Laatste woord over parti eipa tie-heleid nog niet gesproken w iEnergiebesparingsactie bij andbouwhogeschool succes GROENTE FRfnT EMEN BjN I FINI :risis in fruitteelt leidt tot bezinning Kerstveiling: lust voor het oog (1) KERSTVEILING: LUST VOOR HET OOG (2) Flinke slok bestrijdingsmiddelen IND EN TUINBOUW LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGINA 7 lEN HAAG De crisis in e Nederlandse fruitteelt is anleiding tot een ernstige ezinning binnen de gele- ingen van de fruittelers, len ziet het eerlijk gezegd iet meer zitten. In de eer- te helft van het seizoen rordt men zwaar beconcur- eerd door de Franse telers n in de tweede helft van et seizoen door de impor- en uit het zuidelijk gebied, n de beginjaren '70 lag het andeel van de Nederland- e appelen in de totale ap- elconsumptie in Neder- and op 85%. Dit is gedaald ot 64%. Bij grote super markten komt het Neder- andse aandeel nog nauwe- ijks boven de 50% uit. Us glastuinder heb je met leze betreurenswaardige 'ang van zaken, zo op het erste gezicht, weinig te ma len. Bij nader inzien zou men echter weieens tot een [eheel andere conclusie kun- len komen. Zoals de Hol- mdse fruittelers door EG- irtner Frankrijk van de Ne- lerlandse markt worden •eggedrukt, zo zouden de ollandse glastuinders morm veel terrein kunnen erliezen op de Westduitse narkt aan de Spaanse en }riekse telers. Net zo min als le fruittelers de Franse appe- fÜ en kunnen weren, kunnen >ver enige jaren bijvoorbeeld le Griekse en Spaanse toma- en „buiten" gehouden wor- len. Een somber toekoms- 1 Prijsverschil In fruitteeltkringen heerst algemeen de mening: er moet wat gebeuren. Een nieuw H rassensortiment opbouwen, is niet zo een-twee-drie voor el- "■Vj kaar. Wel is men het er over [''«eens dat de Golden Delicious, het grootste ras, niet optimaal gedijt in het Nederlandse kli maat. Alle acties met het doel buitenlands fruit te weren, vestigen de aandacht op de goede kwaliteit van het bui tenlandse produkt (smaak!). De Franse Golden Delicious kosten bij de groenteman ge middeld een gulden per kilo duurder. De consument heeft dat er blijkbaar voor over. Het prijsverschil tussen de appel van het zuidelijk half- gebied (Granny Smith) en de Nederlandse appel is nog veel groter. Wordt er in Ne derland dan geen kwali- teitsfruit geteeld? Jawel! Twee seizoenen achter elkaar heeft men geprobeerd dit fruit door middel van een be tere verpakking (eenmalige) Middellandse zeelanden leveren een aantrekkelijk sortiment eruit te laten springen. Het werd twee keer een totale mislukking. In het vorige sei zoen deugde de doos niet. Toen het Centraal Bureau Tuinbouwveilingen voor het huidige seizoen zelfs het Pro- duktschap zo ver had gekre gen, de eenmalige verpak king te verplichten, bleken er niet voldoende kratjes aangemaakt te kunnen wor den. De hardwerkende fruit teler heeft daardoor veel ver trouwen in zijn organisaties verloren. Het is bekend, dat het Cen traal Bureau Tuinbouwvei lingen financieel deelneemt in twaalf handelsbedrijven. Deze ondernemingen zijn ge noodzaakt, net zoals hun vrije collega's, eén compleet sortiment aan te bieden. Vrij wel iedere exporteur werkt daarom niet alleen met Ne derlandse produkten, maar ook met importprodukten. De investeringen in vakkun dige medewerkers, gebou wen, machines, en transport middelen zijn zo groot, dat het bedrijf jaarrond optimaal moet kunnen functioneren. Het importprodukt vervult daarbij een belangrijke funk- tie. Natuurlijk vind je als fruitte ler of tuinder concurrerende import een slechte zaak. Mede dankzij de extra finan ciële injektie van het CBT zijn echter de zogenoemde participanten in staat hun handelsvolume en activitei ten te vergroten. Omdat het CBT in alle gevallen minder dan de helft van de aandelen bezit, kan de directie van de geparticipeerde handelson derneming naar eigen inzicht handelen. Het pakket kan uitgebreid worden met Hol landse produkten, buiten landse produkten of met bei de. Het beeld wordt moeilij ker te overzien naarmate de participant met een of meer dochterondernemingen werkt en zeker als daar bui tenlandse dochters bij zijn. Daar komt nog bij, dat een participant niets in de weg wordt