Zwaardere vrachtschepen op de Vliet betekenen nekslag recreatievaart telefoontjes Zinman groots in Mahler's zesde 071-122244 Thuiswerk aangeboden 10 jaar Stichting Landelijk Centrum voor Huwelijkscontacten LEIDSE COURANT g Leidschendamse wethouder H. L. van Dongen Wethouder H. L. van Dongen Een uit juli 1886 daterende foto van de bouw van het sluiscomplex in Leidschendam. Met de bouw van het sluiskantoor was toen nog niet begonnen. De sluis werd 15 juli 1887 in ge bruik genomen, het „sluiswach tershuisje" op 29 juni 1888. Het tegenwoordi ge sluizencom- plex in Leid schendam LEIDSCHENDAM „Iedere wijziging in het Rijn-Schiekanaal of de sluis bij Leid- schendam, die tot doel heeft zwaarder scheepvaart-vrachtverkeer mogelijk te ma- ken betekent een nekslag voor de recreatie- vaart. De Vliet is de enige echte route voor recreatieschepen in dit deel van de provin- cie en het kanaal zal straks, als het recrea- tiegebied Vlietland in gebruik wordt geno- men, nog veel belangrijker worden". Aan het woord de Leidschendamse wethou- der van openbare werken H. L. van Dongen, die deze week door het PvdA-raadslid F. IJmkers werd geadviseerd de ontwikkelin- gen rond de sluis „nauwkeurig te volgen". Vorige week blijkt namelijk een provincia- le statencommissie zich weer eens over een nota over het Rijn-Schiekanaal te hebben gebogen. De wethouder zegt die nieuwe discussie „eigen- aardig" te vinden, omdat het gemeentebestuur niet op de hoogte was en anders graag een waarnemer had gestuurd. De heer J. C. van Erp (CDA) zei bij dezelfde gelegenheid de in- druk te hebben, dat de provincie „niets nalaat om Leidschendam op de kast te jagen". Na de EEE Vaarwegennota, aldus de CDA-man, komt nu =5 dit weer „het lijkt wel of de provincie nu via .een achterdeurtje probeert een oeververbinding aan te leggen voor de door haar gewenste bouwlokatie". Een raadselachtige constructie, ook voor de wethouder, die van mening is dat een eventuele bouwlokatie door de Verlengde Landscheidingsweg moet worden'ontsloten. U Bouwvallig Volgens Provinciale Waterstaat zou niet eerder tot vervanging van te smalle of lage bruggen moeten worden overgegaan dan wanneer ze bouwvallig worder* Vervanging van deze brug gen (de Wijkerbrug en de Kerkbrug in Voor burg en de sluisbruggen) zou economisch niet opwegen tegen het voordeel dat de schippers hiervan zouden ondervinden. De nota hechtte echter wel veel waarde aan vergroting van de capaciteit van het sluiscomplex. Argumenten hiervoor zijn de langer wordende wachttijden voor het autoverkeer en de te verwachten toe name van het vrachtverkeer te water. De nieu we sluis zou volgens de uit 1977 daterende Vaarwegennota maximaal schepen tot 1000 ton met een diepgang van 2,5 meter moeten kun nen doorlaten. Vorig jaar gaf een ombuiging van het al jaren durende afnemen van de vrachtvaart te zien, voornamelijk door zand- transporten. De diepgang van de zandschuiten is 2,5 meter. De transporteurs zagen zich ge noodzaakt hun schepen bij de Lammenbrug in Leiden zóveel af te laden en het zand verder per auto te vervoeren tot de twee meter was bereikt, waarmee de Leidschendamse sluizen konden worden gepasseerd. Volgens provincia le waterstaat gaat het nu nog om oude schepen, die binnenkort moeten worden vervangen en dan waarschijnlijk door grotere. In de nota wordt evenwel vastgehouden aan de richtlijn van 600 ton maximaal. De Vliet en dus ook de sluis zou echter bevaarbaar moeten worden ge maakt voor duizend-tonners, zodat de vaarweg in nood altijd zou kunnen worden gebruikt, bij voorbeeld als de vaart via de Gouwe gestremd is. 