eids Jeugdkoor •rengt plaat uit Leiden wordtin 1980 popstad nummer één WOUT BERGERS SPORT VUURWERK! 30% VOORDEEL De broodjes aan toch ers over re toonbank Universiteit verjaart met vier eredoctoraten Qerstcollage mperium kiccesvol LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 232. LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGINA 3 •EN Het Leidse Pe- lied^jeugdkoor heeft deze een langspeelplaat uit- racht. Op deze elpee is de lusical 'Gods-plan' op- imen. De opnamen von- deels plaats in Katwijk Zee en in een studio in tegen. De plaat zal bin- afzienbare tijd in de Leis verkrijgbaar zijn. De presentatie van de musical vindt tot september 1980 plaats in kerken en zalen in IJmui- den, Alphen, Woubrugge, Dronten, Harderwijk en Rot terdam. In januari starten de voorbereidingen voor een nieuwe musical, waarin de persoon van Marcus centraal zal staan. Vanuit deze figuur worden de verschillende ge beurtenissen van die tijd be licht. Dit programma zal in oktober van het volgend jaar gereed zijn. In dat jaar viert het Petra-jeugdkoor ook haar 10-jarig bestaan. Vanavond treedt het gezelschap op in de Petra-kerk aan de Surinames- traat in Leiden. Het optreden begint om elf uur. DEN Sinds de zestiger jaren eer heid en oprechtheid tot de belangrijk- li morele waarde-criteria heeft gemaakt, s> it niet meer mogelijk het kerstfeest ir en alleen als vredefeest te zien. Er li e veel ellende op de wereld om op tfeest te kunnen negeren. Vandaar het gewoonte is geworden met ie onder oprechte christenen om op [kerstfeest stil te blijven staan bij wat 1st niet goed is. Met het nieuwe kerst stuk 'Waar?.. Of niet' sluit Imperium hele maal bij die inmiddels alweer tradi tie aan. In het stuk wordt vooral de nadruk gelegd op oorlog, geweld, martelingen en vluchtelingen. Het is een sfeerbeeld waarin Imperium met be hulp van muziek, voordracht, geluidsband, be lichting en beweging een poging doet de toe schouwer ervan te doordringen dat het niet goed gaat op deze aardkloot, maar dat er een uitweg is. Dat gebeurt allemaal wat traag en nadrukkelijk en weinig gevarieerd we zien wel wat erg veel militair vertoon; ook de verschillende soorten slachtoffers van geweld en oorlog lijken wat al te veel op elkaar maar de oprechte poging is er niet minder om. Mijzelf sprak 'Waar?.. Of niet' niet zo aan, maar gezien het overvolle zaaltje aan de Oude Vest afgelopen zaterdagavond vervulde Imperium in ieder geval een behoefte. Wie zou daar iets op kunnen aanmerken? PAUL VAN DER PLANK Het goedkoopste adres door eigen China import. Verkoop vanaf a.s. donderdag 18 uur. Vietnamcollecte De collecte ten bate van het Medisch Comité Neder- land-Vietnam die in de week van 19-24 november in Leiden werd gehouden, is een groot succes geworden. De opbrengst is ruim 17.000,-. Doel van de actie was geld in te zamelen voor de bestrijding van malaria. Het Medisch Comité stuurt daarvoor anti-malariage neesmiddelen en insektenbestrijdingsmiddelen naar Vietnam. Miljoenen mensen zijn met malaria besmet en daardoor ook geheel of gedeeltelijk voor het arbeidsproces uitgeschakeld. Malaria blijft in Vietnam volksziekte nummer 1. Giften zijn nog steeds welkom. Het gironummer voor de actie Blijf Vietnam steunen: 1090400 te Amsterdam. Cursus E.H.B.O. De Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O. afdeling Lei den, 'Peerke Donders', start dinsdag 8 januari 1980 een nieuwe cursus. De lessen worden gegeven