Karmal door Russen gekozen om Afghanistan te besturen Franse waarzeggers maken het bont voor 1980 AFGHANISTAN Helicopter van F Gemenebestleger neergeschoten Weinig bijval voor boycot Iran in Veiligheidsraad Israëlische 1 tweeling met twee vaders Zeker zes doden bi overstromingen in Engeland en Walesi BUITENLAND LEIDSE COURANT PARIJS (AFP) Als de Franse waarzeggers hun vak verstaan komt Imam Chomeini in 1980 op tragische wijze aan zijn einde, wordt Edward Kennedy president van de Verenigde Staten, maar moet hij op zijn hoede zijn voor aanslagen, overkomt Paus Johannes Paulus II een ongeluk, overlijdt president Tito van Joegoslavië, dreigt in februari een wereldoorlog en doet zich in een President Brezjnjev van de Sowjet-Unie verdwijnt volgens de koffiediklezers van het toneel en de paus moge op een van zijn reizen een ongeluk krijgen: hij ontmoet er op een ook de recalcitrante aartsbisschop Lefebvre en er vindt als gevolg daarvan een .grote verzoening" tussen beide vleugels in de kerk plaats. Aan natuurrampen zal 1980 rijk zijn: in Chili, Japan. Brazilië, Italië, Cyprus, Turkije. Australië en op Martinique zullen zich aardbevingen, springvloeden en inunderingen voordoen. Er zal een waarzeggers nieuwe huwelijken van hele reeks vliegtuigongelukken plaats hebben en botsingen tussen helikopters. Alle waarzeggers zijn het erover eens dat het geweld in de wereld in 1980 zal toenemen en de politie zal worden versterkt. Eind van het jaar zal koningin Juliana de troon opgeven ten gunste van Prinses Beatrix. Prinses Anne van Engeland krijgt in '80 haar tweede kind en broer Prins Charles trouwt met het meisje dat niet bij zijn moeder in de smaak valt. Wat Frankrijk zelf betreft voorzien de zangeres Dalida en filmacteur Jean Paul Belmondo en moeten Johnny Holliday, Mireille Mathieu, Gilbert Becaud, Tino Rossi, Serge Gainsbourg, Georges Brassens, Simone Signoret en Charles Trenet „voorzichtig zijn". Premier Raymond Barre stapt halverwege het jaar om gezondheidsredenen op en president Giscard d'Estaing wordt volgens een groep waarzeggers „l'homme vedette" van 1980 en „eerste vredesapostel in de wereld". Bij anderen moet hij op zijn gezondheid letten en öij weer anderen zal dat niet veel uithalen, want wordt er toch een aanslag op hem gepleegd. De meeste waarzeggers voorspellen voor de president een zwaar jaar en verlies aan populariteit. feN In 1980 worden twee revolutionaire medicijnen ontdekt: een tegen kaalhoofdigheid, de andere tegen kan kei - iets wat elk jaar weer voorzegd wordt 1(j. NEW DELHI Babrak Karmal, de marxis tische politicus, die door middel van een staatsgreep de macht heeft overgenomen van de inmiddels ter dood gebrachte presi dent Hafizullah Amin, is nog pro-Russi- scher dan zijn voorganger. Volgens ingewij den staat hij evenwel minder afwijzend te genover de wensen van de minderheden en van de religieuze groeperingen dan Amin, wiens hervormingen met harde hand wer den doorgevoerd. Karmal, zoon van een generaal, is de oprichter van de linkse Partsjanpartij (vlagpartij), die zich later, voor Taraki's staatsgreep van 1978, aansloot bij Amins Chalqpartij (volkspartij). Hij is twee maanden vice-president en vice-pre- mier geweest onder wijlen president Nur Mo hammed Taraki, die hem in juli 1978 als ambas sadeur naar Tsjecho-Slowakije stuurde. Enkele weken nadien kregen Karmal en ande re ambassadeurs, die tot de Partsjanpartij be hoorden, opdracht om naar Afghanistan terug te keren, om daar gearresteerd en berecht te worden. Geen van hen keerde aanvankelijk te rug en Karmal kreeg voorlopig asiel in Tsjecho- Slowakije. Later dook hij toch weer in Kaboel op en hij was met name aanwezig bij een be spreking tussen Taraki en de Sovjetrussische president Breznjev. Deze bespreking had plaats kort voordat Taraki in Kaboel werd doodge schoten en door Amin vervangen werd. Het is geenszins uitgesloten, dat de Russen in dat onderhoud hun goedkeuring hebben gege-' ven voor een plan om Amin, ten gunste van Karmal, van het toneel te laten