'Wethouder Van Dongen: „Om met het laatste te beginnen, wie zal de duizend-tonners kun nen verbieden dan de nieuwe, want veel korte re, route via de Vliet te nemen? De zandtran- sporten geven op het ogenblik problemen, dat is in Leidschendam genoegzaam bekend, maar dat is een kwestie van enkele jaren, moet daar voor een dergelijke uiterst kostbare voorziening ter hand worden genomen? Het gaat niet alleen om de sluis, maar ook om de bruggen, ook de zg. kippetjesbrug bij Drievliet en vergeet niet dat waarschijnlijk de hele beschoeiing lajigs de Vliet moet worden vernieuwd door het motor vermogen van de veel grotere schuiten. Als twee van dergelijke boten elkaar bij de Knip of bij Allemansgeest moeten passeren kan er geen hand meer tussen. Verbetering zal nodig zijn want volle 500-tonners kunnen al bijna niet meer door de sluis. De provincie heeft overi gens onlangs nog glijbinten, voor bescherming van de wanden van dé sluis, aangebracht en is nu bezig de remmingwerken, de „trechters" van beide zijden van de sluis, te vernieuwen". Niet afgestapt is men in Leidschendam uiter aard van de mening dat het karakter van de sluis en omgeving behouden dient te blijven. De provincie heeft het belang hiervan ook in gezien en het architectenbureau Aldo van Eyk en Theo Bosch destijds een schetsontwerp voor de sluis met omgeving laten maken. Dit in 1973 gereed gekomen plan, dat rekening hield met de historische omgeving was aanleiding voor het begin 1972 opgerichte aktiecomité „Behoud Sluisplein" haar werkzaamheden te beëindigen. „De verantwoordelijkheden voor alle eventuele te nemen beslissingen liggen thans ondubbel zinnig bij de bestuurders", aldus het slotcom muniqué. Optimistisch Overbodig Het gemeentebestuur acht de verbetering van de Vliet alleen nodig tot aan de Haagse havens, daar voorbij is volgens wethouder Van Bongen de firma De Waard de enige langs de Vliet, die er belang bij zou kunnen hebben, „tot aan Lei den toe". Het Leidschendamse gemeentebestuur is wat de bruggen betreft teruggekomen op de standpun ten, die na het verschijnen van de Vaarwegen- nota werden ingenomen. Verlaten is het in mei 1977 ingenomen standpunt dat bij de Damhou derstraat een nieuwe brug met twee rijstroken en voetpaden zou worden gebouwd terwijl de brug bij de Venestraat alleen voor voetgangers en fietsers zou dienen. Brandweer, politie en ambulance zouden deze brug in geval van nood mogen gebruiken. Wethouder Van Dongen ziet de toekomst overi gens nogal optimistisch tegemoet. Geldgebrek (bij de provincie) en het feit dat de sluiswerken al enigszins worden vernieuwd zullen wel (weer) voor uitstel van de plannen zorgen. „Al jaren lang komt de sluis telkens weer in het nieuws. Toen mijn vader in 1932 van de Leidse- kade naar de overkant achter de Petrus- en Pauluskerk zou gaan verhuizen ging hij het nieuws van zijn verhuizing netjes aan zijn buurman, burgemeester Keijzer, vertellen. Deze zei dat hij er niet lang zou zitten omdat de sluis zou worden vernieuwd. Er was toen spra ke van omleggen van de Vliet achter de Sluis- kant en de kerk om over wat nu het Damplein is. Ook daarvan is gelukkig nooit iets gekomen" Met het door het raadslid gevraagde „nauwkeu rig volgen" zal de heer Van Dongen verder weinig moeite hebben want ook hij woont ach ter de kerk aan de waterkant. Delft, cultuur en maatschappij tot 1572 Tot 18 februari duurt In het Stedelijk museum Het Prinsenhof in Delft voort de tentoonstelling 'De Stad Delft, Cultuur en maatschappij tot 1572'. Te zien is onder meer dit werk van een meester van Delft: Christus neemt afscheid van zijn moe der. Odilon Redon in Kröller- Müller OTTERLO Het Rijksmuseum Kröl- ler-Müller te Otterlo heeft voor de kertsva- kantie - met een uit loop in januari - een kleine tentoonstelling ingericht met een groot aantal werken van Odilon Redon. De Kröller-Müller verza meling bevat acht schilderijen, 39 teke ningen en veel grafiek van Redon. De werken werden door mevrouw Kröller aangekocht in de jaren 1912-1921. In die perio de vond Redon meer waardering in Neder land dan in Frankrijk. De belangstelling die zijn werk in ons land ondervond, was vooral te danken aan zijn vriend André Bonger. Bonger, die een 100 schilderijen en tekenin gen en het gehele grafi sche oeuvre van Redon bijeengebracht, organi seerde in 1894 al een Rendontentoonstelling in Den Haag, later ge volgd door exposities in Rotterdam en Amster dam. Bonger, leerde als zwager van Theo van Gogh, Vincent kennen, Emile Bernard en later ook Rendon met wie hij lévenslang bevriend bleef. 