Ccidóc (Sowurnt Khomeinv voorziet oorlog met VS Tweevoudige moordenaar in inrichting Russen E brengen troepen over naar Afghanistan „Bc vrijdingsfron t9 9 ontzet 12 honden Wellicht nog levenden in omgeslagen tanker WEER ONZEKERHEID OVER AANTAL GIJZELAARS bel O ?nds. t dut advie elijke k. o( ners, Dat (brei Mass )thekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 27 december 1979, 70e jaargang no. 21539 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Scaramouche Avonturenfilm „Scaramou che" om 20.27 uur op Ned. II en om 18.59 uur „Bassie en Adriaan". Om 22.20 uur „De TROS op herhaling". Om 19.30 uur op Ned. I „De Ombudsman" en om 20.40 uur „Kiezen ...hoezo?". Wereldle raar in „Denkbeeld" om 22.05 Koud Wolkenvelden en af en toe wat sneeuw. In de ochtend lichte vorst, middagtemperatu- ren om het vriespunt. Matige, aan de kust af en toe krachti ge, oostelijke wind. Morgen; zon op: 08.46, onder. 16.31. Hoogw05.32 en 17.52 Laagw. 01.21 en 13.48 BEKENDMAKING A.s. vrijdag en zaterdag van 10 tot 5 uur zullen particulier worden verkocht, een beperkt aantal kapitaal lederen bank stellen w.o. eiken met leder, geheel leder, elementen groe pen in leder, losse lederen twee- en drie-zitsbanken. enz. Prijsindicatie Lederen bankstel vanaf 1.400.-. Stoffen bankstellen vanaf 800.-. Tevens worden verkocht een aantal massief eiken eethoe- ken. eiken kasten, toogkasten, eiken secretaires, salonta fels. enz. Alsmede een aantal Engelse stijlmeubelen w.o. lederen en stoffen Chesterfield bankstellen en banken in di verse uitvoeringen. Engelse buro's, kasten, enz Goederen dienen zo spoedig mogelijk te worden afgenomen. In- en verkoopkantoor van liquidatie- en fallllssementspartJjen Import-export FALKAR B.V. Schilwacht 150, Lakkartiark, vanat Lakkartcark onder 2a hoogspanningsmast aan da dijk, achter da Mompenfabrlek. ANTWERPEN Afgaande op enkele psychiatrische rap porten heeft de Antwerpse Raadkamer op Tweede Kerstdag de 25-jarige Eddie van L. (25) uit Eindhoven in een inrich ting geplaatst Hij is ontoerekeningsvatbaar verklaard. Eddie van L. was in Nederland tot 20 jaar veroordeeld wegens moord op de 59-jarige mevr. Van Biggelaar uit Best en de ont voering van, gevolgd door moord op de vijfjarige Carolientje Pessers uit Eindhoven. Van L. ontsnapte aan zijn bewakers toen hij cp 22 augustus jl. vanuit de Mesdagkliniek in Groningen op familiebezoek in Eindhoven was. Hij bracht enige tijd in Zeeuws-Vlaanderen door, waarna hij afzakte naar Antwerpen. Daar pleegde hij een gewapende bankoverval waarbij hij 15.000 gulden buitmaakte. De laatste dagen voor zijn aanhouding woonde hij in een zelf ge graven hol aan de berm van een autoweg bij Antwerpen. ADVERTENTIE EIKEN massief, fineer, parketvloeren, triplex, deuren, vensterbanken, lijsten, lambrizering, bielzen, meubelpanelen, wandplaten, schrootjes, meubelplaten, hek- delen, keuken, enz. enz. tóch even kijken bij DEHOUTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22 - Leiderdorp tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend. Geen krant ont vangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur num mer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. VERRASSINGSAANVAL IN KERSTNACHT ZEIST (ANP) Een actiegroep die zich het „Dierenbe vrijdingsfront" noemt, heeft de ver antwoordelijkheid opgeëist voor een in braak in het Cen traal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO in Zeist, waar bij 12 jonge honden werden weggehaald. De actie werd uitge voerd in de nacht van 24 op 25 decem ber. Volgens een woord voerder van het Front zijn de honden hevrijd omdat ze slecht werden behan deld en als proefdie ren dienden ten be hoeve van ondermeer de cosmetische indu strie. De directeur van het instituut prof. Krol ontkent dat het om cosmetica-experi- menten gaat. Volgens hem worden de hond jes, van het ras Beag les, gebruikt voor proeven waarbij de schadelijkheid van bepaalde voedings stoffen wordt nage gaan. Organisaties van dierenbescher mers en -liefhebbers hebben overwegend positief gereageerd op de actie. De hondjes zijn verspreid over het land bij gastgezin nen ondergebracht, aldus het DBF. VICTORIA De bemanning van een helikopter van de Amerikaanse kustwacht heeft een