Sngeland en Schotland pgeschrikt door rachtige aardbeving BEGIN: „WIJ STAAN JORDAANOEVER NIET AF. Paus Johannes Paulus veroordeelt abortus en wapenwedloop ,Rode Rudi' schrik van Westduitse burgerij Britten vindensporenverschrikkelijke sneeuwman Eerste proefvlucht Ariane geslaagd LONDEN De leden van een Britse expeditie die voor de eer ste maal een berg in de Himalaja van 6.615 meter hoogte heeft be klommen hebben laten weten „in de buurt gekomen te zijn" van wat men de „verschrikkelijke sneeuwman" noemt, een wezen dat half mens half dier zou zijn en in Nepal de Yeti wordt ge noemd. De klimmers die van 18 oktober tot 11 december in Nepal hadden door gebracht, hadden onder meer zeer duidelijk foto's van „mensachtige voetafdrukken in de sneeuw mee gebracht die waren genomen op een hoogte van 5.750 meter. Ook hadden zij op dat ogenblik een hard geschreeuw gehoord dat van tamelijk ver kwam. De Britten hebben de Yeti zelf niet gezien. De leider der expeditie, John Ed wards, zei in een vraaggesprek met de Associated Press dat hij nooit veel aandacht had geschonken aan al die verhalen over de verschrik kelijke sneeuwman, maar er nu van overtuigd was dat het dwaas zou zijn alles maar als zuivere fan tasie te beschouwen. „Ik ben er ze ker van dat er in de Himalaja in derdaad een vreemd wezen rond waart". Lord Hunt, de Nieuwzeelandse al pinist die in 1953 voor het eerst de Everest bedwong, gelooft reeds in 1937 te hebben gezien wat de spo ren van een Yeti konden zijn. Na het fotograferen van de voetaf drukken klonk de schreeuw, die scheen te komen van een afstand van enige honderden meters en die tien seconden aanhield. „Het was een volkomen verbazingwekkend geluid", aldus Edwards. De expeditie had in de buurt waar men de sporen had gezien ook uit werpsels gevonden en meegeno men. Deze zullen nu door deskun digen worden onderzocht. -JITENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1979 PAGINA 7 (Van onze corespondent Roger Simons) DEN Een krachtige aardbeving gistermorgen het noordwestelijke van Engeland en Zuid-Schotland offen. De beving was de zwaarste s 200 jaar en werd niet alleen rgenomen in Schotland en Noord rand, maar ook in het noorden Ierland. In de Schotse hoofdstad iburg werd een sterkte van 4,5 tot 5 e schaal van Richter genoteerd. llasgow werden zes gezinnen veilig- ihalve geëvacueerd uit een flatge- i, waarvan de muren grote barsten tonden. Elders werden schoorstenen ikkeerd. Sommige Schotten en d-Engelsen voelden hun bed schok ken. In Schotland vielen dingen van de muur, kleerkasten verschoven, electrische schakelaars kwamen los en men hoorde een vreemd geraas, net alsof er een on dergrondse trein voorbij reed. Op talrijke plaatsen werd de politie gealarmeerd door mensen, die niet wisten wat er aan de hand was. Maar hoewel de aardschokken tot in Aberdeen duidelijk voelbaar waren, is de bevolking er overal met de schrik af gekomen. In Noord-Engeland duurde de aardbeving tien seconden. Er vielen schoorstenen van de daken. Op sommige plaatsen deden zich overstromingen voor. De aardbeving bracht ook alarmsystemen in werking. Men vreesde het ergste voor de plaatselij ke kerncentrales, maar na een grondig onderzoek bleek toch dat zij onbeschadigd gebleven waren. In Noord-Ierland veroorzaakten de aard schokken niet veel opzien. De bevolking is daar gewend aan plotse trillingen en dof gerommel. De aardbeving werd dui delijk waargenomen in Oost-Belfast en aan het meer vlakbij de Noord-Ierse hoofdstad. Overigens zijn aardbevingen in Groot- Brittannië geen onbekend verschijnsel. Er doet zich bijna elke week een aardbeving voor. Dit betekent niet, dat de mens er al tijd iets van merkt. De aardbeving van gisteren was echter ongewoon sterk. Maar Britse geleerden geloven niet, dat zij zich spoedig zal