Tribune op renbaan wordt ingrijpend verbouwd 'iekenomroep 0-3-0 bijna en jaar in de lucht' "300 gulden boete ivoor muntendiefstal ^lan voor honderd jgplaatsen in "egerplas J.E. Verdel neem t afscheid van Eendrach t Maakt Mach t DEEL RIJNDIJK WORDT AANGESLOTEN OP RIOLERING ■nctonaar Tom Hendriks in gemeentehuis HG IC LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGINA 5 Kerst-inn in „Ons Huis" ZOETERWOUDE Tweede kerstdag zal Ons Huis aan het Kosterspad het centrum zijn van allerlei activiteiten. De Kerst-inn die daar geor ganiseerd wordt door verte genwoordigers van o.a. Stichting 't Spinneweb, KPJ. Hervormde Jeugdraad, biedt een enorme hoeveelheid aan verschillende activiteiten, 's Middags vanaf twee uur kan men zich over allerlei zaken laten informeren in de vele stands die aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de we reldwinkel, Terre des Hom mes, huize De Weipoort, Casa Materna. Een film over Zoeterwoude plus een aantal slapsticks zorgen voor visu eel vermaak. Van half vijf kan men actief bezig zijn met het vervaardigen van kerststukjes, lampions, kijk dozen, boetseerwerk en pot- tendraaien. De jeugd mag in de tussentijd zelf gemaakte toneelstukjes opvoeren. Zij die geestelijke arbeid willen verrichten kun nen om 15.00 uur deelnemen aan een damsimultaan (zelf materiaal meenemen!). Intus sen zal er van 14.30 uur tot 15.30 uur voor de muzieklief hebbers in de Dorpskerk lichte klassieke muziek worden ge speeld. Andersoortige muziek wordt de gehele middag ten gehore gébracht door John Lambèr, de gebroeders Wol vers en Klaas en Ria, in Ons Huis. Aan het eind van de middag kan men deelnemen aan het volksdansen. Om 18.00 uur wordt een gezamenlijke kerstmaaltijd gebruikt. In het begin van de avond zal met de zelfgemaakte lampions een korte wandeling door de dorpskern worden gemaakt Om acht uur zal het gezel schap Imperium een toneel stuk, met als thema „Kerst feest" opvoeren waarna een muziekprogramma wordt ver zorgd door afwisselend een di- xielandband en Hecht en Be- rnadette. Klaveijas- en schaakliefhebbers (zelf schaakspullen meenemen) kunnen in een ander gedeelte van Ons Huis terecht. Rond half twaalf zal de Kerst-inn worden afgesloten. Geen uitspraak in vuurwapenzaak DEN HAAG/ALPHEN De Haagse politierechter heeft geen uitspraak gedaan in de zaak waarin een 22-ja- rige inwoner van Alphen aan de Rijn werd beschul digd van vuurwapenbezit. Verdachte had de vuurwapen- wet overtreden door in het be zit te zijn van een pistool waarvoor hij geen vergunning had. Het wapen was gestolen in Nieuwkoop en op verzoek van een kennis had de jonge man het wapen op de Zeedijk in Amsterdam verkocht. De officier herinnerde eraan dat er reeds eerder moeilijkheden met verdachte waren geweest en vroeg zich af of de jonge man niet wordt benut om mee te doen aan verschillende kwade zaken. De rechter vond hierin aanleiding om zijn be slissing aan te houden tenein de een meer gegevens te kun nen verzamelen. G.J. van der Kroft heeft zater- de expositie geopend van de Rijnsa- kunstenaar Tom Hendriks.. De kun- in het gemeentehuis van Rijn- een deel van zijn schilderijen en De tentoonstelling is een van de van de inspanningen van de commissie die is opgericht door de Leimuiden, Nieuwveen en Rijnsater- Burgemeester Van der Kroft is voorzit- WASSENAAR Direct nadat het draf- en renseizoèn in begin novem ber op de Wassenaarse baan Duin digt was afgelopen, is men begonnen met een grootscheepse renovatie van de grote overdekte tribune. De tribu ne zal zowel aan de achter- als aan de voorzijde ingrijpend worden ver bouwd. De ingreep heeft voorname lijk betrekking op het open zitge deelte, waarop onder de bestaande overkapping een etage wordt ge bouwd van