£>ver het chrikeffect van en bollenstad LaVingaise Moederbrigades Potgieterlaan in actie tegen verkeersoverlast Veilig oversteken met Ter Aarse oor hout staat op de drempel (1) armondse arts naar Cambodja Zeker weten! 1 EG IQ LEIDSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1979 PAGINA 5 KORTWEG Gebotteld in Frankrijk voor Bottelo B.V.-Schiedam. Voorhout gezien vanuit de lucht. Het dorp is samenge- prangd tussen de Leidsevaart (rechts) en de spoorlijn (van links naar rechts boven). (L.C.-luchtfoto Frans Rom- bout). RHOUT We schrijven 1976. De delijkingsnota van de regering is henen. De naam Voorhout valt in nota als een potentiële groeier. Eenie- is overvallen door het nieuws. „Wat ielt die lieden in Den Haag. Willen ze Dder ons inspraak te geven plotseling n bollenstad gaan maken van onze ge- tente", dachten de Voorhouters, een ge- eente met een gemengd inwonersbes- nd: autochtone agrariërs en een fiks intal forenzen dat met een stevig gevul- lei. I buidel zich een huisje op het zo rusti- i platteland kon aanmeten. Het verzet ^ïrdt gebundeld. Voorhout in actie te- de 'verstedelijking'. Niet veel later de verstedelijkingsnota verschenen voorstudies (Alternatieven en Varian- voor het streekplan van de provin- Ie bestuurders. Opnieuw viel de naam irhout, ditmaal als nieuwbouwloka- Uiteraard als olie op het vuur en het :t groeide stevig aan. de provincie werd een werkgroep gefor meerd die de verschillende bouwlokaties (ook Wa teringen, Pijnacker/Nootdorp en Leidschendam) eens nader onder de loep moest nemen. Een over zicht maken van de voor- en nadelen die aan de verschillende plekken kleefden. Ook over Voor hout derhalve. Als een van de positieve punten van een 'bouwlokatie Voorhout' kwam het moge lijke aantal te bouwen woningen naar voren: 15 tot 18 duizend. Nadelen werden ook gesignaleerd, zoals een tweedeling van het dorp door de spoor lijn. De studie van de werkgroep was binnen de Voorhoutse gemeenschap en dus ook binnen de ge meenteraad aanleiding voor verhitte discussies. Gesteund door het Samenwerkings Orgaan Bollen streek kwam men toteen unanieme uitspraak: Voorhout wordt geen bollenstad. En daarmee leek de kous af. We schrijven 1977. Voorhout lijkt bekomen van de schrik. De termen 'verstedelijking', bollenstad en groeikern' leiden een sluimerend bestaan. De pro vincie komt met het voorontwerp streekplan en Voorhout wordt bestempeld tot een gemeente die alleen nog maar nieuwbouw mag plegen om aan de eigen behoefte te voorzien. De gemeente gaat zich bezinnen op de toekomst. Het aantal woning zoekenden is tot boven de honderd opgelopen en de groeimogelijkheden zijn beperkt. De woning zoekenden kunnen niet of nauwelijks geholpen worden. De traditionele manier om nieuwbouw te plegen is vrijwel uitgeput. Onder die traditionele manier verstaan we dan het bouwen van een nieuw 'schilletje' rond de bestaande bebouwing. Enkele tientallen woningen in een randje nieuw bouw, zoals Voorhout al sinds eeuwen korstje op korstje aanbracht totdat de huidige dorpsklont ont stond. Waar moeten we dan nu weer die nieuw bouw plegen, vragen de bestuurders zich af. Weer een schilletje aanbreien of nu maar eens een stapje over de spoorbaan doen. Dat van bouwen over die spoorbaan is eigenlijk in het geheel niet zo gek. In 1968 stipte de gemeenteraad dit gebied al aan als mogelijke bouwplaats, maar het college van Gede puteerde Staten hield steeds tegen dat Voorhout de consequenties van deze stap nader ging bestuderen. De gemeenteraad werd om een uitspraak ge vraagd. En men besloot de spoorbaan over te gaan, mits dit op een verantwoorde wijze kon gebeuren. Wat verstond de gemeenteraad dan wel onder dat 'verantwoord bouwen'. Ten eerste concludeerde men dat de spoorbaan geen ononderbroken wig in het dorp mocht worden. Voor voetgangers, fietsers en auto's moesten goede verbindingen gemaakt worden, zodat oud en nieuw als één geheel kon voortbestaan. Voorts mocht de Herenstraat, die toch al fikse last ondervindt van de verkeers stroom, niet nog verder worden