verdwijnen. Amin was toen nog premier, maar had in wer De afgezette en met zijn hele familie om het le ven gebrachte president van Afghanistan. Hafi zullah Amin. kelijkheid al veel meer macht dan Taraki. Amin moet van dit Russische voornemen lucht hebben gekregen en nam zijn tegenmaatrege len- een staatsgreep, die Taraki het leven kost te. Een van de eerste dingen, die Amin in zijn nieuwe functie van president deed, was de ver USSR vanging vragen van de Russische ambassadeur Poezanov. Karmal wordt beschreven als een ongeveer 50- jarige vrijgezel, die al lang voor Amin en Tara ki een overtuigd marxist was. Als lid van het Afghaanse parlement, de Wolesi Jirgah, nam hij nooit een blad voor de mond en kwam dui delijk voor zijn marxistische opvattingen uit. Als gevolg hiervan raakte hii in 1966 betrokken bij een vechtpartij in het parlement en dat deed hem enige tijd in het ziekenhuis belanden. Karmals Partsjanpartij was de enige marxisti sche groepering, die in 1973 het afzetten van koning Zahir Sjah door de latere president Mo hammed Daoud steunde. Maar toen Daoud in 1977 alle politieke partijen verbood, sloot de Partsjanpartij zich aan bij de groepering van Taraki. Uit dit samengaan ontstond de onder grondse Chalqpartij een op Moskou gerichte marxistisch-leninistische beweging. Amin, die de militaire commissaris van de partij was, slaagd? er in de steun van belangrijke figuren in de strijdkrachten te verkrijgen. Toen Daoud in april 1978 Taraki, Amin en andere leiders van de Chalqpartij liet arresteren, omdat zij ge protesteerd hadden tegen de moord op een par tijfunctionaris, pleegden de Chalqaanhangers een staatsgreep met behulp van het leger. Tara ki werd toen president. Het bewind van Taraki werd gekenmerkt door zuiveringen op grote schaal, waarvan ook de aanhangers van de Chalqpartij, onder wie Kar mal, het slachtoffer werden. De Russen moeten Karmal en zijn aanhangers toen al beschouwd hebben als mogelijke vervangers van het be wind in Kaboel (Taraki en later Amin), dat door zijn slecht uitgevoerde hervormingen en zijn hardhandig optreden tegen de islamitische opstandelingen, al heel gauw uiterst impopulair werd. De gebeurtenissen van de laatste dagen hebben aangetoond, dat de Russen hun consequenties uit hun opvattingen getrokken hebben. Een Britse militair van het Gemenebest-vredeslegeiL Zimbabwe-Rhodesië controleert zijn machinegewf voordat hij met de jeep op patrouille gaat. |g- TOESTAND IN RHODESIE BLUFT ONZEKEtyc SALISBURY Een helicopter van het vredesleger vanjo] Gemenebest, dat in Zimbabwe-Rhodesië toezich moet I den op het staakt-het-vuren, is in het noordoosten van land neergeschoten. Eerdere' berichten spraken over neerstorten van het toestel, maar volgens militaire bron zouden in de romp van de helicopter kogelgaten zijn ge) ee den. De drie Britse bemanningsleden zijn omgekomen. Staat van beleg op Filipijnen tijdelijk voorbij MANILLA Met het oog op de verkiezingen voor gemeen teraden op 30 januari heeft president Ferdinand Marcos van de Filipijnen een aantal bepalingen van de staat van beleg geschorst. Verder zegde hij toe, de vrijlating van oppo sitieleider Benigni Aquino te willen overwegen. Gevaarlijke brandkast gestolen BAALSTA Onbekenden, die gedurende de kerstdagen in Baalsta, ten noorden van de Zweedse hoofdstad Stock holm, een brandkast uit een winkel hebben gestolen, blij ken een gevaarlijk karwei op zich te hebben genomen. De eigenaar heeft namelijk de politie gewaarschuwd, dat de brandkast behalve enig geld en waardeloze papieren staven dynamiet bevat, die bij pogin gen om de kast open te breken wel eens zouden kunnen ont ploffen. De dieven zijn via de pers gewaarschuwd. Regering Portugal dient ontslag in LISSABON Premier Maria de Lurries Pintasilgo heeft bij het Portugese staatshoofd, ge neraal Antonio Eanes, het ont slag van haar regering aange boden. Dit is van officiële zijde in Lissabon vernomen. Haar regering zal echter de lo pende zaken afhandelen, tot dat begin januari het kabinet van Francisco Sa Carneiro