gelegd een teeltbedrijf De consu ment vindt het land van herkomst niet zo be langrijk in Italië of Portugal op te zet ten. Het is overdreven te stellen, dat de geparticipeerde bedrij ven juist dankzij het geld van de Nederlandse tuinders hun importen kunnen opvoeren. Het blijft echter een bijzon der vreemde zaak dat de Ne derlandse teler zijn geld laat investeren in handelsonder nemingen die concurrerende produkten voeren. En wat is trouwens het rendement? Vragen Uit fruitteeltkringen zijn ernstige bedenkingen tegen het participatiebeleid van het CBT gekomen. De eerste kri tische vragen uit de glastuin bouw zijn inmiddels even eens aan de Javastraat gede poneerd. In het hier weerge geven beeld ontbreekt een belangrijk facet. Het CBT stelt dat de participanten niet „voorgetrokken" worden. Welnu, de vrije handel ge looft dat eenvoudig niet. Het is problematisch concreet uit te zoeken wie hier nu gelijk heeft. Eén ding is echter ze ker: het CBT heeft veel wan trouwen bij de vrije handel opgeroepen vanwege zijn se lectief participatie-beleid. Een Haagse grossier zei het onlangs zo: Als ik op de vei- 'ing koop, spek ik automa tisch de concurrent. Het ziet er naar uit dat het laatste woord over het CBT- participatie-beleid nog niet gesproken is. Alle handelsbe drijven dienen zich in de zich vergrotende EG zo flexibel mogelijk op te stellen. Het is een kwestie van voortdurend de markt blijven volgen. Daarom kan men zich de vraag stellen of de indertijd ingeslagen participatie-weg wel zo'n gelukkige keuze was. Het geld had ook heel anders besteed kunnen wor den. Bijvoorbeeld aan: mark tonderzoek, reklame, teeltga ranties nieuwe produkten, subsidiëring teeltonderzoek, eenmalige verpakking fruit teelt, voorlichting, heffing verlaging... hei L k' WAGENINGEN w energiebesparingsactie, die aan het begin van 1979 bij de Landbouwhogeschool op gang is gebracht, lijkt suc cesvol te worden. In het derde kwartaal van dit jaar lag het gasverbruik van de grootverbruikers (kassen, grote gebouwen e.d.) 32 procent lager dan in het vergelijkbare kwar taal van 1978. Het elektriciteitsverbruik van de grootverbruikers daalde in dezelfde periode eveneens en wel met 12.9 'procent. Bij deze berekening werd geen rekening gehou- |den met weersinvloeden, zo dat deze cijfers mogelijk ge flatteerd zijn. Ook de ver bruikscijfers van elektriciteit over een periode van 12 maanden (eind '78 tot nu) ge ven een daling te zien, name- och lijk ruim vijf procent, maar het gasverbruik steeg in die tijd met ruim 10 procent. Ondanks de nogal forse da ling van het energieverbruik in kilowatts en kubieke me ters gas, is de hogeschool er financieel nog niet beter van geworden. Dat komt doordat de energieprijzen zijn geste-, gen en doordat de LH van wege verminderde afname van gas en elektra in hogere tarieven is gaan vallen. Zo heeft de spectaculaire daling in het derde kwartaal van dit jaar toch een kostenstijging van ruim drie procent opge leverd. De vijf procent daling van het electriciteitsverbruik over 12 maanden leverde wel een kostendaling op, name lijk van ruim drie procent. De teruggang in het energie verbruik is bereikt door be paalde ingrepen zoals een verlaging van het gecontrac teerde vermogen per gebouw, het omlaag brengen van ge lijktijdige belasting van het elektriciteitsnet per gebouw, het verwijderen van lampen, maar vooral doordat het per soneel attenter met energie omgaat. Er liggen bij de LH plannen om door middel van investe ringen voor isolatie, tochtwe- ring en dergelijke het ener gieverbruik nog verder om laag te brengen. De budget ten hiervoor moeten nog goedgekeurd worden. Ze ma ken deel^uit van een vijfja renplan. Het college van bestuur van de LH vindt de prijsontwik keling van de energie (de gasprijs steeg in één jaar met 23,1 procent) zorgwekkend, en het meent ook dat er een grens is waar beneden bezui nigingen op energie niet meer mogelijk zijn, omdat de onderzoek- en onderwijspro gramma's ongestoord voort gang moeten vinden. De daling van het gasver bruik was ook in kubieke meters uitgedrukt indruk wekkend: in het derde kwar taal van 1978 vergde het grootverbruik 504.126 m3, in hetzelfde kwartaal