VARA's Trees te Nuyl: „Nederlands jeugdelftal kan heel boeiend worden" R Jonathan Swift's satire als tekenfilm TERUGBLIK hou i1 het l_J scherm in het oog Film van Beatrix opnieuw op tv Top-100 geklutst op de radio TELEVISIE VANAVONI, TELEVISIE ZATERDAG: RADIO VANAVOND RADIO ZATERDAG RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT nl VRIJDAG 28 DECEMBER 1979 PAGII A „Zonder onze Trees zou er geen Stratemakeropzeeshow zijn geweest, dus ook geen Jan de Bom, Ome Willem en andere jeugdprogramma's die worden gewaardeerd op kwaliteit". Aldus VARA- medewerkers die met 'onze Trees' bedoelen mevrouw Trees te Nuyl-Brans, hoofd filmzaken van deze omroep, onder meer verantwoorde lijk voor filmaankoop uit binnen- en buitenland en in het bijzonder geïnteresseerd in jeugdprogramma's. Trees te Nuyl: „Je kan nooit te vroeg beginnen met de jeugd iets goeds te geven. Boven dien kan die jeugd, in tegen stelling tot wat wel eens wordt gezegd, fantastisch ac teren. Leeftijdsgenoten wil len daar graag naar kijken; ik werk nu een plan uit om een Nederlands jeugdelftal voor de camera te krijgen, naar voorbeeld van het vol wassenen-elftal van Koos Postema. Dit kan heel boeiend worden en ik denk dat me dat volgend jaar wel zal lukken". Trees te Nuyl heeft voor de jeugd meer pijlen op haar boog, gebaseerd op drie voor waarden: „Het moet goed ge schreven zijn, er moet goed in worden geacteerd en de taal moet begrijpelijk zijn. Als aan die voorwaarden wordt vol daan, heb ik geen bezwaar te gen een avonturenserie; wat dat betreft ben ik het eens met Astrid Lindgren, die kinderen aanmoedigde te lezen wat ze maar wilden, ook alle India nenverhalen. Het prikkelt de fantasie, ze leven met hun hel den mee". Vijf januari zendt de VARA het eerste deel uit van 'Dick Turpin', een avonturenserie die tenminste 13 delen zal be slaan. De hoofdrol van Turpin wordt gespeeld door Richard O'Sullivan, in Nederland voor al bekend door zijn rol in 'Man over de vloer', gevolgd door 'Robins nest'. Turpin is in deze serie een goed paard rijdende struikrover die als wapen de degen hanteert. Struikrover Dick Turpin is niet de enige die het volgend jaar voor avontuur zorgt. .Trees te Nuyl kocht een serie Graaf van Monte Christo aan en 26 Spaanse delen Don Qui- chote; deze laatste serie is wel iswaar getekend, maar bevat zo veel animatie dat voldoende actie overbleef. De bedoeling van Trees te Nuyl is duidelijk. Uiteraard kan zij met de ogen dicht vrachtwagens vol jeugd-amu- sement aankopen, dat als eni ge doel heeft te amuseren; niets is gemakkelijker dan dat. De hiervoor verantwoordelijke aankoopster: „Zelfs van de avonturenserie Dick Turpin heb ik niet alles gekocht; ik heb zesentwintig delen beke ken en er alleen de beste uit gehaald". Niet voor publicatie bedoelde aantekeningen be vestigen dat. Sommige inhoud somschrijvingen zijn voorzien van commentaar als: „Niet zo aardig", of: „Nee! Spanning ontbreekt". Serieus Trees te Nuyl neemt haar jeugdige kijkers serieus, zorgt voor spanning door avontuur, maar wil de kijker ook iets méér meegeven dan amuse ment, dat de volgende dag is vergeten. „Ons aankoopbeleid is gericht op het bijbrengen van abstracties, begrippen die in een algemene sfeer duide lijk worden. Zodat kinderen later, al dan niet bewust, tot de ontdekking komen dat ze de inhoud van sommige begrip pen al kenden. Ik had bijvoor beeld erg graag het boek van Virginia Lee willen verfilmen „Vlinder voor Marianne", waarin op