ernstig bezorgd over Voblemen van deze tijd Sociale uitkeringen in het nieuwe jaar Weer naam van Engelse Sovjet spion bekend Paus bereid tot nieuw gesprek over Hans Küng Nederland heft sancties Rhodesië op egende >mbrief iderschept Ongeluk met Turks vliegtuig: 39 doden Pres. Marcos: Verkiezingen gaan door Generaal Haig geen presidents-kandidaat ÏJNENLAND/BUITENLAND LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGINA 9 'ICAANSTAD (ANP) Paus nnes Paulus II heeft in een toe- ak tot het college van kardina- in Rome zijn ernstige bezorgd- uitgesproken over de proble- waarmee de mensheid van nu aken heeft. Met deze toespraak hij de traditie voort van de n om vlak voor Kerstmis te- iver de kardinalen een visie op wereldsituatie te geven. ernstige kwalen van deze tijd ide hij de abortus, het terrorisme, wapenwedloop vooral op nucleair •d, de crises in het Nabije-Oosten, Afrika en Azië. In het bijzonder vroeg hij alle mensen om de helpende hand te. bieden aan de honderdduizenden vluchtelingen. In dit verband noemde hij de „politieke vluchtelingen de wer kelijk armen". Hun nood vereist inter nationale solidariteit, aldus de paus. Hij verklaarde dat ook in de toekomst de Kerk nooit zal ophouden op te ko men voor de verdediging van iedere mens en van zijn rechten. Overal waar de mens lijdt, wil de Kerk aan zijn zijde staan, zo verklaarde de paus. Hij richtte een oproep tot alle regeringen om bij zondere zorg te hebben voor de jonge ren en voor het gezin. Op de gezinnen en de jongeren deed hij een beroep om de abortus tegen te gaan en zich in te zetten voor het recht op leven. Over de wapenwedloop sprak de paus zijn grote bezorgdheid uit. De installering van steeds perfectere wapens, ook al zijn zij uitsluitend voor defensieve doeleinden, kan oorzaak zijn van vernietiging en ondergang. Een ernstig probleem noemde de paus voorts, dat in tal van landen geen gods dienstvrijheid bestaat en dat daar aan de de mensen een atheïstisch program wordt opgedrongen. De christenen zijn in die landen burgers van tweede of derde rang, aldus de paus. Hij richtte zich speciaal tot de jongeren in het kader van het Jaar van het Kind. Hij beloofde hun nadrukkelijk dat de Kerk hen niet zal teleurstellen in hun zoeken naar waarheid en ge rechtigheid en naar de werkelijke zin van het leven. Bijzondere hulp vroeg hij ter oplossing van de jeugdwerkloos heid. De paus drong aan op de bestrij- dingg van de verdovende middelen, de zedelijke gemakzucht, maar ook van de manipulatie van de massamedia, van de ideologische fanatisering,' van on juiste informatie en van pornografie. IDEN In een postkan- in Dover is zaterdag bij routinecontrole de ne- le bombrief onderschept, brief was bestemd voor topman van de Britse onale kolenmaatschap- Norman Siddall. als de andere bommen in tan de gang zijnde IRA- pagne, was deze gepost in >sel. Daar ziin ook nog andere exemplaren on- :hept. De Britse mijno- mingsdienst heeft de brief hadelijk gemaakt. hoonebeek 1 woningen rwarmen et NAM-water HOONEBEEK (ANP) gemeente Schoonebeek samen met de .Neder- dse Aardolie Maatschap- (NAM) de mogelijkheid erzoeken warmte die jkomt bij de olieproduk- te gebruiken voor ver- rming van woningen en ibare gebouwen. lalde NAM zelf het besluit om haar kantoorcomplex Verwarmen met het hete er dat vrijkomt bij het lidingsproces van het ge- duceerde olie-watermeng- uit het Schoonebeekse olie- besloot de gemeenteraad rtoe een onderzoek in te len. De NAM heeft inmid- laten waten dat er zo veel mte vrijkomt dat hiermee hele woonwijk verwarmd kunnen worden. avenslepers sen tachtig lilden bruto ITTERDAM (ANP) De 'enslepers van Smit In- nationale in Rotterdam en voor 1980 een loonsver- ging van tachtig gulden ito per week. Dit bedrag s ook de voornaamste eis l|n de slepers bij de afgelo- i sleepbootstaking. de beëindiging van de sta- ig werd toegezegd 28,50 den bruto in de cao voor 10 te zullen verwerken. De pers vinden dat zij dan nu 51,50 tegoed hebben, ast deze looneis zullen de mende cao-onderhandelin- gaan om de invoering van 35-urige werkweek, ver legde uittreding op 60-jarige iftijd en uitbreiding van de kantie tot 25 werkdagen per r. Daarnaast zal worden ge- obeerd te komen tot .een rstructurering van de lonen. 