van 1979 was het teruggelopen tot 342.852 m3. In dezelfde perio de daalde het stroomverbruik van 4.817.885 kwh tot 4.197.223 kwh. Het verbruik van gas over 12 maanden ge rekend (eind 1978 tot nu) steeg van 4.552.017 tot 4.993.711 kubieke meter, maar het stroomverbruik daalde in die periode van 22.456.781 kwh. tot 21.313.388 kwh. In de week voor de Kerst zijn er in de fruitteeltgebieden weer de jaarlijkse Kerstveilingen gehouden. Op deze veilin gen worden grote partijen hard fruit, zoals appels en peren aangevoerd van een uit stekende kwaliteit. Een bezoek aan zo'n veiling is zeker de moeite waard. Al wat men ziet is een lust voor het oog en men zou als gevolg daarvan zelfs de problemen in deze sector vergeten. En de problemen zijn niet gering. Er zal duidelijk het een en ander moeten gebeuren om hier verbe tering in te brengen. In Geldermalsen maakte de voorzitter van het Produkt- schap, ir. Spithoven enkele belangrijke opmerkingen. Het is nodig om tot een drastische vernieuwing van het boom gaardenbestand te komen. Er zal bij de keuze van de soorten gelet moeten wor den die een uitstekende kwaliteit leveren. Verder zal er een verdere concentratie van het aanbod moeten komen. Een ster ke spreiding van het aanbod over een groot gebied lijkt in de toekomst niet ver antwoord. Verder zal er zorg gedragen moeten worden voor een góede presenta tie. Op het ogenblik moet het Nederlandse fruit voor het overgrote deel op de bin nenlandse markt afgezet worden. Er is nauwelijks sprake van prijsconcurrentie met het buitenlandse fruit, er is eerder sprake van kwaliteitsconcurrentie. Er is in het verleden vooral naar gestreefd, om een zo groot mogelijke produktie te beha len, de kwaliteit is er als gevolg daarvan Verbruik van Hollandse appelen wordt jaarlijks kleiner nogal eens bij ingeschoten. Daarbij komt dat een veel geteeld ras als Golden Delici ous erg gevoelig is voor slechte weersom standigheden. Export en Import De export is de laatste jaren steeds toege nomen, de import van fruit echter ook. Er worden veel Franse Golden Delicious in gevoerd. Zo werd er bijv. op 13 december in Rotterdam 20.000 kilo Franse Golden ingevoerd tegen een groothandelsprijs van 1.12 per kilo. Het is vooral deze Franse Golden Delicious die de Hollandse appel markt in de wielen rijdt. De Franse Gol den brengt daarnaast hogere gemiddelde prijzen op als de Hollandse. Als belang rijkste oorzaken hiervoor zijn aan te wij zen; de betere verpakking en een betere kwaliteit. Het is wel een teken aan de wand dat het binnenlandse verbruik van Hollandse appelen jaarlijks kleiner wordt. Citrus import Het Hollandse fruit ondervindt ook wel enige concurrentie van de citrusimport, te weten sinaasappelen en mandarijnen. De citrusproducerende landen vergroten hun export jaarlijks. De belangrijkste produ centen rond het Middellands Zeegebied zijn; Spanje, Israël, Marokko, Egypte, Griekenland en Italië. Spanje voorziet voor 60% in de Hollandse behoefte. Israël komt op de tweede plaats met 20%. In de zomermaanden importeert Nederland uit Zuid-Afrika en uit de Verenigde Staten. Voor de Spaanse sinaasappelen wordt er op het ogenblik een groothandelsprijs be taald die tussen de 1.25 en 1.50 per kilo ligt. Mandarijnen uit Marokko bren gen 1.55 per kilo op (Clementine). De Spaanse Clementines brengen 2.- per kilo op. RO^ De strakke lijn waarlangs het hele jaar vele miljoenen guldens en produkten door de bloemenveilingen glijden wordt slechts éénmaal in de laatste maand van het jaar onderbroken door een aparte groep met eigen kleur en sfeer: de kerstveiling. Ei genlijk een veilingvreemde gebeurtenis met eigen karakter en zonder binding met het vaste veilinggebeuren. Met bovendien een beperkt contact tussen kwekers en handelaren een contact, dat altijd heel nauw is middels de produkten. Maar de kerstveilingen horen er per tra ditie bij, zoals de nieuwjaarstoespraak door veilingvoorzitter en handelaren. De kerstveilingen vormen een stukje binding met het kerstgebeuren, zonder dat het geld de belangrijkste rol speelt, zoals dat het hele jaar wél het geval is. En voor de bloemenwinkelier is Kerstmis de gelegen heid bij uitstek om zijn vakkennis