'Bedrijfsleider, 22 jaar, zoekt tot 400 KAMER met keuken of fetage of flat In Lelden of omge ving. Tel. 01717-3412 na 19.00 uur. ROTTERDAM Het is alsof David Zinman met de weer gave van Mahlers zesde symfonie heeft willen bewijzen, dat hij tot even indrukwekkende interpretaties in staat is als Edo de Waart, zijn voorganger bij het Rotterdams Philhar- monisch Orkest. Het was bijna vijfentwintig jaar geleden dat dit machtige opus (onder Flipse) in Rotterdam weerk lonk en 't is dan ook bijna ongelooflijk dat dit werk uitge rekend op dezelfde avonden in Den Haag en Rotterdam werd gebracht. Die slechte coördinatie had echter geen na delig gevolg voor de toeloop, De Doelen was uitverkocht. Vanaf het eerste moment dat pauken en trompetten de kern van de gehele symfonie uitdragen, had Zinman een vaste greep op zijn ensemble. Hij bediende zich van de partituur van de Kriti sche Gesamtausgabe, dit in overeenstemming met de uiteindelij ke wens van Mahler. Een logische volgorde: na het Allegro het groteske Scherzo, gevolgd door het Andante als een lange adem haling voor de grootse finale. Voor deze keuze is veel te zeggen, de opbouw is logischer, natuurlijker. Vanuit die constructie heeft Zinman een fascinerende vertolking neergezet, waarbij de helderheid, de doorzichtigheid, de onderlinge samenhang in dit geweldige spektakel zijn grootste verdienste was. David Zinman bracht deze muziek als één grote stroom van orkestrale schoon heid en maakte zich bij publiek én orkest in alle opzichten waar. De opmaat werd gevormd door Mozarts pianoconcert in Bes, K.V. 456. 't Is niet te horen dat Mozart nog maar net was opge knapt van een ernstige verkoudheid. Wat een verrukkelijke muziek! De Roemeen Radu Lupu was de ideale vertolker, hpt Andante was een adembenemend hoogtepunt. Adr. Hager jG\ 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden niet groter dan 12 letters), leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3x betalen regel-telefoontjes te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkoppen 31 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schriftelijk aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur. 2 beschaafde studenten zoeken met spoed ETAGE wegens lan- qe reistijd. Tel. 01749-12828. Rustige vrouw met dochtertje zoekt ETAGE bij echtpaar of dame alleen. Tel. 126886. Wij zoeken voor onze dochter serieuze Havo-scholiere onge meubileerde ZIT/SLAAPKA MER met bad en kookgelegen heid In Leiden of.direkte omge ving. Aanbiedingen: Gouda 01820-24496 na 17.00 uur. BONTMANTELS! BONTHOE- DENI Kerstcadeaus bij Het Bontpaleis, vergelijkbaar 20% a 30% goedkoperl Het bespaart u veel geld. Volle garantie. Cre- dletservice mogelijk. Het Bont paleis. Hoogstraat 153 (voet gangersgebied), Rotterdam-C., tel. 010-14.33.37. Reisgeld v. 2 pers. vanuit geh. Ned. bij koop terugl Kerstkoopavonden 19- 20-21 december tot 21 uur geo pend. A. KUYPER, vroeger kinderarts in Oegstgeest zoekt voor oud ste kleinzoon die In 1980 in Lei den natuurkunde gaat studeren een kamer. Br. 7447 PE Nieuw- stadweg 33, Hellendoorn. Tel. 05486-54089. Stichting KWJ Soc. Kontakt zoekt per 1 Januari KANTOOR RUIMTE in Voorhout of kamer welke als zodanig te gebruiken is. Hoofdzakelijk gebruik in de avonduren. Uw reaktle gaarne naar postbus 24 te Voorhout of telefonisch naar G. Turenhout 02522-11231. 2e jaars student rechten zoekt tegen 1 januari KAMER in Lei- den. Tel. Breda 076-135189. Studente. 1e Jrs., zoekt drin gend KAMER in Leiden of om geving. Tel. 01736-5247. Goed idee.bont: prachtig KERSTGESCHENK!! Enorme sortering korte en lange bont mantels. Nu werkelijk sensatio nele lage kado-prijzen! Met vol ledige garantie. Desgew. soepe le kredietservice. De Bontko ning, Hoogstraat 97, Rolter- dam-C., tel. 010-117.117. Far- keerterrein direkt t.o. zaak. 3ij koop reisgeld binnen geh. Ned. 2 pers. terug. 