Geduld VS in kwestie t Iran raakt uitgeput ^.nti-Turks affensief van Armeens commando Geen garantie meer voor koopkracht Andriessen: GIJZELING WORDT CONFRONTATIE AMERIKA - RUSLAND Ariane blijft aan de grond 1©EN2© KERSTDAG GEOPEND! Maandag 24 december 1979, 70e jaargang no. 21538 Zwaar bewolkt Zwaar bewolkt en nevelig met af en toe wat regen of natte sneeuw. Middagtemperatuur ongeveer 3 graden. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Morgen zon: 8.47 - 16.32. Schev. hoogw.: 7.07 en 19.39. Laagw.: 2.51 en 15.14. Nachtmis Plechtige nachtmis vanavond op Ned. I om 24.00 uur, opge dragen door abt Marcel v.d. Ven O. Praem. in de kerk van de Norbertijner Abdij van Be rne in Heeswijk. De gregori aanse gezangen worden ver zorgd door paters van de kom- muniteit, afgewisseld door kerstliedjes in de volkstaal sa men met de gelovigen. ANSLAGEN IN TAL VAN STEDEN MSTERDAM In Amsterdam, Rome, Parijs, eulen en Istanboel zijn het afgelopen weekeinde anslagen gepleegd op Turken en Turkse instellin- en. Steeds werd de aanslag „opgeëist" door „het ge- échtigheidscommando voor de Armeense genoci- e". Reden dus om aan te nemen dat deze groep Ar- ïeniërs een soort Kerstoffensief heeft ingezet. i Amsterdam ontplofte zaterdagmorgen rond vijf uur een bom, eplaatst tegen de gevel van het reisbureau van de vliegmaat- :happij Turkish Airlines in de Leidsestraat. Niemand werd ge- 'ond, maar binnen een straal van veertig meter gingen alle rui- n aan diggelen. ok zaterdagmorgen is in Parijs de directeur van het Turks toe- istenbureau, de 31-jarige Yilmaz Kolpan op de Champs Elysees iet een machinegeweer om het leven gebracht. De aanslag ge- eurde op klaarlichte dag, om elf uur 's-morgens. n Rome zijn gisteren op drie plaatsen bommen geëxplodeerd.' et persbureau AP werd later gebeld door een man die vertelde at deze drie aanslagen het werk waren van het Armeense ge- eime leger. „Dit is ook verantwoordelijk voor de aanslagen in 'arijs en Amsterdam", zei de opbeller. foor de ingang van een gebrouw van een Turkse organisatie in beulen, waar ook een moskee is gevestigd, is gisteren eveneens en bomaanslag gepleegd. De 36-jarige voorganger, de Imam, 'erd zwaar gewond. n Istanboel ontplofte zaterdag een bom bij het kantoor van de 'urkse luchtvaartmaatschappij „Thy". Persoonlijke ongelukken, eden zich niet voor. othekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, rartaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. èrstprinsje en jaar orgen wordt prins Berhard, i tweede zoon van prinses argriet en Pieter van Vollen- >ve, tien jaar. Hij is het kerst- ndje van de Oranjefamilie en indaar dat zijn derde doop- lam danook Emmanuel luidt. de achterblijvende groei van de wereldhandel, mede als gevolg van de verdubbeling van de olieprijzen. Hij voorspelde dat de Nederlandse economie minder zal groeien in de jaren tachtig dan in het voorgaande decennium. Een verrui ming van de bestedingsmogelijkheden is dan ook voorlopig onmogelijk, aldus de minister. Dit zou gelden zowel voor de particuliere als de collectieve sector. In de Eerste Kamer ver klaarde Andriessen vorige week dat hij voor het einde van het eerste kwartaal van 1980 een lijst zal opstellen met voorstellen voor aanvul lende bezuinigingen in de rijksbegroting. Ook wat betreft de particuliere inkomens meent de minister dat er fors gematigd moet worden en dat niet langer de stijging van de olieprijzen mag worden gecompenseerd. Vol gens hem gaat het hier om een stuk „nationale verarming, dat moet worden geaccepteerd". Zo niet dan wordt het financieringstekort van de overheid onaanvaardbaar hoog en wordt de werkloosheid nog verder vergroot. Volgens An driessen zou als het „bijna-akkoord" tussen werkgevers en werknemers over de arbeids voorwaarden voor 1980 was doorgegaan, dit de overheid een financieringstekort hebben opge leverd van ongeveer 500 miljoen gulden. Naar 1983 doorgerekend zou dat tekort zelfs ander half tot twee miljard bedragen. Het laatste zou een stijging van de werkloosheid inhouden van 30.000 tot 35.000, aldus de minister. onda/Leyland koord op 1 december )NDEN De over- ïkomst tussen Ley- id en Honda, voor de emblage van 90.000 rsonenauto's van inda in Engeland, irdt 27 december in kio ondertekend. ondertekening is /agelijk geworden, nu Britse regering het ddingsplan van Ley- idpresident Ed- irds heeft goedge- urd. Het plan gaat de jering Thatcher bij twee miljard gulden sten. De nieuwe inda heeft nog geen am. Dries Van Agt tot Man van het