BTTÏÏ71 Staatsgreep anistan met hulp Sovjetleger Afgh MOLUKKERS DREIGEN TAFEL BERICHT ADVERTEERDERS WOENSDAGEDITIE Klusjesmannen stelen vijf mille Gevangenisbrand: tien doden Ceidóe (Boma/nt Ihekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas l-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 28 december 1979, 70e jaargang no. 21540 Voetbal Om 19.25 uur op Ned. II Bor- rusia Dortmund tegen de Rest van de Wereld en om 21.15 uur „Zeskamp speciaal". Om 23.05 uur „Hier en nu" over spionage binnen de VN. Om 19.35 uur op Ned. I „Op volle toeren" en om 20.30 uur „Derrick". Om 23.00 uur Don Quishocking over „Kwetsende mensen". Enkele buien Opklaringen, maar ook enkele buien. Vannacht temperatuur rond het vriespunt. Middag- temperatuur rond 6 graden. Zon op 08.48, onder 16.33 uur. Hoog water Scheveningen: 11.44 uur. Laagwater 07.21 en 19.41 uur. Met ingang van vandaag dagelijks op de service pagina van uw krant onder de titel „Aan Tafel" een „menu voor morgen". Een duidelijk, op de praktijk gericht kookpraatje. Het wordt voor u verzorgd door Jeanne Scheepstra-van Maanen, die reeds enige jaren ervaring heeft met zo'n rubriek. Zij kookt dagelijks voor vier personen, is een aantal jaren als kooklerares Jeanne Scheepstraculinair niet moeilijker doen dan no dig is verbonden geweest aan een huishoudschool en gaf ook regelmatig avondcursussen (o.m. fijne keuken). „Aan Tafel" wordt niet moeilijker dan nodig is, aldus Jeanne. Zij vindt dat veel kookboeken - mogelijk omwille van de exclusiviteit of uit snobistische overwegingen - veel te moeilijk zijn of liever doen. „Mijn menu's zullen zoveel mogelijk afgestemd zijn op wat bereidbaar en op het moment van publicatie ook -liefst voordelig!- verkrijgbaar is. En verder krijgt tussen de menuregels door de voedingsleer de nodige aandacht". Vandaag dus het eerste „menu voor morgen" op pag.14 BENZINE 7,6 CENT DUURDER DEN HAAG Op Nieuw jaarsdag gaan de prijzen van olie en bezine omhoog. Ben zine (normaal en super) wordt 7,6 cent per liter duurder; dieselolie 2,7 cent. Bromfietsbenzine gaat 8 cent meer kosten. Op de petro- leumprijs komt 2,4 cent per liter en op die van huisbran dolie 2,36 cent. Deze verho gingen zijn inclusief btw. In de meerprijzen zijn ook de accijnsverhoging en een ver ruiming van de handelsmar ge verwerkt. VALSE BOMMELDING: PANIEK IN WARENHUIS ALMELO Vier jongelui van 17 en 18 jaar hebben gistera vond, op de wekelijkse koop avond, paniek gezaaid in de Hema in Almelo. Ze wisten zich meester te maken van de reclame-microfoon en riepen om dat iedereen de zaak moest verlaten omdat er een bom was geplaatst. Paniek alom. De ongeveer honderd aanwezigen vluchtten in allerijl de straat op. Daarbij raakte een vrouw gewond toen ze van de trap viel. De vier jongens zijn gear resteerd. Claxon redt baby SYDNEY (Reuter) Een man in de Australische stad Sydney die poolshoogte ging nemen toen uit een gepar keerde auto onophoudelijk geclaxoneerd werd, vond een baby die ondersteboven en huilend in een stoeltuigje hing en zijn moeder die bui ten de auto op een afgelegen weg lag. De achttien maan den oude baby had ruim twee uur in zijn benarde po sitie verkeerd, nadat de auto was gekanteld en in een sloot terechtgekomen. Bijna 100.000 werknemers meer in een jaar DEN HAAG In Neder land waren volgens het Cen traal Bureau voor de Statis tiek (CBS) op 31 maart van dit jaar 4.121.700 mensen in loondienst. Dat waren er 94.600 méér dan een jaar er voor, verdeeld in 54.600 mannen en 40.000 vrouwen. De relatief belangrijkste stij ging van het aantal arbeids plaatsen deed zich voor bij de bouw- en bouwinstallatie- bedrijven, banken, verzeke ringen en zakelijke diensten. AMIN VERMOORD, KARMAL PRESIDENT ït KABOEL Sovjettroepen, die zich ten ge tale van ongeveer 10.000 man in Afghanis tan bevinden, hebben een zeer actieve rol ge speeld in de staatsgreep in Afghanistan, waarbij president Hafizullah Amin is afge zet en vervangen door de zeer Moskou-ge trouwe vroegere vice-premier Babrak Kar- mal. Amin is met zijn gehele gezin omge bracht. Ooggetuigen hebben verklaard, dat Russische soldaten betrokken waren bij de straatgevechten tegen Afghaanse troepen, die Amin trouw