herhalen. Het is al 95 jaar ge leden, dat Engeland voor het laatst een zware aardbeving meemaakte. Bij die ge legenheid werd ernstige schade aange richt in Colchester, in het graafschap Es- HEBRON Voor de eerste keer in meer dan 20 maanden heeft de Israëlische pre mier Menachem Begin zich gisteren naar de westelijke jordaanoever begeven. Aan zijn tocht verbond hij de belofte dat Israël de controle over dit gebied niet zal af staan. Begin (66) kwam gistermiddag aan in de Joodse buitenwijk Kirjat Arba, van de Arabische stad Hebron, enkele uren nadat de Knesset met een overweldigende meerderheid van 44 tegen 5 stemmen een wetsontwerp had afgewezen waarin om annexatie van de westelijke Jordaanoever werd gevraagd. De Israëlische leider zei in het parlement dat een dergelijke stap niet zal worden gezet zolang de vredeson derhandelingen voortduren. Rechtse ex tremisten noemden Begin een „verrader" omdat hij is akkoord gegaan met onder handelingen over zelfbestuur voor de Pa- lestijnen in de bezette gebieden. In de zaal van een religieuze school in Kirjat Arba werd her en der geschreeuwd toen Begin daar met andere leden van zijn kabinet en religieuze leiders een inwijdingsplechtig heid bijwoonde. „Ik zal niet ophouden te werken voor het land van Israël tot mijn laatste uur, omdat we het land van Israel hebben en het van ons zal blijven", zo zei Begin tot de ongeveer 500 aanwezigen. De omschrijving „Land van Israël" is een verwijzing naar het bijbelse Israël, waar toe ook behoorde wat nu de westelijke Jordaanoever is. Begin was voor de laatste maal op de westelijke jordaanoever in april 1978. Zijn opmerkingen van gisteren lijken bedoeld om militante religieuze jo den gerust te stellen die het recht eisen zich op de bezette oever te kunnen vesti gen. ssagiers van itrand schip in ligheid !KLAND Een Chileens ingsvaartuig heeft alle 47 giers en 34 van de 53 be- üngsleden van het idse cruiseschip „Lind- Explorer" gehaald, dat iagochtend in het Zuid- [ebied aan de grond is ge feeste passagiers behoren en Japanse filmploeg. De wzeelandse televisie de dat voor de passagiers het lek geslagen schip gevaar dreigde en dat er paniek was uitgebroken. kje ontploft; valide zwaar wond BLIN (Georgia) Een arige gehandicapte is andag gewond geraakt n een kerstpakje op zijn loot ontplofte, zo meldt de Uit in het stadje Dublin, Ie Amerikaanse staat Ge- a. politie wilde niet zeggen het slachtoffer, Larry rgert, het maakt en in ziekenhuis hij is opgeno- Men vreest voor een we moordaanslag, het kerstpakje zat een tje dat aan Swarger was :ht en waarop stond: id een van wie?" Er is een t op een verdachte op gezet. ree geldlopers België odgeschoten ISSEL Bij een super- kt in Messancy in het oosten van België zijn ndag twee geldlopers door gemaskerde overvallers igeschoten, aldus de poli- Cen grote groep winkelen- ïensen was getuige van de val. De twee overvallers ïtten de geldlopers op, dezen met een bedrag zes miljoen frank in een er uit een bank kwamen, twee slachtoffers hadden enkele kans zich met hun n wapens te verweren. el Denen ;en nieuwe rnwapens 'ENHAGEN Ongeveer rocent van de Deense be ing is tegen het besluit tot ernisering en uitbreiding het kernwapenarsenaal in ipa, 31 procent is voor en rocent heeft geen mening. tijn de resultaten van een ieonderzoek van het ise Gallup instituut, dat idag gepubliceerd werd in :onservatieve dagblad Be- igskc; Tidende. Ifverbranding ïkraïnse ssident SKOU Oleksa Tichy lid van de Oekraïnse Hel- igroep, heeft 19 december ien strafkamp een poging lan zich door verbranding het leven te beroven. Dit isteren in Moskou meege- d door de strijder voor de isenrechten Andrej Sacha- Hij wist niet of Tichy nog de. iy is in juni 1977 tot tien strafkamp veroordeeld op huldiging van staatsvijan- activiteit. Zijn