te to nen. De kerstveilingen nemen een eigen plaats in. Na afloop van de gewone ochtendvei ling van bloemen en planten verandert het hele veilingbedrijf plotseling. Dan rol len de verkooptafels beladen met alles wat in winkels en huizen kerstssfeer moet maken voor de speciaal daarvoor bestem de veilingklok. In de Honselersdijkse CCWS., die kerstveilingen bij uitstek heeft, betekent het zoiets van honderd kerst roltafels per dag. Het is een wat uit zonderlijke gang van zaken in deze vei ling. Goed, de kwekers spelen er een be langrijke, zoal niet belangrijkste rol in doch het merkwaardige is, dat voor een groot deel de handel hier de handel be dient. Dat wil zeggen, de produkten ko men veel van heinde en ver en worden dan hier door de handelaar-importeur verkocht aan de Nederlandse handelaar. Dat brengt het artikel nu eenmaal mee. De grote kracht van de Westlandse kwe ker ligt in de chrysanten, anjers, gerbera en vele andere bloemsoorten plus met toe nemende mate in de potplanten. Daarbij neemt in kersttijd de poinsettia een eerste plaats in. Maar verder ziet men plostseling boomstronken, palmblad, vijgen, IJslands mos, kerstbomen uit Sauerland, Deense douglas, wilgen-katjes, artikelen uit de Scandinavische-en Schotse hooglanden. En verder natuurlijk sparappels, ligus- trumbessen, bonte hulst, Helleborus, nobi- lus groen, ook droogbloemen en allerlei soorten aardewerk. Inderdaad, de kerst veilingen zijn iets aparts in de jaarrond bloemenveilingen. Adjunct-bedrijfsleider van de CCWS. A. van Marrewijk zegt er over: „Er zit wel *oor veertig procent buitenlands goed bij, vooral uit Zweden, Denemarken en Israël. Het loopt allemaal goed en er is dit jaar een wat ruimer aanvoer dan verleden jaar en wordt toch vlot verkocht tegen redelij ke prijzen." Tot en met maandag 24 december houdt de CCWS de extra kerstveiling des mor gens om half tien. Er is wel een aantal kwekers die zelf kerststukjes maken, Kerstveiling bij de CCWS. maar dat gebeurt meestal in de trant van huisvlijt en voor de aardigheid. Het zijn voornamelijk de bloemenhandelaren zelf die zich kunnen uitleven in het vervaar digen van de kerststukjes. Een ook meni ge huismoeder beoefent in deze tijd ge noemde huisvlijt.! Daarvan zegt het vakorgaan van de bloe menhandelaren „Bloem en Blad": „Zelden is de gelegenheid om de aandacht op ons bedrijf te vestigen zo groot als in de we ken voor kerstmis. Dat zijn de meest drukke weken van het jaar. Geef het per soneel volop gelegenheid om zich uit te le ven. Wees niet benauwd voor een experi ment, uw klanten zullen het waarderen! De laatste maand van het jaar biedt de ge legenheid om iets extra te doen. Die omzet vergroting is ook in de bloemendetailhan- del hard nodig, zelfs al is de groei dit jaar gelukkig iets groter dan de gemiddelde groei in het totale midden-en kleinbedrijf met nauwelijks vier procent. Benut dus de gelegenheid met Kerstmis door te laten zien wat u kunt in de bloemenhandel, „al dus vakblad. En dat er ook van die zijde iets aan dat kerstgebeuren gedaan wordt bewijst de speciale kerstshow welke door de Bloe mist-Winkeliersvereniging Oost-Neder land in het motel te Delden is gehouden en niet minder de kerstshow door dezelf de winkeliers in het Gooi tot en met 26 december in het Singer-museum inge richt. Hetgeen er allemaal op wijst welke een eigen plaats bloemversiering inneemt niet alleen in het veilingwezen maar ook in de bloemenhandel. Terug naar de Honselersdijkse veiling, alle zoals gezegd wel een eerste plaats in neemt, vooral wat betreft de handel in de kerstplant bij uitnemendheid: de poinset tia of deftig genoemd de „Euphoribia pul- cherrima" en in het algemeen: de kerst ster. Daarvan werden er vorig jaar ruim an derhalf miljoen bij de CCWS aangevoerd, méér dan bij enige andere veiling in ons land, omdat Aalsmeer het tot 800.000 bracht. Van Marrewijk verwacht dat de kerststerren in Honselersdijk dit jaar de twee miljoen zullen naderen. Op de derde plaats staat Berkel met rond de 600.000. De helft van genoemd aantal wordt bij de CCWS in december aangevoerd, trouw aan het kerstfeest dus. Terwijl die teelt in Aalsmeer verminderde is deze in het Westland toegenomen