Noordwijksepolitie oppas voor lastig kerstkind Kerstverkeer eist 12 doden Kerst rede Koningin Juliana rand eist iven van euter ARP-voozitter: veel tijd nodig om schade in CDA te herstellen Nieuw examen pleziervaart Over boord gezette Ghanees zou nog leven Wiegel waarschuwt Rotterdam opnieuw tegen korter werken bij het GEB NNENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1979 PAGINA 13 l-minister Ir. Stikker verleden op Eerste Kerstdag 82-jarige leeftijd in woonplaats Wasse- ar overleden oud-mi er van Buitenlandse ;en, oud-voorzitter de VVD en oud-se- [etaris-generaal van de AVO mr. D. U. Stikker i via het bedrijfsleven [ort na de Tweede We- Jldoorlog in de politiek pkomen. Hij was minis- r van Buitenlandse Za- in het kabinet •ees-Van Schaik (1948- 151), toen hij na een lotie van wantrouwen an zijn partijgenoot- actievoorzitter mr. J. Oud tegen het door et kabinet gevoerde ieuw Guinea-beleid af- ad. De overige leden an het kabinet trokken aaruit evenmo de con- iquentie *n Vn hun ortefeuille <«r beschik ing. De door zijn eigen artij veroorzaakte cri- is nam Stikker zo hoog p, dat de verhouding iet Oud en met de VVD inge tijd vertroebeld ebleven is. Desondanks am hij in het volgend abinet-Drees opnieuw post van Buitenland- Zaken op zich. In 1952 rerd hij ambassadeur in .onden en in 1958 ver- ok hij naar Brussel als ermanent vertegen- roordiger van Neder- ind bij de NAVO. Van eze organisatie werd lij in 1961 tot zijn pen- ionering in 1967 secreta- is-generaal. In Italië, waar hij na zijn pensio- lering enige jaren ver leef schreef hij zijn me- toires. Na zijn terug- eer in Nederland ver- jenden Stikker en de VD zich weer met el- aar. Hij werd toen be- oemd tot erelid van eze partij. Iet stoffelijk overschot al morgen in strikt he loten familiekring wor- en gecremeerd in het rematorium Ockenburg i Den Haag. Daaraan oorafgaande wordt in e Kievitskerk te Wasse- aar een gedachtenis- ienst gehouden. N HAAG (ANP) Bij brand in een vakantie- igalow in het recreatie- k De Groene Zoom in het ese Weststellingwerf, is andagochtend de ander- f jaar oude Marianne dam uit Leeuwarden om leven gekomen. brand ontstond toen het jarig zusje van het slach- irtje met vuur speelde. Dit sje slaagde er evenals de ;rs in, aan de vlammen te tomen. een schuur in Driebergen woensdagochtend 120 tot schapen levend verbrand, vuur werd ontdekt door ligenaar die op zijn nabijge- n boerderij verbleef. De aak is onduidelijk, felle uitslaande brand in glanderveen legde maan- avond een productiehal de metaalwarenfabriek ima in de as. Ook een deel het -machinepark ging oren. De oorzaak is onbe- d. De schade wordt geschat twee miljoen gulden. In ich in Friesland werd indagavond een kerk door ld verwoest. In Hoogeveen maandagnacht een school het vuur ten prooi. Jtaalweigeraars hongerstaking S BOSCH )ANP) De vijf Bnaamde totaalweigeraars, in van de anti-militaristi- groep „Onkruit", die is in verschillende Huizen Bewaring zijn geïnter- rd, zijn op Eerste Kerstdag hongerstaking gegaan. Zij en deze aktie tot 2 januari louden. „ZEEHONDENMOEDER": 'Het is toch zo'n lief diertje' (Van een onzer verslaggevers) NOORDWIJK Aan de vooravond van kerst kreeg de Noordwijkse politie heel wat te stellen met een zeehonde baby, die op het strand was aangespoeld. ,,'t Kerstkind" verkeerde in z'n allerslechtste humeur. Knarsetandend wip te het door het washok, kwaa daardig bijtend naar iedereen, die in de buurt kwam. „En 't is toch zo'n lieverdje", zei onze vaderlandse zeehondenmoeder Nelie van 't Hart uit Pieters- buren later door de telefoon, toen het nog maar drie weken oude zeehondje daar na veel vijven en zessen was aangeko men. Zo is het meestal met moeders. Van hun lastige jon gens houden ze het meest. Aan het politiebureau was het zeehondejong, hoe