oorschotense families vechten al jaren om ehoud stukjes grond Zwammerdamse boomstamkano pronkstuk van permanente expositie Ketelhaven GIO UINT JES MOETEN PLAATS MAKEN VOOR KAPITALE WONINGEN ■UIP Optimaal gebruik gezondheids centrum Ter Aars Museum Woubrugge is exposi tieruim te rijker Eerste paal in Langeraar voor 52 woningen LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 DECEMBER 1979 PAGINA 5 'ORSCHOTEN „De ra^jiteigening van gronden de wijk Hooghkamer t de bouw van zeven ipitale woningen is niet het belang van de volks- isvesting van Voorscho- Dit bleek overduide- uit het betoog, dat wet- iuder Eveleens van open werken deze week ;ld tijdens een hoorzit- ig voor de Raad van Sta- Een centenbetoog, een ider woord kan ik er niet bedenken, waarmee gemeente weer eens be es, dat het alleen om de •de guldens gaat. On- irdig voor een wethou- die beweert socialis- :h te zijn". Uitermate -bolgen is de 42-jarige ac- mntant Dirk W. H. Planje jt Voorschoten, die zich opgeworpen als pleit- ^Torger van drie Voor- lotense families. Deze fa milies leveren al vanaf Ï71 een gevecht met de ge- eente om hun grond te innen behouden. Aan de van State in Den |aag hebben zij nu hun ftak voorgelegd, omdat och de gemeenteraad van doorschoten noch de Pro- incie enig begrip kan op- hVengen voor him bezwa ren gedeelte van hun ach- Èrerf moeten de families •on, Tromp en De Jong af- de bouw van zeven filla's te kunnen verwezen lijken. Volgens de gemeente (die bouw noodzakelijk, om- at anders het plan „Noord jofland" geen haalbare iart zou zijn. Want met de fcbrengst van die huizen, die en nabij de zeven ton zul- gaan kosten, kan de ge meente de kosten die met so ciale woningbouw gepaard gaan, dekken. „Volstrekt on geloofwaardig", noemt Planje de bewijsgrond waarmee de gemeente de onteigening probeert te rechtvaardigen. „Als zou de bouw van een zo'n gering aantal woningen enige invloed kunnen heb ben op het totale woning bouwproject „Noord Hof land". Maar gesteld dat dit argument .waar is, dan is dit toch een aanfluiting voor de gemeente. Een woningbouw beleid moet toch flexibel zijn, moet toch kunnen inspelen op veranderingen". „Schraapzucht" Het is volgens de heer Planje nog maar de vraag of die ka pitale huizen ooit bewoond zullen worden. „In Voorscho ten staan namelijk plenty van dergelijke woningen, waarvan de tuin nog steeds versierd wordt met het bord je „Te koop". Bovendien be schikt de gemeente Voor schoten over voldoende gel den om sociale woningbouw te kunnen verwezenlijken. Het is zuiver de schraapzucht die de gemeente ertoe be weegt deze stukken grond te oneigenen". Levensgeluk Dat de families Tromp, Boon en De Jong slechts een klein gedeelte van hun tuin moe ten afstaan, daar heeft Planje geen boodschap aan. „Voor deze mensen ligt in deze grond een stukje levensgeluk besloten. Mevrouw Tromp bijvoorbeeld heeft onder lei ding van een tuinarchitect een rijke flora en fauna in haar tuin gecreëerd. Prachti-. ge bomenrijen zijn er ge plant. Uilen en hagedissen vinden daar hun onderko men. De heer De Jong heeft een moestuintje en een plan tenkast, waar hij in de aanleg ervan al zijn ener gie heeft gestoken. En de fa milie Boon, die bij aankoop van hun huis van de ge meente de verzekering kreeg dat er met hun pand geen plannen waren, zullen bij onteigening naar een andere opslagruimte moeten zoeken. Draagt het laten verdwijnen van een stukje natuurgebied, het ontnemen van een hobby en een opslagruimte toe tot het algemeen belang?" „Minderwaardig" Dat het de grondeigenaren niet om geld gaat, maar wel degelijk om „planologische" bezwaren, blijkt volgens de heer Planje wel