heel fijnzinnige ma nier de dood uit de taboesfeer wordt gehaald. Maar dat kan niet, omdat je daarvoor vier acterende kinderen nodig hebt en dat stuit af op wettelijke bezwaren". Dat kinderen kunnen acteren, is voor Trees te Nuyl onomsto telijk bewezen, al wordt soms het tegendeel aangevoerd. De VARA-film-aankoopster: „En gelse en Duitse kinderen heb ben dat ruimschoots aange toond. Een van de mooiere voorbeelden is de Duitse film die we vorig jaar hebben uit gezonden: „De krokodillen- bende", van Max von der Griin, over de jongen in een rolstoel die, hoewel moeizaam, wordt geaccepteerd door leef tijdgenoten. Wat hebben die kinderen in deze film prachtig geacteerd. Bovendien spreekt uit deze film wat ik bedoel: er zit een les in verpakt, maar die les ligt er niet dik bovenop. Het was een avontuurlijk, spannend verhaal, waar kin- dereh en ook volwassenen iets Trees te Nuyl-Brans: „Kinderen kan je niet te vroeg goe de film laten zien". aan overhielden: respect voor de lichamelijk gehandicapte. Deze film wordt vermoedelijk herhaald". Met acterende kinderen wil Trees te Nuyl méér doen: „Maar dan met volwassenen erbij. Als je alléén met kinde ren werkt, dan loop je de kans dat kijkende kinderen zich buitengesloten voelen en ze zich afvragen waarom zij niet mee mogen doen. In een om geving met volwassenen, wordt spel van kinderen en wat ze te zeggen hebben voor de jeugd thuis aanneme lijk. Ook daar houd ik reke ning mee, als ik het plan kan uitvoeren voor een Nederlands jeugdelftal". FRITS BROMBERG Lex Goudsmit is te gast in het muziekprogramma „Op De leden van de cabaretgroep Don Quishocking komen aan het woord in het pro volle toeren". gramma „Kwetsende mensen". Toen Walt Disney in de ja ren dertig met „Sneeuwwitje en de zeven dwergen" de eer ste getekende hoofdfilm in kleur en geluid introduceer de, kon zijn grote rivaal Max Fleischer niet achter blijven en zo verscheen in 1938 de getekende verfil ming van „Gulliver's reizen" gebaseerd op het eerste deel van Jonathan Swift's maat schappijkritische satire maar omgevormd tot een vriendelijk kindersprookje. Evenals in het oorspronke lijke verhaal weet de zee man Gulliver een oorlog tus sen twee lilliputterlanden te voorkomen, maar dit keer is de oorzaak van het conflict de vraag welk volkslied „Faithful" of „Forever" op een koninklijke bruiloft zal worden gespeeld. Naast de naturalistisch getekende Gulliver en de twee koning skinderen legde Fleischer vooral de nadruk op de door zijn studio verzonnen nach twaker Gabby en de drie on handige spionnen, die de reus Gulliver onschadelijk moeten maken. Zaterdagmiddag Ned. I. 16.05 uur. Kind In de tv-serie „Het zal je kind maar wezen" doet de onhandi ge Frank Spencer zijn best als vervanger in een toneelstuk. Ned. I 18.59 uur. Op volle toeren Chiel Montagne presenteert opnieuw de Nederlandstalige Top 5 met o.a. Benny Neyman en Sandy. Nieuwe vaderlandse produkties komen van o.a. Jan en Zwaan, Corry Konings, Hans Boskamp jr. en Lex Goudsmit. Ned. I 19.35 uur. Derrick Zelfs in zijn vakantie krijgt hoofdinspecteur Derrick te maken met misdaad. In het Kurort wordt iemand neerge schoten. Ned. I 20.30 uur. Tv-privé Henk van der Meyden ont vangt weer allerlei gasten aan zijn tafel. Ned. I 21.55 uur. Kwetsende mensen Het programma „Kwetsende mensen" heeft Don Quishoc king het over kwetsen. Een onderwerp waarmee deze ca baretgroep voor een groot deel zijn reputatie heeft opge bouwd. Ned. 1 23.00 uur. Pommetje