lief hij er ook uitzag een weerbarstig mi rakel. „Hij kon model staan voor „wederspannigheid", ver telde adjudant Huijbers, die met zijn collega Siebers en nog een paar politiemannen als op pas hadden gefungeerd. En het is bepaald niet best als ie mands gedrag door zulke rot ten in het politievak in ver band wordt gebracht met een der meest befaamde artikelen van het strafwetboek. Zelfs een badkuip vol water ver mocht de zeehondetelg niet in een betere stemming te bren gen. „Veel mensen denken, dat zo'n zeehondje zich in het water het meest happy voelt", zegt Siebers, „maar achteraf hoorden we van mevrouw Van 't Hart, dat je jonge zee hondjes het beste droog kan houden. Zij weet zo ontzaglijk veel van zeehonden af en we hebben een leuk gesprek met haar gehad, dat op de band. is opgenomen", aldus de Noord wijkse politieman. Het. prille zeehondje heeft het leven te danken aan de atten tie van vier leden van de Noordwijkse Zeevisclub. Toen Van Went, Schipper, Broekhof en Van Eeden op het strand bezig waren met hun sportieve hobby, ontdekten zij het dier tje op de duinhelling ter hoog te van paal 78. Reeds bij de eerste ontmoeting gedroeg het nog slechts zestien kilo wegen de jong zich bar recalcitrant en de vier potige vissers hadden op weg naar het politiebureau de grootste moeite om hem in bedwang te houden. Aangespoelde zeehondjes moe ten naar Pietersburen wist men daar. „Dit is een regeling van het ministerie van CRM", deelt Siebers mede. „Wat je met dergelijke dieren moet doen, is eigenlijk veel te wei nig bekend en daarom zou er een foldertje gemaakt moeten worden, waar dat allemaal in staat", vindt de Noordwijkse. Een suggestie die door Nelie van 'tHart prompt bleek te zijn overgenomen. Het contact met deze dierenvriendin uit het Waddendorp bleek bijzon der plezierig te zijn geweest. De band, die we konden af luisteren, leverde daarvoor het bewijs. Het zeehondejong is nog maar een week of drie oud en nog bezig te verharen. Vandaar dat de vacht nog gedeeltelijk wit Nelie 't Hart: 't Is toch zo'n lieverdje" is. De zeehondebaby is afkom stig van de Faroër-eilanden, weet mevrouw Van 't Hart te vertellen. „Dat is te zien aan een bepaalde vlek op de vacht. Voor ons gebied is die vlek oranje, maar voor de Faroër- eilanden rood. Waarschijnlijk is het diertje bij een der stor men van de laatste weken van de rotsen afgeslagen. Het kan namelijk zelf nog niet eten en wacht daar op z'n moeder tot ze hem komt zogen. Dat wach ten op de rotsen is het instinct van het dier en vandaar dat de Noordwijkse zeevissers het hoog tegen de duinhelling vonden. Het „kerstkindje" van de politie uit de badplaats is een mannetje van circa zestien kilo. Normaal is het gewicht aanmerkelijk hoger en daaruit blijkt wel, dat het zeehondje een lange tocht zonder voedsel achter de rug heeft. Als het niet was gevonden, zou het ze ker doodgegaan zijn, want het is niet in staat voor zichzelf te zorgen. Behalve met de politie, heeft Nelie van 'tHart ook uitste kende relaties met de mannen van de luchtvaart. Anders kreeg je zo'n zeehondekind nooit veilig in het afgelegen Pietersburen. „Nelie staat voor niks", zegt adjudant Huijbers. Eerst zou er een vliegtuig ko men uit Lelystad. Brigadier Masclé en hij zouden meegaan om het transport naar Pieters buren te begeleiden. Het toe stel kreeg echter ijsafzetting op de vleugels en daarom ging de trip niet door. Men vond toen een piloot van een lijn- toestel van de Nederlandse Luchtvaartmaatschappij be reid het zeehondje van Schip hol mee te nemen naar Eelde. De Noordwijkse politie zorgde voor het transport naar de luchthaven. Met de politiejeep en het beestje in het bad. Te Eelde stond een ontvangstco mité uit Pietersburen klaar en dit zorgde voor de overbren ging naar het uiterste