uit het feit dat zij niet zijn ingegaan op het voorstel van de gemeen te. „In 1977 trachtte aanne mer Niersman, die een optie op deze grond heeft, namens de gemeente hun bezwaren financieel af te kopen. Overi gens, een minderwaardige daad voor een overheidsin stantie om op een dergelijke wijze een val uit te zetten. Want achteraf had de ge meente, indien er op dit voorstel was in gegaan, kun nen bewijzen dat er geen sprake was van planologische bezwaren. Echter, de bewo ners wilden van een afkoop som niets weten. Niet alleen omdat zij bijzonder gehecht zijn aan hun stukje grond, maar ook omdat zij gekant zijn tegen de wijze waarop dit geëxploiteerd zal worden en omdat de gemeente voldoen de mogelijkheden heeft ge had om haar wensen in een enigszins gewijzigde vorm te realiseren". Met spanning wachten nu de families Boon,' Tromp en De Jong op de uit spraak van de Raad van Sta te, die een einde moet maken aan dit touwgetrek. „En met goede moed", zegt de heer Planje. „Want het is toch wel overduidelijk dat het hier gaat om een onroerend goed- transactie tussen de gemeen te en een aannemer, ten kos te van een handjevol burgers. LUDUINA SALTERS Dolle boel in Noordwijkse raadzaal Noordwijk dronk gisteravond champagne. Eerst uit het glas, later zelfs uit de fles. Zo'n dolle boel was het in de statige Noordwijkse raadzaal, na de zojuist behaalde zege in NCRV's Stedenspel. Met 30 punten kwam de badplaats als overwinnaar uit de kamp tegen het minder fortuinlijke Coevor- den, dat in de uiterst spannen de, verbeten denk- en sport- strijd 26 punten behaalde. Met deze uitslag maakt Noord- wijk tevens kans op een plaats in de finale, want het Brabant se Sint Oedenrode eindigde met 33 punten en houdt tot nog toe de kop. Het enthousiasme in het raad huis kende geen grenzen. Bur gemeester mr. Bonnike (mid den) bedankte in een gloedvol le speech presentatrice Judith Bos, die aan het begin van het spel een stukje promotie voor de badplaats weggaf, dat een VVV-directeur haar niet zou verbeteren. Dank was er ook voor het NCRV-team. de tech nici van de NOS en natuurlijk voor alle medewerksters en medewerkers van denkploeg en sportteam. Kerstactie Solidaridad Leeuwenhorst-mavo NOORDWIJKERHOUT De Leeuwenhorst-mavo in Noordwijkerhout heeft dit jaar gemeend op een andere ma nier het kerstfeest met de leerlingen te vieren. Deze viering vond gistermorgen haar hoogtepunt in een aantal festivitei ten rondom de actie „Haal ze uit het slop" van Solidaridad. In eerste opzet wensten de leerkrachten van de Leeuwenhorst mavo hun leerlingen te informeren over de sociale en maat schappelijke toestand, waarin de bewoners van de krotten in Latijns-Amerika moeten leven. De informatie werd ondersteund door een klankbeeld en een film in alle klassen aangeboden. De informatie moest ook motiverend werken om zo de praktische ondersteuning van de grond te krijgen. Hiervoor werd gekozen de actie „Haal ze uit het slop" van Solidaridad. Een van de evenementen om geld voor de actie bijeen te sprok kelen was het gesponsord wandelen. De bedoeling was dat elke leerling minimaal één kwartje per kilometer zou krijgen uitge keerd van tevoren aangezochte sponsors. Ongeveer 160 leerlin gen liepen een aantal kilometers, waarmee zij naar schatting 4.000 gulden verdienden. Verder was er een rommelmarkt met Amerikaanse verkoop, een fancy-fair (waarbij door leerlingen gemaakte kerststukjes en kerstkaarten verkocht werden), een voorstelling imiteren, bin go, uitdagingswedstrijden tafeltennissen en een tentoonstelling. De opbrengst van deze activiteiten wordt geschat op ongeveer 3.000 gulden. Een woordvoerder van de