waren gebleven. Russische soldaten bezetten met name het gebouw van radio Kaboel. Ooggetuigen hebben ook ge zien, dat Russische soldaten zowel burgers als militairen gevangen hebban genomen. Met dat al is Afghanistan nog meer een Russische satellietstaat geworden dan het al was. De nieuwe president, Babrak Karmal verschilt in zoverre van zijn voorganger, dat hij nauwer met Moskou verbonden is, maar ook meer oog. heeft voor de eisen van minderheden en reli gieuze groeperingen. Amin stelde wel de hulp van de Sovjets in de strijd tegen de islamitische opstandelingen op prijs, maar wilde verder een onafhankelijke koers varen. De islamitische op standelingen, verbonden in het Afghaanse Na tionale Bevrijdingsfront èn geleid door Sabatul- lah Mujaddedi, zouden de aan Rusland, China en Pakistan grenzende, strategisch zeer belang rijke provincie Badakhsjan vast in handen heb ben. Het nieuwe Afghaanse bewind heeft onmiddel lijk een uitgaansverbod ingesteld en een prok- lamatie uitgevaardigd van deze strekking:„Ui- teindelijk, na al het afschuwelijke lijden en de ellende, is de dag van de vrijheid aangebroken en van de hergeboorte van alle broedervolke ren van Afghanistan. Vandaag wordt het mar telapparaat van Amin en zijn beulen vernie tigd, van de wilde slagers, usurpatoren en moordenaars van tienduizenden van onze land genoten, vaders, moeders, broeders^ zusters, zo nen en dochters, kinderen en oude mensen". Het bewind belooft herstel van de democrati sche vrijheden, «vrijlating van. de politieke ge vangenen, werk voor iedereen en goede be trekkingen met de buurlanden en kondigde voorts aan, dat „de fascistische misdadigers" be recht zouden worden. De nieuwe president heeft verder aangekon digd, dat hij bereid is tot onderhandelingen met de islamitische opstandelingen. Karmal is benoemd tot voorzitter van de „Re volutionaire Raad" van Afghanistan. Vice- voorzitter is Asadolla Sarwari en leden Zijn bri gade-generaal Abdul Kader, overste Moham med Aslam Watanjar, overste Gol Aka en Nur Achmed Nur. Uit de eerste reacties uit Moskou blijkt, dat het Kremlin het nieuwe bewind uit alle macht steunt. De Amerikaanse minister van defensie, Harold Brown heeft in Florida gezegd, dat de Russische militaire interventie in Afghanistan rechtstreeks verantwoordelijk is voor de staats greep. „Wij protesteren hiertegen en vinden dat er een veroordeling door de wereld moet vol gen". De Nederlandse regering heeft haar verontrus ting uitgesproken over de ontwikkelingen in Afghanistan. Egypte heeft aangekondigd, de islamitische groeperingen in Afghanistan zo veel mogelijk steun te zullen verlenen. In de Indiase hoofdstad New Delhi is bekend gemaakt dat de Russische ambassadeur daar verklaard heeft, dat Afghanistan zelf om de Russische militaire hulp gevraagd had om de bedreigingen binnen en buiten het land het hoofd te kunnen bieden. Het is overigens voor het eerst sedert het einde van de tweede wereldoorlog, dat de Sovjet- Unie gevechtstroepen buiten het Sovjetblok en Cuba, gebruikt. Men acht deze militaire aanwe zigheid een bedreiging van andere landen in dit, gebied, met name voor Pakistan. De staatsgreep van gisteren is de vierde in Af ghanistan sedert 1973. Toen maakte prins Mo hammed Daoud een einde aan de monarchie. Op 27 april 1978 had een militaire staatsgreep plaats en werd Taraki regeringsleider en staats hoofd. In september dit jaar nam Amin de macht over. (Zie ook pagina 11 Prinsheerlijk in de sneeuw Terwijl Nederland nog steeds overdekt is door stormachtig en nat winterweer, vermaken duizenden Nederlanders zich in de sneeuw, die elders al volop aanwezig is. Zo ook de prinselijke families Beatrix en Claus met hun kinderen en Irene met Carel Hugo en hun kinderen, die de wintersport als vanouds in het Oostenrijkse Lech beoefenen. Het is soms dolle pret, zoals met de kinderen van prinses Irene, die zich angstig-hoopvol vastklemmen aan hun moeder. Met de prinsen Friso (donker jack) en Constantijn (licht jack) gaat het al een stuk beter. Zij hebben zich de houding en de souplesse van de gevorderde skiërs al aangemeten. Om dan maar niet te spreken over de zeer ervaren prins Claus en zijn oudste zoon Willem Alexander, die via de handlier de hogere sferen opzoeken voor wellicht een forse afdaling naar dat wat in hun ogen nog steeds lijkt op het kindergedoe op de lange latten. Recordjaar Aalsmeerse veilingen AALSMEER De verenigde bloemen veilingen Aalsmeer (VBA) heeft dit jaar een record-omzet bereikt van 750 mil joen gulden. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse tuin bouwveilingen dat een veiling in één jaar zo'n hoge om zet bereikt, aldus de VBA. In 1968, het fusiejaar, bedroeg de gezamenlijke omzet van de fusie- partners „Bloemen- lust" en de Centrale Veiling nog maar 144 miljoen gulden. Nieuwe HET LOO De kapitein ter zee L.J.H. Willinge (50) is benoemd tot par ticulier secretaris van prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven. De benoeming gaat per 1 januari in. De kapitein Willinge krijgt die datum eervol ontslag uit 's- Rijks zeedienst. Het secretariaat van het echtpaar Van Vol lenhoven is tot nog toe altijd vervuld door vrouwen. De functie was al ge ruime tijd vacant. Vracht- zeilschip maakt slagzij WESTHAMPTON De John F. Le vitt het eerste vrachtzeilschip dat sinds veertig jaar in de Verenigde Sta ten is gebouwd, is tijdens zijn eerste reis voor de kust van de staat New York in moeilijkhe den geraakt en slag zij geraakt. Er is ge vaar voor zinken. De negen opvaren den van het schip zijn door helicopters van de kustwacht gered. De Leavitt is een fraaie schoener van veertig meter. Het schip was tien dagen op zee. oekomst len de jaarwisseling komen Franse waarzeggers in ac- 1980 voorspellen zij weer big goeds. t denken de Nederlandse medikkijkers er van ADVERTENTIE VOOR ONZE In verband met de feestdagen is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentie-opdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor de van 2 januari kunnen advertenties worden aangeboden tot maandag 31 december 11.00 uur v.m. DEN HAAG Een 71-jarige Haagse weduwe uit de Vij zelstraat heeft gistermorgen, omstreeks elf uur onge wenst bezoek gehad van twee mannen, die haar on der het mom van „klusjes mannen",(25 en 30 jaar) de woning binnenkwamen en haar vervolgens 5000 gulden lichter maakten door een geldkistje mee te nemen. Eerder deze maand hadden dezelfde personen bij de Haag se weduwe voor een bedrag van 360 gulden de schoonsteen geveegd. Gisteren kwam het tweetal nog even terug om een kapje op de schoorsteen te plaatsen (dat, zo bleek later, overigens niet is gebeurd). DEN HAAG (ANP) De Zuidmoluk- se organisatie Pemuda Masjarakat RMS zal niet toelaten dat de Neder landse regering haar beleid blijft rich ten op vernietiging van het verlangen naar een vrije Zuidmolukse staat. Dit schrijft de organisatie in een gisteren ver zonden open brief aan minister-president van Agt. In het schrijven wordt duidelijk gemaakt dat steun aan de Indonesische regering door de Pemuda Masjarakat RMS als collaboratie met de vijand wordt beschouwd. De organisatie zal dan ook niet schromen om lijnen waarlangs de Nederlandse regering het Indonesische gene- raalsregiem blijft steunen, af te snijden. De Zuidmolukse organisatie richt haar buitenlands beleid op de vernietiging van deze lijnen in en met Indonesië. Zij zal daarbij die middelen han teren die die gewoon zijn bij een volk, dat vecht voor zijn vrijheid, aldus de brief. Tenslotte wordt premier Van Agt voorgehouden dat handhaving van het huidige regeringsbeleid ten aanzien van de Zuidmolukkers rampzalige gevolgen voor Nederland met zich mee zal brengen. LANCASTER Bij een brand in de gevangenis in Lancaster (Zuid-Carolina, VS) zijn gisteren tien gevangenen om het leven gekomen en vier gewond. De overige gevangenen konden in veiligheid worden gebracht naar een buuiten het gevangenisgebouw gelegen plaats. 1979 record Franse wijnbouw* PARIJS 1979 zal een re- tegen 82.425.000 hectoliter in cordjaar worden voor de het recordjaar tot nu toe, 1973. Franse wijnteelt, sinds men Niet alleen zal er zeer veel gegevens daarover in 1907 is wijn worden geoogst, in zekere, gaan opstellen. streken is ook gemeld dat de. Dit jaar zal de wijnoogst kwaliteit de beste is van de ja- 83.543.000 hecoliter groot zijn, ren '70.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1