noorden. De baby krijgt gemalen vis en wordt met een sonde gevoed. Voorlopig blijft hij in de kast en straks, in het vooijaar wordt het jong bij andere zee hondenfamilies in de Noord zee gebracht, laat Nelie van 't Hart weten. Zij verwacht dat na de stormperiode nog wel meer jonge zeehondjes op het strand zullen aankomen. „We krijgen van Pietersburen een speciale mand", vertelt de Noordwijkse politieadjudant nog. Voor het geval dat de luchtbrug tussen de badplaats en het zeehondencentrum weer geopend moet worden. Katholieke Leergangen willen experiment met Algemeen Hogere Opleiding TILBURG De katholieke leergangen in Tilburg hebben minister Pais van onderwijs en wetenschappen een experi menteerplan aangeboden voor zg. Algemeen Hogere Oplei dingen (AHO). Met deze AHO kan volgens de leergangen beter tegemoet worden gekomen aan de sterk uiteenlopende behoeften en capaciteiten van de student. In het programma zijn vakken opgenomen als communicatieve vaardigheden (in Nederlands en Engels), documentatietechniek, filosofie, christelijke levensoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Alle vakken komen in het eerste jaar aan de orde en worden daarna in het tweede en derde studiejaar uitgebouwd en inge vuld op basis van de persoonlijke belangstelling van de studen ten. De AHO wil studenten op die manier vooral opleiden voor functies in het midden- en hoger kader met een leidinggevend karakter. Voor dit soort functies is nu geen goede opleiding voor handen. Hans de Boer HILVERSUM ARP-voorzitter en CDA-kamerlid Hans de Boer is zeer bezorgd over de verschillen van inzicht zoals die binnen het CDA aan het licht zijn gekomen in de discus sie over de modernisering van kernwapens. Volgens de boer zijn die verschillen erger dan de verschillen die optraden tijdens de discussie over de grondslagen van het CDA. De Boer denkt dat er veel gesprekken nodig zijn om de aange richte schade weer te herstellen, zo zei hij in een radioprogram ma van de AVRO. Als tijdens die gesprekken mocht blijken dat de drie partijen meer tijd en ruimte nodig hebben om tot elkaar te komen, dan voelt de AR-voorzitter niets voor uitstel van de fusie met enkele maanden, maar moeten KVP, CHU en ARP maar in een federatie blijven voortbestaan. DEN HAAG (ANP) In het „kerst- Bij een frontale botsing tussen twee vielen waren er twee bejaard; de derde bleek vrijwel zuurstofloos. De heer verkeer" zijn tussen zondagmorgen personenautos op de Botlekbrug in de was een peuter van anderhalf. Bouth raakte buiten bewustzijn en en hedenmorgen in totaal minstens gemeente Rotterdam, raakten zondag- Een dodelijk bedrijfsongeval deed zich maakte een dodelijke val. Twee man- 12 doden gevallen. Er kwamen vier nacht vijf inzittenden gewond terwijl op eerste kerstdag in de Rotterdamse nen die het slachtoffer nog probeerden voetgangers om het leven, één fiet- er drie om het leven kwamen. Eén in- Wilhgelminahaven voor, toen de 55-ja- te redden raakten eveneens bewuste- ser en zeven personen die in een auto zittende bleef ongedeerd. Van de voet- rige H. Bouth een tank van het vracht- loos. Zij werden uiteindelijk door de reden. gangers die aan het verkeer ten offer schip Hurst inspecteerde. De tank brandweer gered. Echte boter op tafel, hoor dames! Of je 't nou voor het lekker doet, voor de natuurlijke vitaminen of gewoon voor de gezelligheid. Niet te versmaden. DEN HAAG (ANP) Voorafgaande aan het verplicht vaarbewijs voor pleziervaart, dat de volgend jaar een theoretisch examen, waarmee overheid met ingang van 1 januari 1981 wil in- theoretische certificaten voor de pleziervaarten voeren, organiseren de ANWB en het Konink- 1 (op meren, kanalen en rivieren) en 2 (binnen- lijk Nederlandse Watersport Verbond (KNWV) wateren) kunnen worden behaald. ROTTERDAM (ANP) De 