19-20-21 de cember tot 21 uur geopend. GORDIJNEN GRATIS GE MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. 214, Lelden, tel. 071-122614. I Diversen pers. gevraagd Wilt U thuis lichte, afwisselende werkzaamheden verrichten op die uren welke uzelf beschikbaar stelt. Verdiensten plm. 250.- per week. Geen ervaring nodig. Inlichtingen Postbus 6836 te Nijme gen (s.v.p.l Antwoordenvelop bijsluiten). BIJVERDIENSTEN. tevens thuiswerkzaamheden! Inlichtin gen (gefrankeerde antwoorden- veloppe bijsluiten): Nationale Workshop, Postbox 743, 5201 AS 's-Hertogenbosch. Gevraagd: JONGE MEDEWER KER op moderne fresiakweke rij. Kwekerij Lusthof, Geestweg 27, Roelofarendsveen, 01713-3327. Wij zoeken iemand met GROOT RIJBEWIJS, die twee nachten per week ons natuurbrood (de sembrood gemaakt zonder gist) bij diverse reformwinkels en kruiderijen in Lelden, Den Haag, Rotterdam en omgeving gaat bezorgen met onze eigen vrachtwagen, een Mitsubishi van 4 1/2 ton. Geen zwart loon. U b^nt volledig verzekerd vol gens alle sociale wetten. De rit duurt tussen 8 en 12 uren. Ver trek tussen 10 u. en 12 u. 's a- vonds vanaf de Vivat Bakkerij In Nieuwveen, op maandagavond en op donderdagavond. Inlich tingen: 015-142289. Hulshoff Wonen c.v. vraagt vooi haar centraal magazijn te Voor schoten MAGAZIJNMEDE WERKERS. Belangstelling, kom even praten. Voorschoten, Rouwkooplaan 1. Tel. 01717- 7960. FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook In nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels, lunches. Inl. dagelijks An- tonius Clubhuis, Lange Mare 41-43, tel. 131626. LOOP- of SLOOPAUTO'S te koop gevraagd tegen contante betaling. Tevens afstandsverk laring. Tel. 071-760154. Tot 50% KORTING op banden, accu's, uitlaten, schokbrekers, trekhaken. Jansen. Nassaus- traat 2, Bodegraven. Tel. 01726-1.43.61. LOOP- of sloopauto's te koop gevraagd, tegen contante beta ling. Tevens afstandsverklaring. Tel. 071-760154. LOOP- of sloopauto's te koop gevraagd tegen contante beta ling. Tevens afstandsverklaring. Tel. 071-760154. Te koop FORD CAPRI 2 2300 GT met schuifdak en brede vel gen en andere accessoires. Tel. 01712-8784. MERCEDES 220 DIESEL bouw jaar 1971 met trekhaak en ra dio-cassetterecorder. Gerevi seerde BMW 2002 injectiemo tor en andere onderdelen. Te bevragen Zuiderleidsevaart 13, Hlllegom. Tel. 02520-15203. Te koop RENAULT 5 GTL, i bouwjaar 1978, zwart en getint 'glas en Ingebouwde stereo in stallatie, prijs 9200,-. Tel. 071- 156878. Buitenkans; PEUGEOT 604, juni '77, 69.C00 km, vele acc., leren bekl., electr. ramen en schuif dak, radio-cass. etc. Nieuwprijs f 40.000,- nu ƒ13.250,-. Tel. 071-121747. Huwelijk/kennismaking Vla een gemakkelijke en betrouwbare werkwijze zijn ruim 4000 mensen geslaagd. eigen verantwoordelijkheid eigen keuze en eigen Initatief discretie en betrouwbaarheid eerlijke informatie over aantal ingeschrevenen Wie staan achter het LCH? Stichting Land. Geref. Raad voor Samenlevingsaangelegenhe den Kath. Land. Centrum voor Maatsch. Ontwikkeling Humanistisch Verbond Raad voor Zaken en Kerk en Gezin van de Ned. Herv. Kerk l/raagt gratis inlichtingen bij: STICHTING LCH Prinsenlaan 1, Da Bilt. Tel. 030-760630* [Erkend door de Raad van Toezicht) „CONSTANCE" Erkend dooi Raad van Toezicht. Vrijbl. inl. over onze serieuze en persoonl. bemiddeling voor huwelijk of duurzame man-vrouw relatie. Voor contacten van beter ni veau. Inl.: Alphen a/d Rijn, Han- delhof 55. tel. 01720-2.31.04. k Winkel/kappers 7 pers, gevr. Slagerij De Roode vraagt WIN KELMEISJE. Sieboldstraat 12- 14, Leiden, tel. 121603. Gevraagd voor zo spoedig mo gelijk WINKELMEISJE plm. 17 18 jaar. Van Rijn's Bakkerij, Noordeinde 175, Roelofarend sveen. Tel. 01713-2539.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6