belast, evenals de weg langs de vaart. Dit zou mogelijk zijn door Voorhout een aansluiting op de oude rijksweg door ÏIDEN De Warmondse arts F. Zoetemulder Is vandaag •trokken naar de Cambodjaans-Thaise grens als lid van 1 medisch team. Ook de Leiderdorpse verpleegkunde F. ssen maakt deel uit van dit tweede door het Rode i uitgezonden team. fcn de teamleden wordt verwacht dat zij ongeveer 1300 patiën ten per dag behandelen en zich bovendien gaan inzetten voor het sociale leven in de Cambodjaanse kampen. De plaats in Thailand waar het team zich zal vestigen is nog niet bekend. De aanwijzing van een plaats is in sterke mate afhankelijk van de behoefte aan medische- en verpleegkundige hulp, die mede wordt bepaald door de plaats van aankomst van nieuwe groepen vluchtelingen uit Cambodja. Als gpede wijn altijd duur was, zouden de Fransen nu straatarm zijn. De Fransen hebben een aangeboren gevoel voorwijn. Dus hebben ze makkelijk praten. Feilloos kiezen ze 'n goede wijn voor 'n betaalbare prijs. Omdat ze élke dag wijn drinken. Wij Nederlanders hebben die feeling nu eenmaal niet Ofschoon we zo langzamerhand leren een goede wijn te waarderen. Daarbij zoeken we zekerheid: 'Apellation Controleézeggen we Maar ook daarin kunnen we makkelijk verdwalen. La Vingaise lost dat op door uit het beste wijnaanbod 'n keuze te maken, de apellation te laten kontroleren en de prijs frans te houden. La Vingaise is dus van de kwaliteit die de Fransen graag drinken de bollenstreek te geven. Ten derde moest de fi nanciering van de bouwplannen het mogelijk ma ken om tachtig procent gesubsidieerde woning bouw (woningwet en premiebouw) en twintig pro cent woningbouw in de vrije sector te verwezenlij ken. Aan de hand van deze drie eisen sloeg men aan het rekenen en stelde een globaal plan op, dat uiteraard nog geen enkele vast gegeven bevatte en niets meer werd dan een rekenkundig geheel. De conclusie van het rekenwerk: aan weerszijden van de Jacoba van Beijerenweg moesten 1500 wonin gen gebouwd worden. Een soort halve cirkel, waardoor Voorhout planologisch gezien een rond dorp werd. Met dit plan in de hand tekende Voor hout op 16 juni '77 bezwaar aan tegen het vooront werp streekplan, want om het plan te verwezenlij ken moest men meer woningen bouwen dan alleen maar voor opvang van de eigen behoefte. Zo'n 600 of 700 meer, globaal geschat. Het bezwaar tegen het ontwerp-streekplan werd unaniem door de raad gesteund. De woningen die Voorhout extra zou bouwen zouden worden 'gehaald' uit de con tingenten woningen die andere plaatsen in de Bol lenstreek van de provincie toegewezen hadden ge kregen. Op 20 oktober '77 laat de Provincie van zich horen. Men deelt het Voorhoutse gemeentebestuur mee, dat men gedeeltelijk akkoord gaat met het be zwaar. Men staat Voorhout toe zo'n 850 woningen over de spoorlijn te bouwen. Voldoende voor de opvang van de eigen behoefte, aangevuld met en kele honderden huizen uit het contingent dat aan Warmond was toegewezen. Het waren echter niet de 1500 die Voorhout meende nodig te hebben om een evenwichtig geheel te kunnen bouwen. Voor hout liet de provincie weten het tegenvoorstel in dank te aanvaarden, maar toch de voorkeur aan de oorspronkelijke verlangens te geven. Dat gebeurde in december '77. VerVolgens kwam de Provincie met het streekplan. Daarin werd gemeld, dat Voor hout aan de overzijde van de spoorbaan mocht bouwen voor de eigen woningzoekenden, met dien verstande dat over het bouwen van meer huizen best overleg gevoerd kon worden als de economi sche haalbaarheid en de leefbaarheid van het toe komstige woongebied dat nodig maakten. Door deze laatste toevoeging toonde de provincie begrip voor het Voorhoutse standpunt, dat inmiddels vol ledig werd ondersteund door het Samenwerkings Orgaan Bollenstreek. Dus opende Voorhout het overleg met andere ge meente in de Bollenstreek om wat aantallen wo ningen los te peuteren uit het hun toegewezen con tingent. Deze gesprekken hadden als resultaat, dat Voorhout van Warmond, Noordwijk en Katwijk aantallen woningen toegezegd