21-jarige Ghanese ver stekeling, die volgens ver klaringen van beman ningsleden eind oktober voor de kust van Nigeria op last van de kapitein van het Nederlands schip Emmely overboord was ge zet, is niet verdronken. Hij moet volgens de kapitein nog in leven zijn. Toen het schip vorige week in de Nigeriaanse haven Port Harcourt lag, meldde zich vol gens de kapitein een man bij hem, die verklaarde de over boord gezette verstekeling te zijn. Dit zou niet voor de kust maar op de Nigeriaanse Bon- ney rivier vlakbij de haven zijn gebeurd. De man zou dit hebben verteld aan de stuur man, die later in Rotterdam rapporteerde dat de versteke ling in zee overboord was ge- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) houdt vast aan zijn plan stappen te ondernemen tegen B W van Rotterdam, als dezen geen einde maken aan de ar beidstijdverkorting bij het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB). Zijns inziens is dit geen aantasting van de zelfstan dige positie van de gemeente, omdat de bevoegdheid in een dergelijke zaak in te grijpen „rechtstreeks voortvloeit uit artikel 126 van de Ambtenarenwet 1929," zo antwoordt de minister op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerle den Moor en Van den Anker (beiden PvdA). Het bezwaar van Wiegel richt zich niet tegen de vijf-ploegen dienst bij het GEB, maar tegen de „verkorting van de arbeids duur in verhouding tot de hoogte van de uitgekeerde salarisbe dragen". De bewindsman wijst erop dat het personeel in kwestie nu in beginsel 83,6 uur per week werkt en daarvoor 52,70 aan salaris heeft ingeleverd. „Dit bedrag staat in geen verhouding tot de gemiddeld 400 die het personeel bij een evenredige ver laging zou hebben moeten inleveren". Wiegel zegt in principe open te staan voor elke eigen bijdrage van ambtenaren voor ar beidstijdverkorting, mits die past in het totale arbeidsvoorwaar denbeleid voor het overheidspersoneel. Er wordt zo veel gezegd zo veel aan goede en opbou wende dingen, zo veel aan negatieve dingen, men boort zo veel tegengestelde meningen en kritiek, dat ik zelf zip heb te zwijgen. Onenigheid is ook te vinden, hoe Kerstmis beleefd en gevierd moet worden. Zal ik nu toch spreken met Kerstmis? In wezen gaat het immers om doen - om boe Je bent, om je levenshouding, 't Kerstfeest is 'Licht uit Licht'; als het ontdaan is van alle versiering, hoe mooi en vro lijk en knus ook, waarmee wij het wezenlijke er van toch wel hebben toegedekt, ik denk omdat het Licht ons te sterk is. Al met al hebben we het Kerstfeest, met wat er om heen is, tot iets onduidelijks gemaakt, hebben we het verdoezeld. Onder die versierselen valt een kerstrede eigenlijk even zeer. Wat betreft al die tegengestelde opvattingen, - en ik denk aan geen enkele in het bijzonder, maar alleen aan onenigheid in het algemeen -, blijf ik zeggen, zoals ook in een vorige kerstrede: Iedereen ziet een stuk van de waarheid oplichten, nie mand ziet de hele - wij mensen zouden die niet eens aan kunnen, maar wel kunnen wij ons eigen stuk zui ver trachten te weerkaatsen, 't Gaat er maar om, datje je persoonlijke waarheid ook waar weet te maken, door daden, door je manier van zijn. Ik bedoel dat ieder mens kan trachten zich te richten op wat hem het meest heilig is. Nemen we een momentopname bij het ingaan van het nieuwe jaar en van de jaren tachtig, - als U wilt eigen lijk een willekeurig moment, maar laten wij het nu eens doen - dan is het toch misschien een goede gele genheid, om ons af te vragen, zowel als mensen van één samenleving, als ieder voor zich: Waar staan wij? Waar ben ik? Hoe ver? Waar gaat het heen? Wat is er goed? Waarin falen wij? En ik zelf? Ons falen dekken wij zo graag toe. We hebben onze on zekerheden, onze angsten. Wij zijn bang om door de mand te