plie-conferentie lijkt een overwinning Saoedi-Arabië wmmm Bittere teleurstellingen voor beleggers in 1979 -CONOMIE I Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER 1979 PAGINA 15 PS en postgiro er hogen rente iMSTERDAM - Met ingang van 1 januari erhoogt Postgiro en Rijkspostspaarbank e rente op het spaarboekje, de rentereke- ^ning, de 3-maands beleggingsrekening en |Be bedrijfsspaarrekening zonder premie net een half procent. De tarieven van de jlus- en sterrekening en die van de 6,12 en !6-maands beleggingsrekening worden een cwart procent hoger, zo hebben deze fi- lanciele instellingen bekendgemaakt. •U Ms gevolg van de rentestijgingen op de geld- in kapitaalmarkt heeft Postgiro en RPS in 1979 voornamelijk de tarieven van de spaar- irormen met een vaste looptijd en een vaste l(je ente verhoogd. Omdat de rente zich op een pejj handhaaft worden nu ook de tarie- van de spaarvormen zonder vaste loop tijd verhoogd ^fan deze maatregelen profiteren veel spaar- lers omdat de verhoging per 1 januari ook »eldt voor de reeds op de rekeningen aanwe lf ige tegoeden. Venezuela verhoogt nogmaals olieprijs CARACAS Venezuela heeft besloten de prijs van zijn olie te verhogen, zo heeft de Vene zolaanse president, Luis Her- rera Campins, meegedeeld. Met hoeveel de prijs omhoog gaat wordt voor 1 januari be kendgemaakt. Herrera verklaarde verder dat de prijs zal worden verhoogd „tot een niveau dat de indus trielanden zich kunnen per mitteren". Op 13 december verhoogde Venezuela al zijn olieprijs met zes dollar per vat (van 159 liter), evenals Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenig de Arabische Emiraten. Inge wijden in de olie-industrie me nen dat Venezuela zijn prijs nu met twee dollar zal verhogen. Goudprijs blijft records breken AMSTERDAM Aan het eind van de ochtendhandel gisteren in Londen bedroeg de prijs van een ounce (31,1 gram) goud 511 dollar, terwijl tijdens de ochtendfi- xing de prijs was bepaald op 508,75 dollar. De sterke stijging is een navolging van de gang van zaken in New York. De handela ren zijn bezorgd over de ontwikkelingen in Iran en geloven dat de gematigde OPE- C-Landen op het punt staan hun olieprijs te verhogen. Donderdagmiddag was de markt in Londen gesloten. De dollar had te lijden onder het een en an der. De Amerikaanse munteenheid noteerde 1,7150 mark aan het slot tegen een opening snotering van 1,7255 en een slot van voor kerst van 1,7295. In Zwitserse franken uitge drukt waren de noteringen respectievelijk 1,5755, 1,5930 en 1,5975. Het pond sterling profiteerde van de zwakke dollar en noteerde op een gegeven moment 2,2465 dollar, de hoogste notering sinds begin september. De slotnotering lag op 2,2435 dollar. Griekenland niet direct lid EMS BRUSSEL Griekenland sluit zich niet direct aan bij het Europese Monetaire Systeem (EMS) als het in 1981 volwaardig lid van de EEG wordt, zo heeft de gouver neur van de Griekse centrale bank, Xenophon Zolotas, verklaard, hiervoor moeten nog de nodige juridische za ken worden geregeld en moet de Griekse inflatie - op het ogenblik meer dan twintig procent - op het peil wor den gebracht van de inflatie van de EEG-landen, gemid deld minder dan tien procent, zo zei Zolotas. Hij voegde eraan toe in het EMS te geloven, maar dan moet de ge middelde EEG-inflatie wel kleiner zijn dan drie pro cent. Over het Griekse toezicht op de handel in buitenlandse va luta's zei Zolotas dat er in 1981 enige versoepeling in zou ko men. Hij voegde eraan toe dat de koers van de drachme wel zou blijven zweven, maar dat er een „los-vaste" koers zou worden vastgesteld, o.a. aan de hand van