gezondheid slecht zijn. Onlusten tijdens Kerst in Turkije ANKARA - Tijdens de Kerstdagen is het in twee grote Turkse steden tot geweldda digheden gekomen. Het aantal doden bij de onlusten van maandag en dinsdag is thans gestegen tot elf. Volgens de politie zijn in totaal 4850 arrestaties verricht in Ankara en Istanbul alleen al. De onlusten volgden op be togingen van leerlingen van middelbare scho len, ter gelegenheid van de eerste verjaardag van bloedige onlusten in het zuiden van Tur kije. Paus Johan- nes-Paulus tij dens het uit spreken van de zegen „urbi et orbi". VATIKAANSTAD Paus Johannes Paulus II heeft in zijn kers tboodschap de wereld opgeroepen om een einde te maken aan de bewapeningswedloop en zich opnieuw uitge sproken tegen kunst matige zwangerschap sonderbreking. Het voornaamste thema van de kerstboodschap van paus Johannes Paulus was het kind. „Zal de dreiging van al gehele uuitroeiïng zich blijven opstapelen bo ven de hoofden van deze nieuwe generatie kinderen?", zo vroeg hij zich af. „Moeten de de kinderen de wapen wedloop noodzakelij kerwijs van ons er- In zijn toespraak ging de paus ook in op de stelling dat het leven al begint bij de conceptie. „Het kind is een proef van onze trouw aan ons zelf, van onze trouw aan de mensheid. Het kind is ook een proef van ons respect voor het mysterie van het le ven, dat de Schepper, reeds vanaf de concep tie, schept naar zijn evenbeeld. Een menigte van naar schatting meer dan 50.000 mensen had zich op het St-Pietersplein verzameld om de zegen „urbi et orbi" in ont vangst te nemen en de pauselijke toespraak te aanhoren. Naderhand sprak de paus in 34 ta len, waaronder alle Oosteuropese, het Ara bisch, het Swahili en het Chinees, zijn kers twensen uit. Miljoenen in verschillende landen volgden de plechtigheid over de televisie. Op tweede kerstdag heeft paus Johannes Paulus een bewogen op roep gedaan tot hulp aan de Cambodjaanse vluchtelingen. Hij las een brief voor, afkom stig van een groep hulp verleners in Thailand, waarin gesproken werd van een „nachtmerrie achtig kamp", waarin 235.000 mensen opge pakt zitten. „Ik kan u de verminkingen, de si tuatie van de kinderen mët vreselijke zweren niet beschrijven"' aldus de brief. „De mensen hebben gebrek aan art sen, verpleegsters en bovenal medicijnen. De schaduw van een chole- raepidemie hangt boven het kamp en 90 pet van de mensen lijdt aan ma laria". De paus zei, dat het gevoel van onmacht tegenover zoveel lijden des te meer gevoelens van dank teweeg moet brengen voor degenen voor wie het brengen van verlichting een uit daging is. Commandanten Patriottisch Front in Salisbury SALISBURY Een menigte van naar schatting 20.000 mensen heeft gisteren 90 commandanten de Rhodesische guerrillabe weging van Joshua Nkomo en Robert Mugabe, het Patriotti sche Front, op het vliegveld van Salisbury verwelkomd. De guerrillastrijders zullen mee werken aan de uitvoering van de verleden week getekende vredes verdragen, die onder meer op 4 ja nuari 1980 een algemene wapenstil stand tot gevolg moeten hebben. De commandanten van het Front, op wier hoofd tot voor kort een prijs stond, hebben 15 jaar door de Rhodesische jungle en de zoge naamde Fronlijnstaten gezworven. Samen met het Gemenebestleger moeten zij de 20.000 strijders van het Front vanaf zaterdag bijeen brengen op 16 verzamelpunten in het hele land. Intussen heeft Mugabe voor de no dige verwarring gezorgd, door te' stellen dat hij en Nkomo misschien afzonderlijk aan de volgend jaar te houden verkiezingen in Zimbabwe- Rhodesië zullen deelnemen. In de Tanzaniaanse hoofdstad Dar Es Sa laam zullen zij binnenkort bespre kingen voeren over de te volgen strategie. Daarna zullen zij, zo wordt verwacht, hun opwachting in Sailsbury maken. Een aanhanger van Mugabe wordt