aantreedt. Hij is de leider van de Sociaal-Democratische Par tij (psd), de voornaamste groe pering in de centrum-rechtse „Democratische Alliantie" die bij de verkiezingen van 2 de cember de meerderheid heeft gekregen. Syrische VN-ambassadeur afgetreden om „bewind Assad omver te werpen" NEW YORK/DAMASCUS Hammoud El-Chouffi, sinds juni 1978 hoofd van de Syrische missie bij de Verenigde Na ties in New York, heeft gisteren zijn ontslag ingediend om zich geheel te kunnen inzetten voor „de omverwerping van het bewind van president Assad van Syrië". Volgens El-Chouffi bewijst Assad „slechts lippendienst aan de zaak van de Arabische eenheid tegen het zionistische Israël. El- Chouffi heeft verklaard, dat hij voorlopig in New York blijft, om zich daar in te zetten voor de oprichting van een „nationaal front voor een waarlijk en vrijheidslievend Syrië. In de Syrische hoofdstad Damascus werd echter gemeld, dat El- Chouffi naar Syrië was teruggeroepen omdat hij openlijk had sa mengewerkt met de Egyptische ambassadeur. Gisteren heeft Egypte kritiek geoefend op de verklaringen van de Israëlische premier Begin, die heeft gezgegd dat zijn land de westelijke oever van de Jordaan nooit prijs zal geven. Een woordvoerder in Cairo noemde de uitlatingen een schending van de akkoorden van Camp David. Mausoleum van Mao weer gesloten PEKING Voor de tweede keer in een jaar is het Mauso leum van Mao Zedong op het Tien-An-Menplein van Peking „voor herstelwerkzaamheden" gesloten. Om wat voor herstelwerk zaamheden het gaat, is niet meegedeeld. Het Mausoleum werd in september 1977 open gesteld. Mao ligt er onder glas. Het in Griekse-tempelstijl op getrokken gebouw werd in de herfst van 1978 voor zes maan den gesloten en in mei van dit jaar heropend. Ook toen was „herstelwerk" nodig. WHO: Neem acupunctuur serieus GENEVE De Wereldge zondheidsorganisatie (WHO) zegt dat de westerse artsen de Chinese kunst van de acu punctuur serieus moeten ne men. Zij noemt 43 aandoeningen, die met naalden kunnen wor den behandeld. Daarbij zijn verkoudheid, bronchiale ast ma, kiespijn, hoofdpijn en di arree. Wel is nog meer onder zoek nodig, zegt de organisatie in haar maandblad. Traditionele schoten Bij de Westduitse plaats Be- rchtesgaden verzamelen in woners van de dorpen uit de omgeving zich dezer dagen traditiegetrouw op de heuvels om daar met schoten uit hun handmortieren hun blijd schap te tonen over de ge boorte van Christus. Een Mullah uit het recentelijk opstandige Azarbaijan bracht gisteren vergezeld van een lijfwacht een bezoek aan de Amerikaanse ambassade TEHERAN/WASHINGTON (AP/UPI/AFP) De Amerikaanse regering heeft nog steeds niet de vereiste negen stemmen gevonden in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om door een economische boycot van Iran de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade vrij te krijgen. Amerika blijft echter vasthouden een de eigen tekst en zal geen genoegen ne men met een verwaterde resolutie. In Was hington werd gisteren in kringen van de rege ring herhaald dat Amerika liever verliest met een resolutie die houtsnijdt, dan wint met een symbolische tekst. Ambassadeur Donald McHenry zou vandaag bij president Carter en minister Vance van buitenlandse zaken verslag uit brengen van de gesprekken die hii met de veertien andere le den van de Veiligheidsraad heeft gehad. De Iraanse minister van buitenlandse zaken Sadegh Ghotbzadeh heeft in een reactie op de houding van de VS gezegd dat alle gijzelaars in de ambassade terecht moeten staan zodra de Veiligheidsraad overgaat tot een handelsem bargo. Hij vertelde journalisten dat als de vere nigde Staten doorgaan met het uitoefenen va pressie op Iran hij het voorstel om een interna at( tionale jury een onderzoek te laten instelle naar de Iraanse grieven jegens Amerika zo yj intrekken en zou doorgaan met de plannen oi jp de gijzelaars als spionnen te berechten. er De voormalige Iraanse premier Bazargan heel 48 uur voor de sluiting van de termijn zij yj kandidatuur voor het ambt van