f ieuwbouw Academisch Ziekenhuis begint al enkele weken Augustinus bezorgde 1600 Leidenaren aangename dagen Actie voor huisvesting scholieren en werkloze schoolverlaters VUURWERK! 30% VOORDEEL TAD LEIDSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1979 PAGINA 3 I0 Ab ogr. !IDEN Binnen enkele weken verwacht het Academisch ekenhuis Leiden te kunnen beginnen met de daadwerke- ke bouw van het nieuwe ziekenhuis. De eerste werkzaam- den omvatten het plaatsen van een damwand nabij de Complex oorlijn om de waterhuishouding van het bouwterrein op r il te brengen. Deze voorbereidende werkzaamheden zul- wellicht eind januari afgerond kunnen worden, zodat de "jrste paal in de loop van februari kan worden geheid. Wie it gaat doen is nog niet bekend. Iedereen denkt echter met me aan het uitnodigen hiervoor van minister Pais van ïderwijs. Per slot van rekening heeft deze bewindsman de its te jaren nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op de npuwbouw van het Leidse ziekenhuis. it opheffen van het opschortingsbesluit afgelopen vrijdag door iri nister Pais is door het AZL met onverholen vreugde begroet, irnemend directeur dr A. Th Schweizer: „We zijn bijzonder Eindelijk kunnen we zeggen dat het voor elkaar is". Nog en de geschiedenis van de nieuwbouwplannen van het zie nhuis. Het AZL werd tussen 1925 en 1930 gebouwd. In 1967 ird begonnen aan het maken van plannen voor de noodzake- ce nieuwbouw. Die plannen resulteerden in een groot aantal innen, die telkenmale werden gewijzigd. Tot in mei '77 het linet instemde met het plan Z, dat de volledige nieuwbouw Vgjn het ziekenhuis behelsde. De maximale kosten van het uwplan mochten 400 miljoen gulden bedragen. De maximaal bouwen vloeroppervlakte bedroeg 95.000 vierkante meter. De iw zou in drie fazen worden afgerond, waarvan de eerste faze plaatsvinden op de plek waar de universitaire sportvelden n gelegen bij het station. De positieve uitspraak door het kabi- bracht de bouwmachine van het AZL in volle gang. In april kon dan ook de eerste paal de grond in. Enkele weken voor slaan van de eerste paal klwam echter een telegram van mi- iter Pais uit China, waarin opschorting van alle bouwactivitei- werd gelast vanwege de 'financiële droogte' in 's rijks schat- Het telegram werd gevolgd door een uitgebreide brief uit ;n Haag, waarin de stopzetting nog eens nadrukkelijk werd derbouwd. Tegen deze opschorting ging het ziekenhuis in be- '?p bij de Raad van State, maar sedertdien viel er een volledige Ite rond de besluitvorming te bespeuren tot minister Pais en- Ie weken geleden tijdens de begrotingsbehandeling in de f veede Kamer liet doorschemeren, dat de diverse Academische G ekenhuizen in ons land snel op maatregelen zouden kunnen kenen ten aanzien van hun miserabele huisvesting. In de eer- weken van december kwam als eerste het Academisch Zie- nhuis in Groningen aan een positieve beslissing en nu op 21 cember was het de beurt aan Leiden en Amsterdam. Enkele gen voor deze beslissing had de bewindsman nog een bezoek n het AZL gebracht. „Hij heeft zich tijdens dit bezoek op de ogte gesteld van onze noden. Die waren kennelijk zo overtui- De beslissing van de bewindsman betekent, dat het AZL toe stemming heeft voor het uitvoeren van de eerste bouwfaze van het plan Z. Dit omhelst het bouwen van een kolossaal complex voor een bedrag van 195 miljoen gulden. De totale vloeropper vlakte bedraagt 35.000 vierkante meter. Het pand met maximaal acht