school verklaarde dat er de hele morgen een behoorlijke drukte in de school was geweest en dat het in de toekomst zeker herhaling verdient. <erk: sn "wglandse kerk Ëiter dan vol 'EN In een overvolle jlandse Kerk beleefden isteren een kerstconcert Br[in samenwerking met gegeven werd door lewestelijk Orkest - op- bedreigd door subsi- iblemen - het Neder- Madrigaalkoor en het Materkoor en een ze- solisten. Voor de pau- Jidde David Porcelijn, er 9 ds.ffenk Briër. and. ipgesteld dat we begrip in voor de financiële pro- voor het streven [de organisatie om zoveel lijk Leidenaren van dit jkse gebeuren mee te la- jenieten, moeten we be- n zeer ongelukkig te zijn 1500 a 2000 publieke :n van dezelfde prijs in [kerk. Men moest wel heel aanwezig zijn wilde men idelijke kijk- en luister- bemachtigen. Wij had- ;ze voorzorg niet getrof- in omdat het onredelijk ijn een recensie te schrij- 'an een concert dat men or achtergrondgeluiden half gehoord heeft hier indrukken. ouverture toonde Porce- akoestiek niet te vrezen t werk voor blazers van enne klonk dan ook pittig pvallend zuiver. Dat kan (ezegd worden van de Sy- pSs ie concertante K.V. 364 Mozart, waarin weliswaar treffelijk solo-werk te ho- vas (van de violisten Han- n Lang), maar waar de e klankbodem van de mdse wel voor wat com- catiestoornis en dezelfde eratuur voor onzuiverhe- verantwoordelijk was. pauze waren we een pi- opgeschoven en zagen tenminste een glimp van )ratio de Noël van Saint zoals we ook iets meer de muziek hoorden. We len daarom te beweren toward Crook als hij zich idt mooi en lyrisch kan maar voluit wordt zijn re schreeuwerig en moei- e verdragen. Een wat te ogen altpartij hoorden we Margareth Beunders; vir- in de sopraanpartij was e van der Spek. Heel goed dictie en interpretatie en we de bas Charles van ïl. Op Aafje Heijnis ten- hebben we alleen aan te :en dat ze haar volume il te zeer in de hand hield, rden van lof aan de koren Henk Briër. Het klank van deze combinatie aangenaam en men met veel precisie, het begeleidend GWO 'neerden vooral de violen et koper. ARIE DE RU nd n, TER AAR In juni van het volgend jaar hoopt men in Ter Aar in de wijk Middelland het nieuwe gezondheidscentrum van Interkruis te openen. Eén dezer dagen sloeg burgemees ter Verhoef voor dit gebouw de eerste paal. Hij sprak daar bij de wens uit dat de bouw even snel zou verlopen als de tijd die lag tussen het raadsbesluit tot goedkeuring van de bouw (30 oktober) en deze dag, waarop de eerste paal de grond in ging. Het nieuwe gebouw zal straks een zo groot mogelijke bezettings graad krijgen, althans, daar wordt naar gestreefd. Thans is een voorziening gewenst voor zuigelingenzorg, peuter- en kleuterbu- reau's, uitlenen van verplegingsartikelen, spreekuren voor maatschappelijk werk, zwangerschapgymnastiek, vaccinaties etc. Sinds begin vorig jaar heeft Interkruis gewerkt aan de plannen voor deze nieuwbouw, die in de plaats komt van een oude vesti ging aan de Prinses Beatrixstraat. In samenwerking met de dienst gemeentewerken werd het plan nader uitgewerkt en de heer Bruning van deze dienst tekende voor het ontwerp van het in totaal 848.000,- kostende gebouw. Zes ton gaat Interkruis lenen, terwijl men 248.000,- hoopt te krijgen voor het oude gebouw. De gemeente Ter Aar zal garant staan voor de rente en de aflossing, iets waaraan de raad zonder slag of stoot haar goedkeuring gaf. Het Noordense aannemersbe drijf Vink en Veenman gaat zich bezighouden met de realisering van het gezondheidscentrum waarvan in het Ter Aarse gemeen tehuis een maquette te zien is. AARLANDERVEEN De heren G. C. van Dolder en J. Kempen, werden gisteren op de