Bedrijfsleven ontevreden over resultaten in 1979 Mini-trip naar Londen ;nquete kamers van koophandel wijst uit 3vereenstemming tussen Kok Groep en Hopman Groep -ECONOMIE LEIDSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1979 PAGINA 11 Compromis over belasting extra oliewinsten in F5 WASHINGTON - Een gemengde commis sie van leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en van de Senaat heeft onverwacht snel overeenstemming bereikt over het invoeren van een belas ting op extra winsten van oliemaatschap pijen die de staatskas in de komende tien jaat 228 miljard dollar zal opleveren. Het heffen van zo'n belasting is een belangrijk onderdeel van president Carters energie- politiek. De belasting zal worden geheven op de extra winst van naar schatting een biljoen dollar die de oliemaatschappijen de komende tien jaar zullen maken als gevolg van de geleide lijke afschaffing van de prijsbeheersing voor in VS gewonnen olie. Het Huis en de Senaat hadden elk een gewijzigde versie van het door president Carter ingediende wetsvoor stel aangenomen. Het Huis keurde in juni een versie goed die 277 miljard dollar zou opleve ren, terwijl de Senaat zich afgelopen maan dag tevreden stelde met een belasting die 178 miljard dollar zou opbrengen. Goudprijs naar nieuw record De prijs van goud is gisteren in New York voor het eerst in de geschiedenis boven de vijfhon derd dollar per ounce gekomen. Na een rommelige handelsdag werd uiteindelijk een prijs bereikt van 501 dollar. Fokker in studie zend-satelliet AMSTERDAM - Fokker levert een grote bijdrage aan de studiefase van de "Large Satellite" (L-Sat), een gestandaardiseerd ruimteplatform, waarop apperatuur voor verschillende telecommunicatie-toepassin- gen kan worden gemonteerd. Hierbij wordt o.m. gedacht aan rechtstreekse ra dio- en tv-uitzendingen, video- conferen ties en computerverbindingen over grote afstanden, aldus Fokker. Het Nederlandse aandeel in de studie van dit satelliet programma is ca. 24 pet. Verder ne men aan dit programma van het Europese ruimtevaartbureau ESA deel Groot-Brittan- nie, Italië, Zwitserland, Denemarken, Belgie en Spanje. De studiefase duurt tot april. Hoofdaannemer is British Aerospace, terwijl Fokker de grootste Nederlandse deelnemer is. Fokker houdt zich bezig met het ontwerp van het systeem voor de temperatuurbeheer- sing binnen het platform en de telecommuni- catie-apparatuur, verder is het bedrijf belast met studies rond de mechanische aspecten van de samenbouw van het platform en de nuttige landingen de daardp volgende test- werkzaamheden. Europese wijnpias kost belastingf820 miljoen BRUSSEL - Het Europese beleid om de „wijnpias" te verkleinen heeft de laat ste acht jaar de belastingbetalers bin nen de EEG 820 miljoen gulden gekost, zo heeft de Europese Commissie laten weten. Van de totale produktie van 116 miljard liter is 3,9 miljard liter gedistil leerd. Er werd 4,4 miljard liter wijn in gevoerd. In 1977 en 1978 was bijna zestig procent van de importwijn afkomstig uit Griekenland, Portugal en Spanje. Tot 1985 wil de Europese Commissie nog 700 miljoen dollar uittrekken om produktie en verbruik van wijn binnen de EEG op elkaar af te stemmen. Hiertoe is een programma opgesteld dat voornamelijk is gebaseerd op kwaliteitsverbetering. v< 722 EN HAAG Om- jetten en winsten at t an het Nederlandse ^bedrijfsleven heb- >en zich in 1979 min- ihei [er gunstig ontwik- beid dan in 1978. De li 'erbetering in de be- T or deling van de 'éndlendementspositie, lie zich sedert 1975 tad voorgedaan en tevi lie ook nog in 1978 iel waar te