge deelte van Leiden, waar tevens enkele uni versitaire laboratoria staan, uitgebracht) is het evenwel onzeker dat hier kan worden gebouwd voor studenten. Tevens maakt de stichting melding van het feit dat in het programma van eisen voor de Stevenshofjespolder, het laatste stadsuitbrei- dingsgebied van Leiden, circa 300 eenheden voor jongeren zijn opgenomen, waarvan er ongeveer 150 voor studenten zullen zijn be stemd. Het inhuren van ruimte bij derden, zoals vorig jaar het huren van hotelkamers in Noordwijk, is de stichting niet zo goed be vallen. De Noordwijkse hoteliers waar schijnlijk ook niet, want zij hebben zich dit jaar niet bereid verklaard wederom gedu rende het winterseizoen kamers aan studen ten te verhuren. De stichting is gebleken dat zij overigens veel heeft moeten toeleg gen op de huur van hotelkamers. Momen teel zijn 24 kamers bij de psychiatrische in richting „Schakenbosch" in Leidschendam bij studenten in gebruik.Hier is evenwel een zeer groot verloop onder de bewoners. Deze ervaring, en de „Noordwijkse" erva ringen hebben de stichting ertoe gebracht tot heden geen verdere pogingen te onder nemen om in verder weg liggende gemeen ten de mogelijkheden voor studentenhuis vesting te onderzoeken. Wel wordt getracht dichterbij Leiden nog iets van derden te hu ren om de studenten te huisvesten en wel in Katwijk en Warmond. LEIDEN Veel verschil is er zo op het eerste gezicht niet tussen het nieuwe geesteskind van Hans Vandenburg, The Buddy Odor Stop, en het ter ziele gegane Gruppo Sportivo. De nieuwe nummers zitten misschien wat gekunstelder in elkaar en zijn nog niet zo herkenbaar voor de Leidenaar. Wellicht was het daarom dat het publiek niet direct onder de indruk was van de producten van Buddy Odor. Toch zit ten in veel nieuwe nummers nog meer gekke teksten en woordspelingen dan in de vroegere nummers van Sportivo. The Buddy Odor stop bestaat voor het grootste deel uit dezelfde leden als Gruppo Sportivo. De enige wijziging in de band is dat de Amerikaanse zangeres Lisa Bialac de plaats heeft'ingenomen van José in het koortje en dat er een nieuwe bassist is gekomen. Echt veel veranderd is er dus niet in de band. De eerste drie nummers hadden gisteravond een jazzy sfeertje compleet met contrabas, waarin zangeres Mieke weer eens bewees over grote vocale capaciteiten te beschikken. Na een aantal nieuwe num mers werden de oude successen Hey Girl en Disco Really made it gespeeld. Toen daarna ook nog hun laatste hit 'Buddy Odor is a gas' werd gespeeld kwam het Leidse publiek pas echt los. Er werd weer als vanouds geswinged en men presteerde het de groep drie keer terug te laten komen. In één van de toegiften gaf Hans Vandenburg een prima Chèap Trick immitatie, waarbij de plectrum-act van de gitarist vervangen werd door een was knijper act. Het optreden van de groep Buddy Odor. LEIDEN Feydeau is in Nederland als blijspelschrijver redelijk bekend; Courteline geniet minder grote be langstelling, maar beiden waren Fransen en leefden in de 19e eeuw. Dit is reden geweest voor Theater De Nar om van beide schrijvers elk twee eenakters te nemen en die in een programma op te nemen. Onder de titel „Met de Franse lach" werd dit programma gisteravond gepre senteerd in de Leidse Schouwburg, met Coen Flink en Monique Smal in de beide rollen. Het spel van de acteurs viel tegen; de versprekingen waren niet van de lucht en van ware