verdiepingen zal verrijzen op de sportvelden. Bouwtijd be draagt vijf jaar. In het nieuwe pand zullen worden onderge bracht de gehele interne geneeskunde (klinieken); de centrale klinische laboratoria (de laboratoria waar alles wordt onderzocht wat met de patiënten te maken heeft, dus geen research); de centrale röntgenafdeling; alle interne poliklinieken; op de bega ne grond een aantal centrale diensten en wat research laborato ria voor interne geneeskunde. Directeur Schweizer: „Het nieuwe complex betekent, dat we straks veel efficiënter kunnen werken. De patiënten behoeven niet meer in bedden verreden te worden van de polikliniek naar de röntgenafdeling en weer terug. Alle afdelingen van de inter ne geneeskunde komen nu bij elkaar onder een dak. Een simpel voorbeeld: Nu nog zijn de röntgenafdelingen her en der onder gebracht op diverse zolders. Telkens als er een nieuw apparaat moet worden gekocht, betekent dit dat de huisvesting te klein wordt, want de nieuwe toestellen zijn doorgaans groter en kun nen er in feite niet in. Voor de patiënten is de vooruitgang even eens bijzonder groot. Als de vloeroppervlakte van wat straks gaat verhuizen optellen, dan komen we aan 27.000 vierkante meter. Hiervoor is in de nieuwbouw 35.000 vierkante meter.be schikbaar. Dan kunnen de verpleegbedden eindelijk eens nor maal neergezet worden, met een kastje tussen de bedden bij voorbeeld. Nu hebben de verpleegkamers veel weg van oude kazernes waarin te veel mensen op een te kleine ruimte zijn sa mengepropt". Obstakel Slechts één obstakel staat de nieuwbouw nog in de weg: het Leidse gemeentebestuur moet officieel nog de bouwvergunning verstrekken. Directeur Schweizer: „Wij hebben er alle vertrou wen in, dat dit geen enkel probleem meer zal opleveren In de toekomst hoopt het AZL het nieuwe complex voor verkeer be reikbaar te maken via een nieuwe onsluitingsweg vanaf de Ples- manlaan. Dan kan een eind gemaakt worden aan de verkeers- congesties op de Rijnsburgerweg. Het ziekenhuis zou ook graag een tunneltje vanaf het Stationsplein naar het terrein krijgen. Eerdere plannen hiertoe werden vanwege de kosten door de ge meente van tafel geveegd, maar het ziekenhuis wil hierover het overleg heropenen. Waarnemend directeur dr A.Th Schweizer bij de maqu ette van de nieuwbouw. Met de toestemming van de bewindsman is gelijktijdig wat twij fel binnengeslopen bij het AZL over de mogelijke uitvoering van de resterende twee fazen van de nieuwbouwplannen. In de beslissing werd nadrukkelijk gesteld, dat het uitvoeren van de eerste faze op een dusdanige manier moest gebeuren, dat er een afgerond geheel zou onstaan, onafhankelijk van de verdere nieuwbouwfazen. Dit wordt gezien als een stevige vingerwijzing. De AZL directie betreurt het met name, dat een nieuw 'onder wijscentrum', dat was vervat in de tweede faze, voorlopig uit blijft. „Thans is in vrijwel elk gebouw een collegezaal onderge bracht. We wilden deze zalen bundelen met de bibliotheek in een nieuw pand. Het geld hiervoor is door minister Pais nog niet gegeven. Wij vinden dat dit wel moet gebeuren. Met de faculteit en de universiteit zullen we met klem hierop aandringen. Over igens kan het AZL binnenkort nog rekenen op een gunstige be slissing van minister Pais ten aanzien van de door hem gecon stateerde noden van de afdelingen kindergeneeskunde en oog heelkunde alsmede de knellende huisvesting van psychiatrie-2. De bewindsman heeft laten weten deze onderdelen