de inflatie. Griekenland ontwikkelt zich volgens Zolotas tot een belang rijke financiële markt, niet alleen voor de Europese mun teenheden, maar ook voor de dollar die uit de Arabische landen komt. Athene kan een belangrijker rol spelen in het internationale geldverkeer dan bijvoorbeeld Bahrein of Bei roet, zo zei hij. onze correspondent John Andrews) ov INDEN De vorige week gehouden con- i entie van OPEC-landen is uitgelopen op i totale mislukking. De deelnemende lan- n zijn er niet ingeslaagd overeenstem- ng te bereiken over de olieprijs. De ver ging is groot om uit de mislukte confe- itie ook de ondergang van de organisatie te lezen. De bittergestemde kritici van de 1 EC die uitgaan van het principe „Samen c an ze sterk, maar verdeeld gaan ze ten 'mi Ier", hebben voorspeld dat de ondergang 'r "i is en lijken daarmee juist te oordelen :r de arrogantie van de 13 landen die in '3P i generatie zijn opgeklommen van betrek- ijke armoe tot buitengewone rijkdom s<?1 dat ze in het gelukkige bezit zijn van ^e,e. een grondstof waar de geïndustriali seerde wereld niet buiten kan. .verleiding is groot, maar men gaat dan wel i vele factoren voorbij. De OPEC is niet ten Ier gegaan en zal ook niet ten onder gaan. i zou kunnen zeggen dat er nu sprake is van interregnum, een periode zonder leider. De cou natigde landen zijn pat gezet door de extre- P itische landen en het gevolg is dat ieder land PPeigen prijs kan bepalen. Saoedi-Arabië zal thouden aan een lage olieprijs terwijl Iran proberen een hogere prijs te bedingen en de te vraag is wie er gewonnen heeft als de EC-landen volgend jaar juni opnieuw bij ikomen in Algiers. werkelijkheid zal de strijd al veel eerder be- !ht zijn. Koeweit, Venezuela en andere ge- jigde landen hebben voorspeld dat er reeds »nd jaar maart behoefte zal zijn aan een wngewone bijeenkomst. De olieminister van •weit, Sheik Ali Khalifa al-Sabah, zei na de iferentie: „Ik ben ervan overtuigd dat we nen 2 a 3 maanden, op zijn hoogst 6 maan- i, in staat zijn overeenstemming te bereiken ,r ,je prijzen. Een evenwicht tussen vraag en ïbod is nabij". uit Saoedi-Arabië afkomstige Sheik Yamani ;ns ster bij de OPEC onophoudelijk schittert, ;ft al evenveel vertrouwen: „De prijs die wij *igen, is de marktprijs. De andere landen eten wel zakken". vertrouwen is gestoeld op een solide basis. |het begin van dit jaar bedroeg de basisprijs ruwe olie uit Saoedi-Arabië 12.77 dollar per In juni was de prijs gestegen tot 18 dollar- iat .MARKT UTRECHT iCHT - 27/12 Aanvoer 3793 stuks n iaanvoer 3793), waarvan S68 runderen raskalveren, 1095 nuchtere kalveren. 1 J schapen en lammeren. 108 varkens, biggen. 6 bokken en geiten Er war Sheik Yamani van Saoedi-Arabië en vorige week werd de prijs vastgesteld op 24 dollar met terugwerkende kracht tot 1 novem ber. Deze prijsstijgingen wekten geen verbazing in het Westen. Om zichzelf te beschermen te gen de effecten begonnen de regeringen en de oliemaatschappijen al voordat de prijsstijgingen werden afgekondigd grote voorraden op te bou wen. Op zich is hier niets vreemds aan: men bouwt een voorraad op in de maanden dat het weer goed is om zo aan de grote vraag in de koude wintermaanden te kunnen voldoen. Maar dit jaar heeft het hamsteren abnormale vormen aangenomen. Het stopzetten en vervolgens te rugbrengen van de Iraanse olieuitvoer na de revolutie in januari heeft ertoe geleid dat het Westen gelijk een bezetene aan haar voorraad bouwt. Als de kans groot is dat Iran, Venezuela, de Verenigde Arabische Emiraten, Libië en Koe weit volgend jaar hun produktie terugbrengen, dan moet het Westen nu wel op grote