inleving in de rollen was weinig sprake. Nu waren die rollen ook niet de gemakkelijkste: het is niet een voudig een dronken personage neer te zetten en dat het gehele stuk vast te houden. Evenmin is het makkelijk voor volwassenen om kinderen van 8 jaar uit te beelden. Maar dan had men dergelijke eenakters ook niet moeten kiezen. Bovendien was het spel het minst overtuigend in de stukken waar in de menselijke natuur centraal stond. „Bang voor een pak slaag" en „De hui selijke vrede" van Courteline halen enige menselijke hebbelijkheden naar boven (kibbelen, snoeven) en stellen die in een zeker licht. Bij het spelen van dergelijke situaties is vereist dat de acteurs door huri" spel betrokkenheid met de personages tonen en de figuren aanvaardbaar maken voor het publiek. Bij de stukken van Feydeau „Voor het raam" en „Jong geleerd" was dat min der noodzakelijk, omdat niet de perso nages in de eerste plaats belangrijk wa ren, maar de situaties. De ontknoping van de situatie was in deze laatste stuk ken het hoogtepunt, terwijl bij Courte line het hoogtepunt lag in het tonen van inzicht in de personages. Feydeau was voor de acteurs makkelijker te spe len, daar de spanning niet uit henzelf hoefde te komen; ook voor de regie wa ren Feydeau's stukken simpeler, omdat de situatie al aangaf hoe en wanneer de personages moesten bewegen. Het lijkt me dat Theater De Nar nogal onzorgvuldig te werk is gegaan en di verse elementen niet voldoende heeft uitgediept. Zou dit wel het geval zijn geweest, dan had er een goede voorstel ling kunnen ontstaan. JACQUELINE MAHIEU HAZERSWOUDE/KOUDEKERK AAN DEN RIJN Ze sentwintig kinderen uit de Noord-Ierse stad Belfast zijn gisteravond aangekomen bij gastgezinnen in Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn voor een drie weken durend verblijf. De vakantie in de gemeenten wordt ondersteund door de Hazerswoudse werkgroep van de stichting Hulp Noord-Ierland (HU.N.I.) die ondermeer gisteren de kinde ren van Schiphol afhaalden. De kinderen variëren in leef tijd van zeven tot negen jaar en zijn van Katholieke of Pro testantse afkomst. De gastouders nemen zowel een Katholiek als een Protestant kind onder hun hoede voor de duur van het verblijf in Neder land. Gisteravond maakten de gastouders voor het eerst kennis met de Belfastse jeugd in het Nederlands Hervormd Vereniging sgebouw aan het Raadhuisplein in Hazerswoude-Dorp. De be doeling van de vakantie is de 'geloofsgrens', die de stad Belfast in twee kampen verdeeld, te doorbreken. Het programma voor de kinderen is dan ook geheel gericht op het samen "optrekken" van de kinderen. De werkgroep van HU.N.I., die borg staat voor het programma voor twee dagen per week, houdt ondermeer een sportdag en een disco in. Donderdag 17 januari gaan de kin deren weer huiswaarts. ALPHEN AAN DEN RIJN B en w van Alphen aan den Rijn zijn van plan om de VVV die volgend jaar in Alphen zal worden opgericht een jaarlijk se subsidie toe te kennen van maximaal 10.000.-. Het voor stel van b en w zal behandeld worden in de raadsvergade ring van 3 januari. De subsidie voor het volgend jaar bedraagt 7.000.- die ver meerderd wordt met een start subsidie van 3.000.-. Voor de daarop volgende jaren stellen b en w voor om het exploita tietekort voor 1/3 te dekken, gebonden aan een maximum van 10.000.