in de St. Joseph- schopl aan de Oppenheimstraat. De lessen beginnen 's a- vonds om acht uur. Voor inlichtingen en aanmelding kan men terecht bij mevr. P.H. van der Zeeuwe-Peeters, P. de la Courtstraat 33, tel. 131868 of bij mevr. A.C. Terbarts- Fennes, Alöelkaan 37, tel. 144678. Kinderfilms In het K&O gebouw aan de Oude Vest 45 worden vrij dag 28 december vanaf half drie kinderfilms vertoond. Hoofdfilm is een spannende western met in de hoofd rollen Cisko en Pancho. Ook worden tal van teken films vertoond. Informatie is verkrijgbaar via tele foonnummer 071 -141141. Toegangsprijs bedraagt drie gulden. Voor kaartverkoop dient men zich te wenden tot het bureau van K&O. Lezing Rozehruisers Het Rozekruisers Genootschap houdt dinsdag 8 januari een openbare lezing. Het onderwerp is 'Het proces: de Rozen kruisgang'. De lezing in 't Parlement aan de Oude Rijn be gint om acht uur. Alle belangstellenden zijn welkom. JAL met kerst open Tijdens de 'vredige' kerstdagen kan hulpverlening aan jongeren hard nodig zijn en daarom is het Jongeren Advies- en begeleidingscentrum Leiden (JAL) ook dan open. Op tweede kerstdag is het centrum van vier uur 's middags tot tien uur in de avond toegankelijk voor iederen die een praatje wil maken of een bak koffie wil drinken. Het J.A.L. aan de Langegracht stelt zich ten doel om advies en hulp aan jongeren te geven en daarnaast wil het centrum structurele tekorten signa leren en doorspelen naar de daarvoor verantwoordelij ke instanties. Het JAL zoekt ook nog drie bestuursleden. Van even tuele gegadigden wordt verwacht, dat zij aan de maan delijkse vergaderingen deelnemen, dat ze de doelstel lingen onderschrijven en tenslotte wordt interesse en bekendheid met hulpverlening verlangd. Iedereen, die om wat voor reden dan ook bij het JAL wil aanklop pen, kan maandag, woensdag en vrijdag van vier 's middags tot tien uur 's avonds bij het JAL aan de Langegracht 246 terecht Ook telefonisch is het JAL bereikbaar: 143762. Latijnse viering Vanavond wordt om zeven uur een latijnse kerstviering gecelebreerd in de Bonaventura-kapel van de paters Fran ciscanen aan de Mariënpoelstraat in Leiden. Er worden ook gemeenschappelijk kerstliederen gezongen. Dat begint al een kwartier van tevoren, kwart voor zeven dus. Men deelt ons tevens mede, dat de kerststal weer van een uit zonderlijk gehalte zal zijneen pronkstuk dat nauwelijks z'n weerga kent. LEIDEN Enkele Leid se popgroepen kunnen met enig optimisme het nieuwe jaar tegemoet zien. Afgelopen vrijdag werd het nieuwe Leidse popjaar ingeluid met het tekenen van contracten door de new wave forma tie „The Dummies" en de rockgroep „Sherlock". Binnenkort wordt een eerste single van de twee groepen tezamen ver wacht. Daarbij verschijnt eind januari een lang speelplaat. Een en ander geschiedde bij platen maatschappij Oldway in Rozendaal. Eighttrackheet deze elpee met nummers van acht Leid se groepen. Deze langspeel plaat wordt gemaakt naar aanleiding van het Luba-lo- ves-Leiden-festival dat op 9 februari van 's middags half twee tot 's avonds half twaalf in de Leidse Stadsge hoorzaal wordt gehouden. De acht Leidse groepen zijn Szmotsz. Carte Blanche, First Love. Gargoyle, Mixed Up Band, Tower en verder Sher lock en natuurlijk de Dum mies. Het is de bedoeling dat deze groepen in de grote be nedenzaal van de Stadsge hoorzaal optreden en dat bo ven een aantal folkartiesten te zien zal zijn. In de pauze is er