receptie, die ter gelegen heid van het 50-jarig bestaan van de- IJsvereniging „Nooit Gedacht", werd gehouden, be noemd tot ere-lid van de vere niging. Aan het einde van de receptie, ■die onder meer werd bijge woond door de heer J. J. Goedhart, loco-burgemeester van de Gemeente Alphen, ver tegenwoordigers van de ijsve- renigingen in het gewest Aar- lander en van de Z.H. Ijsbond, prees voorzitter W. Koene koop de vele werkzaamheden van de beide heren, die 25 jaar bestuurslid zijn. WOUBRUGGE Burgemeester Brouwer de Koning opende gistermiddag het nieuwe gedeelte van het mu seum van Woubrugge. Het simpel doorknippen van een rood lint vergrootte de ruimte van het museum met bijna vijftig procent. Woubrugge is terecht zeer trots op haar museum. Weinig kleine gemeenten zijn zo rijk. Veldwachter Van Hemessen legde destijds de eerste steen voor de verzameling historische voorwerpen. Terecht draagt het museum dan ook de naam van de man, die van 1884 tot 1937 alles verzamelde wat los en vast was in deze gemeente. Het aantal verzamelde voorwer pen heeft reeds geruime tijd de vijfhonderd gepasseerd. Vrij dagmiddag werd de ruimte door het museum in gebruik ge nomen, die vóór de bouw van het nieuwe raadhuis in 1977 bestemd was voor de gemeentelijke archieven. Wethouder Haasbroek merkte op, dat medewerking van het gemeentebe stuur de uitbreiding van het museum had mogelijk gemaakt. De nieuwe ruimte zal vooral worden gebruikt voor exposities. Een begin werd gisteren gemaakt met de tentoonstelling „Kleine dorpen in de Provincie". De provinciale raad voor de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland verschafte vele exposi tiestukken. Een plaatselijk accent in de tentoonstelling wordt gevormd door krantenknipsels en foto's uit het nabije en niet zo nabije verleden. Burgemeester Brouwer de Koning opent de expositie ruimte van het museum van Woubrugge ZWAMMERDAM/KETEL- HAVEN - In Ketclhaven, een onderdeel van de ge meente Dronten is deze week door burgemeester E.P. van Veldhuizen een per manente tentoonstelling ge opend, waar de eerste van een serie Romeinse schepen valt te zien, die de afgelopen jaren in het Zuidhollandse Zwammerdam zijn opgegra ven. Dat eerste schip, een ruim tien meter lange boom stamkano, is net als vijf an dere gevonden in een oude dichtgeslibde zijtak van de Oude Rijn bij Alphen aan de Rijn, waar ook de restanten van het Romeinse fort Ni- De boomstamkano is de eerst gereedgekomene van een serie schepen die in het Ketelha- ven-museum de afgelopen ja ren een tijdrovende conserva tieprocedure hebben onder gaan. Een conservatie overi gens, die werd gevolgd volgens het procédé van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Aangezien het museum Ketel haven, gelegen op één van de meest pittoreske punten in oostelijk Flevoland, relatief over de meeste ruimte be schikt, zullen de schepen rond 1984 een plaats krijgen in het musem,.dat in de afgelopen ja ren een grote faam heeft we ten op te bouwen op het ge bied van scheepsarcheologie. In het museum is een groot aantal scheepswrakken en voorwerpen ten toon gesteld, die aan het daglicht kwamen tijdens de drooglegging van de IJsselmeerpolders. Eén van de Zwammerdamschepen, een 23 meter lang vrachtschip, zal echter in de collectie van het Maritiem Museum Prins Hen drik te Rotterdam worden op genomen. De Zwammerdamschepen zijn geen echte Romeinse schepen in de zin van het woord. Ar cheologen beschouwen ze als een zeldzaam voorbeeld van de inheemse scheepvaarttradi tie, en geloven dat de schepen door inwoners op last van de Romeinen moeten zijn ge bouwd. De schepen kunnen bogen op landelijke