president inge trokken. De schoonzoon van Bazargan heel dit bevestigd tegenover een Iraanse krant. )j, Iraakse strijdkrachten hebben gisteren mt [jr mortieren en ander zwaar geschut een aanvi s ondernomen op een Iraanse grenspost nab )>j Qasr-e-Shirin, zo heeft het officiële Iraans [p persbureau Pars bekendgemaakt. Het nieuw v. werd later bevestigd door de gouverneur-gent m raai in de betrokken provincie. yj Engeland heeft gisteren een deel van het am |jr bassadepersoneel in Teheran teruggegeroepei fle Van de twintig medewerkers zijn er nu no{)£ acht in Iran. Pakistaanse atoomboom volgend jaar klaar KOEWEIT (Reuter) Een krant in Koeweit heeft gis teren gemeld dat de Paki staanse leider Zia Ul-Haq en zijn minister van buiten landse zaken het plan heb ben om Saoedie-Arabië en Iran op de hoogte te brengen van de vorderingen in hun land met de ontwikkeling van een „Islamitische kern bom". Volgens het blad kan die bom volgend jaar klaar zijn. Generaal Zia beëindigde zon dag zijn driedaags bezoek aan Saoedie-Arabië, waar hij met koning Khaled heeft gespro ken en waar hij de gote mos kee van Mekka heeft bezocht voor gebed. Daarna reisde hij verder voor een tweedaags be zoek'aan Iran. LONDEN (AFP/UPI) Zeker zes mensen zijn gisterenk dood bij hevige in Wales en in het noordwesten en zuid) fcj ten van Engeland. Honderden mensen moesten worden #ar vacueerd. De overstromingen zijn het gevolg van he) stortregens. In Cumbria in het noordwesten van Engeland bereikte het ter een hoogte van een meter tachtig. Reddingsploegen bedie zich van helicopters en rubberboten om van de buitenwereld I gesloten dorpelingen in veiligheid te brengen. Onder de doden bevinden zich twee bejaarden die bezwe voordat hulp kon worden geboden. Twee meisjes en een i kwamen om het leven toen orkaanachtige windstoten van km per uur hun auto vah een kustweg bij Milton in Hamps sloegen. In de stad exeter werd een motorrijder gedood door omvallende boomd. De Britse spoorwegen hebben treinreizei v. de getroffen gebieden in Wales ontraden. Amerika wil resolutie toch doorzetten BEERSJEBA In Israël ziet de rechtbank van Beersjeba zich ge- plaats voor een zeer moeilijke be slissing: namelijk te bepalen of een tweeling van één vader is of van twee. De weten schap kan de rechterlijke macht hierbij niet tot steun zijn, om dat tot dusver uit gevoerde medi sche onderzoeken ook geen uitsluit sel konden geven. De moeder van de tweeling is een jon ge joodse vrouw, die samenleefde met een moham medaanse onder wijzer. In februari baarde zij een tweeling, een jon gen en een meisje. Haar verhouding met de onderwijzer leed daarna echter schipbreuk, waar op zij besloot van haar vroegere part ner alimentatie te eisen voor de kin deren. De onder wijzer ontkende evenwel dat hij de vader van de twee ling was. Een bloe donderzoek moest toen helderheid in deze zaak ver schaffen. Uit het onderzoek kwam evenwel naar vo ren, dat hij wel de vader van de zoon was, maar niet van de dochter. Het woord is nu aan de rechter. Overigens komt het zeer zel den voor, dat een tweeling twee ver schillende vaders heeft Ten oosten van de hoofdstad Salisbury werd een transportvl t tuig van de Britse luchtmacht, dat een wit kruis droeg ten te» van het staakt-het-vuren, beschoten. Hierbij deden zich ut verdere ongelukken voor. H Bij een verkeersongeval in Mozambique is een van de bevel bers van het Patriottisch Front, Josiah Tongogara, om het 1( j gekomen. Tongogara voerde het bevel over het militaire van> de ZANU, de beweging van Robert Mugabe. Westerse di maten, die de toestand in Zimbabwe-Rhodesië toch al onz<J vinden, vrezen dat de dood van Tongogara een negatieve r vloed zal hebben op het bestand, omdat de guerrillastrijders (den kunnen denken, dat hun leider is vermoord. Robert Mugabe heeft zijn strijders gisteren opgeroepen, w% zaam te blijven voor bestandsschendingen van de kant var blanken en de wapens niet af te staan aan de soldaten van a Gemenebestleger.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 12