Nog een pornouitzending en dan stoppen we ermee erkoop van vuurwerk stijgen TOCHT -Gedeputeerde staten maakt eind aan discussies legeling ambulancevervoer wordt dwingend opgelegd EIDSE ETHERPIRATEN IN EXCLUSIEF INTERVIEW PTT paraat was college van bestuur van universiteit: Initiatief arbeidsplaatsen fonds moet komen van particulieren AD LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER 1979 PAGINA 3 3IDEN Gedeputeerde staten van Zuid- post voor de coördinatie van het ambulan- zoveel mogelijk in de definitieve regeling De regio Leiden omvat de gemeenten Alkema- DÜand hebben besloten aan de zestien ge- cevervoer in de regio Leiden. verwerkt. Gedeputeerde staten hebben de ge- de, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, eenten in de regio Leiden een gemeen- meente Leiden verzocht de gemeenschappelij- Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegst- happelijke regeling voor het ambulance- Gedeputeerde staten hadden een ontwerp-re- ke regeling vóór 1 februari 1980 te laten publi- geest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, irvoer op te leggen. Deze „Regeling Cen- geling aan de betrokken gemeenten gestuurd ceren in de Nederlandse Staatscourant. De re- Voorhout, Voorschoten, Warmond,en Zoeter- ile Post Ambulancevervoer Leiden e.o." met het verzoek vóór 1 november 1979 daarop geling kan dan op die datum in werking tre- woude. K orziet in de oprichting van een centrale te reageren. De gemaakte opmerkingen zijn den. Gin DEN „Nog één keer maken we een inding. Dat zal de laatste keer worden, houden er definitief mee op. We hebben afgelopen maanden genoeg lol beleefd onze hobby. Het wordt ons te link". Dit één van de twee mannen die de afgelo- kerstavonden illegale uitzendingen op Leidse kabeltelevisienet hebben ver- d. De derde en vierde maal dit jaar, rvan de derde - op eerste kerstavond - in een mislukking is geworden. De Leidse en politie hebben beide etherpiraten, iet hun uitzendingen zelfs Kamervra- hebben opgewekt, niet kunnen vinden. £idse Courant is het wel gelukt. Het in- iew werd toegestaan, nadat de anonimi- 'tjvan de heren werd gewaarborgd. is niet waar, zoals gisteren in het Leidsch Tv ilad stond, dat er volgend jaar nog uitzen- en van ons te verwachten zijn. We hebben om dat verhaal gelachen omdat er werke- tiiets van klopt. Of die journalist heeft het nen of hij heeft zich door een 'f ist iets op de mouw laten spelden. Wie gaat ou vertellen hoe hij zendt. Laat staan, dat n foto van de zender laat maken. Een foto jverigens helemaal nergens op slaat. Nee, goed tussen genomen", aldus één van iherpiraten. in TT, die ook gisteravond met met uitpeilap- tuur door de Leidse buurten trok in af- ïting van de 'verkeerd' aangekondigde uit- ling van PTV-Leiden, en de politie krijgen nog één kans om de Leidse zendpiraten te hen. Nog één keer gaan de piraten de lucht Wet harde porno, Tom en Jerry en muziek. Jeze laatste uitzending, die zeer binnenkort «wachten is, wordt het filmmateriaal ver- i en de zendapparatuur vernietigd of naar •^museum gestuurd. Dit natuurlijk alleen als ie PTT en de politie op deze laatste avond lukt de PTV-Leiden in de kraag te vatten, derde uitzending van PTV-Leiden .vond op tweede kerstavond na 11 uur op het lal waar normaliter de Belgische zender haar programma's verzorgt. Eerdere uit ingen vonden plaats op 12 januari en 8 Uit de L.C. van gisteren. juni. De PTV-Leiden zond tijdens kerst weer programma's uit nadat de Belgische zender het laatste nieuws de ether in had geslingerd. De programma's die de zendamateurs verzorgen, bestaan meestal uit Tom en Jerry tekenfilms, Top-Pop opnamen, porno of een sexfilm, en soms zelfs opnamen van André van Duyn. Het overgrote deel van deze programma's is overge nomen van eerdere uitzendingen van de om roepen. Beide makers doorspekken het pro gramma met teksten zoals „Zit