aangevallen en gebeten door een politiehond, toen een grote menigte met veel enthousiasme, de com mandanten verwelkomde. De drie trappen hoge Ariane verheft zich van de bodem van de lanceerbasis te Kourou in Frans Guyana. (Van onze redacteur ruimtevaart) KOUROU Na tweemaal op het laatste nippertje te zijn uitgesteld, is dinsdag de lancering van Europa's nieuwe ruimteraket, de bijna 48 meter lange Ariane, met volledig succes bekroond. Op de basis Kourou in Frans-Guiana worden al de eerste voorberei dingen getroffen voor de tweede proeflance- ring, die in mei van het volgend jaar moet plaats hebben. Pas na vier proefvluchten zal de raket zijn operationele status hebben be reikt De technici op Kourou waren bijna uitzinnig van blijdschap toen bleek dat de raket vrijwel perfect had gefunctioneerd. Sléchts de eerste trap had iets meer stuwvermogen geleverd dan was beregend, maar de geringe afwijking die daarvan het gevolg was, werd door de derde trap gecompenseerd. Ook het ontkoppelen en afwerpen van de verschillende trappen verliep probleemloos. Tijdens deze eerste proefvlucht werd een technologische capsule in een langge rekte ellipsbaan geparkeerd. Die capsule seinde allerlei gegevens over het functioneren van de raket over naar de aarde. De opluchting op Kourou hield nauw verband met de psychologische druk uit het verleden, toen alle pogingen om een goed functionerende Europese raket te realiseren, op niets uitliepen. Europa beschikt nu over een eigen raket, waar mee allerlei satellieten kunnen worden gelan ceerd. r Gewapende Turkse militairen houden hier een aantal Turkse studenten in Istanbul in bedwang, nadat dezen geprobeerd hadden om hun school te bezetten. De onlusten in Turkije in de laatste dagen hebben elf mensenlevens geëist. EX-STUDENTENLEIDER DUTSCHKE OVERLEDEN AARHUS In de Deense stad Aarhus is af gelopen maandag „Rode Rudi" Dutschke (39), de voormalige Westduitse studentenlei der, overleden. De dood van Dutschke het symbool voor de radicaal-revolutionaire Westduitse studenten en de schrik van de Duitse burgerij komt op het moment dat hij, na een bijna tien jaar durende stilte rond zijn persoon, weer (politiek) actief is geworden in de Bondsrepubliek. Rudi Dutschke werd in het huidige Oost-Duits- land geboren. In 1960 trok hij naar West-Ber- lijn, waar hij sociologie ging studeren en in aan raking kwam met tal van kritische en radicale theroriën, die zijn latere doen en laten sterk hebben beïnvloed. Tussen 1964 en 1968 was hij de stuwende kracht achter het Westduitse stu dentenprotest en kreeg hij zijn bijnaam „Rode Rudi". Hij richtte zijn kritiek vooral tegen de regering in Bonn, de kapitalistische machts structuren en de oorlog in Vietnam, maar ook tegen het Stalinistische communisme en dicta toriale regimes in het Oostblok. Op 11 april 1968 raakte Dutschke bij een aan slag in West-Berlijn ernstig gewond. Deze ge beurtenis had in heel West-Duitsland een groot studentenoproer tot gevolg, dat zich later over geheel West-Europa verspreidde. Dutschke zelf Rudi Dutchke in de tijd dat hij nog volop actief kon zijn. is na die aanslag nooit meer de oude geworden. Na een langdurig herstel verhuisde hij in 1970 naar Londen, maar werd in 1971 Groot-Bnttan- nië weer uitgezet. Sindsdien heeft hij aan de universiteiten van Groningen (1977/1978) en Aarhus in Denemarken sociologie gedoceerd. De laatste tijd was hij actief in verschillende milieugroeperingen in de Bondsrepubliek. Volgens de Deense politie is Dutschke, die bij kennissen logeerde, een natuurlijke dood ge storven. Sinds 1968 heeft hij steeds last gehad van aanvallen van duizeligheid en epilepsie. Toen Rudi Dutschke een bad nam, heeft hij waartschijnlijk een toeval gehad, waarna hij is verdronken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7