vallen. Wie heeft er niet een masker om deze dingen te verbergen, om een andere indruk, een mooie re, een flinkere, een verstandiger, een overtuigder, hoe dan ook een gunstiger indruk - van zichzelf te maken, dan de echte? Wie is er niet bang, dat de vermomming af valt en z'n povere naaktheid blijkt? Confrontatie met waar-maken stelt bovendien velen voor nog een andere moeilijke keuze. Bij het kiezen van je koers, blijkt soms de grote moeilijkheid, dat je moet kiezen tussen twee kwaden. Want de maatschap pij is het resultaat van menselijk doen en laten - ver keert daardoor in een groezelige schemer tussen goed en kwaad. Zoveel is er onrein, onwaarachtig, vervuild, - vies. Maar je leeft er nu eenmaal in. Aan zoveel van wat je doet kleeft wel iets onreins. Je wilt er bovenuit. Je om geving schoon maken, ook hier je milieu reinigen. Je zou zo graag echte leefbaarheid mogelijk maken, je zou willen dat niemand meer vuile handen beeft of gif tige lucht inademt Er is zoveel dat zuiver en helder moet worden ge maakt. Wat is er niet een behoefte, klaarheid te bren gen, licht te ontsteken. Ook zijn er daarbij nog in ieder leven donkere tunnels waar je doorheen moet - en het licht aan de andere kant kan dan soms alleen maar worden bevroed. Een regel uit een bekend kerstlied zegt: 't Licht is verschenen aan Adam's Geslacht". Dan denk ik aan God's vraag: Adam waar ben je? en aan de vraag: - Waar heb je je broer en je zuster gelaten? Zijn wij in ons hart soms vergeten, dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor hoe onze wereld er aan toe is - ieder voor zijn deel. Want wij allen maken de dienst uit, niet "ze" je bent een deel van die "ze" - wij zijn allemaal, al is het dan voor een vier miljardste deel, waarlijk medeverant woordelijk. Onze wereld is gemaakt door mensen zoals wij - zoals U en ik en iedereen -door onze wijsheid en onze dom heid, door onze betere en onze minder goede gedragin gen. In de wereld komt het er op aan: hoe je bent en wat je uitstraalt Het is een grootse roeping mens te zijn en bet waarste en het beste in ons vrij te maken voor een actieve uit straling. Ik wil eindigen met de weergave van het kerstgebeu ren in de vorm van de woorden van een onbekende: In de nacht der duisternissen verwachten wij het lich ten. In de nacht der duisternissen verwachten wij wat niet van deze aarde is. In de nacht der duisternissen verwachten wij wat onze liefde overtreft In de nacht der duisternissen verwachten wij erbar ming. In de nacht der duisternissen verwachten wij een Va der, om ons te redden van het boze, dat de mens in zichzelve mededraagt. In de nacht der duisternissen verwachten wij een God. Enige tijd regen Depressies afkomstig uit het zeegebied nabij de Azoren trekken via de Britse Eilanden naar de Noordzee, ze brengen ons morgen veel bewolking en enige tijd regen. Ze voeren ook iets zachtere lucht aan, zo dat de temperaturen iets hoger zullen worden. Echt koud is het trouwens nergens in Euro- Vrijwel overal lagen de tem peraturen in de nacht van gis teren en vandaag rond het vriespunt. Alleen in zuid Frankrijk en zuid Duitsland en in het noorden van Scandi navië vroor het ongeveer 5 graden. Boven de Britse Eilan den bleef het overal boven •nul. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 60 pro cent. Kans/op een geheel droog et maal: 30 procent. Weersgesteldheid van gisteren Vlissingen Z.-Limburg Aberdeen Barcelona Bordeaux Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenturt Kopenhagen Locarno Vooruitzichten voor zaterdag: Af en toe regen, hogere tem peraturen. Weersvooruitzichten in cijfers voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 4. Min. temp.: omstreeks 4 gra den. Max. temp.: omstreeks 7 gra den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13