schaal in slaan, ongeacht het feit of dit de prijs op de vrije markt opdrijft tot 40 dollar per vat wat bijna twee keer zoveel is als de officiële prijs. De olie mag dan duur zijn, maar nu de olietoe voer elk moment kan worden ontregeld door dreigende politieke onlusten in het Midden- Oosten, kan men het een land als Japan dat volledig afhankelijk is van ingevoerde olie, niet kwalijk nemen dat ze olie koopt op de vrije markt en contracten afsluit met Iran voor 45 dollar per vat. Evenmin kan men het de producenten kwalijk nemen dat ze openlijk of heimelijk olie onttrek ken aan de lange termijn contracten om het te koop aan te bieden op de vrije markt waar de prijzen blijven stijgen. Zoals Sheik Yamani heeft gezegd: „Als landen zoals Duitsland en Japan bij de olieproducerende landen aanklop pen en 40 dollar per vat bieden, dan kan men toch moeilijk de producerende landen de schuld geven". Maar iemand moet toegeven, anders overstro men de voorraadtanks. Volgens Sheik Yamani moeten de havikken toegeven, hoe hard ze ook proberen om de olie- produktie terug te brengen om zo verzekerd te zijn van een gespannen markt met hoge prij zen. En om dit punt te onderstrepen zegt Ya mani dat Saoedi-Arabië het proces zal helpen door het huidige plafond van 8.5 miljoen vaten per dag niet te verlagen. In plaats daarvan zal Saoedi-Arabië vasthouden aan de prijs en aan de produktie van 1 miljoen vaten extra per dag waar men aan het begin van dit jaar mee is be gonnen. Dit is de bijdrage die Saoedi-Arabië wil leveren om de wereldeconomie over de ver minderde aanvoer uit Iran heen te helpen. Sa oedi-Arabië treft zelfs voorbereidingen om de produktie op te voeren tot 12 miljoen vaten per dag. Het vaststellen van de olieprijs- en produktie zijn grotendeels een kwestie van de juiste stap op het juiste moment. Op dit moment ziet het er echter naar uit dat de gematigde landen de overwinning in de wacht gaan slepen. De lan den die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) hebben op het moment een voorraad van zo'n 700 miljoen ton olie. Dit is bijna even veel als wat de OPEC in een half jaar produ ceert. Het spreekt voor zich dat het Westen een groot deel van deze voorraad achter de hand wil houden in geval van nood, maar de vraag zal toch zeker afnemen. En dat betekent het einde voor de hoge prijzen die op het moment op de vrije markt worden gevraagd. Volgens de gematigde landen worden dan ook de havikken gedwongen tot prijsverlagingen. Men kan Yamani nauwelijks tegenspreken als hij zegt: „Reeds nu is er een overschot van 1 miljoen vaten per dag die opgeslagen wordt in voorraadtanks. Naar wij verwachten gaat de prijs na februari dalen omdat er nooit zulke grote olievoorraden zijn geweest als nu". Maar de verdeeldheid onder de OPEC-leden is evenzeer van politieke als van economische aard. Saoedi-Arabië gelooft in de overheersen de filosofie van kroonprins Fahd dat alleen een verbintenis met Amerika de veiligheid kan ga randeren. De kleine buurstaatjes Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zijn met handen en voeten aan Saoedi-Arabië gebonden. Dus onmiddellijk is er consensus voor een prijs die ..de wereldeconomie gezond houdt". Deze prijs ligt ver beneden de prijs die de markt bereid is te betalen. Dit alles tot grote woede van een land als Iran dat voorstander is van de harde lijn en dat de politieke en dus ook economische steun geniet van Libië en Algerije. De Iraniërs vonden dat de olie tussen de 35 en 55 dollar per vat op moest gaan brengen terwijl de Libiërs dachten aan een prijs van 34 dollar. Het zag er eventjes naar uit dat men