'anAm terug p Schiphol CHIPHOL (ANP) De merikaanse luchtvaart- laatschappij Pan American torld Airlines zal per 1 ja- uari weer regelmatig op ihiphol verschijnen. Dit is ■t gevolg van de overname •or deze maatschappij van eveneens Amerikaanse ichtvaartmaatschappij Na- onal Airlines. oor deze fusie, waarover ja- nlang is gestreden,.heeft de merikaanse president zater- agavond het groene licht ge- ïven. Op een gistermiddag op ihiphol gehouden persconfe- entie verklaarde de directeur in PanAm-Nederland, Henk chiphorst, dat alle diensten ai National Airlines zullen orden overgenomen door anAm, waaronder ook de ensten die National Airlines omenteel uitvoert op Am- Wam. Voorlopig zullen deze lensten ongewijzigd blijven, et personeel van de beide 'aatschappijen dat in Neder- "id werkt, wordt samenge- °egd. Er zullen geen ontsla an vallen. LONDEN Het Britse zon dagsblad „Sunday Times" heeft gemeld dat een voor malige hoge Engelse rege ringsambtenaar, John Cairncross, in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog heeft gespioneerd voor de Sovjet-Unie. Cairncross heeft verslaggers van het zondagsblad gezegd dat hij gegevens over belangrijkle politieke zaken heeft door gespeeld aan de (al jaren ge leden ontmaskerde) spion Guy Burgess. Burgess en Maclean beiden Britse diplomaten, vluchtten in 1951 naar Rusland, toen hun rol als Sovjet-spion dreig de bekend te worden. Een der de man in dit complot, Kim Philby, nam eveneens de wijk naar Moskou. (Ex)-Sir An thony Blunt, voormalig kun stadviseur van koningin Elisa beth, werd vorige maand als spion aan de schandpaal gena geld. Cairncross zei tegen de Sun day Times dat hij in de jaren dertig op de universiteit van Cambridge, samen met Bur gess en Maclean tot een com munistische cel behoorde. Cairncross' activiteiten zijn al aan het licht gekomen, toen de Britse veiligheidsdienst de contacten van het nu in Rus land wonende tweetal naging, maar zijn spionnenwerk is tot op heden steeds geheim ge houden. Cairncross werd des tijds discreet gevraagd zijn po sitie op het ministerie van fi nanciën op te geven. Hij deed dat, vertrok naar het buiten land en woont nu in Rome. Verwacht wordt dat deze be kentenis tot verdere druk op de regering Thatcher zal lei den, meer gegevens over spio nerende ex-ambtenaren be kend te maken. DEN HAAG (ANP) Het ministerie van sociale zaken heeft een overzicht verstrekt van de bedragen van de uit keringen, daglonen enz. voor de sociale verzekeringen zoals die vanaf 1 januari zul len gelden. AOW: bruto maanduitkering gehuwden 1414,23, bruto va kantiegeld per maand f 101,52; ongehuwde bejaar den 983,82; vakantiegeld per maand 58,27. AWW: Weduwen met kinde ren bruto per maand f 1414,23, vakantiegeld per maand 101,52; weduwen zonder kinderen 983,82 en f 58,27; wezen tot 10 jaar f 314,82 en 18,65; wezen van 10 tot 16 jaar f 472,23 en f 27,97; wezen van 16 tot 27 jaar 629,64 en 37,29. KINDERBIJSLAG per kwar taal: eerste kind jonger dan 3 jaar 130; eerste kind van 3 jaar of ouder 259; tweede kind 420; derde kind 423; vierde en vijfde kind 511; zesde en zevende kind 564; achtste en volgende kinderen 621. WAO, WW en WWV: De mi nima voor deze voorzieningen zijn per 1 januari per dag als volgt: wao 109,08; ww 113,15, wwv/ 120,61. Britse coaster gezonken op Westerschelde WALSOORDEN (ANP) Op de Westerschelde is vannacht de Britse coaster Sophia Weston gezonken na een aanvaring met een Indonesisch vrachtschip. De opvarenden zijn gered. Twee van hen moesten met verwondingen in een ziekenhuis in Goes worden opgenomen. De aanvaring gebeurde voor de haven van Walsoorden. De So phia Weston, die geladen was met lood, maakte na de aanvaring meteen water en na een uur verdween het in de golven. De vijf opvarenden zijn door de Nederlandse coaster Jacqueline Broere van boord gehaald. Later werden ze overgenomen