u ook zo gezellig warm thuis, lekker naar de t.v. te kijken. Wat zielig voor die verkleumde PPT-technicus die nu op zoek is naar ons" en zelfs een reclame boodschap. De piraten wilden op eerste kerstnacht al met een uitzending te komen. Enkele televisiekij kers zullen wat vage beelden hebben gezien, want het werd een mislukking. Er ontstond ijs- LEIDEN De opsporingsdienst van de PTT is de afgelopen twee avonden druk in de weer geweest om de PTV-Leiden uit de ether te halen. Woensdagavond had men niet de vereiste verfijnde apparatuur bij zich om de zender te kunnen vinden, gisteravond stond men weer paraat, maar bleef de piraat uit de ether. „Niemand moet denken dat wij slapen. Maar het is heus niet zo eenvoudig om een dergelij ke piraat op te sporen. Men werkt men een heel lichte zender, die slechts met zeer ver fijnde apparatuur is te vinden. Die appara tuur hadden we gisteravond wel in de auto, maar de piraten verzorgden niet de door hen op kerstavond aangekondigde uitzending", aldus een woordvoerder van de PTT. afzetting op de antenne en toen werd het pro gramma maar uitgesteld. Voor tweede kersta vond was oorspronkelijk een ander programma gepland, maar omdat het eerste kerstnacht niet lukte, werd besloten die film eerst uit te zen den. Het programma van tweede kerstnacht, dat als hoofdbestanddeel de recente bioscoop film 'Pyrana's' bevatte, werd geschrapt. Het valt volgens de illigale zendamateurs in het geheel niet mee zo'n illegaal programma te ma ken. Maanden voorbereiding zijn noodzakelijk en men heeft dan ook inmiddels respect gekre gen voor de programmamakers van de omroe pen. Ook het maken van een perfecte zendei was een tijdrovende bezigheid. Om van het op zetten van een waterdicht uitzendplan no| maar te zwijgen. Eén van de piraten hierover „Je hebt natuurlijk een afwijking als je zulke dingen gaat doen. Je bent nachten in de weer maanden lang soms. Je speelt met vuur. Maar het is zo spannend: de vraag of ze je zullen vin den of niet. Ik draag de Leidse politie die in sa menwerking met de PPT ons probeert op te sporen een warm hart toe. Ik gun het ze dat ze ons pakken. Ik wil de bak natuurlijk niet in en daarom houden we er na de volgende keer mee op. Het wordt veel te gevaarlijk; doorgaan is vragen om arrestatie". „We weten best wel waar de gevaren van etherpiraterij in schuilen. We begrijpen waar de politie zo bang voor is. De meest rare men sen zoals bijvoorbeeld die Glimmerveen, kun nen zichzelf op het televisietoestel brengen. Dtï meest vreselijkste dingen kunnen dan worden gezegd. Daar zijn ze natuurlijk bang voor bij d<? politie. Ze willen dit soort praktijken gelijk do kop in drukken, voordat er ernstige dingen ge - beuren. Maar och, wat wij doen is gewoon een geintje. Wie niet van blote dames en heren houdt moet gewoon het toestel uitzetten. We zijn immers niet door de beheerscommissie van de kabeltelevisie te stoppen. Als je echt de uit zending tegen wil houden moet de mast van de kabeltelevisie uitgeschakeld worden. Maar dat is een hele heisa en dat doen ze niet zo gauw." Hoe werkt nu het Leidse tweetal. Veel willen ze daarover nog niet kwijt. Misschien straks, als de laatste uitzending achter de rug is. „We kij ken wel link uit, om nu alles te vertellen. Dan zou het bijna zeker zijn, dat we onze laatste uit zending niet af kunnen maken. Want we kun nen best gepakt worden. Natuurlijk niet op ds manier, zoals die meneer enige tijd geleden aan de Leidse gemeenteraad liet weten. Hij zou ons hebben opgespoord met een portable televisie toestelletje. Belachelijk natuurlijk, want zo kan het helemaal niet. Wat wij doen kan eigenlijk wel iedereen. Je richt een zender op de mast en die mast versterkt het signaal, waardoor het overal op het kabeltelevisienet ontvangen kan worden. Zo kan het heel makkelijk, alleen is het wel zeker dat je op die manier