van het wensenpakket van het AZL nog niet in zijn beslissingen te heb ben betrokken. Muziek en samenzang op de kerst-inn van Augustinus. LEIDEN Een lang weekend, maar Took wel gezellig: het laatste stukje ze- Jventiger jaren weggeslikt, een uitval lende kerstboom en een zak opge- ipaard krentenbrood voor de meeu- Wat is nu eigenlijk het typische [van Kerstmis, niemand die het weet Itoch...? In het overdadig kalkoen eten, Hzit het allang niet meer en er is ook iweinig aan om je met zichtbaar wel- ■behagen te verstoppen achter met «kunstsneeuw geblindeerde vensters. jGeen Leidenaar die dat dan ook met Kerstmis deed. Hoewel de Sleutelstad niet direct een Dickensiaanse le- Tvendigheid uitstraalde, was het de af- igelopen dagen hier en daar toch wel [goed te merken, dat men juist mét el- 'laar vol goede bedoelingen het nieu- 2 jaar tegemoet wilde treden. Viigustinus 'ongerenvereniging Augustinus had iet rode feestkoord in het vijfde jaar an zijn kerst-in-geschiedenis conse quent naar het heden doorgetrokken. n open huis voor iedereen die maar ;omen wilde. Sommigen vergaten al teel snel. dat ze lichtelijk verveeld iet gastvrije bolwerk aan het Rapen burg 24 waren binnengestiefeld. Juist die twijfelaars bleken alras de grootste plakkers te zijn. Jong en oud zullen dat na 2 1/2 dag non-stop en bijna ':osteloos vermaak moeten beamen. jAugustinus was de enige vereniging in Leiden, die twee dagen lang een op de stad gericht programma had sa mengesteld. Verleden jaar was er ook nog het Breehuys met zijn kerst-in-ac- |tiviteiten waar iedereen aan mee kon doen, maar dit jaar stonden de Augus tijners er welhaast alleen voor. Zeker, sommige buurthuizen zorgden welis waar voor plaatsgebonden afleiding, het Jongeren Adviescentrum aan de Langegracht deed zijn duit gistermid dag ook zeer beslist in het zakje door de deur na vier uur voor gezelligheid- zoekers open te stellen. Maar, daar mee had je het dan ook wel in Leiden gehad. 1600 bezoekers Margriet Mutsaers en Bas van Andel, deeluitmakend van de zogenaamde kerngroep (zeg maar organisatie) rond het kerst-in-gebeuren van Augustinus waren dik tevreden met het uiteinde lijk resultaat. Margriet: „Zo'n 1600 be zoekers zijn er de afgelopen dagen toch wel geweest. Nou gaat het ons niet om cijfertjes of zo, maar het zegt natuurlijk wel wat. We zijn echt en thousiast over deze vijfde kerst-in bij Augustinus. Het begon al met kersta vond, waarvoor we een speciaal pro grammaatje in het kader van de een zame late uurtjes ineikaar hadden ge zet. We hadden eigenlijk op hooguit tien mensen gerekend. Echt diegenen die het thuis niet zo zagen zitten. Maar dat werden er s' avonds mooi 140, meest ouderen en ook wel veel buitenlandse werknemers. En alle maal de grootste lol. Zo van: „Jó, geef eens effe een schaakbord aan en heb ben jullie geen kaarten dan?" Dat stond allemaal wel niet op het pro gramma, maar dat was juist het leuke ervan: het spontaan improviseren." Augustinus met 40 man in de hulp dienst en daarbij nog eens 90 vrijwilli gers als parate eenheid heeft heel wat Vooral de jeugdigen lieten zich de poffertjes goed smaken. Leidenaars aangename dagen be zorgd. Heerlijke kost ook voor Anton Pieck om er een kerstkaart van te schilderen. Op alle afdelingen van het Rapenburgse pand was er wel wat te doen. Iedere zaal of kamer had een naam gekregen die aan het kerstfeest herinnerde. Zo kon men zich moeite loos in de „zevende hemel", het „ver re oosten" of de „herberg" begeven, zonder de kans te lopen over de grens te worden gezet of naar beneden te worden gegooid. Een scala van ver makelijkheden en aangenaamheden werd de gast aldaar geboden. Men kon klaverjassen, pottenbakken (in het Krejater), oriëntaalse thee drin ken, toneelkijken, van de poppenkast genieten, door oom Defilee met geest drift gebracht, volksdansen, gebak consumeren, films zien, schilderen, te kenen, cabaret bijwonen, voor vijf gulden een voortreffelijk kerst-menu smaken. Enfin: het beste soort totaal theater wat men zich maar wensen kan en wat men in geen radio- of t.v.- gids het volgende decennium aange kondigd zal zien. Ervaring Geen kind dat zich derhalve verveel de, geen bejaarde die de moed liet zakken en geen Augustijn die zich in deze drukke bijenkorf een non-valeur had durven noemen. Ook al zaten er wat studenten bij, die nodig weer eens wat uurtjes aan hun algebra of syntac tisch ontleden hadden moeten wijden. „Dan raak je maar eens een paar maanden achter met je studie", aldus een laconieke Margriet. „Je doet in die twee dagen meer ervaring op, dan dat je in een jaar uit tweehonderd boeken haalt." Bas van Andel: „O ja, en niet verge ten de bakkers en anderen te bedan ken voor wat men vrijwillig heeft af gestaan. Hele kersttaarten, kilo's koekjes, feestslingers en kerstbomen die allerlei scholen ons voor nop ga ven. Dat compliment geldt eigenlijk voor de hele bevolking, die hebben het feest zelf helemaal gemaakt. Wij hoefden alleen de motor maar aan te slingeren." Punkers kraken pand Leger des Heils LEIDEN Twaalf jongens uit Haarlem, Amsterdam, Velzen en Santpoort, uitge dost in het traditionele punk-tenue, zijn vannacht omstreeks 1 uur door de Leidse politie opgepakt na dat zij de deur van het pand van het Leger Des Heils aan de Hooigracht hadden ontzet om in het gebouw een tijde lijk onderkomen te creeëren. De jongens, in de leeftijd va riërend van 15 tot 19 jaar wil den daar de nacht doorbren gen omdat zij eerder die avond door de spoorwegrecherche bij station Leiden wegens balda digheden uit de trein werden verwijderd. De politie heefi hen opgepakt wegens lokaal vredebreuk en na verhoo naar Haarlem gebracht, waa de jongens de nacht bij vrien den door zouden kunnen bren gen. Inbraak in herenmodezaak LEIDEN Uit een herenmo dezaak aan de Haarlemmer straat werden op eerste kers tdag ongeveer 20 kort leren jack's en alle kostuums in de maten 48, 49, 50, 51 ont vreemd. Heilige Mis Op nieuwjaarsdag wordt er geen Heilig Mis voor de overledenen gehouden in de kerkhofkapelaan de Zijl poort. Deze H. mis wordt verplaatst naar dinsdag 8 ja nuari om 9.00 uur. Tamboerijn De kerstvakantie-aktiviteiten in de Tamboerijn aan de Va- leriusstraat 73 voor de kinderen van vijf tot en met twaalf jaar zijn voor woensdag 2 januari: Voorstelling van de 'De Poppenkeet' in het Vijfhovenhuis. Vertrek vanaf de Tam boerijn om 13.45 uur. De kosten bedragen 2 gulden. Don derdag 3 januari is er een Zweeds loopspel; aanvang 14.00 uur en de kosten bedragen 60 cent. Voor vrijdag 4 januari staat er een film op het programma. De film begint om 10.00 uur 's morgens en de toegangsprijs is 1,50 gulden. Troef Het vormingscentrum voor jonge Volwassenen 'Troef heeft nog enkele plaatsen open voor de cursussen Foto grafie/zeefdrukken en Yoga. De cursus fotografie vindt plaats op de maandagavond van 20.00- tot 23.00 uur. Zeven januari is de eerste avond van de cursus in het gebouw van Troef aan het