een compromis zou bereiken; er was een tweeledig systeem ontworpen waar bij de gematigde landen zouden uitgaan van een marktprijs van 24 dollar per vat en de ha vikken van 28 dollar'per vat. Saoedi-Arabië weigerde echter hiermee accoord te gaan en hierdoor werd Iran eigenlijk buiten spel gezet. Ali Akbar Moinfar, de uitbundige en vaak komische olieminister van Iran, kwam naar Caracas met de bedoeling een hogere olie prijs te bedingen, de dollar als betalingsmiddel uit te schakelen en politieke steun te krijgen te gen Amerika in de gijzelingsaffaire. Geen van zijn eisen werden ingewilligd. De angst dat de revolutie in Iran zich door de rest van de Ara bische wereld verspreid had bovendien als iro nisch effect dat de traditionele havik Irak zich aansloot bij het gematigde kamp. Op de lange duur zou Yamani het wel eens bij het verkeerde eind kunnen hebben. Misschien voelen de havikken het juiste moment wel be ter aan en wordt op de bijeenkomst volgend jaar de hogere prijs bevestigd. Maar op dit mo ment en dan moeten we politieke onlusten in Saoedi-Arabië uitsluiten wijst alles in de tegenovergestelde richting. De mislukking van de 55e conferentie van OPEC-landen zal op de korte termijn tot scherpe prijsstijgingen leiden, maar op de lange termijn zou het wel eens een mooier cadeautje kunnen zijn dan het verspil lende Westen verdient. (Copyright The Guardian Pers Unie) r 425 s s per kg geslacht gewicht: guldens per kg levend gewicht: roe 1f®..k-l_-e-re_n- 1.35 1.80. slachizeugen 2.80-2.85. .70-2.75. 3e k ibdP gulden: 2.75-2.80. 2c 2.60-2.70. uk- melk- en kall- 1525-2450. kallvaarzen 1425-2350, üien 1025-2200, pinken 1050-1550, 1400-2700. graskalveren 480-975. Jere kalveren 40-80. nuchtere kalveren llJ lok en mesterij zwartbont 345-470 en 450-540. vette schapen 155-200. mmeren 175-225. schrammen 40. biggen 100-112.50. geiten 40-100. handel en prijzen): slach- - prijshoudend." melk- en "jj Deien rustig - stabiel, jongvee kalm - inj lere kalveren voor lok en mesten, (lauw sr. schapen vlot - goed prijshoudend; e 'fieren vlot - hoger, varkens vlug - hoger. illig - hoger; geiten ..JlARKT DEN BOSCH o 2 - Aanvoer: totaal 4435, runderen M 9r aska veren 178, vette kalveren 16. ere kalveren 1825. schapen 1015, gei- 5, slachtvarkens 140. slachtrunderen n In guldens: melk- 1725-2825. gulste koeien, per stuk ■1975, kallvaarzen, per stuk roodb. "950, zwartb. 1600-2500, klamvaar- r stuk 1675-2125, guiste vaarzen, per 1575-1875, pinken. per stuk 1425. graskalveren, per stuk te en nuchtere kalveren v. fok- stuk roodb. 320-570. zwartb. i. weideschapen, per stuk 85-120, t. per stuk 80-120,stieren 1e kwal., gesl. gew. 7.35-7.90, 2e kwal. vaarzen 1e kwal. 6.65-7.85, 2e .90-6 55. koeien 1e kwal. 6.40-7.45. 5.90-6.30. 3 ekwal. 5.65-5 85. i. per kg gesl. gew. 4.75-5.75, chtere kalveren Ie kwal., per kg 6.10-6.25, 2e kwal. 5.90-6.05. 3e 0-5.85, slachtzeuegen, 1e kwal., lev. gew. 2.75-2.80. 2e kwal. '5. 3e kwal. 2.62-2.66. vette schapen 140-190. vette lammeren, per stuk Jdend, graskalveren minder - matig - e kalveren beperkt - rustig jchtere kalveren minder - _er, schapen en lammeren minder - I- prijshoudend, slachtvee kort - rede- :en barneveld VELUWSE EIERVEILING - 27/12 r 2.535.840 stuks, stemming vlot. ri 10,20,*55-56 gram 12,85-12,95. J gram 12.65-14.60 IARKT - Aanvoer Fl 12,70-13^55, 61-62 en 66-67 gram 750.000 stuks. 