ongeveer zeventig meter lengte. De oppervlakte van deze ruimte, waarin snelbuffetten en een veertiental totalisatorloketten ko men, bedraagt ca 950 m2. De gehele voorkant wordt gedicht met een spijlloze wand van gehard zonwe rend glas van zeventig meter lengte en enkele meters hoog. De gehele glas wand he.lt iets naar voren over. Om het publiek een onbelemmerd uitzicht op de banen te geven, zijn er drie niveaus ingebouwd. Ruim 450 bezoekers kun nen in deze ruimte aan tafels en stoelen een riant onderkomen vinden. Het onder de vloer van de inbouwtri- bune gelegen gedeelte met een accom modatie voor 800 bezoekers Wordt eveneens verbeterd. De bestaande be tonnen zitelementen worden vervan gen door nieuwe kuipstoelen van kunststof. Mede door de invoering van een nieuw computersysteem voor de totalisator bleek het noodzakelijk om-extra voor zieningen te treffen. Zo komt er een grote totohal,die op de begane grond zal aansluiten op de tribune. In deze hal komen vijftig totoloketten en verder een dagverblijf voor het personeel, toi letten en de administratie, alsmede een trappenhuis naar de eerste verdieping. De totale oppervlakte van de eerste verdieping bedraagt 880 m2. Het is de tweede grote ingreep op de renbaan Duindigt, die in 1906 werd ge opend en in 1963-1964 een verbouwing onderging. Het bouwerk, dat medio maart 1980, bij de opening van het nieuwe seizoen klaar moet zijn, is ont worpen door het architectenbureau Im merzeel-De Vries uit Voorburg. Aanne mer is de Hollandse Beton Maatschap pij uit Rijswijk. 1ERDORP „Dit is ra- °9dl -3-0 na de tune schake- LJJ irij over op kanaal 4". middag om klokslag uur onderbreekt deze ondiging de Hilversum srs in het Leiderdorpse TElisabeth ziekenhuis en de ziekenomroep haar ndingen via de huisra- Gedurende 20 uur per is radio 0-3-0 te beluis- via kanaal 4. 4 1/2 uur ek wordt van te voren inden opgenomen de an- uren worden life vanuit J' P,r( ,udio gepresenteerd. De jnomroep bestaat vol- jaar 10 jaar. In 1970 en de uitzendingen »it een klein kamertje de Hooigracht, waar H het ziekenhuis geves- was. Momenteel heeft Ipnroep een professioneel richte studio is de^ kel der van het nieuwe Elisa beth ziekenhuis. Het aantal medewerkers is in de jaren opgelopen van 3 tot 28. Met elkaar proberen zij de een zaamheid van de patiënten te doorbreken met muziek variërend van jazz tot klas siek en van pop tot geestelij ke muziek. Cees van der Hulst, elektriciën in het ziekenhuis, is één van de oprichters en vertelt hoe het allemaal begon. „Het intia- tief om een ziekenomroep op te richten is eigenlijk afkom stig van een patiënte, Petra Jacobs en een medewerkster in het ziekenhuis, Clara Sik- king. In een toevallig gesprek vroegen zij zich af of het niet mogelijk zou zijn om in het ka der van 3 oktober wat bijzon ders voor de patiënten te doen. In dat gesprek kwamen zij op het idee om een ziekenomroep op te richten. Ze hadden daar iemand bij nodig die de tech nische kant voor zijn rekening zou kunnen nemen en zo kwam ik erbij. Die 3 oktober hebben we banden van het Academisch ziekenhuis ge leend en die via de huisradio uitgezonden. Er was toen nog wat apparatuur aanwezig van een omroep die enkele jaren daarvoor aanwezig was. Op die dag is ook onze naam ont staan. 