door een schip van de rijkspolitie te water, dat een arts aan boord had. Turkse jongen doodgestoken CUYK De politie van Cuyk heeft een 16-jarige jongen, aangehouden die zaterdagnacht een 17-jarige Turkse jongen met een mes in de onderbuik gestoken, aan de gevolgen waarvan hij is overleden. De steekpartij vond plaats buiten een café waar een groep jonge lui ruzie maakte met de Turkse jongen. Men dreigde met elkaar te gaan vechten, waarop de 17-jarige jongen een mes greep en zijn slachtoffer in de buik stak. In Turner (Maine-VS), belandde een eenmotorig vliegtuig in de berm van een verkeersweg. De piloot kon het vliegtuig verlaten voordat het vlam vatte; hij werd licht gewond. Een hefschroefvliegtuig vist de wrakstukken van eén twee- motorig vliegtuig uit Lake Eola (Florida). Vier inzittenden kwamen bij het neerstorten om het leven. ANKARA In de buurt van Ankara, is gisteren in zware mist een toestel van de Turkish Airlines, een Fokker F-28 verongelukt. Van de 39 passagiers en vier bemanningsleden hebben vier mensen het ongeluk overleefd. Het toestel was op een binnenlandse vlucht op weg van Samsun aan de Zwarte Zee nasar Ankara, toen het bij een heuvel in de buurt van het vliegveld van de Turkse hoofd stad neerstortte. Wegens het slechte weer waren bijna alle vluchten van en naar Ankara geannuleerd. Drie passagiers en een stewardess overleefden het ongeluk. MANILLA President Ferdinand na die datum zal verslechteren". wilde de termijn'van de verkiezingscam- Marcos van de Filipijnen heeft gezegd Op. 30 januari worden provinciale gouver- pagne verlengd tot negentig dagen. Met dat de voor 30 januari vastgestelde ver- neurs, burgemeesters en hun plaatsver- als voorwaarde voor haar deelneming de kiezingen niet kunnen worden uitge- vangers gekozen. Tot dusver werden zij opheffing van de nog steeds geldende steld. "Het gevaar bestaat dat de toe- benoemd door de' president. De Liberale staat van beleg en herstel van alle burger stand in ons land en in het buitenland Partij, de voornaamste oppositiebeweging, rechten. In het Zwitserse Luzern is gisteren een pro-Küng-demonstratie gehouden. Een aantal demonstran ten nam gelijk de gelegenheid te baat om de Nijmeegse hoogleraar Schillebeeckx via spandoeken te ondersteunen. ROME (KNA) Paus Jo hannes Paulus II is bereid tot een nieuw gesprek over de theoloog prof. dr. Hans Küng van de universiteit van Tübingen. Dit blijkt uit de verklaring die bisschop Georg Moser van Rotten burg in West-Duitsland heeft afgelegd na een onder houd met de paus. „De laatste beslissing over Hans Küng is nog niet geval len", aldus de bisschop. Mgr. Moser heeft tijdens zijn ge sprek met de paus ook een verklaring overhandigd van prof. Küng. Na Kerstmis zal de paus over de hele aangele genheid een gesprek hebben met een delegatie van de Westduise bisschoppenconfe rentie. Daarbij zal ook mgr. Moser weer aanwezig zijn. De bisschop van Rottenburg, die in de zaak-Küng bemidde lend optreedt, sedert de Tü- bingse hoogleraar de kerkelij ke bevoegdheid als RK-theo- loog te functioneren is ontno men, heeft gisterochtend een nieuwe ontmoeting met prof. Küng en met de deken van de theologische faculteit, prof. dr. Wolfgang Bartholomaeus. Deze laatste noemde het een grote vooruitgang dat Rome tot een nieuw gesprek bereid is gebleken. De verklaring die Küng heeft meegegeven aan bisschop Moser is volgens Bar tholomaeus blijkbaar niet bij voorbaat op afwijzing gestoten. Zoals bekend heeft de Conge- gratie van de Geloofsleer tuchtmaatregelen genomen te gen de van geboorte Zwitserse hoogleraar vanwege zijn op vattingen over pauselijke on feilbaarheid en de godheid van Jezus. Geen maatregelen om komst Surinamers te beperken SCHIPHOL (ANP) Hoe wel de Surinaamse regering zich ernstig zorgen maakt over de stroom Surinamers die het moederland verlaat om zich in Nederland te ves tigen, zal de Surinaamse re gering voorlopig geen maat regelen nemen om deze stroom te beperken. Deze verwachting heeft min ster De Koning van ontwikke lingssamenwerking zaterdag middag