nemen, pu s dit jaar tot staan Afkomen. Dit is de litkomst van de aarlijkse enquête an de Vereniging an Kamers van ioophandel en fa- rieken in Neder- and, die vandaag ekend is gemaakt. i'jJ'n totaal hebben on geveer 52.500 onder- emingen aan de en- lclJuète meegewerkt, n ifcij deze bedrijven ™aJirerken ruim 1,4 jiiljoen mensen, dat een-derde van de j"J>tale afhankelijke leroepsbevolking. bn e omzetontwikkeling van het ederlandse bedrijfsleven is jn ijkens de enquête minder eni instig geweest dan in 1978. ^3 on in 1978 nog gesproken jn orden van een licht herstel k tn de omzetten, als voortzet- ïg van de opgaande lijn se- ;rt 1976, in 1979 is daarin pandering gekomen. Bij 23 gëo ocent van de bedrijven lie- lë in de geldomzetten terug. In jfo 78 was dit twintig procent. ne j slechts 26 procent van de eine bedrijven .en 38 procent n u in de grote bedrijven was mJ rake van een reële stijging e in de geldomzet tegen res- a, ctievelijk 33 procent en értig procent in 1978. Onder ,j n reële omzetgroei verstaan Kamers van Koophandel n toeneming van de omzet dan zes procent (het lige Bri gemiddelde inflatiepercenta ge). Het aantal bedrijven met een absolute omzetdaling, zo te kent de vereniging aan, nam toe, terwijl het deel van de on dernemingen met een reële omzetgroei geringer werd. Dat bij de grote bedrijven de omze tontwikkeling relatief iets minder ongunstig is verlopen, is voor een groot deel toe te schrijven aan de verbetering van de exportontwikkeling. De winstsituatie vertoonde ten opzichte van 1978 een lichte teruggang, die bij de kleine be drijven iets groter was dan bij de grote bedrijven. Van de kleine bedrijven beoordeelt 52 procent de winstontwikkeling over 1979 ongunstig. In 1978 beoordeelde 50 procent de winstontwikkeling ongunstig. Bij de grote bedrijven heeft zo wel in 1978 als in 1979 57 pro cent de omzetontwikkeling als ongunstig beoordeeld. Ge vraagd naar de belangrijkste ongunstige invloed op de win stontwikkeling wees 38 pro- Cent van de kleine en 39 pro cent van de grote bedrijven op de minder gunstige omzetont wikkeling. Als tweede belang rijke oorzaak werd de verklei ning van de winstmarges ge noemd. Andere invloeden zoals de loonkostenontwikke ling en de ontwikkeling van de overige kosten kwamen minder vaak als negatieve fac tor naar voren. De verbetering in de beoorde ling van de rendementspositie, die sinds 1975 is waar te ne men, is in 1979 tot staan ge bracht, wat blijkt uit het aan tal bedrijven, dat een voldoen de rendement noemt. Van de grote bedrijven had in 1979 47 procent een voldoende rende ment en dit was evenveel als in 1978. In 1978 was er nog een stijging ten opzichte van 1977 (44 procent). In 1976 noemde 42 procent en in 1975 38 pro cent van de grote bedrijven het rendement voldoende. Bij de kleinë bedrijven noemde dit jaar 58 procent de rende mentspositie voldoende tegen 59 procent in 1978, 55 procent in 1977, 53 procent in 1976 en 49 procent in 1975. De achteruitgang in de beoor deling van de rendementsposi tie bij de kleine bedrijven houdt verband met de teleur stellende ontwikkeling in de detailhandel. Per sector gezien blijkt dat de kleine industriële Met name de omzet In de detailhandel liep terug bedrijven en de kleine bedrij ven in de dienstverlening rela tief gunstiger gestemd zijn over hun rertdementssituatie dan de kleine groothandelsbe drijven en de kleine detailhan delsbedrijven. Voor wat be treft de grote bedrijven ligt de situatie anders: de industriële bedrijven komen daarbij rela tief ongunstiger naar voren dan de overige sectoren. De