omdat veel groen tekwekers de poinsettia een keer in hun teeltplan opnemen. De poinsettia wordt wel in de gewone bloemenveiling aangevoerd en meren deels via bemiddelingverkocht. Zij vor men dus wel een apart stukje in de handel met daarnaast de kerststukjes, waarvan naar schatting dit jaar tegen de tachtigdui zend stuks aan de CCWS verkocht wor den. En wanneer dat allemaal op 26 de cember voorbij is, wordt het lijntje aan de bloemenveilingen weer strak getrokken en vervolgen de miljoenen in soorten tot eind volgend jaar zonder afwijkingen hun weg. Het bloembollenvak gebruikt een ferme slok bestrijdingsmiddelen. Het lozen is een zaak die terecht steeds meer aan banden wordt gelegd en de mogelijkheid op een algeheel verbod om dat spul te lozen, kan in de toekomst dan ook wel worden ver wacht. Deze zaak is in de politieke sfeer getrokken, nu blijkt dat politici een heilig ontzag hebben voor de grote mond die sommige milieugroepen kunnen opzetten. Op het Laboratorium voor Bloembolle- nonderzoek te Lisse is men met man, macht en geestdrift bezig om dit probleem aan een oplossing te helpen. Want het zou een regelrechte ramp voor het bloembol lenvak zijn als men het gebruik van be paalde middelen zou gaan verbieden als er geen alternatief is. Als de kwekers bijv. hun tulpen- en gladiolenplantgoed niet meer zouden mogen ontsmetten, dan zaagt men het complete fundament onder de bloembollencultuur weg. Dan kan men er beter meteen mee ophouden. Daarom wordt er achter het onderzoek veel vaart gezet. Momenteel wordt er in het bollen- vak gedompeld en gespoten. Bij dompel baden komen flinke hoeveelheden ont smettingsmiddelen vrij. Daarom is enige jaren geleden op het laboratorium al een eenvoudige dompelmachine ontworpen die veel minder vloeistof gebruikt. Dat was al een stap vooruit. Bij bepaalde vor men van spuiten komt nog minder vloei stof in het milieu en vorig jaar is men al begonnen met het ontsmetten op de plant- machine. Met andere woorden ontsmetten en planten in één bedrijfsgang. Hierbij komt nog veel minder vloeistof vrij en is er ook een arbeidsbesparend element. Maar aan de technische uitvoering man keerde wel het een en ander. Niet alleen de bloembollen, maar ook het bedienend personeel op de plantmachine werd ont smet. Dat kon zo niet doorgaan. Daarom is in de grote hal van het Labora torium voor Bloembollenonderzoek te Lis- se nu een proefopstelling gemaakt van een ontsmettingsapparaatje dat men sim pel in de plantmachine kan inbouwen. De voordelen zijn: een uitstekende be vochtiging van de bloembollen, de lekver liezen worden sterk beperkt en er worden in verhouding met de thans gebruikte me thoden, veel minder chemische middelen gebruikt. Lozen behoeft men vrijwel niets De heer R. Bijl die door het IMAG uit Wageningen in Lisse is gestationneerd heeft deze proefopstelling gebouwd in sa menwerking met zijn collega H. Meijers van het Consumentschap voor de tuin bouw in Lisse. Vinden zij dit het ideaal? Neen! Ze willen nog verder gaan en de mogelijkheden onderzoeken of men kan komen tot een plantmachine met inge bouwd dompelapparaat. Dan zou men in derdaad het ideaal zeer dicht kunnen be naderen omdat dan vrijwel helemaal geen vloeistof in het milieu komt. Men wfi trouwens ook nog proberen het ontsmet tingsmiddel een schuim vorm te geven, waardoor het effect nog beter kan wor den. Technisch gezien behoort een plant machine met ingebouwd dompelapparaat zeker tot de mogelijkheden. Er is dan ook een subsidie aangevraagd om een prototy pe van deze machine te kunnen ontwer pen. Als de gelden snel binnenkomen kan het prototype voor het plantseizoen van de tulpen in september dus gereed zijn. De overheid en de milieugroepen kunnen gerust zijn. Het bollenvak spant alle zeilen in de mast om de problemen aan een doel treffende oplossing te helpen, al kan men vandaag niet de garantie geven dat men binnen de gestelde termijn van twee jaar alles rond zal hebben. Mocht dat inder daad niet het geval zijn, dan mag met recht van de overheid worden gevraagd nog wat soulaas te geven. Want met het mes op de keel is het heel moeilijk wer ken!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7