Vanavond de laatste beleve nissen van Pommetje Horle piep, baron Baldi en al hun vrienden. Het is een verhaal over oud-en nieuwjaar, waarin Baldi op reis gaat en kapitein Maris niet thuis komt. Ned. II 18.59 uur. Voetbal Een tendele rechtstreeks ver slag van de voetbalwedstrijd tussen Borrusia Dortmund en de Rest van de Wereld in het kader van het Jaar van het Kind. In de rust om 20.15 uur reclame en Journaal. Door de tijdsuur hiervan kan het begin van de tweede helft niet wor den uitgezonden. Mochten er in die tijd doelpunten zijn ge vallen, dan worden die wel herhaald. De aflevering van „Lassie" komt te vervallen en „Hier en nu" begint om 23.05 uur. Ned. II 19.25 uur. Zeskamp Een speciale „Zeskamp" van uit het Italiaanse wintersport centrum Cortina d'Ampezzo, waar vijf ploegen uit verschil lende landen in het strijdperk komen. België zendt Woluwe St. Lambert, Engeland Lin colnshire, Italiè een ploeg uit Cortina, Zwitserland Leysin en de Nederlandse ploeg komt uit Den Haag. Ned. II 21.15 uur. Geheim kommado De geallieerden hebben Ber lijn gebombardeerd en de fa milie van majoor Brandt is om het leven gekomen. Als de Duitsers een Engelse piloot te pakken krijgen, die aan het bombardement heeft deelge nomen, verliest Brandt zijn zelfbeheersing. Ned. II 22.15 uur. Zaterdagmiddag Kristen Klijnsma vertelt het kerstverhaal „Brinkie" en de Amerikaanse popgroep The Cars is te zien in „Popshop". Zaterdagmiddag Nea. I 15.35 uur en 17.15 uur. Vanavond voor de laatste maal Pommetje Horlepiep. Film prins Bernhard over Zuidpool op tv HILVERSUM AVRO-tv zendt op zaterdag 5 januari een 25 minuten durende film uit over Antartica, die prins Bernhard onlangs tijdens een bezoek aan het Zuidpoolge bied en de Falklandeilanden heeft gemaakt. Met deze film, waarin beelden voorkomen van orka's, zeeoli fanten, robben en vele soorten vogels, wil de prins de kijkers kennis laten maken met een gebied, dat volgens hem be houden moet blijven als ecosy steem (Ned. I - 21.05 uur). HILVERSUM De documen taire „Kinderen in het jaar van het kind", waarin prinses Beatrix een aantal kinderen interviewt en ook commen taar geeft, zal door de NOS-tv op nieuwjaarsdag om 13.30 uur via Ned. I worden her- Gebleken is namelijk, dat veel kijkers de eerste uitzending op woensdag 19 december, toen door de rechtstreekse uitzen ding van de kamerdebatten over de modernisering van kernwapens het aanvangstijd- stip werd gewijzigd, deze film hebben gemist. De documen taire volgt nu onmiddellijk op de uitzending van het tradio- nele nieuwjaarsconcert uit Wenen. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ned. kampioen schappen schaatsen op t.v. HILVERSUM In het week einde van zaterdag. 5 en zon dag 6 januari worden in Rijk- wijk de Nederlandse kampi oenschappen schaatsen verre den. De NOS-televisie zendt daarvan samengevatte repor tages uit en wel op zaterdag van 17.45 tot 18.30 uur via Ned. I (500 en 1500 meter da mes, 500 en 5000 meter heren en 500 en 1000 meter sprinters) en op zondag van 15.00 tot 15.30 uur via Ned. I (1500 en 10.000 meter heren, 1000 en 3000 meter dames en 500 en 1000 meter sprinters). De re portages worden door Mart Smeets en Leen Pfroammer van commentaar voorzien. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De NOS-radio brengt in de nacht van za terdag 29 op zondag 30 december van 00.02 tot 07.00 uur via Hilversum 1 een speciaal programma naar aanleiding van de Top 100 van 1979, getiteld „De geklutste Top 100". Daarin worden in willekeurige volgorde alle nummers van de Top 100 van 1979 gedraaid. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden vanaf twee lo- katies, n.l. café-bar „Extase", Heuvelring 112 in Tilburg en jon gerencentrum „Salvador", Torbeckegracht 63 in Zwolle. Welk nummer wordt uitgezonden wordt bepaald door een soort go kautomaat, dat elke keer aangeeft en voor de luisteraars hoor baar maakt welk nummer aan de beurt is. De nummers worden door de mensen uit het publiek aangekondigd. „De geklutste Top 100" wordt gemaakt door een team, dat bestaat uit Erik Post, Felix Meurders, Tom Blomberg, Peter Holland en Frits Spits. Het programma komt in de plaats van de in de omroepbladen aangekondigde NOS-uitzendingen voor de nacht van 29 tot 30 december. E NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort voor Spanjaarden 18.55 Journaal TROS 18.59 Het zal je kind maar wezen (Some mothers do 'ave 'em), tv-serie 19.35 Op volle toeren 20.30 Derrick, tv-serie TROS 21.55 Tv-prive BID NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Voorlichtingsprogram ma Het menselijk lichaam 18.40 Voorlichtingsprogram ma Kleding NOS 18.55 Journaal NCRV 18.59 Pommetje Horlepiep, tv-serie 19.25 Eerste helft Borussia Dortmund-Rest van de Wereld NCRV 20.40 Tweede helft Boru Dortmund- Rest i Wereld 21.15 Zeskamp speciaal 22.15 Geheim commandt 23.05 Hier en Nu 23.45 Het Laatste Woor<Cna NOS 23.55 Journaal DUITSLAND 1 (Regionaal programma NDR: .Sport. 18.30 Actual. 18.45 progr. 18 55 St Pauli Landun; ken. tv-serie. 19.25 Region. 19.59 Progr. overz. WDR: che und Levkojen. tv-seri form, serie. 18.40 Nirgendwo nichen, tv-serie. 19.15 Actual.lWV. Journ. 20.15 Der Letzte der Liebhaber (Last of the red hot speelfilm. 21.50 Econom. 22 30 Actual. Met parlem. 23.00 Sport. 23.25 Sonderdi K1, tv-serie. 0.30 Journ, DUITSLAND 2 18.20 Slapstick. 19.00 Journ. Buitenlands reportage. 20. Alte, tv-serie. 21.15 Kwis. 22.0I al. 22.20 Cultureel magaz. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kinderserie. 18.30 Re| 19.15 Popmuz. 19.30 Inform 20.00 Journ. 20.15 Serie repor 21.15 Jenseits von Schi tv-spel. 22.45 Filmdocum. BELGIE NEDERLANDS 1 18.00 De zoon van de Sahara, serie. 18.15 Kleuterprogr. 18 31 School. 19 00 Region Magaz. Meded.en progr. overz. 19 45 20.10 Weerber 20.15 Muz. progr, 22.30 Literair magaz. Van 18.00 tot 20.15 Zie NET I DE Gier en geur van bloemen. t\ 20.40 Muz. amus. progr. 21.25 j_. reel magaz. P BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr 18.30 voor kijkers 19.00 Gesprek. 19.15 I progr. 19.29 Weerber. 19.30 19.55 Licht muz. progr. 20.55 progr. 21.45 Cousine, coi film. 23.15 Journ. NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal NCRV 15.32 Jan de muzikant, liedje 15.35 Een koning op z'n kop, bijbelverhaal 15.45 De kleine pinguin, tekenfilmserie 16.00 Gullivers Reizen, tekenfilm 17.10 NCRV's Pop-Shop NEDERLAND 2 DUITSLAND 1 10.00 Journ. 10.05 Aktual. 10.25 Der rick, tv-serie. 11.25 Aktual. 11.35 Buit. report. 12.20 Aktueel magaz. 12.55 Persoverz. 13 00-13.10 Journ. 13.40 Progr.overz. 14.10 Journ. 14.15 Kleuterprogr. .14.45 Poez 15.30 Licht progr. 16.15 progr. 17.00-17.30 Filmreport, on. progr. NDR 17.30 Progr1 17.31 Holmes end Yoyo. tv >la< WDR: 17.30 Aktual. 17.55-18.|en form, progr.). lie .nfoi amus. 14.45 Journ. 14.47 Fps^ 15.05 Wallenstein, Jeugdserie 17.04 Bekendmakii de week winnaars. 