snel gepakt kan worden. Dat is nou net onze bedoeling niet. Zoals wij het hebben aangepakt is het echter haast onmogelijk dat ze ons te pakken krijgen. Maar je weet nooit. Vandaar dat we stoppen". SYLVIA VAN LEEUWEN Molen wandeltoch t De wandelkring Leiden organiseert zaterdag 19 janua ri een molenwandeltocht van respectievelijk tien en vijftien kilometer. Aan de deelnemers wordt als herin nering een tegel overhandigd met daarop een afbeel ding van een van de molens langs de route. Het in schrijfgeld bedraagt f 2.50 per persoon. Van negen tot een uur kan bij het VVV aan het Stationsplein gestart worden. Bij het VVV kunnen tevens nadere inlichtin gen worden verkregen (tel 146846). Lezing in Lakenhal Drs. F.J. Duparc spreekt dinsdag 15 januari om kwart over acht in het stedelijk museum de Lakenhal aan de Oude Singel over Johan Maurits, Graaf van Nassau Siegen. De avond is bedoeld voor leden en introducé's van de Vereni ging Oud-Leiden. Ter gelegenheid van de 300-jarige sterf dag van graaf Johan Maurits wordt van 31 december tot 29 februari in het Mauritshuis in Den Haag een tentoonstel ling gehouden, die alle aspecten van zijn leven belicht. De nadruk ligt daarbij op zijn gouverneurschap in Brazilië. De heer Duparc besteedt in zijn lezing veel aandacht aan de relaties van de graaf met de Leidse Universiteit en met name met de geleerde Georg Markgraf, die als astronoom en zoöloog aan zijn hof in Brazilië werkzaam was. Dixieland-Lesti val De kaarten voor het internationale dixieland-festival 'Key Town '80', dat 12 januari 1980 in de Stadsgehoor zaal wordt gehouden, kunnen op de volgende adressen verkregen worden: alle V.V.V. kantoren, bureau K en O aan de Oude Vest, kan toot Groenoordhallen, en bij de grammofoonplatenzaken van Gé Hof enk en Nic de Tombe in Leiden en van John Hankart in Oegstgeest. LEIDEN Het College van Bestuur ziet af van eigen initiatief tot het stichten van een arbeidsplaatsen fonds. Dit antwoordt het col lege op een vraag van de universiteitsraad. Wel is het College bereid om het geld dat het fonds zou opleveren aan te wenden voor het creëeren van een extra uni versitaire arbeidsplaatsen. Het arbeidsplaatsenfonds opent voor medewerkers van CANS OP ONGELUKKEN NEEMT WEER TOE JIDEN - Illegaal operer- (sihde vuurwerkhandelaren X1jjjn dit jaar mede debet TTTÏn de verwachte opgaande jjn van de vuurwerkver- die gisteravond in siden legaal van start is egaan. Rond de jaarwisse- ng vliegen er ongetwij- ^ld weer enorme hoeveel len rotjes, donderbussen vliegende keukenmei- !n de lucht in. Oppassen Het gevaar voor zowel istige persoonlijke ver- onding als materiële 0 j hade is in de woelige tijd -n(J nd de jaarwisseling aan- Sfmiijk. ndl brandweer dit jaar ak moet uitrukken, is,ook hankelijk van de weersges- t^(ldheid. Als het op oude- 1 le( irsavond bijvoorbeeld re nt, wordt het vuurwerk en snel tussen twee buien 'jpg, or afgestoken. „De rest brdt dan wel op nieuw- irsdag afgestoken, maar n gaat het toch meer gelei- lijk", aldus J. Broekman, commandant van de Leid- %i brandweer, j >lgens de brandweercom- andant is het gevaar voor ihamelijk letsel het grootst. H eigenhandig fabriceren FHll0 vuurwer"k wordt door de andweer dan ook ontraden. de fabrieken wordt het lurwerk voor vertrek naar 'consument' uitputtend ge- Sv* urd, opdat het risico en de tot voortijdige ontplof- tot bijna nul wordt gere- Iceerd. „Het eerste slachtof- alweer gevallen. Een lulletje probeerde van een ïktriciteitspijp van plastic wat kruit een rookbom te tken. Hij heeft nog geluk tad, dat er een steekvlam tstond en dat het ding niet tplofte, want dan was het d helemaal niet te over- in geweest. Nu moest hij Vuurwerk te kust en te keur. zwaargewond in het zieken huis worden opgenomen". Erg gevaarlijk dus, het zelf gemaakte knalmateriaal. Maar ook met vuurwerk, dat bij een erkende handelaar