0-3-0 staat voor Opge richt op 3 Oktober". Ama teuristisch „In het begin was alles erg amateuristisch opgezet. We be schikten over een heel klein kamertje dat bovendien ook nog voor andere doeleinden werd gebruikt. Op de kamers in het ziekenhuis stond één luidspreker zodat iedereen die op zo'n zaal lag verplicht was mee te luisteren of hij nou van de uitgezonden muziek hield of niet. Daar ontstonden dan ook wel problemen over. Toen het ziekenhuis in 1972 naar Leiderdorp verhuisde, kregen we een eigen ruimte. Ook daar verliep alles niet even gladjes. Toen we 20 december onze studio wilden betrekken, bleek dat de ruimte door de aanne mer als opslagruimte werd ge bruikt. We kwamen binnen en stonden meteen tot aan onze enkels in het water. We von den echter dat we met Kerst mis in de lucht moesten zijn. We hebben toen wat steige ronderdelen in elkaar gezet en daar de apparatuur op ge plaatst en zo verzorgden we eerste kerstdag onze uitzen ding". Die situatie is nu wel wat ver- Cees van der Hulst achter de knoppen van 0-3-0. anderd. Het kleine kamertje staat vol met apparatuur waar een geluidshobbyist zijn vin gers bij zou af likken, maar waar de leek niets van be grijpt. In de rekken staan een slordige 1400 singles en 850 el pees op alfabetische volgorde opgesteld. Alles bedoeld om de voor de patiënten zo langzaam wegtikkende tijd wat te kor ten. De 28 medewerkers bren gen dan ook heel wat uren in de studio door. Vooral in deze tijd van het jaar waarin de zie kenomroep speciale kerst- en nieuwjaars-uitzendingen ver zorgt. „Ach", zegt Cees van der Hulst: sommigen doen het als hobby, maar eigenlijk zijn het allemaal idealisten". tol ►HEN AAN DEN RIJN I en w van Alphen aan Rijn zijn van plan om s«le Zegerplas een aantal b.|aatsen voor zeil- en poten te creëren en een isantensteiger" voor gro- I pleziervaartuigen. Met Janleg is een bedrag ge lid van rond de 300.000,- T voorstel van b en w zal f verwachting in januari advies worden aange- n aan de betreffende ynissies waarna een be- t zal worden genomen in Raadsvergadering, (igplaatsen, ongeveer hon- i voor zeil- en roeiboten bij de Edelsteensingel ?\insteekhaventje waar op fooment bootjes liggen aan gemaakte steigertjes. 100 ligplaatsen gaan D.000,- kosten. Ze zullen gehuurd rrioeten worden. Uit deze opbrengst hopen b en w het grootste deel van de kosten te kunnen bestrijden. Omwo nenden en belanghebbenden zullen worden uitgenodigd om hun mening en wensen ken baar te maken. Hoewel de aanleg niet in istrijd is met het bestemmingsplan menen b en w dat een inspraakprocedure toch op zijn plaats is. Als de raad instemt met het voorstel zal in het voorjaar begonnen kunnen worden met de werk zaamheden. De „passantensteiger" komt te liggen bij de ingang van de Ze gerplas bij het Aarkanaal. De steiger geeft ruimte voor en kele boten en is bedoeld voor overnachting. De steiger gaat f 70.000,- kosten. Voor dit laatste bedrag rekenen b en w op een bijdrage van CRM. .bromfietser bij aanrijding gewond «SE - Een 17-jarige bromfietser is gisteren bij een aanrij- ■J met een auto ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde nalf zes op de Ruishoornlaan in Lisse. |it Lisse afkomstige jongeman kwam met zijn brommer uit uitrit van de brandweerkazerne en reed zonder te kijken de ■4op. Een naderende automobilist kon de brommer niet meer Rijken en schepte de brommer met berijder. De 29-jarige au- Ibilist is eveneens uit Lisse afkomstig. De heer J.E. Verdel. ROELOFARENDSVEEN De bedrijfslei der van de bloemenveiling "Eendracht Maakt Macht" (E.M.M.), de heer J.E. Verdel, gaat per één januari met vervroegd pensi oen. De heer Verdel maakt daarmee als eer ste gebruik van de VUT-regeling, die ver vroegd pensioen voor 64-jarig personeel van de bloemenveiling mogelijk maakt. De heer Verdel: „Die regeling is er nu eenmaal en het lijkt mij een verstandige keuze". Het be stuur van de E.M.M. biedt de heer Verdel een afscheidsreceptie aan op 28 december om 15.00 uur in het café-restaurant Heems kerk aan de Langeweg 2 te Roelofarend- sveen. De heer J.E. Verdel is bijna 25 jaar aan de vei ling verbonden. Hij trad op 1 januari 1956 in dienst en was reeds na enkele maanden perso neelschef, de vroegere aanduiding voor be drijfsleider. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de bloemenveiling volgens de heer Verdel. Vooral de omschakeling van groenten- en bloemen veiling naar alleen bloe men, is een belangrijk gebeurtenis in het be staan van de veiling. Een omzetstijging van 4 jaar getuigt van een forse expansie. Een uitbrei ding die niet ten koste ging van de gezellige sfeer op de veiling. De heer Verdel: „De sfeer op de veiling is heel gemoedelijk. Het personeel is in de afgelopen jaren verdubbeld naar een man of veertig. Bovendien gaat alles nog over ene klok. Vooral voor de "kleine" kopers is dat heel aantrekkelijk. In de veiling van Aalsmeer is het zo dat ze daar verschillende klokken heb ben. Wil de koopman tulpen, dan moet hij in die zaal zijn en voor rozen weer in een andere zaal. Bij ons kan hij binnen een paar uur het gehele assortiment kopen in ene zaal. Natuur lijk zijn er in de loop der jaren el veranderin gen gekomen. Vroeger werden bijvoorbeeld de meeste bloemen en groenten per boot aange voerd. Tegenwoordig gaat alles per as. Maar de modernisering is niet ten koste van de gemoe delijkheid gegaan". De verruiming van het as sortiment bloemen, dat vroeger nog duidelijk het onderscheid had v&n zomer- en winteras- sortiment, heeft de heer Verdel ook meege maakt. Van rozen tot chrysanten, het is in ieder jaargetijde te krijgen. De heer Verdel: „het blijft een luxe-artikel". miljoen gulden in 1956 naar 31 miljoen vorig HAZERSWOUDE De per celen langs de Hazerswoud- se Rijndijk tussen de Geme- neweg en de Da Costasingel zullen op het rioleringssy steem worden aangesloten. Tot nu toe wordt het afval water geloosd op open wa- streek. ter. Een doorn in het oog De totale kosten van het aan- van het provinciaal bestuur, leg bedragen 77.500.-. Het te meer omdat het desbetref- waterleidingbedrijf wil een fende gebied behoort tot het bijdrage verstrekken van waterwingebied van het wa- f 25.000.-. Het energiebedrijf terleidingbedrijf De Rijn- op zijn beurt wil een subsidie leveren van een negende deel volge de financiële verhou- van de kosten, die na aftrek dingswet 1960. De jaarlijkse van eventuele bijdragen reste- lasten zullen voor de gemeente ren. Het gemeentebestuur kan ongeveer 380.- bedragen, aanspraak maken op een uit kering op grond van de verfij ningsregeling riolering inge- ICaprj C7 HAAG/ALPHEN DEN RIJN Een 24- jongeman uit Alphen en Rijn is door de politierechter ver tot driehonderd boete en een voor- gevangenisstraf weken met een van twee jaar. in®. verdachte werd ervan be schuldigd medeplichtig te zijn aan een inbraak in het Al- phense gemeentehuis, waarbij onder meer een aantal buiten landse munten werd gestolen. Bij de politierechter liet de uit Alphen afkomstige jongeman verstek gaan. „Hij neemt het kennelijk nogal licht op," ver onderstelde de officier en eiste tegen het advies van de reclas sering in twee weken gevan genisstraf waarvan één week voorwaardelijk. De politie rechter wees erop dat de medeplichtige van de verdach te tot een voorwaardelijke ge vangenisstraf is veroordeeld en legde verdachte dezelfde straf op. ter van de commissie. De commissie organi seert deze winter verder nog drie concerten, waaronder een concert door de violiste Emmy Verhey 11 januari in de 'Woudse Dom'. In het algemeen stelt de commissie 2ich ten doel aller lei culturel evenementen naar Leimuiden, Nieuwveen en Rijnsaterwoude te halen. De ex positie van Hendriks is gedurende de tijden dat het gemeentehuis open is, te bezichtigen. Voor de verbouw van de tribune gedeelte moet een gedeelte worden Langzaam maar zeker verrijst de vernieuwde overdekte tribune, afgebroken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5