investeringsontwikkeling bij de bedrijven, die aan de en quête hebben deelgenomen, geeft blijk van een lichte op gaande lijn in 1979. Het aantal bedrijven met een reële groei van de investeringssom over trof het aantal, waarbij de in vesteringen terugliepen. Ten opzichte van 1978 is een kleine accentverschuiving in de rich ting van uitbreidingsinveste ringen opgetreden. Het merendeel van de onder vraagde bedrijven verwacht voor 1980 een stabilisering van de winst ten opzichte van 1979: 64 procent van de kleine en 58 procent van de grote be drijven voorziet een gelijkblij vende winst. Een lichtpuntje misschien, aldus de Kamers van Koophandel, dat de grote bedrijven met positieve winst vooruitzichten hoger in aantal zijn dan de grote bedrijven met negatieve verwachtingen. Als men echter bedenkt, dat zoals bij vorige onderzoeken is gebleken de feitelijke ontwik kelingen bij de grote bedrijven in een bepaald jaar altijd be hoorlijk bij de prognoses voor dat jaar zijn achtergebleven, dan mag op grond daarvan geen gunstig perspectief wor den geschetst, aldus de Ka mers van Koophandel in hun analyse van de enquête. Het verwachtingsbeeld van de kleine ondernemingen mede in de beschouwingen betrek kend, die in meerdere mate ongunstige verwachtingen hebben, moet dan ook eerder pessimistisch dan optimistisch tegen de ontwikkeling van 1980 worden aangekeken, me nen de Kamers van Koophan del. Wat betreft de personeelsbe zetting blijkt uit de enquête een stijging van het aantal werkzame personen in het be drijfsleven, een toename die zich vooral voordeed bij de kleine bedrijven, in het bijzon der in de bouw en in de me taal. Bij de grote bedrijven was het positieve saldo aanmerke lijk kleiner. Tegenover een stijging van het aantal werkza me personen in de handels- en dienstensector stond een zoda nige daling in de industrie, dat per saldo slechts een gering positief verschil overbleef. Verder is gebleken, dat het aantal buitenlandse werkne mers in 1979 is toegenomen. In 1979 is het voorts voor het bedrijfsleven niet eenvoudiger geworden om in de vacatures te voorzien. Ruim een kwart van de grote ondernemingen bleek met een personeelste kort te kampen. Bij de kleine bedrijven doet zich dit pro bleem in mindere mate voor: veertien procent heeft hier een te geringe personeelsbe zetting. Het tekort doet zich het meest opvallend voor in de industrie: 42 procent (in 1978 nog 31 procent) van de grote industriële bedrijven had te weinig personeel. Bij de kleine bedrijven was dit bij 27 pro cent (gelijk aan 1978) het ge val. De grootste personeelste korten doen zich voor in de metaalbranches en de bouw nijverheid. Het personeelsge brek bestaat met name op de uitvoerende afdelingen bij de bedrijven (produktie, verkoop, inkoop, technisch personeel). De grootste vraag van de be drijven gaat uit naar personeel met een vooral lagere beroep sopleiding. Vooral in de indu strie is die behoefte groot, ter wijl daarentegen voor perso neel met algemeen vormende opleidingen veel minder inte resse is. Deze categorie wordt betrekkelijk veel meer ge vraagd in de groothandels- en dienstensector. De Kamers van Koophandel geven ook een overzicht van de ontwikkelingen in 1979 per bedrijfstak: de bij de enquête betrokken agrarische bedrij ven (vooral tuinbouw en visse rij) hebben evenals in 1978 een verre van rooskleurig jaar ge had, waardoor de achterstand in de rendementspositie is blij ven bestaan. De voedings- en genotmidde lenindustrie en vooral de grote bedrijven daarin hebben een iets betere exportontwikkeling doorgemaakt. Deze was echter