-. B en w zeggen, het oprichten van een VVV in het belang te achten van de inwoners van de gemeente en van degenen die Alphen en de regio bezoeken. De commissies voor Algemene Zaken en Fi nanciën hebben zich inmiddels met het voorstel verenigd. De VVV zal voorlopig worden ge vestigd in het pand van de RABO-bank aan de Pieter Doelmanstraat. LEIDEN De Leidse binnen stad is zich aan het herstellen van de buskruitramp. De Saai hal staat op de nominatie om gesloopt te worden. Pastoor Barend Ocke doet een poging om de Saaihal te herstellen en er een kerk van te maken. Zijn request aan de koning krijgt een redelijk gunstige ontvangst. Bouwmeester Giu- dici gaat de Saaihal inspecte ren. Na een bouwtechnisch on derzoek meldt hij aan de mi nister dat het gebouw heel goed geschikt is om als kerk te dienen. „De buiten Mueren, vooral de pennanten met hunnen buiten Contraforten zijn nog zeer So lide; de tusschen Mueren waer. eene meenigte Oppeningen van onregelmaetige deuren en Ligt kosijnen, hebben wel wat geleeden, maer bij eene Even tuele Opbouwing moeten in dezelven de kerk kosijnen worden geplaets en bij gevolge uitgebrooken en verder in or- dre hersteld; allen de binnen Mueren die het meeste hebben geleeden, moeten allen wor den opgeruimd en allen de Zolders daer in staende uitge nomen; voornoemde zolders kunnen dienen zoo verre die kunnen strekken om het Nieuwe dak te maeken en des noods het Oeverige noodige voor het dak kan worden ge nomen uit den voorraad van Oude hout op de ruïne staan de". Bouwmeester Giudici ver zekert vervolgens, dat het ge bouw hecht genoeg is om als kerk te dienen en vertelt ver volgens, dat naar zijn bereke ning de verbouwing niet meer dan zo'n 20.000,- zal kosten. Het rapport van Giudici is ge dateerd op 23 april en nog de zelfde dag wordt het op het ministerie ontvangen. Het lijkt allemaal te gaan om een verlo ren zaak, want de Saaihal is op 22 april voor de sloop verkocht voor 7.504,- aan een inwoner van Den Haag. Het is druk in Den Haag op 23 april 1807. De minister laat aan de koper weten, dat men nog niet zeker weet of het ge bouw hem wel kan worden gegund. Nadere uitleg kan nog niet worden gegeven. Gelieve zo lang met slopen te wachten. De .volgende dag heet het in een brieije van Gevers van Endegeest: „Oosthuizen is gis teren reets door mij gerequi- reert tegen heden middag ten 1 uuren bij den minister van B.Zaken, om daar met hem te spreeken, vermits ik kennis droeg van 't geen omtrent de Saaijhal gaande is. Het komt hier op neer, dat men de Saaij hal tot een Roomsch Catholie- quen Kerk wil approprieë- ren". Wie is deze Oosthuizen? Hofaalmoezenier Lamblardie schrijft: „De heer Osthuyse, die alleen maar benadeeld is door zijn ijver voor het voor deel van de katholieken, heeft zich tot koper van dit gebouw gemaakt in de hoop, dat men de tijd zou hebben om Zijne Majesteit te informeren en om Zijn beslissing af te wachten alvorens te beginnen met de sloop die door de verkoop voorwaarden is voorgeschre ven". In het Lodewijkskerkarchief worden een paar brieven van pastoor Ocke aan Van Oost- huyse bewaard, die getuigen van een goede onderlinge vriendschap. Pastoor Ocke zal zijn gefortuneerde bekende ge bruikt hebben als pion in het spel om de Saaihal in handen te krijgen. Petrus Judocus van Oosthuyse, van oorsprong een Vlaming, heeft zijn fortuin ge maakt als fournisseur van het Franse leger. Als „nouveau richte" wordt hij door Lode- wijk Napoleon in de adelstand verheven. De Lodewijkskerk