1979 TE KIJK Dodelijk gevaar heet Harrisburg Het jaar 1979 stond voor een groot deel in het teken van de zeventigste verjaardag van koningin Juliana. De feestelijke happening in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag ter vie ring van deze verjaardag was vooral een kinderfestijn, om de „Lands-oma" te huldigen. Een meer dan verdiende huldiging, zoals ook cabaretier Jos Brink op zijn totaal eigen manier tot uiting bracht. Tot groot plezier van de koningin zelf, van haar familie en van de miljoenen Nederlanders, die het feest in de zaal of via de televisie mee vierden. Maar dan was er ook weer de staatsie voor de koningin bij bijvoor beeld de verregende opening van de Staten-Generaal. De staatsie van de erewacht in gala en zelfs de staatsie waarmee een rijksdienaar de loper van „alle smetten" vrij hield. Afscheid Onder de ang sten voor de toe komst heeft er één dit jaar een herkenbare naam gekregen: de angst voor nucle aire vergiftiging heet Harrisburg, sinds een lek in de kerncentrale éldaar explosie gevaar mee bracht en tot een tijdelijke evacua tie moest leiden. De mensen zijn teruggekeerd, maar de centrale blijft als een ijl maar dodelijk ge vaar op de ach tergrond be staan. De discus sies over kerne nergie, ook in Europa, zijn sindsdien door Harrisburg gete kend. Heel wat Neder landse militairen hebben het dit jaar moeilijk ge had, nadat Ne derland troepen ter beschikking had gesteld voor de VN-eenheden in Zuid-Libanon. Ook al leek voor sommigen het avontuur nog zo boeiend, het af scheid viel lang niet altijd mee. Zeker niet wan neer zo'n klein kind zich aan je vastklampt, on bewust aanvoe lend, dat pappa ver weg moet. En wat is er dan een betere afleiding, dan ervoor te zorgen, dat va der, kind en moeder zo goed mogelijk op de foto komen. Koningin 70 jaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 24