onvoldoende om het beeld van de winstontwikkeling ten op zichte van 1978 in gunstige zin te kunnen beïnvloeden. Bij de textiel- en confectie-in- dustrie is de ontwikkeling bij die van de totale industrie in 1979 opnieuw achtergebleven, dit ondanks een groei van de export. De rendementspositie is naar verhouding ongunstig gebleven. De schoeisel- en lederindustrie maakt iets betere tijden door. Bij deze tak van de industrie is in 1979 de rendementssituatie verbeterd. De omzet- en win stontwikkeling in de bouw heeft in 1979 een wending in ongunstige zin te zien gegeven. Deze was echter niet van zo danige omvang, dat dit tot een minder gunstig rendement sbeeld leidde. De grafische bedrijven en uit geverijen wisten ook in 1979 hun relatief gunstige positie ten opzichte van andere be drijfstakken te behouden, zij het dat aanzienlijk minder grote bedrijven een reële om zetgroei konden noteren dan in 1978. Zowel wat omzet- als win stontwikkeling betreft ver toonden de grote bedrijven in de chemie een relatief gunsti ger beeld dan de totale indu strie. Vooral de export was hierop van positieve invloed. De ontwikkeling bij de kleine bedrijven verliep echter on gunstiger. Ondanks de rende mentsverbetering ten opzichte van 1978 bleef de achterstand ten opzichte van het gemiddel de beeld in de industrie be staan. In de metaalindustrie hebben de omzetontwikkeling en de winstontwikkeling zich bij de grote bedrijven ten op zichte van 1978 weer iets her steld. De opleving leverde ech ter geen rendementsverbete ring op. De meubelindustrie heeft een teleurstellend jaar achter de rug: de rendementspositie is verslechterd ten opzichte van de andere industrietakken. De ondernemingen in de papier en kartonindustrie bleven hun relatief ongunstige rendement spositie behouden ondanks een duidelijk opgaande lijn in de omzetontwikkeling. In de de tailhandel was de omzet- en winstontwikkeling alleen maar teleurstellend. Vooral de grote bedrijven vielen daarbij in ongunstige zin op. Hierdoor werd de aanzet tot een rende mentsverbetering, die in 1978 optrad, weer tot stand ge bracht. Voor het bankwezen was 1979 een minder gunstig jaar dan 1978. a"lETERMEER De Kok oep Nederland BV in Rot- irj dam, onderdeel van de iesch-Groningsche Hypo- iekbank, is met de Hop kin Groep BV in Zoeter- j oiper overeengekomen dat ën i het overgrote deel van de e nl iningbeheer-activiteiten m(n Hopman Verhuur BV erneemt, en wel per 1 ja- ari. IJ» overdracht heeft betrek- 5ig op ruim 11.000 woningen. l>k Beheer zal het kantoor Hopman in Oegstgeest ïrnemen, terwijl er nieuwe itigingen van Kok komen in termeer en Middelburg. 40 van de ca. 50 mede kers vac Hopman, die zich het woningbeheer bezig en, zullen bij de Kok p in dienst treden. De ïrige krijgen elders emplooi. .NHEMSCHE SCHEEPS- |UW De Arnhemsche leepsbouw Maatschappij heeft het op 31 juli geein- !de boekjaar 1978-1979 afge- n met een verlies van min. Hierin is de op brengst van de verkoop van de terreinen met opstallen niet verwerkt, aldus een tussentijd se mededeling. HUNTER DOUGLAS de in Nederland gevestigde interna tionale industriële groep, heeft Kirsch Benelux BV in Gouda verworven. Kirsch Benelux was een dochteronderneming van Kirsch Company in Stur- gis (VS) en distribueert gor dijnrails en aanverwante pro- dukten. Kirsch is de grootste fabrikant van gordijnrails in de VS. Het distributiebedrijfje in Gouda heeft 22 mensen in dienst, zo heeft Hunter Doug las bekendgemaakt. LEYLAND De overeen komst tussen BL Ltd (Ley- land) en Honda voor de assem blage van 90.000 personenau to's van Honda bij