Jaar gekozen HILVERSUM (ANP) Minister-president Van Agt is volgens een onderzoek van het bureau Lagendijk de „Man van het jaar 1979". Van de 1100 on dervraagden koos dertien procent de premier. Het onderzoek werd verricht in opdracht van de AVRO. Vijf procent bracht zijn stem uit op Koningin Juliana en vier procent op André van Duin. Alle andere kandida ten kwamen op nog la gere percentages uit Moeder van 109 vliegt naar dochter van 78 MADRID (Rtr) Een 109-jarige betover grootmoeder uit Ma drid is per vliegtuig naar Buenos Aires ge reisd om haar jongste dochter van 78 jaar te rug te zien, die in 1934 naar Argentinië emi greerde en sindsdien niet meer in Spanje is teruggeweest. De reis van de hoogbejaarde vrouw is mogelijk ge maakt door koning Juan Carlos, die haar vliegbiljetten heeft aangeboden voor haar en haar kleindochter die haar begeleidt Oprichtervan Century Fox overleden PALM SPRINGS (UPI) Een van de oprichters van de Amerikaanse film maatschappij „20th Century Fox", Darryl Zanuck, is gisteren in een ziekenhuis in Palm Springs op 77-jarige leeftijd overleden.Za- nuck verbleef in ver band met hartklachten al twee maanden in het ziekenhuis. Hij stierf aan de gevolgen van een beroerte. Zanuck produceerde onder meer de films „The Grapes of Wrath" en „The longest Day". Madrileense nachtwakers zijn weer terug MADRID In Madrid zijn de traditionele nachtwakers weer op straat verschenen. Zij dragen een knuppel en een spuitbus om zich tegen belagers te ver weren. De „serenos" werden drie jaar gele den ontslagen omdat de oude gebouwen die zij moesten bewaken, en die zij slechts kon den binnenkomen met behulp van enorme sleutels, nagenoeg wa ren verdwenen. Nu zijn ze terug met een meer prozaïsche taak: politieassistentie. Winstgevende gok met Spaanse zieleherder MADRID Een Spaanse pastoor heeft dankzij een „goddelijke ingeving" zijn parochi anen in een van de arme wijken van Ma drid een prachtig kers tgeschenk bezorgd. Hij kocht onlangs voor 570 gulden een lot in de grote Spaanse kerstlo terij en verkocht dat in aandelen van ongeveer een knaak aan zijn pa rochianen. Op het lot viel de hoofdprijs van 5,7 miljoen. Voor de „aandeelhouders" bete kent dat 22.500 per persoon. (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON - Terwijl het ongeduld in de Verenigde Staten over het uitblijven van enige vordering bij de pogingen vrijlating van de vijftig gijzelaars in de Amerikaanse ambassa de in Teheran te bewerkstelligen sterk toe neemt, dreigt de Iraanse kwestie steeds meer een confrontatie te worden tussen de belangen van de twee grootmachten, de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. De Amerikaanse regering heeft de Russen in middels in wat heet „de sterkst mogelijke diplo matieke taal" laten weten een eventueel Rus sisch veto bij een stemming over gconomische sancties tegen Iran in de Veiligheidsraad als „een onvriendelijke daad" te beschouwen. Een aantal Amerikaanse senatoren heeft de Russiche houding direct in verband gebracht met Salt II. Zij gaven nauwelijks verholen te kennen, dat een Russisch veto vrijwel zeker een verwerping van Salt II in de Senaat zal betekenen. Grote ongerustheid bestaat in de Verendigde Staten over de sterk groeiende Russische invloed in het Iraanse buurland Afghanistan. Aangenomen wordt, dat de Amerikanen ook zonder fiat van de Veiligheidsraad zullen over gaan tot economische maatregelen tegen Iran. Veel effect wordt daarvan niet verwacht. „De enige hoop is in feite, dat de gematigde figuren in Iran er wellicht door gesterkt worden in hun aandrang op beëindiging van de crisissituatie", aldus gisteren een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien zijn er nieuwe Amerikaanse maatre gelen nodig om de groeiende frustraties in het hele land enige bevrediging te verschaffen. Veel Amerikanen hadden er op gerekend, dat in de Kerstsfeer een doorbraak, hoe klein ook, zou kunnen worden "bereikt. "Maar in feite is er on danks soms hoopvolle berichten uit Iran weinig veranderd sinds de bezetting van de ambassade op 4 november j.l. De meest opmerkelijke ver andering is de nieuwe geest van eensgezindheid in de Verenigde Staten zelf. „Maar iedereen re aliseer 't zich ook, dat deze situatie niet ongeli miteerd kan voortduren", aldus een woordvoer der van het Witte Huis. Het toelaten van drie Amerikaanse geestelijken (een baptist, een presbyteriaanse dominee uit New York en de hulpbisschop van Detroit) om in de bezette ambassade kerstdiensten te