kreeg, met het eigen contingent voldoende om een evenwichtig geheel aan de overzijde van de spoorlijn te bouwen. „Oosthout" zou de nieuwbouw gaan heten. TER AAR Het college van b en w van Ter Aar is van mening dat het veilig over steken van schoolkinderen op enkele plaat sen in de gemeente wellicht het beste opge vangen kan worden door moederbrigades. In de plattelandsgemeente - die de dorpen Ter Aar, Langeraar en Korte raar omvat -' staan nogal wat scholen. Door de leerlingen van deze scholen moeten vaak straten wor den overgestoken, waarvan de verkeersin tensiviteit niet altijd gering is. Iedere ouder en iedere onderwijzer ziet uiteraard graag dat dit veilig kan gebeuren. De beste oplossing voor een optimale verkeers veiligheid is het hebben van ongelijkvloerse oversteekpunten. Deze oplossing is voor Ter Aar echter gezien de verkeersintensiteit niet noodzakelijk maar ook financieel niet haalbaar. Een andere oplossing acht men het maken van zebrapaden, al dan niet uitgerust met verkeer slichtinstallaties. Om op deze wijze een veilige route voor de kinderen te garanderen dient het aantal oversteekplaatsen aanzienlijk te worden uitgebreid. Daarnaast is men van oordeel dat het veilig oversteken van de kinderen op enke le plaatsen wellicht het beste opgevangen kan worden door zgn. moederbrigades. Binnen af zienbare tijd wU men in overleg treden met ou dercommissies, onderwijzend personeel en vrij willigers en men verwacht dan dat dat tot de gewenste resultaten zal gaan leiden. In het ko mende jaar zal men ook via de scholen gaan be kijken welke aanvullende oplossingen van ge meentewege nog noodzakelijk zullen zijn. Sfeervol kerstconcert HOOGMADE Een hon derdtal amateur-muzikanten uit Hoogmade zorgden op ker stavond in cultureel centrum 'De Schuur' voor een sfeervol kerstconcert Aan het concert werkten mee het groot gemengd koor, het kinderkoor, blazers, gitaristen, pianisten, blokfluitisten. Ook het vroegere combo was weer volledig bijeen. Elke groep zorgde voor een eigen num mer, al dan niet met samen zang door de talrijke aanwezi gen. jr;PHEN AAN DEN IJN Mac Rijnland orga- _ieert vanavond de zogeheten fstrit. Inschrijven voor deze -jsntatierit is mogelijk vanaf uur tot 20.15 uur in het res- frant van de Rijnstreekhal ^J> de Dillenburgstraat te Al- jfn aan den Rijn. De eerete ^tlnemer start om precies 31 'uur. De rit werd uitge- L door Jan Bennink en rrit Leliveld. ?)ETERWOUDE Het eterwoudse dam- en schaak- j.tmooi zal in de maanden ja- -®ri, februari en maart voor 1 tweede maal door de KPJ Drganiseerd worden. Alle eterwoudenaren worden Jgenodigd om het op te i tegen de kampioenen van leden jaar: Frans de jong het schaken en Jaap van iwen bij het dammen, dient zich dan wel vóór december op te geven bij J Versteegen, Zuidbuurtse- !g 33, tel. 1493. Er zal gedu bde deze drie maanden op lere donderdagavond vanaf ht uur in Ons Huis gespeeld frden. De totale kosten be- ;en 10 gulden per persoon, deelnemers dienen zelf t de benodigde dam- ikstukken te zorgen. fETERWOUDE Tijdens speciale bijeenkomst van :meenteraad zal de burge ter op woensdag 2 januari om 20.00 uur zijn nieuw- irede uitspreken. Hierna tot 22.00 uur de gebruikelij- nieuwjaarsreceptie van het leentebestuur worden ge lden. Iedere inwoner is op nieuwjaarsreceptie van har welkom. Voor de nieuwe oners van Zoeterwoude nieuwjaarsreceptie uitstekende gelegenheid nAder met het gemeente- lur kennis te maken. ENHEIM Op woens- 2 januari zal in de ont ijw |[igstzaal van het. gemeen te- nieuwjaarsreceptie len gehouden. Het ge- intebestuur stelt de ingeze- ;n vanaf 8 u. 