1979 FE KIJK (Sowta/nt Dood aan de sjah en leve Khomeiny De militaire dic tatuur van de sjah is dit jaar vervangen door een religieuze: de nieuwe Iraanse grondwet geeft grote bevoegd heden aan de re ligieuze leider Khomeiny, die al het menselijk handelen wil be oordelen naar de wetten van de islam. De ayatol lah is de man om wie het dit jaar in dit onrustige deel van de wereld draaide: hij was de drijvende kracht achter de opstand tegen de sjah en de anti- Amerikaanse ge zindheid in zijn land, die uit mondde in de af wijzing van de coca-colamenta- liteit en in de be zetting van de Amerikaanse am bassade; hij was ook een teken van tegenspraak in zijn land, waar Koerden en Azer- beidsjani's in op stand kwamen tegen zijn rigou reuze wetgeving. Geen zee te hoog Het jaar 1979 stond voor Den Haag en meer in het bijzonder voor Schevenin- gen geheel in het teken van het Kurhaus. De gas ten van het Stei- genberger Kur- haushotel kunnen voor hun ver maak zowel in het hypermoder ne golfslagbad als in het gloed nieuwe casino terecht. Voor een combinatie van beiden kunnen zij zich, zoals de mensen op de foto, met de be nodigdheden voor het roulet tespel naar de vloedlijn bege ven. Voor de echte liefhebbers van het hazard spel gaat geen zee te hoog. Duidelijk zegel van paus op 1979 Temidden van de ve len, die hun stempel op het jaar 1979 heb ben gedrukt, bevond zich onmiskenbaar paus Johannes Paulus II. Miljoenen hebben hem met eigen ogen of via het oog van de ca mera, gadegeslagen bij de lange reizen, die hij maakte naar de Do minicaanse Republiek en Mexico, naar Polen, naar Ierland, de Vere nigde Staten en de Verenigde Naties en tijdens zijn min of meer abrupte bezoek aan de oecumenische patriarch van Konstan- tinopel. Een actieve, onverstoorbaar goed gehumeurde paus, die naast zijn grote en kleine reizen tijd vond voor zijn eerste ency cliek „Redemptor Ho- minis" en de Neder landse kerkprovincie verraste met het bij eenroepen van een particuliere synode van de Nederlandse bisschoppen. Met vele duizen den gingen de vluchtelingen dit jaar ten onder. Het meest dra matische aspect van dit lijden was de vlucht van tal loze Vietnamezen in gammele boot jes en hun ver drijving van de kusten van Ma leisië, terug de zee op. Maar ook het verblijf van de vluchtelingen in de kampen, met name die van de Cambod- janen aan de Thaise grens, is een gruwelijke werkelijkheid. Et telijke miljoenen mensen in Azië, Afrika en Latijns- Amerika leven ver van hun land in meestal mens onterende om standigheden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17