48-54 gram ■tuks. kg-pri|s I 14.60-15,10 per AMSTERDAM Het jaar 1979 is bepaald geen jaar ge weest waarop de beleggers die de koersen volgen, met groot genoegen zullen terug zien. Integendeel, 1979 is voor menigeen een bittere teleurstelling geworden. Eind vorig jaar moesten we schrijven dat 1978 voor de aandeelhouders niet gunstig was geweest, maar dat het koersniveau zoals dat in het algemene ANP-indexcijfer tot uiting komt, desondanks met 2,75 procent kon oplo pen. Het afgelopen jaar was zelfs die lichte stijging voor de aandeelhouders niet weg gelegd. Het koersniveau zak te dit jaar 5,4 procent als we 29 december 1978 vergelijken met afgelopen donderdag 27 december 1979. Die daling vormt geen rechte lijn naar beneden. Ups en downs kenmerken het koers- beeld. In januari kon de beleg ger zelfs nog de illusie koeste ren, dat het eindelijk de goede kant uit zou gaan. Het ANP- indexcijfer bereikte in de loop van die maand namelijk een hoogtepunt van 94,2. De vreugde was echter van korte duur. Het koerspeil ging gelei delijk aan weer naar beneden. In augustus en september werd er andermaal een vleug je hoop gewekt, dat gebaseerd was op betere berichten over onze economie, waarbij vooral de verbetering van de bèta- lingsbalans sterk de aandacht trok. In oktober zet echter de glijvlucht naar beneden op nieuw in, in december wordt de val nog versterkt, waardoor op 13 december zelfs een diep tepunt van 82,9 wordt bereikt. Een kleine opleving brengt dan op 27 december de stand op 84,2. Aandelen vormen bezit dat in komen moet opleveren. Dat taalmiddel te accepteren. Zij bezit kan door economische, zouden die dollar willen inwis- financiële, sociale en politieke selen voor een combinatie van krachten meer maar ook min- andere valuta's. Prompt lopen der waard worden. En in een na zulke berichten andere va- enkel geval zelfs waardeloos luta's, zoals de Duitse Mark en worden, zoals we bij de aande- de Zwitserse Franc, in koers len Scholten Honig en Neder- op en maken de onrust op de horst, eens gerenomeerde on- valutamarkten nog groter, dernemingen, gezien hebben. De centrale banken trachten Maar afgezien van die deba- de inflatie die door dit alles cles gebeurt er al genoeg dat wordt aangewakkerd, de wind de aandeelhouder in de ver- uit de zeilen te nemen door de keerde hoek dringt. In Iran kredietverlening van de ban- wordt het na het wegjagen van ken aan banden te leggen. De de Sjah steeds erger. Een ge- Verenigde Staten, West-Duits- wapend conflict lijkt voor de land en Nederland zijn hier deur te staan. De olieproduktie treffende voorbeelden van. wordt beperkt, de olieprijs stijgt. Maar niet alleen in Iran, Maar het gevolg is wel een to renhoge rente, waardoor in ook andere produktielanden Nederland het opnemen van nemen de gelegenheid te baat kredieten door het bedrijfsle- en jagen de prijs op. En het ven thans 16 procent kost. En eind is nog niet in zicht. 24 wil een particulier geld lenen dollar en meer wordt reeds in rekening gebracht tegen goed 13 dollar per vat begin verkoopkosten op ongeveer 19 procent uit. Dat is natuurlijk voor de kooplust van effecten jaar. Die enorme prijsstijging wel fnuikend. Maar er is meer (met op de achtergrond nog dat de kooplust de kop in een produktiebeperking) is fu- drukt. nest voor de economieën van het westen: de kostprijzen van Niet alleen de ruimte op de kapitaalmarkt is hoog (thans de bedrijven stijgen en zetten 9.25 procent a 10 procent), ho- de winsten onder druk, de be- ger nog is de ruimte op de talingsbalansen vertonen door geldmarkt. De laatste tijd kon de duurdere invoer grote te- op geld dat voor één of een korten, de valutamarkten ko men in beroering. Dat laatste wordt nog eens versterkt door de wens - beter gezegd de dreiging - van de olieprodu centen (opgestookt door Iran) om de dollar niet meer als be- paar maanden wordt uitge