fabrieken van BL in Engeland zal op 27 december in Tokio worden on dertekend, zo heeft BL meege deeld. De ondertekening is mogelijk geworden nu de Brit se regering het reddingsplan van BL-president Michael Ed- wardes heeft goedgekeurd. Dat gaat 450 miljoen pond sterling aan overheidsgeld kosten. De nieuwe Honda heeft nog geen naam. De pro duktie begint vermoedelijk eind 1981. ROEMO Koninklijk Bijen korf Beheer KBB heeft over eenstemming bereikt over de overneming van schoonmaak bedrijf Roemo te Amsterdam. In de KBB-organisatie zal Roemo worden ingepast in de werkmaatschappij Kilimpex Total Care, die halverwege dit jaar is opgericht als diversifi- catievorm op het gebied van schoonmaken en mogelijk ver dere serviceverlening, aldus een mededeling van KBB. Roemo is een schoonmaakon- derneming van middelgrote omvang (jaaromzet circa f. 10 miljoen) met 420 man perso neel onder wie 120 fulltimers. De overneming garandeert de continuiteit van dit bedrijf en daarmee de werkgelegenheid. De overneming zal met ingang van het nieuwe boekjaar, 1 fe bruari 1980, haar beslag krij gen. KBB financiert de over neming in contanten. ENNIA De omzet van En- nia (verzekeringen) is in de eerste negen maanden van dit jaar gestegen met 11 pet van 1.487,4 min in de overeenkom stige periode vorig jaar tot 1.648,6 min. De nettowinst nam met ruim 23 pet toe van 39,7 min tot 48,9 ml'n, na af trek van 7,5 min, die is toe gevoegd aan de dit jaar inge stelde catastrofereserve, zo blijkt uit het kwartaalbericht. De winst per aandeel van 20 steeg na toevoeging aan de ca- tastroferesreve met 12 pet tot 18,86 tegen 16,85 in de eerste negen maanden van 1978. De raad van bestuur handhaaft de eerder uitgespro ken verwachting, dat na cor rectie voor de jubileumbonus, de winst per aandeel over ge heel 1979 een stijging te zien zal geven op grond van de gang van zaken in de eerste negen maanden van 1979. Het aantal geplaatste gewone aandelen nam met 21 pet toe tot 2.578.980 aandelen door het keuzedividend 1979, de jubi leumbonus in juni en conver sie op de beide uitstaande con verteerbare obligatieleningen. In de eerste drie kwartalen is onderhands voor 167 min aan langlopende leningen op genomen. Voorts is 100 min verkregen uit een obligatiele ning. De hoge en in het derde kwartaal nog toegenomen ren teniveaus hebben de rente- marges en daarmee het resul taat in de sector andere activi teiten, die voor een belangrijk deel wordt gefinancierd met vreemd vermogen, gedrukt. In verband met toekomstige lasten van regelingen tot ver vroegde uittreding is 4,1 min ten laste van het concernresul taat gebracht. GIST BROCADES - De raad van bestuur van Gist-Brocades verwacht, dat het resultaat over 1979 ten minste gelijk zal zijn aan dat over 1978. De om zetstijging in het eerste half jaar 1979 heeft zich in de eer ste maanden van dit halfjaar voortgezet. Gezien de kosten ontwikkeling in de laatste maanden van 1979 zal de ont wikkeling van het bedrijfsre sultaat waarschijnlijk bij de stijging van de omzet achter blijven, aldus Gist-Brocades. VAN GELDER - Van Gelder Papier gaat in verband met de herstructurering van de pa pierdivisie de papiermachine nr. 36 in Wapenveld en pa piermachine nr. 8 in Wormer definitief sluiten. Voor Wa penveld betekent dit het ver vallen van 95 arbeidsplaatsen zonder dat hier gedwongen ontslagen mee gepaard gaan. In Wormer gaat het om 75 ar beidsplaatsen die zullen ver dwijnen waarvan zo weinig mogelijk maar waarschijnlijk enige tientallen gedwongen ontslagen. Deze sluiting zal per 1 januari ingaan terwijl Wa penveld per 1 