's avonds in gelegenheid nieuwjaars- n uit te wisselen. Brand in „Hooge Burch" ZWAMMERDAM Bij ie „Hooge Bmch", een centrum voor geestelijk gehandicap ten te Zwammerdam, is op eerste kerstdag de gehele in boedel van een verpleegkun dige in vlammen opgegaan. De brand brak uit op de eerste etage op de kamer van de ver pleegkundige, door onzorgvul dig gebruik van een kaars. De bedrijfsbrandweer en de brandweer van Zwammerdam waren de brand binnen enkele minuten meester. De schade van de brand is nog niet be kend. dwijnt het. Is het niet over een paar jaar, dan gebeurt het wel binnen enkele tien tallen jaren. Het lijkt derhalve een simpe le beslissing voor de Voorhoutse bestuur ders, dat stapje vooruit. Maar niets is min der waar. Voorhout aarzelt, staat midden op de drempel en durft nauwelijks te be slissen. Burgemeester M. Th. van de Wouw en wethouder drs B. Joon proberen het zetje voorwaarts te geven, maar zij worden gedwarsboomd door de autochto ne Voorhouter, die met een stevig portie conservatisme in de achterzak heeft beslo ten dat Voorhout Voorhout moet blijven. Die Voorhouter is vooral afgeschrikt door kreten als 'Bollenstad', groeikern, bouw- stroom en dergelijke. Voor hem is de uit Zoetermeer afkomstige burgemeester Van de Wouw destijds naar het bollen dorp ge zonden als bouwpastoor, terwijl wethou der Joon, verkeersdeskundige van profes sie, zich heeft opgewerkt tot zijn kape laan. Over de toekomst van Voorhout gaat een drietal artikelen, waarin getracht wordt hoofd- en bijzaken nog eens op een rijtje te zetten voordat de gemeenteraad in de eerstkomende maanden een beslissing neemt. Aparte aandacht wordt besteed aan het gedrag van projectontwikkelaar Noorlander uit Leiderdorp, die zich zeer nadrukkelijk in de ontwikkeling heeft ge mengd en in feite reeds nu de gemeente Voorhout in de tang heeft. gerealiseerd. Bouw- en sluipverkeer krijgen dan nog een „toetje" in de vorm van het ver keer naar en van de sportvelden van de SV Be- rnardus, die medio 1980 in gebruik worden ge nomen. Het wijkcomité Rhynenburch heeft bij het ge meentebestuur plannen ingediend, die het ver keer in de wijk kunnen regelen. Nu in de be grotingsnota voor 1980, kond wordt gedaan van realisering van de verkeerscirculatie in 1982, houdt het bestuur van het comité het hart vast. Het comité: „Wij hopen toch echt dat wij niet tot 1982 hoeven te wachten op veilige straten". Het gemeentebestuur heeft overigens bij Rijks waterstaat verzocht ten snelste een aansluiting vanaf de Rijndijk te maken op de wijk Zonne veld, die nog gerealiseerd moet worden. Zo'n weg houdt veel bouwverkeer uit de wijk Rhy nenburch 'lees: Potgieterlaan). Tevens zal de aansluiting het verwachte verkeer naar de sportvelden (nu in aanleg) voor een deel buiten de meergenoemde wijk Rhynenburch houden. iout staat op de drempel. Een stapje fit betekent, dat de gemeente in om- zowat verdubbelt en van de huidige iduizend inwoners in een tiental ja- jroeit naar een respectabele tien- of lizend. Stilstaan betekent in feite een achteruit. De lokale woningzoeken- kunnen in dat geval niet en nooit op een woning in dit dorp rekenen. het voortbestaan van Voorhout zal tertijd wankelen. Het spook van de fentelijke herindeling nadert: de i van tienduizend inwoners als minu- ian een zelfstandige eenheid is 1Ue discussies kaarsrecht overeind ge- Als Voorhout niet bouwt, ver- Bij de Vosseschansschool zal mogelijk binnen niet al te lange tijd een veilige oversteekplaats voor schoolkinderen komen HAZERSWOUDE Bewoners van de Pot gieterlaan in de Hazerswoudse wijk Rhy nenburch hebben via een open brief aan bur gemeester en wethouders kenbaar gemaakt dat ze eisen dat er maatregelen worden ge nomen tegen het sluipverkeer dat zich in hun woonstraat openbaart. Onlangs hebben enkele bewoners, onder wie Gert Stemmer,, zelfs de Potgieterlaan geblokkeerd op het gedeelte tussen de Herman Heyermans- straat en de Guido Gezellestraat Een pro test tegen het uitblijven van maatregelen te gen het sluipverkeer. Het wijkcomité Rhynenburch, dat overigens niet beschouwd mag worden als „actie voerend orgaan" inzake de laanblokkade, heeft al diver se malen bij het college van b. en w. bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van maatregelen tegen de extra verkeersbelasting van de straten van de wijk. Extra verkeer is zonder meer te verwachten als de wijk Rhynenburch Oost woonklaar is en de wijk Zonneveld wordt/is

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5