een Travestie-act en ver der zal er in de andere bo venzaal een disco zijn waar gratis dansles wordt gegeven. Leiden popstad Dit festival vormt het begin van de activiteiten die ko mend jaar in Leiden worden georganiseerd in het kader van 'Leiden Popstad 1980'. De organisatoren willen hier mee de, wat zij noemen gro te matheid die Leiden al vele jaren kenmerkt, doorbre-. ken". Eén van de organisato ren van het festival en te vens songwriter /producer van Sherlock, Don Hansen, VOORSPELLING VAN LEIDSE BANDJES: De rockformatie „Sherlock". gelooft dat het ontstaan van de vele bandjes in Leiden een reactie is op die matheid. „Leiden heeft veel werkloze jongeren, veel bekakte stu denten die niet vies zijri van facistische opmerkingen, veel studentensociëteiten die voor gewone mensen niet toegan kelijk zijn. kroegen die maar tot twaalf uur open zijn en verder niks. Dat is een pro bleem voor veel jongeren in deze stad. Er gebeurt op cul tureel gebied niks. Iedereen gelooft het wel en niemand wil zich nog ergens voor in zetten. Het is gewoon één dooie saaie massa geworden, die precies doet wat het ge meentebestuur ze opdraagt. Als reactie op dit gebeuren zijn de jongeren muziek gaan maken. Liefst zo hard moge lijk en met scherpe teksten", aldus Don Hansen. Getooid in een panterbroek met ijzeren kettingen, leren laarzen, leren jack met ritsen, T-shirts met opdruk, opge maakt gezicht, zilver in het haar en vrijwel altijd in ge zelschap van een fles drank, togen The Dummies vrijdag in hun volkswagenbusje naar de studio in Roosendaal. De leden van deze groep zijn voor het merendeel psycho logiestudenten en hebben voor zichzelf bijpassende na men bedacht. Zo heet de drummer Animal (van Die- tureel gebi gelooft het wil zich ni zetten. He dooie saaie die precies meentebesi Als react it zijn de jonj maken. LU lijk en me, aldus Don Getooid ir. met ijzerei men), de zanger Swietio, Pe ter Polyether verzorgt het toetsenwerk, bassist is Hot Lex Verhey, Eetsjh speelt gi taar en Henk Halsband is de manager. De groep bestaat ongeveer ander half jaar en heeft al aardig wat succes ge boekt met optredens. Op 17 januari is de groep in het Amsterdamse Paradiso te zien. Ze spelen overwegend new wave muziek, maar met een eigèn geluid en ze willen dolgraag beroemd worden. Opmerkelijk is hun creativi teit. Een ieder stond wel even vreemd te kijken toen de in leer getooide opge maakte stekelharige toetsen man Peter Polyether op een piano in de studio in Roosen daal een onvervalst stuk Sa- tie liet horen. Sherlock Minder aanstootgevend is de groep Sherlock, maar maakt daarom niet minder goede muziek. Vooral zangeres Ka rin Stelck geeft met haar kwalitatief goede stem de groep een apart geluid. Sher lock bestaat verder uit Ton Dijk wel als slaggitarist, Paul Keuzekamp, sologitarist, Eric Mulder speelt dwarsfluit en saxofoon, Ruud Greve op de drums, Ben van Dijk aan de bas en Evert Simonse gitaar en vocals. Don Hansen en Eric Guns schrijven de songs en produceren de platen. Ook Sherlock heeft al be kendheid verworven met de optredens in de Leiden en omgeving. IDEN Om aan alle :ekerheid een einde maken: De bakkers ,kken vers tussen oud nieuw. De hoeveel id tegensprekende be- :hten over wel of niet irs brood op de plank maandag tussen oud nieuw maakte het er afgelopen tijd niet delijker op. De mist nu echter opgetrok- n. De warme bakkers kken op maandag 31 mber en nemen 'oensdag 2 januari vrij, irwijl