leend 15 a 16 procent gemaakt worden. Ook deze magneet houdt geld van beleggers van de aandelenmarkt weg. De economische en politieke onrust in de wereld, de schom melingen op de buitenlandse effectenbeurzen, de opmars van de inflatie, de dreigende arbeidsconflicten in eigen land, dat alles vergroot de on zekerheid en maakt de aan deelhouder meer en meer kop schuw en jaagt hem vaak naar de obligatiemarkt. Hij wordt in die houding nog gesterkt als hij ziet hoezeer zijn bezit in de loop van het jaar in waarde is geslonken. En dat geldt dan natuurlijk vooral voor hen die geen veranderingen in hun portefeuille plegen aan te brengen en die bij dalende koersen niet durven te verko pen. Het geldt niet zo zeer voor hen die aktief optreden, die kleine winsten willen ne men en bij enig onraad snel kunnen verkopen. Voor ban ken en commissionairs zijn die dynamische beleggers de idea le klanten. Een paar voorbeelden hoe het mes er dit jaar in gezet werd. De koers van eind 1978 zakte tot afgelopen donderdag bij Holec met 50 procent. Dit was bij Internatio Müller 46 pro cent, Hagemeijer 45 procent, ACF 45 procent, Hoogovens 40 procent, Ogem 39 procent, KLM 38 procent, Meneba 47 procent, Verenigde Machine Fabrieken 37 procent, Wessa- nen 36 procent, Rijn Schelde Verolme 35 procent, Deli Maatschappij 35 procent, Ahold 33 procent, Nutricia 31 procent, Hollandse Beton Groep 25 procent, Bredero 25 procent en Heineken 24 pro cent. Om het nog wat duidelij ker te zeggen: de aandeelhou der die 50 aandelen Holec heeft, zag zijn bezit teruglopen van 6.950 gulden tot 3.475 gul den, 200 aandelen Wessanen kelderden van 13.500 gulden tot 8.600 gulden, en 200 aande len HBG vielen van 22.800 gulden naar 17.140 gulden. Het zou wel triest zijn als de aandeelhouder alleen in koers gedaalde aandelen bezit. Er werden dit jaar gelukkig ook koerswinsten geboekt, zij het maar weinig, en die kunnen natuurlijk een tegenwicht vor men. Een belangrijke uitblin ker is Koninklijke Olie ge weest met een waardever meerdering van bijna 24 pro cent, evenveel trouwens als de uitblinker bij de banken, de Nederlandsche Middenstand- sbank. Bij de verzekering smaatschappijen deden Amev en Amfas het heel aardig, met een koersstijging van bijna 13 procent respectievelijk 9 pro cent. In de scheepvaarthoek stal Van Ommeren de show met een koersstijging van liefst 57 procent, met als twee de KNSM met 18 procent. De doorsnee-aandeelhouder bezit niet louter in koers geste gen aandelen noch zal hij al leen louter verliezers hebben. Maar die verliezers zullen wel - aangenomen dat die aandeel houder niet een van die kiene, dynamische beleggers is - de overhand in zijn portefeuille hebben. En voor hem en zijn vele lotgenoten was 1979 dan ook een erg teleurstellend jaar. Die aandeelhouder kan alleen maar hopen dat de inkomsten uit dat bezit in het komende jaar niet of r iet veel minder zullen zijn dan wat hij in 1978 ontving. En dat zit er gelukkig wel in, zelfs met een reële kans op hier en daar wat ho ger dividend. Op basis van de tussentijdse bekend gemaakte resultaten zijn bijvoorbeeld de winsten bij banken en verze keringsmaatschappijen, bij de meeste uitgeverijen en bij vier van de vijf internationale con cerns gestegen. Een waardeda ling van de aandelen betekent dus niet altijd een daling van de inkomsten. actieve aandelen vorige dag vorige dag AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Deli-Mi) 750 Dordtsche 20 Oordtsche Pr Heineken 25 Heineken H 25 Hoogov. 