april dichtgaat, aldus Van Gelder. De 65-jarige Jack Lewin uit Chicago heeft de vondst van zijn leven ge daan. Hij houdt zich al jaren lang bezig met het speuren naar oude waardepapieren als aandelen en obligaties en heeft nu een obligatie van 3000 uit 1888 op de kop getikt. Het is er een van de Texas Pacific Land Trust en is vermoedelijk één van de meest waardevolle stuk jes papier in de wereld. beurs van New York AH.CChem. Am. Motors Chrysler Citicorp Cons. Edison Eastm. Kodak 35 1/2 6 7/8 51 7/8 29 7/8 20 3/4 49 1/2 32 3/8 7 3/8 23 1/4 24 1/4 51 3/4 12 3/4 24 3/4 50 7/8 32 5/8 7 5/8 23 3/8 24 1/2 40 7/8 48 7/8 32 3/4 50 5/8 51 5/8 12 3/4 57 1/4 21 7/8 24 1/8 77 3/4 "52 1/2 33 3/4 26 1/2 29 3/8 25 3/8 28 1/2 38 5/8 35 1/4 57 3/4 22 3/4 24 1/4 77 3/8 52 1/2 Hello Dolly' is de naam van de bruisende Ameri kaanse musical, die met groot succes speelt in het Drury Lane Theatre in hartje Londen. Het is uw avondje-uit als u deelneemt aan de mini-tour naar Londen, die uw krant van vrijdag 1 tot en met zon dag 3 februari 1980 organiseert. Aan deze mini-trip is behalve een zeereis ook een sight seeing tour door Londen en bezoeken aan St. Pauls Cathe dral en Westminster Abbey (met zijn kunstschatten) ver bonden. U vertrekt op vrijdagmorgen om half elf uit Den Haag (Cen traal Station) of om elf uur uit Rotterdam (gebouw Rotter dams Nieuwsblad - Coolsingel). De Maaskant-touringcars brengen u via een pauze in Gent naar Oostende. Daar scheept u in op één van de passagiersschepen van Mari tiem Transport en na een vier uur durende zeereis (bij dag licht) over Het Kanaal arriveert u in Dover. Via Canterbury rijdt u naar het Queens Park Hotel in Zuid-Londen waar een moderne kamer en een smaakvol diner u wacht. Zaterdagochtend naar Hyde Park, waar u in de omge ving van het winkelcentrum (Oxfordstreet) wordt afgezet, 's Middags maakt u een sight-seeing tour door Londen langs alle bekende gebouwen (Tower, Parlementsgebouw, Downingstreet 10, Big Ben en Buckingham Palace), pleinen (Piccadilly Circus, Trafelgar Square) en straten (Regent- street, Strand, Pall Mall). Uitgestapt wordt bij St. Pauls Cathedral en Westminster Abbey waar onder meer de kunstschatten worden bezich tigd. Na het diner in het Queens hotel gaat u 's avonds kij ken naar de musical 'Hello Dolly' in het historische Drury Lane Theatre midden in deze dynamische wereldstad. Zondagsmorgens kunt u een bezoek brengen aan het was sen-beeldenmuseum van Madame Tussaud (in Engeland te betalen) en na de speakerscorner in het hoekje van Hyde Park te hebben gezien gaat het terug via Dover, de over steek over Het Kanaal en Oostende naar resp. Rotterdam en Den Haag. Aankomst ca. 22.30 uur. De prijs van dit weekendje Londen is 275,- per persoon op basis van een tweepersoons kamers. (Prijsverhoging olietoeslag voorbehouden). Toeslag èènpersoonskamer is 30,-. Inbegrepen: vervoer per touringcar Den Haag/Rotterdam- Londen v.v.; zeereis Oostende-Dover v.v.; twee overnach tingen in Queens Hotel (alle kamers bad/douche, toilet, te lefoon, radio en televisie), twee maal Engels ontbijt en twee maal diner in dit hotel, sight-seeing tour door Londen en entree voor 'Hello Dolly'. U wordt gelegenheid geboden voor eigen rekening lunches te gebruiken, alsmede op de laatste dag het diner aan boord (a la carte in het restaurant of in self-service restau rant). Minimum aantal deelnemers: 50. Inlichtingen en boeken (dagelijks vanaf negen uur, maar niet op zaterdag) bij Sijthoff Pers, Bureau Organisatie, Den Haag. Tel.: 070-63.59.18.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11