de 'koude' bak- maandag geen •ood fabriceren, maar weer voor zorgen dat woensdag 2 januari :rs brood in de super- larkt is. De warme bakker verdient zijn brood deze dagen niet ge makkelijk. Doordat er maan dag vers brood is, moet er op zondag door de warme bak kers gewerkt worden. Verder zijn veel overuren noodzake lijk om aan de grote vraag naar kersstollen, tulbanden, krentebrood mét of zonder spijs, kerstkransen enz. te vol doen. Gelukkig wordt niet al les op het laatste nippertje be steld. Een groot aantal bedrij ven, dat de werknemers voor de kerst een stol of krans ca deau doet, heeft deze lekker nijen al het weekeinde voor de feestdagen aan de mensen overhandigd. Hierdoor heeft de warme bakker het dus ook geruime tijd voor kerstmis ex tra druk; maar de hele de cembermaand is voor hen al een maand vol overwerk; feestdagen en dan vooral Sin terklaas en kerst zijn immers baktoppers. het onderzoek naar niet-wes- terse beschavingen. Ere-pro- motor is prof. dr. I. Schöffer. Stuur bloemen als eenkleurige kerstwens In deze tijd dat de meeste mensen zo'n 10 dagen vakan tie hebben, door slechts een paar snipperdagen op te ne men, is het in de bakkerijen aanpoten geblazen. „Ach",zegt warme bakker Dijsselbloem „soms denk ik wel eens, laat het kerstfeest maar de lucht in vliegen, maar dan denk ik daar gelijk bij dat het dan best een kale en ongezellige tijd zou worden. In deze tijd wordt veel meer luxe brood verkocht. De meeste mensen willen met de kerst iets leuks op tafel en dan vind ik wel dat je aan die vraag tegemoet moet komen. Daar doen we dan zo in de tijd rond kerst extra onze best voor. Met oud LEIDEN De Leidse uni versiteit zal ter gelegen heid van haar 405-jarig be staan aan vier personen een eredoctoraat toeken nen. Het zijn: dr. J. Rouch (sociale wetenschappen), mr. W. Snijders (rechtsge leerdheid), prof. dr. N.G.H. Orie (geneeskunde) en mr. P. Creutzberg (letteren). De eredoctoraten zullen op 30 mei 1980 tijdens een Academische zitting in de Hooglandse kerk worden verleend. Dr. J. Rouch (1917) is een be faamd Frans etnoloog. Mo- mènteel is hij Directeur de Re cherche aan het Centre Natio nal de la Recherche Scientifi- que. Hij doceert aan de Parijse universiteit cinema en sociale wetenschappen. Dr. Rouch wordt algemeen erkend als de grondlegger van de moderne etnocinematografie. Ere-pro- motor is prof. dr. A.A. Ge- rbrands. Mr. W. Snijders (1928) studeer de Nederlands en vestigde zich als advocaat. Thans is hij raadsheer van de Hoge Raad en sinds kort lid van de Ko ninklijke Academie van We tenschappen. Hij is mede ver- antwoordelijk geweest voor het ontwerp van een nieuw burgerlijk wetboek. Ere-pro- motor is prof. mr. W.M. Kleyn. Prof. dr. N.G.M. Orie (1914) studeerde geneeskunde in Utrecht. Hij is thans hoogle raar in de leer der longziekten in Groningen. De heer Orie heeft veel bijgedragen aan de ordening van de gemeeskunde rondo astma en astmatische ziekten. Het werk van Orie vormt de grondslag voor een groot onderzoek dat in het ka der van de gezondheidsorgani satie TNO wordt verricht. Ere- promotor is prof. dr. G.J. Tam- meling. Mr. P. Creutzberg (1904) stu deerde rechten in Leiden en werkte geruime tijd in Indië. Hij is een vooraanstaand des kundige van het economisch beleid in Nederlands Indië na 1900. Mede door zijn werk is er in Leiden een hernieuwde belangstelling onstaan voor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3