is gekocht, moet voorzichtig worden omgesprongen. Vuyrwerk, dat bij een niet erkende handelaar wordt ge kocht is misschien goedko per, maar daarom vaak des te gevaarlijker., Een erkende handelaar is te herkennen aan het raambiljet 'vuurwer ken - roken verboden'. De rotjes en donderbussen moe ten nooit in de hand aangsto- ken worden. Neerleggen en aansteken is de juiste behan delingswijze. Het weggooien levert ten eerste gevaar op voor1 anderen, maar boven dien is het niet ondenkbeel dig, dat de knallers eerder ontploffen dan werd ver wacht. Rotjes, die na het het aansteken hardnekkig weige ren te ontploffen, zijn levens gevaarlijk. Je weet het maar nooit met die obstinate geval len; in geen geval opnieuw de lont in het kruitvat ste ken, maar direct vernietigen door ze bijvoorbeeld in het water te gooien. De meeste brandjes ontstaan door vuurpijlen, die bijvoor beeld door openstaande raampjes naar binnen vlie gen. De brandweer beveelt aan om zeker op oudejaarsa vond zelfs de kleinste ramen te sluiten. Vuurpijlen stich ten nog het minste gevaar als ze loodrecht ten hemel stij gen. Even voor de duidelijk heid: in tegenstelling tot de rotjes moeten de vuurpijlen dus niet op de grond worden gelegd. Een ingegraven fles of twee schroefoogjes aan een plankje vormen een prima lanceerinrichting. Maar in deze woelige tijden moet er voor nóg meer ge vaar gewaakt worden. Het onschuldig ogende en aange naam riekende oliebollen- bakken bijvoorbeeld. De Leidse brandweer adviseert de bevolking acht te slaan op de volgende wenken:» Slaat de vlam in de pan, dan niet gillend weglopen, maar eerst de gastoevoer afsluiten. Een goed passend deksel op de pan plaatsen.» Niet nieuwsgierig zijn, maar rustig wachten tot de olie wat afge koeld is en leg eventueel een vochtige doek op het deksel. Ga nooit met een pan bran dende olie of vet lopen, dat is levensgevaarlijk.» Probeer nooit met water te blussen. Tenslotte kan het geen kwaad om in deze voor de meeste mensen zo feestelijke tijd ook aan de dieren te den ken, die het vaak bijzonder moeilijk hebben. Hou de die ren tijdens het afsteken van vuurwerk daarom binnen, maar stop ze ook niet in een donker hok, want dan kun nen de meest vriendelijke poezen en honden in wilde dieren veranderen. Een beet je extra persoonlijke aan dacht van de eigenaar doet wonderen. Wees voorzichtig met het afsteken van vuurwerk. dé universiteit de mogelijk heid om een gedeelte van het inkomen af te staan ten behoe ve van arbeidsplaatsen. Veel verwachting van een dergelij ke actie koestert het college overigens niet. Als voorbeeld voeren zij een soortgelijk fonds aan bij de Vrije Univer siteit in Amsterdam. Daar kwam het project niet van de grond. Een breekpunt voor de oprichting van het fonds is de Waarborg voor de continuering van de bijdrage die periodiek dient te geschieden. Volgens het College dient het aanbeve ling om de periodieke bijdrage van de contribuanten in nota riële actes vast te leggen. Vuurwerk in beslag genomen LEIDEN De politie heeft gisteravond aan de Haarlem merstraat twee zakken vuur werk in beslag genomen. Drie jongens var) 15-, 16-, 17-jaar begonnen aan het eind van de koopavond op nogal rumoerige wijze en zeer vroegtijdig met de viering van de jaarwisse ling. De jongens, die de knal lers pas over enkele jaren mo gen bezitten, werden na ver hoor weer op vrije voeten ge steld. HOOGMADE De cursus handenarbeid van het N.K.J.B. en het C.C.H. gaat za terdag 5 januari weer van start in 'De Stal'. De kosten voor de cursus, die wordt gegeven door Ineke van der Salm bedraagt 2,50 gulden per les. Onder de talrijke mogelijkheden die de cursus biedt behoren onder meer kleien en werken met p'itriet. De lessen beginnen ie dere zaterdagmorgen om 10.00 Verkrijgbaar bij ijzerwaren, dhz-zaken en uw warenhuis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3