20 HVA-Mijen cerl KNSM cerl 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat Ned 10 Nedlloyd 50 Ommeren Cerl Philips 10 Robeco 50 23.40 315.50 65.50 67.70 20.50 47.00 119.00 75.00 235.00 10670 114.30 23.40 315.50 65.20 85.50 119.00 74.50 232.00 20.80f 166.00 142,00 106.90 binnenlandse obligaties 10.50 Ned. 74 103.00 9.50 ld 76-2 8.50 id 78-93 8.50 ld 78-69 8 50 ld 79-89 8.25 ld 76-96 B 00 ld 70-95 B OO ld 71-96 B 00 ld 70 I B.00 ld 70 II 8.00 ld 70 III 8 00 ld 76-91 8 00 ld 77-97 8.00 id 77-87 7 75 ld 71-96 7.75 id 73-98 7.75 ld 77-97 7.75 ld 77-92 7.50 ld 69-94 7.50 ld 71-96 7.50 ld 72-97 7.50 id 78-93 7,50 ld 78-88 7 50 ld 71-81 7 20 ld 72-97 96.50 93.80 92.30 6 II 6 50 ld 68 IV 6 25 id 66-91 6.25 ld 67-92 6 00 ld 67-92 5 75 id 65 1-90 85.90 87.20 85.50 85.30 4.50 ld 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 60 1-85 4.50 id 60 II 4.50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4 25 id 63 I 4.25 id 63 II 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 53-93 3.75 ic 3.50 Ic 3.50 id 56-86 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb. 3 00 id 37-81 3.00 id Grb 46 11.00 BNG 74-81 11.00 id 74-84 0.50 id 1974 9.50 Id 74-99 9 50 id 75-85 9 50 id 76-01 9 00 id 75-00 8 75 id 70-90 8.75 id 70-95 8 75 id 75-00 8.75 id 77-02 8 50 id 70-85 8.50 id 70-95 8 50 id 73-96 8 00 id 72-97 8 00 id 73-79 8.00 id 75-00 7^60 id 73-98 7.50 id 72-97 7 25 Id 73-98 7.00 id 661-91 7.00 id 66-11 92.20 87.60 91,40 88,70 72,20 81,70 78,00 76,50 96,10 96,30 96,60 92,00 92,50 97,00 90,60 98,30 88,70 88,70 72,20 81,40 93,10 101,30 103,90 100,90 100,10 100,80 96,90 96,90 96,10 96,10 96,60 95,00 93,90 95,60 93,50 91,90 92,10 97,10 88.50 86.50 89,70 binnenlandse aandelen ADM-Beheer s St. R'dan det B?ydenst C Caland Hold Calvè D cert Id 6 pet cerl •77 CSM ■77 CSM crl 73.00 219.00 215]20 77.20 130,00b 160.0C >2,00 135,50 1850,00 90,00 69,50 383,00 67,50 93,00 166.'50 102,90 160,00e 1315,00 65,50 65,50 162,00 Van Dorp en C i7o!oC Elsevier-NDU EMBA Ennla Erlks Goudsmlt Holdoh HoM.Scioos' Holl. Bek>n 193,00 20,50 244.00 172,00 133,50 75,10 22,50 430,00a 87,30 51,50 329ll0 1260,00 46,00 355,00 69.00e 97,00 60.50 312,00 153,10 223.00 223,00 57,00 27,80 160,50 162LOO 162,00 950,00e 35,50 177,00e 181,00 239^50 172,00 135,50 Ned Springst. 93.50 63.00 22,80 22,50 25,20 15.10 126,00 33,30 85,00 80,80 37.30e 85.70 22.00 91,50 84,00 325,00 104,50 183.00 42,00 2110,00 40,00 296,50 3880,00 71,00b 56,50 245,50 224,00a 4580,00 850,00 85,00 30,00 50,00a 158,00 263,00 97,50 375,00 85,00e 283,00 120,00 187,00 97,00 83,00 64,00 169.50 740,00 231,00 129.80 152,50 87.50 3820]00 800,00 46,00 23,80 221.00 70,70 57,20 247,00 224,00 4650,00 850,00 84,50 30,10 VRG Gem. Bez. Binn. Bell. VG 50,00b 60,20 167,50 167,00 71,90 40,00e 338.00 35,00 130,00 95,00 99,00 159.50 170.00 489,00 157,00 740,00 135,50 75,50 110,50 281,00 279,00 50,00 284,00 36,20 115,00e 897.00 640,00e 118,00 187.00 95,00 171.00 760,00 231,00 130,00e 152,00 87,50 85,00 36.70 93,00 12.50 42.70 67,50 340,00 35,00 130,00 95,00 99,00 157,50 117,00 128,40 155,00 490i00 156,00 799,00 118,00 117,50 453,00 115,00 51,00 90,00 123,50e beurs van New York 48 3/4 66 7/8 50 7/8 32 5/8 48 7/8 55 1/8 32 3/4 50 5/8 51 5/8 12 3/4 50 7/8 51 1/8 12 7/8 25 1/8 64 1/2 Jn. Brands A/estinghouse 57 3/4 22 3/4 24 1/4 77 3/8 52 1/2 18 3/8 54 1/4 33 7/8 26 1/8 29 3/8 17 5/8 19 5/8 25 3/8 buitenlands geld (Prl|s In guldens) Amerikaanse dollar Belgische Ir.(100) Duitse mörk(IOO) Ital llre( 10 000) Portugese esc (100) Canadese dollar Zwitserse fr.(lOO) Zweedse krooiyiOO) Noorse kroon* 100) Deense kroon* 100) Oostenr sch.(100) Spaanse pes (100) Griekse drachme* 100) 122.00 47.25 39,50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15