verzor gen, is door de Amerikanen met vreugde be groet. Maar deze daad wordt nauwelijks gezien als een nieuwe opening. Met grote belangstel ling wordt gewacht op het verslag van de drie geestelijken over de toestand van de gegijzelden. De Amerikaanse houding in de komende weken kan daardoor in belangrijke mate worden be paald. KOUROU Slechts 52 seconden voor het startsein is de tweede lanceringspoging van de Europse ruimteraket „Ariane" door een tech nisch mankement gestaakt. De technici hadden wegens minder goed weer de lancering al een paar keer opgeschoven, maar toen het gisteren eindelijk zo ver was, gooide een heliumlek roet in het eten. Vandaag zou een nieu we poging worden gewaagd. De tweehonderd ton metende kunstmaan is ge maakt om telecommunicatiesatellieten in een baan rond de aarde te brengen, waardoor West- Europa op dit terrein minder afhankelijk wordt van de VS. Zeeland legt claim van 65 miljoen bij overheid ADVERTENTIES J MIDDELBURG (ANP) Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben bij de over heid een claim gelegd van plus minus 60 miljoen gul den, voor het geval er alsnog een kunstmatige mosselver- waterplaats zal moeten wor den aangelegd in de mon ding van de Oosterschelde na afsluiting van deze zeearm met een waterdoor- latende pijlerdam. Inmiddels is gebleken dat de opening waarvoor nu gekozen is, de middelste van drie mo gelijkheden, door allerlei om standigheden moet worden aangepast om een doorstroom- grootte van 14.000 m2 alsnog te bereiken. De visserij in Zee land heeft Gedeputeerde Sta ten nu gevraagd er bij de rege ring op aan te dringen alsnog de grootste doorstroomopening van 20.000 m2 te laten aan brengen, zodat eb en vloed en daarmee de mosselcultuur vol ledig behouden blijven. Lijk gevonden in NH-kanaal AMSTERDAM In het water van het Noordhollands Kanaal bij Amsterdam is gistermiddag het stoffelijk overschot gevon den van de 20-jarige Amster dammer T. D. Wilkes de Sou- za. In verband hiermee is een 21-jarige Amsterdammer aan gehouden, die inmiddels heeft bekend Wilkes de Souza na een vechtpartij in het water te hebben gegooid. Vandaag wordt op het lichaam sectie verricht. Komlaten we eens gaan kijken99 „In de omgeving daar wa ren herders die 's nachts onder de blote hemel de wacht hielden bij hun kud den. In een groot deel van de wereld klinkt dit deel van het evangelie van Lu cas in de komende dagen weer vele malen op en dat in de laatste dagen van het jaar van het kind". Een actueel element te meer dus in het evangelie verhaal, dat toch al bijna tweeduizend jaar in steeds bredere cirkels over de wereld is gegaan en „ongetelde scharen" heeft geïnspireerd, zoals Rembrandt tot het maken van zijn „Aanbid ding der herders". Het heeft er de schijn van, dat de inspiratie geen vonk meer kan slaan. Of misschien even in de licht ontvlambare sfeer van de laatste dagen van december. Kerstmis, zegt Romano Guardini, is een feest van geloof. „De openba ring zegt ons: je kunt niet van jezelf uit, van geen enkele, ook niet de hoogste aardse maat staf uit bepalen, of Gods menswording moge lijk is, maar je moet in geloof aannemen, dat deze heeft plaatsgevonden. Het feit van de menswording is zelf openbaring. Zij zegt: God is zo, dat hij in staat is mens te worden. Hij is zo, dat het voor hem, om met de woorden van het boek Genesis te spreken „goed" en „zeer goed" is, dit te doen". Geloof, het moet in iedere mens steeds weer opnieuw beginnen, geboren worden zo men wil. Voor de vele twijfelaars in deze dagen staan er twee actuele uitspraken in het oude verhaal, dat met Kerstmis weer de ronde doet. Een van de engel en een van de herders. De eerste is Wees niet bang", de tweede is „Kom, laten we eens gaan kijken". DEN HAAG De kans is tamelijk groot dat de regering niet, zoals zij tot nu toe steeds had beloofd, in staat zal zijn het ko mende jaar de koopkracht te garanderen voor de mensen tot en met het modale inko men. Dit heeft minister Andriessen (finan ciën) gisteren gezegd in een programma van de AVRO-radio. Volgens de bewindsman ziet het er ook naar uit dat de werkloosheid in 1980 zal stijgen met tienduizend. Als oorzaken noemde Andriessen de inflatie en Twee experts van der mijnopruimingsdienst bekijken het gat dat de bom geslagen heeft. Het totaal verwoeste kantoor van de Turkse luchtvaartmaatschappij THY in de Lei- destraat in Amsterdam, dat gisteren het doelwit van een aanslag van een Armeens commando werd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1