is niet de enige kerk, die via zo'n florijnen tot stand is geko men. In 1809 fundeert en vo teert hij de kerk te Rijssen- burg en wanneer de Spanjaar den in 1811 de Spaanse kapel in Den Haag vanwege de oor log met Napoleon niet meer willen verzorgen, koopt hij kerkgebouw met inventaris op. Twintig jaar later konden de Jezuieten de kerk van de weduwe van Oosthuyse over nemen.' Al met al is er nog niet méér gebeurd dan dat de sloop is op gehouden. Men schijnt op een nieuwe impuls te wachten. Die komt wanneer de hofaalmoe zenier aan de minister schrijft, dat hij de Leidse Jacobstoren een der mooiste van de stad vindt en een monument, dat respectabel is door zijn oud heid. Dit schijnt de minister over een drempel heen te hel pen, want hij brengt nu bij de koning verslag uit van wat hem is gerapporteerd. Hij ver telt, dat Giudici hem cijfers heeft genoemd en schrijft aan de vorst: Ik liet wijders door den Archi tect opnemen, hoeveel de kos ten tot aankoop en opbouwing zouden bedragen van een Pas torijhuis, of wooning voor den Pastoor, nevens de gemelde Saaihal, waar op dezelve mij berigte, dat de aankoop daar van een somma van 2500.- a 300.- en de opbouwing en appropriëring tot een be kwaam Pastorijhuis op 8.000.- k 9.000.- wierd ge calculeerd; uit dit een en an der blijkt, dat, om de Saaihal ten voorsz. einde geschikte te maken zoo wel als om een wo ning voor den Pastoor daar nevens te vestigen zal noodig zijn hoogst 37.500". (Ik zal U de specificatie maar besparen). Na deze brief wordt het weer stil om de Saaihal. Dat blijft zo totdat het gemeentebestuur op 1 oktober 1807 aan de bel Petrus Judocus van Oosthuyse (1763-1819) geschilderd door J. J. de Loose komt trekken. De stad wordt overwaaid door najaarsstor men. Op 30 september is er een stuk van het dak van de Saaihal afgewaaid. Daardoor is schade ontstaan aan het huis van de weduwe Wilier. Giudici wordt op inspectiereis gestuurd. Op 5 oktober doet hij aanbevelingen om het gebouw gedurende de winter te bewa ren. Over sloop wordt niet meer gepraat. Als donderslag bij heldere he mel komt er op 15 oktober 1807 een konklijk decreet af, waarin het besluit verwoord wordt om „de Saaihal toe te staan om tot eene kerk der Roomschgezinden te dienen. neevens de Somme van Zeven en dertig duizend Guldens, be noodigd om dezelve tot dat oogmerk te appropriëeren, zul lende echter dit werk zoo wor den gedirigeerd, dat het niet dan na twee jaren voltooid zij, en inmiddels de voorsz: Saai hal ten spoedigste in dien staat gebragt, dat zij geen gevaar loope van meer te worden be schadigd." Van Oosthuyse wordt pas op 12 november in kennis ge bracht van het besluit. Voor hem betekent dat, dat zijn aan koop wordt geannuleerd. Maar dat zal hem uit goed bevriende bron al wel eerder zijn verteld! JAN DOOVE DEN HAAG/LEIDEN - Haagse rechtbank heeft 27-jarige student in de r< ten uit Leiden in het ge gesteld in een zaak die student reeds in 1977 i hangig had gemaakt, handelde over de rechts digheid van een gele str langs de stoeprand tusser bomen aan de Middel gracht in Leiden. I) streep dient om aan te ge dat parkeren hier verhop is. De student had op goede dag hier zijn auto parkeerd omdat hij de w; 'n[. de van de gele streep in ty fel trok. Ue' to De student betoogde dat streep buiten de verkeersi lag en derhalve niet als keerverbod kon dienen, zuiver juridisch steekspel van de Leidse kantonrech