op Schiphol uitgespro ken na zijn bezoek aan Surina me. Het verdrag, dat een vrijwel onbelemmerde komst van Su rinamers naar Nederland mo gelijk maakt, loopt tot en met 25 november 1980. „Wanneer nu van Surinaamse zijde de wens zal worden geuit om over een wijziging van dit ver drag te praten, dan ben ik daartoe bereid", zo zei minis ter De Koning. Hij voegde daaraan toe dat Nederland tot een dergelijk overleg geen ini tiatief zal nemen. Om aan de vraag van het Su rinaamse bedrijfsleven aan ar beidskrachten te kunnen vol doen, worden gastarbeiders vanuit onder meer Frans Guy ana aangetrokken. Het is op het ogenblik niet moeilijk om in Suriname een baan te vin den. Het werk wordt er echter veel minder betaald dan in Nederland. Konsumenten Kon takt: Geen verband tussen prijs en kwaliteit levensmiddelen RIJSWIJK Er bestaat geen verband tussen de prijs en de kwaliteit van levens middelen. Dure merken zijn niet beter dan goedkope merken en ook een eventu eel bekende naam zegt niets over de kwaliteit van het produkt. Tot deze conclusie komt het Konsumenten Kontakt na twee jaar voedingsonderzoek. Volgens KK houdt de prijs van qen levensmiddel zelden verband met de gebruikte grondstoffen. Ook de smaak van een produkt is niet afhan kelijk van de prijs. Fabrikan ten van bekende merken hou den bewust het vooroordeel in' stand dat goedkoop duurkoop zou zijn. De consument betaalt zelf mee aan de instandhou ding van deze illusie. Reclame kosten worden immers door berekend in de verkoopprijs, aldus KK. De consumentenor ganisatie adviseert eerst een goedkoop merk levensmiddel of een eigen merk van een grootwinkelbedrijf te probe ren, alvorens over te stappen op dure bekende merken. DEN HAAG De Neder landse regering heeft - inge volge het besluit van de Vei ligheidsraad - de sancties te gen Rhodesië opgeheven. In de VN-resolutie staat ook een oproep om Rhodesië en de frontlijnstaten te helpen bij het herstel van de oor logsschade. De Nederlandse regering heeft al vijf mil joen gulden beschikbaar ge steld voor hulp aan Zambia en is bereid tot verdere bij stand. De frontlijnstaten Zambia, Tanzania en Mozambique heb ben eveneens besloten alle economische sancties tegen Rhodesië op te heffen. Lucht verkeer en wegverkeer zijn vannacht om middernacht weer in twee richtingen open gesteld. In Salisbury en verder in tal van zwarte wijken en kampen door geheel Rhodesië zijn gis teren tienduizenden sympathi santen van de zwarte leiders Nkomo en Moegabe de straat opgegaan om hun aanhanke lijkheid met hun te betuigen. Dit in weerwil van de veror dening van gouverneur Soa- mes dat alle demonstraties 48 uur tevoren moeten worden aangemeld. De demonstranten trokken zich niets aan van de - niet ingrijpende - politie. In Salisbury is door drie man een aanslag gepleegd op het huis waarin vroeger Moegabe heeft gewoond. Twee van zijn familieleden werden licht ge wond. Het motief van de aan slag is niet bekend. WASHINGTON - Oud-NAVO-opperbevelhebber generaal Alexander Haig, zal zich niet kandidaat stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1980. Haig werd, nadat hij zijn NAVO-functie afgelopen zomer had neergelegd, algemeen beschouwd als een kansrijke „outsider" voor het verwerven van de republikeinse nominatie. Waarne mers nemen aan, dat Haig toch een goede kans maakt in 1980 toch op het politieke toneel te verschijnen. Door elke republi kein wordt hij beschouwd als een goede vice-president of in ie der geval een potentiële minister. Haig zou in zo'n positie ook een betere kans maken voor deelname aan de presidentsverkie zingen in 1984. Vijf Tsjechische dissidenten vrij PRAAG Vijf Tsjechische dissidenten die sinds eind mei gevangen zaten, zijn zaterdag vrijgelaten. Onder hen zijn de toneelschrijver Vaclav Havel en de vooraan staande katholiek Jiri Kaplan. De laatste is bij zijn vrijlating wel gezegd dat het onderzoek naar de beschuldiging, dat hij het staatstoezicht op de r.-k. kerk heeft belemmcd, zal worden voortgezet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9