belangstel ling. Er was namelijk geen geld aanwezig om de schepen, ontdekt in het najaar van 1973, blijvend te conserveren. Het gevaar dreigde derhalve, dat de schepen zonder conservatie na uitdroging geheel zouden verpulveren. Na een landelij ke actie, die door Koningin Juliana persoonlijk werd ge steund, werd ruim 280.000 gul den bijeengebracht, genoeg om de schepen te redden. In 1976 werd te Ketelhaven in speciaal geconstrueerde bassins, die de tonnen zware balken konden herbergen, begonnen met de conservatiewerkzaamheden. Het zal nog enkele jaren duren voordat het Zwammerdam- pronkstuk, een 34 meter groot vrachtschip, aan de collectie kan worden toegevoegd, even als enkele kleinere schepen. In afwachting daarvan werd gis termiddag al vast een model onthuld van de vrachtreus. Vlak voor de opening van de Zwammerdam-tentoonstelling deze week hekelde conserva tor drs R.Reinders van het Ke telhaven-museum de houding van CRM, die aan de hele ac tie '..otnutoe geen stuiver heeft bijgedragen. En dat, aldus de conservator, terwijl de gevon den schepen als zeer uniek worden aangemerkt. Verder pleitte de conservator voor de uitbreiding van het museum, aangezien medio 1984 de rest van de Zwammerdam-schepen geen plaats zal kunnen krij gen. Burgemeester Van Veld huizen meldde dat uitbreiding van het museum qua voorradi ge grond geen enkel probleem vormt. De financiering van een nieuw museum-gedeelte is dat echter wel, omdat daar voor van gemeentewege niet genoeg geld beschikbaar is. Wellicht dat een nieuwe actie uitkomst biedt, zei de burge meester. LANGERAAR De eerste paal voor de bouw van 52 wo ningen aan de W. Ontzich- tlaan iri Langeraar is gister morgen om tien uur geslagen door een der toekomstige be woners. Het project omvat be halve dertig premie-koopwo ningen ook tien woningwet woningen en 12 'Van Dam'- eenheden. Na afloop werd er een 'eerste paal- borrel' ge dronken in het Parochiehuis. Popmuziek in Stompwijk STOMPWIJK Jongeren- soos 'Oase' organiseert op beide kerstdagen popavon den voor Stompwijkse jon geren op de zolder van het Dorpshuis. Eerste kerstdag 25 december wordt het programma ver zorgd door 'Lexy's drive-inn diskotheek'. De toegangsprijs voor deze discoavond die om 20.30 uur begint, is 4 gulden. Woensdagavond is er een op treden van de rockband 'Rigell Star'. Deze veelbelovende pop groep begint het concert om half negen. De entreeprijs is dan ook 4 gulden. Kerstcross van Meerburg ZOETERWOUDE De voetbalvereniging Meerburg organiseert op 26 december voor de achtste maal een kerstcross. Deze cross, met keuzeafstanden van 5000 en 10.000 meter, voert de deelne mers door het polderland schap. Aan de finish ontvan gen zij een herinneringstegel. De kosten van deelname be dragen 3 gulden (tot 14 jaar 2.50 gulden). Degene die het eerst aan komt ontvangt een beker. De start vindt om 14.00 uur plaats op het Meerburgter rein aan de Laan de Goede Herder in Zoeterwoude Rijn dijk. KERSTFLORA IN HILLEGOM HILLEGOM Sinds gister middag vindt in het Internati onaal Bloembollencentrum aan de Parklaan 5 te Hillegom de Kerstflora plaats. Een grootse bolbloemenshow die voor de 19e achtereenvolgende maal wordt gehouden en waarvan de kwaliteit met het jaar vooruit gaat. Niet alleen wat betreft de inzendingen van de 30 individuelen en de groepen van de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur, maar zeer zeker ook wat betreft het tota le arrangement. Tot en met woensdag 26 de cember aanstaande van tien tot zes uur kan het publiek in de sporthal achter Treslong zich verlustigen aan de eerste snufjes lente.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5