17.05 Journ. )V€ Aktueel magaz. DUITSLAND 3 WDR Der kleii tut hem die kwaad denk Bischop's wife), speelfilm. 17.01 School. BELGIE FRANS 4.00 Tekenfilm. 14.05 La clod 01 15.00 Te^ru 15.10 Les trwes cabu, uitz. 17 00 Progr voor buitenlandsAru. 17.30 Jeugdmagaz. lui HILVERSUM 1 NOS leder heel uur nws KRO 18.11 Echo 18 21 (S) En zo noori hel ook 18.58 Marktberichten ism KNBTB 19.02 (S) Punt uit. 19.55 Overweging 20.03 (S) Van Oud Zeer tot Zeer Oud. 21.02 (S) Nine o'clock |azz 22 02 (S) Goal NOS 23 02 (S) Mei het oog op morgen. NCRV. 0.02 (S) Late date. 2.02 (S) Nachtdienst. /an DS 70 VOO 19 00 Info Spet MOS: 20 00 (S) Europees Conce <lass. muz (20 35 Accoord 22 NOS-Cultuur. 23.55 N HILVERSUM 3 ing (S) Black SU 18.03 (S) i '70 19 02 (S) De r 10: 20.02 (S) Oorkui r Liner. 22.30 (S) D< eii HlIKRSfll! VARA: 7 03 (S) De jaren zeven- Ëcht iV 039 'aren ,acw'9' Gevar HIIVERSUM NCRV 7 02 (S) Poplrissa BW <S) HaPP7 sound 10 03 <1 4L slalion 11 03 (S) Pop nd rO 12 03 (S) Los vast 14 03 JpJ3p: slap 1503 (S) Toppea ,rv 1979 17 03 (S) NCRV'si dagmiddag sport. HTRTOrM TROS: 7.00 Nws. 7.20 TROS bin- "jjfflgïï" nenkori 7 30 Nws 7 36 (S) Ak- tua 8 00 Nws 8 11 (S) Toerak- 'ua- 8 30 Nws 8.36 (S) Kieskeu- iViFd r'9 9 00 G7mn voor de urouw inru 9 10 waters! 9 15 (S) Kom er maar eens bi|. 10 30 (S) Aktua-sport 11 00 (S) Coulissen 12.26 Mede. voor land- en tuinb. 12.30 Nws 12.36 (S) Aklua 13.00 Nws 13.11 (S) Introduktie kernpunt. 13.15 EmTRSUM AVR0 7 00 Nws 7.02 's»j (KM. de vroegte 8 00 (S) Klasd u—1 H Caroline 9 00 Nws 9.02 t verz 9 05 (S) Piano-an j Orkest klass muz 12 00 Nws. 12Ï gr overz. 12 05 (S) Familieplaalie ij 15 00 (S) Sporl na sporl. 15 30 (S) Janboel. 16.00 (S) Aklua Extra. 17 24 Meded. 17.30 Nws. 17.36 (S) Aklua. met. 14 00 Nws 14 02 Progr over! (S) AVRO's plaien publieks prijs, li In 1919 werd de kieswet zoda nig gewijzigd, dat ook de vrou wen onder ons zowel het actief als het passief kiesrecht gege ven werd. Dat was dus zestig jaar geleden. Een vierenswaar- dig jubileum vond de Vara en de omroep bracht dus gisteren een film: Kiezen....hoezo? op het scherm. Daarin werden verscheidene dames aan het woord gelaten. Een van haar wist zich nog te herinneren dat Troelstra zelf er destijds tegen was, tegen die wetswijzi ging. Hij was van mening dat de arbeidersvrouw thuis dien de te blijven. Voor mij betekende dat een lichte verrassing. Maar goed, voor de rest kreeg men wel enig inzicht in enige vrouwen levens waarin het kiezen of gekozen worden op de een of andere manier een rol had ge speeld of nog speelde. Maar ik kon met de beste wil van de wereld niet zeggen dat de ge sprekken erg op het uitgangs punt waren gericht. Overigens las ik wel ergen dat Hedda van Gennep, een van de sa menstelsters van het program ma, de mening is toegedaan dat er voor de dames „in die zestig jaar nauwelijks iets is veranderd". Het wachten is waarschijnlijk op de Neder landse Thatcher. Bij de NOS was het gisteren weer „denkavond", zo d althans Freek de Jong uit. Hij leidde in de soefti pel in Katwijk bij wind) 10 -je kon het duidelijk ti een gesprek tussen een mensen die allen min of ,a. kennis hadden van thi sche vraagstukken en lei lingen. Het mocht nati Jj niet, maar ik kon het achtig ook niet helperc gaande de gedachten wis,r< de helft van „Neerlands115 in bange dagen" nogal JJ. door mijn hoofd speeld deed Freek nou van Be of zat Jack de Jonge te v Over de inhoud van d( versatie kan ik verderft zinnig woord zeggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2