Noordeinde 2a. De cur sus Yoga is op de woensdagavond en duurt van 20.30- tot 10.30 uur. De kosten voor de cursussen zijn respec tievelijk 45 gulden en 35 gulden per tien weken. Even eens biedt Troef de mogelijkheid van 'Open School' voor de groep die minimaal vijf jaar lagere school heeft doorlopen en maximaal twee jaar vervolg-onder- wijs. De vakken zijn niet verplicht op de Open School en er is keuze uit Nederlands, rekenen en Engels. Voor informatie over zowel de 'Open School' als de curssus- sen kan men bellen naar 'Troef' telefoonnummer 071- 130494. Leidse huisartsen De weekend- en vakantieregeling van de Leidse huisart sen is met ingang van het nieuwe jaar gewijzigd. De oor spronkelijke indeling van de artsen in vier wijken is als volgt gewijzigd: WIJK 1:Boerhavedistrict. Staionskwartier, Binnenstad Noord, Groenoord, Noorderkwartier, De Kooi, Merenwijk en Leiderdorp Noord (ten N.W. van Laan van Ouderzorg en Vossiuslaan). Wijk 2: Vreewijk, Binnenstad Zuid, Tuinstad wijk, Pro fes soren wijk, Burgemeesterwijk, Rijndijkbuurt, De Waard, Meerburg en Leiderdorp Zuid (ten Z.O. van Laan van Ou derzorg en Vossiuslaan). Wijk 3: Morsdistrict, Zuid West, Haagwegkwartier en Cro- nestein. De overige artsen Groeneveld, Van Leeuwen, Meyer, Reinders, Tan, Van Tol en Verhage hebben een afzonder lijke regeling. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 1980 in werking. LEIDEN Het actiecomité 'huisvesting voor scholieren en werkloze schoolverlaters' heeft een aantal stellingen opgesteld, die naar hun me ning dringend moeten wor den gerealiseerd. Om een en ander onder de aandacht te brengen, hebben de leden van het comité besloten 1979 door middel van een actie dag af te sluiten. De mani festatie, die morgen in het Breehuys wordt gehouden, begint om om één uur. De stellingen worden behan deld, vertegenwoordigers van politieke partijen zijn uitgenodigd en er wordt een film over de problematiek gedraaid. „MBO'ers en middelbare scho lieren hebben, hoe dringend de situatie ook is, geen enkele kans op een kamer. Ze vallen overal buiten, hun studietoela ge is gewoon te laag" aldus re presentanten van het actieco mité. Een eerste verandering, die hoognodig doorgevoerd moet worden is volgens het co mité, dat de leeftijdsgrens bij inschrijving verlaagd moet worden. Momenteel hebben degenen die jonger dan acht tien jaar zijn geen kans. De prijzen op de particuliere markt liggen veel te hoog voor hun krappe budget. Leeftijd is volgens het actiecomité geen criterium, maar er moet meer van urgentie uitgegaan wor den. Bovendien achten de ac tievoerders het noodzakelijk, dat er meer en beter betaalba re woningen gebouwd (of ver huurd) worden en het aantal één- en tweepersoons huishou dens wordt uitgebreid. Voorts moet de huurprijs aan het in komen van de jongeren wor den aangepast. Tevens ver dient het aanbeveling, dat de projecten voor begeleidend ka merwonen uitgebreid worden. „Jongeren, die bijvoorbeeld van huis zijn weggelopen, moeten begeleid worden. Ze moeten leren, hoe ze hun mi nimum uitkering moeten be steden", aldus het comité. Ten slotte stellen de actievoerders, dat er een daklozencentrum onder gemeentelijk beheer moet komen en dat het kraken van huizen een democratisch middel en een uiting van huis vestingsnood is. ADVERTENTIE Het goedkoopste adres door eigen China import. Verkoop vanaf vanavond 6 uur. LEIDEN - HAARLEMMERSTRAAT 232 - - -w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3