die de student tien gulden 1 °P te had opgelegd, via de H raad naar de Haagse re< K.P. bank voerde. De officier ustitie bij de Haagse re< J®' aank ging zich niet te bui' aan brede beschouwingen o $P° de zaak, maar verda< maakte ook nu zijn standp 15 duidelijk voorzover nog no Hij meende in elk geval te hebben geparkeerd. De cier vond het welletjes en e vrijspraak in deze, wat noemde „belangrijke mater on jee akti BURGERLIJKE STAND LEIDEN Geboren: Roel. zn. v Kalkman en T. M. Sluijs; Arnout zn. v. D. P. Hertzberger en Huls van Taxis: Sabine, dr P. A. Dool en L. G. Simonis; Esl L. W. van der Horst en I der Plas; Dennis, Kroon en W. de Jong; Patrick, iLze A. P. M. Wiering en K. Zeilstra; Bo ,_e I IMli Abraham, zn. v. P. J. Ramaker e Neuteboom; Ivy Maria Hendrika,1 e' P. H. A. de Bruijn en M. J orl, Zwart: Aidnane, zn. v. A. Belaïrit t nte Nassirl; Evelien Francisca Botlna, jo/ v. M. C. Verhoog en P. Slegtentof Maurits Bastiaan, zn. v. C. J. Schaik en H. Vos; Thijs Lennert, P. F. Waterland en A. Bos; Mark n O, v. P. de Klerk en L. M. Borst; Ro%, dr. v. J. Weeghel en C. J. A. Mest OVERLEDEN: L. F. L. Burgemee geb. 2 sept. 1914, man; G. J. F. den Berg, geb. 16 aug. 1698, ma Bezemer, geb. 17 mei 1923, ma Jonker, geb. 4 sept. 1916, man; Deelder, geb. 9 jan. 1902. H. J. J. Sneijders, geb. 25 n 1966, zoon; M. M. Schrama. ge sept. 1900, vrouw; M. M. Esd geb. 22 nov. 1900. ONDERTROUWD: L. P: J. Smit M. E. van Trigt; H. Kluivers Wolf; L. C.J. Koot en M. Lancet Brandt en C. C. P. Crimbergon; H tenhof en M. van der Meij; i Knobbout en G. P. M. Burgme H. C. W. Reeuwijk en J. J. van S« M. C. M. Schermer Voeat en H. I Aalders; J. Verbaan en P. van l P. C. C. Ras en M. C. E. var Kwartel; N. W. Markwat en M. Flanderhijn; T. J. Emans en Schetter; H. P. Kerkvliet en N. Hogenboom. GEHUWD: J. P. Kaptein en G. J. cel; A. M. J. A. Schimmelpenninl C. B. J. Coeman; M. M. Nieuwen!' en A. M. J. Kaskens; R. Tempeir*11 en W. C. J. Blokdijk; C. Brandl mi M. M. van Kampen; B. Schrami 'kt A. M. A. van der Meel. L. Sche veld en A. H. van Steijn; C. P. J. steden en Y. Neuteboom; P. Oui kerk en M. J. Hulsman; A. P. G Thielen en M. Mylle; J. R. de Wild lei J. H. Deijn; W. Y. M. Henquet E. A. B. de Haseth; C. G. van Steen en M. C. Roelandse; A. van Linden en S. Sjardijn; E. J. Stikv en P. P. van den Hoek; B. Duiste en L J. de Klerk; G. H. van Steil J. van Tongeren; L. Crobu W. H. C. Koppeschaar; A. C. Snoi.sf en K. E. Meiertrankenteld; H. J. Wijk en M. M. L. van Lennep; Zuidijk en W. W. J. M. van Barnet al' P. A. T. Tetteroo en M. J. K de; J. D. P. Molenaar en J. C. Heijk A. H. van Es en M. Diseraad; J. F Ia ken en H. Maaskant; P. H. Hof* kamp en G. A. van Utfelen; T. Wijsman en J. Boom; T. H. J. Flails en C. M. H. Smits; M. van der Ou* len en Y. P. I. Noppen. ide in wF LEIDEN Het Leidse co ge van b en w heeft geen zwaar tegen het opnieuw ten plaatsvinden van start van de Tour de Fra. in Leiden in 1981. Als voorwaarde stelt het se college wel dat het e' ment de gemeente niets kosten. Tevens dient een schot te worden gegevei vergoeding van door de meente te maken kosten, afzettingen en degelijke. -nm leBfa NEDERLANDS HERVO DE KERK Bedankt voor Klundert: t Jong te Leiden GEREFORMEERDE KEN Benoemd tot legerpredikal lang verband: drs.J.L.'t Hal Bodegraven die deze bel ming heeft aangenomen (pj februari 1980).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4