stoffelijk overschot en wrakstukken waargenomen van de onder Panamese vlag va rende ertstanker Lee Wang Zin, die dinsdagochtend met een bemanning van dertig man, allen Chinezen uit Taiwan, voor de Canadese kust ter hoogte van Prince Rupert, in zwaar weer is gekapseisd. Men houdt er rekening mee dat zich in het omgeslagen wrak zich nog overlevenden zouden kunnen bevinden. Naar het wrak zijn Canadese duikers onderweg om te proberen eventuele overlevenden te redden en de doden te bergen. Over de oorzaak van het kapseizen is niets bekend, maar men heeft wel waargenomen, dat twee scheuren in de romp bevinden. De Lee Wang Zin meet 15.528 ton. Het wrak is sedert dins dagochtend 22 mijl afgedreven. Heroïnehandel: drie jaar cel DEN HAAG In hoger beroep heeft vandaag het Haagse Hof het vonnis (vrijspraak) van de Rotter damse rechtbank vernie tigd; de 35-jarige P.van H. kreeg wegens heroïnehan del drie jaar cel met af trek. In deze zaak heeft de Rotterdamse politie ge bruik gemaakt een Ameri kaanse narcotica-agent die als „koper" van de heroïne fungeerde. Van H.'s verde digers hebben steeds aan gevoerd dat de politie een misdrijf had uitgelokt en dat Van H. dus moest wor den vrijgesproken. Vuurwerk van eigen maaksel bleek fataal LOOSDRECHT Het zelf vervaardigen van vuurwerk is Tweede Kerstdag een 50-jarige man uit Loosdrecht fa taal geworden. De man wilde vuurpijlen maken en had kruit gestopt in een aluminium pijp. Toen hij het mengsel aanstampte, ontstond er een expolosie. Delen van de pijp drongen de man in buik en benen. Hij overleed aan de gevol gen. ANWB krijgt twee miljoen DEN HAAG De ANWB krijgt van het ministerie van verkeer en waterstaat een bedrag van twee mil joen gulden uitgekeerd. De uitkering is bedoeld als schadevergoeding voor de kosten die de ANWB heeft gemaakt bij de voorberei ding van wettelijke rege ling voor periodieke auto keuringen. Die regeling ging toen niet door. Een en ander blijkt uit een begro tingswijziging die bij de tweede Kamer is inge diend. oze man ?rpt granaat \ar buren NILLA Geschrokken r vuurwerk, dat zijn bu- afstaken, heeft een man de Filippijnen een hand- naat in de richting van buren gegooid met het olg dat een jongeman om leven kwam en 25 perso- verwondingen opliepen. 27-jarige venter Amador fo veronderstelde dat zijn en hem met het vuur- k wilde plagen. Hij ep een handgranaat en ide die; daarna vluchtte met een tweede granaat. Nog levend na half uur onder water CHIPPEWA FALLS Een elfjarige jongen, die klinisch was dood verklaard, nadat hij ongeveer een half uur onder water had gelegen in een ijs koude rivier, is dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen om thuis kerstmis te vieren. Twaalf da gen geleden was Darven Mil ler door het ijs van een rivier bij Chippewa Falls in de Ame rikaanse staat Wisconsin ge zakt. Hij werd na een half uur uit het water gehaald en naar een ziekenhuis overgebracht. Een arts verklaarde hem kli nisch dood, maar slaagde er toch in zijn levensgeesten op te wekken. Darven Miller, hier nog in het zie kenhuis, met zijn moeder en zijn stiefvader. 1 NEEMT TOE WASHINGTON-KABOEL De Amerikaanse regering heeft bekend gemaakt dat het aantal Russische soldaten in Afghanistan in de afgelopen dagen is verdubbeld tot 10.000 man. Dit is gebeurd door een tweedaagse luchtbrug, die ook door tal van reizigers is waargenomen. President Carter heeft andere mogendheden opgeroepen zich tegen deze mili taire machtsuitbreiding uit te spreken. Tijdens de kerstdagen zijn er tenminste 150 Russische transport toestellen op de luchthaven bij de Afghaanse hoofdstad Kaboel geland. Voorts zouden zeker 50.000 man Sovjettroepen bij de Russisch-Afghaanse grens zijn geconcentreerd. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken noemt de actie een „openlijke inmenging in de interne zaken van een sou- vereine staat". Het ministerie ziet evenwel geen onmiddellijke relatie met deze Sovjetactie en de gebeurtenissen in Iran, maar het gelooft wel dat de groeiende militaire aanwezigheid van de Russen in en rond Afghanistan gevolgen kan hebben voor Iran op de lange termijn: „Als dit in Afghanistan kan gebeuren, kan dat ook in Iran". Volgens deskundigen is het duidelijk, dat de Russen een directe gewapende interventie voorbereiden in bepaalde provincies in Afghanistan om de troepen van het pro-Russische regime Amin de broodnodige steun te geven in hun strijd tegen de islamiti sche opstandelingen. Dezen zouden met name de provincie Ba- daksjan, die grenst aan de Sovjet-Unie, China en Pakistan, vast in handen hebben. In de bezette ambassade in Teheran schudt Thomas Gumbleton, de bisschop van Detroit (rechts), de hand van een van de gijzelaars. De foto werd door een van de bezetters gemaakt. TEHERAN De Iraanse leider Khomeiny heeft gristeren in een toespraak gezegd, dat de crisis met de Verenigde Staten kan leiden tot een militaire strijd. Volgens Khomeiny zal naast de politieke en economische oorlog van dit moment binnenkort een echte oorlog losbranden. Terwijl Khomeiny zijn volgelingen toesprak, intensiveerden de VS hun po- gingingen om de Veiligheidsraad van de VN nog voor het einde van dit jaar bijeen te laten komen, om over economische sancties tegen Iran te spre ken. De VS hebben afgelopen zaterdag officieel om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad gevraagd. De grote vraag daarbij blijft de houding van de Sovjet-Unie. Gesprekken van de Amerikaanse ambassadeur in Moskou met minister Gromyko van buitenland se zaken hebben (nog) geen resultaat gehad. Volgens waarne mers zal de Russische steun afhangen van het soort sancties, dat de VS ingesteld willen zien. Verwacht wordt, dat het vooral om militaire goederen, grondstoffen en industriële produkten zal gaan. Voedsel en medicamenten blijven buiten beschouwing. Een eventuepl veto van Moskou zou door de VS als een „dolk steek in de rug" worden ervaren en, hoewel het Witte Huis er angstvallig over zwijgt, een ernstige bedreiging zijn voor de goedkeuring van het Salt-2 akkoord door de Amerikaanse Se naat. De Iraanse minister van buitenlandse zaken Gotbzadech heeft inmiddels verklaard, dat wanneer er een economische blokkade van Iran komt, alle gijzelaars in de ambassade als spion zullen worden berecht. Na de kerstvieringen in de bezette ambassade is gisteren in Te heran en Washington weer onzekerheid ontstaan over het juiste aantal gijzelaars. Volgens Washington zijn er 50 mensen in het gebouw, de studenten zeggen dat het er 49 zijn en minister Gotb zadech verklaarde het juiste aantal niet te kennen. De geestelij ken die in drie zalen in de ambassade voorgingen in kerstdien sten zeiden echter slechts 43 gijzelaars te hebben gezien, die in goede conditie verkeren, goed te eten krijgen, maar tot op heden geen post hebben ontvangen. Geen van de geestelijken heeft na afloop van het bezoek aan de ambassade, hoewel zij „met hoop" vertrokken, iets willen zeggen over het eventueel spoedig vrijla ten van een of meer gevangenen. )verval op nkstation ineó OUDA Een tot nog toe ibekende man heeft eede Kerstdag laat eèn verval gepleegd op een inkstation bij Gouda. De vervaller vroeg de kas- 5 er of hij even mocht tcle- •neren, berdreigde hem ervolgens met iets in zijn ichi *s*ak dat hij op de kas- 9. er richtte, dwong de man pder het bureau te gaan RA itten, deed een greep in de assa en verdween. Op na- Jenoeg dezelfde wijze is «ègPrige week op een ander lOipouds tankstation een verval gepleegd. eeuw en hoog water in Amerika eer illegale itzendingen op eidse kabel-tv 2IDEN De Leidse ether- t heeft beide kerstda- voor illegale uitzendin- op het kabeltelevisienet rgd. Beide avonden her uien de uitzendingen 'erK oop van de uitzendingen n België. totaal heeft de Leidse tele- iipiraat dit jaar vier uitzen- ïgen verzorgd. In alle geval- l werden tekenfilms, pop- iziek en pornofilms als pro- imma-onderdelen aange- tRA M"d. Bij de Leidse politie eft gisteravond niemand achten geuit tegen de uitzen- igen. Op eerste kerstdag zou kwaliteit erg matig zijn ge est; gisteravond was de t O taliteit redelijk. I. I kan, weerkundig gezien, vreemd lopen in de VS. In het im- r zonnige Californië moeten deze automobilisten de sneeuw- tingen omleggen. Veel verder naar het noorden toe is het al ter wat de klok slaat. Zoals in Chicago, waar de waterstand in Michiganmeer zo hoog was, dat op de kaden de auto's onder ter kwamen te staan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1