Auto moet van de winter in goede conditie zijn Kerstverhaal anno 1979: Nee, helaas, voor zulke gevallen hebben we geen onderdak KORTE METTEN Priesterraad geinstalleer GEWEST LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 DECEMBER 1979 PAGII Zouden Maria en Jozef anno 1979 kans hebben op het vinden van een onderdak? De redacteuren van het in Salzburg verschijnende maandblad „Salzburger Stadtanzeiger" wilden dat wat hun stad aanging wel eens weten. Zij verzonnen een Joegosla- visch echtpaar, van wie de vrouw op alle dag liep, dat op terugreis uit Duitsland naar hun land autopech had gekregen en wanhopig naar een gratis onderdak zocht Resultaat: de redacteuren klopten vergeefs bij ker kelijke, maatschappelijke en over heidsinstellingen aan in hun pogin gen hulp voor het paar te krijgen. Zij stelden alleen maar de volgende vraag: „Goede dag, we zoeken een on derkomen voor een nacht ten behoeve van een Joegoslavisch echtpaar, dat op reis van Duitsland naar huis bij Salzburg autopech heeft gekregen. De auto is morgen weer in orde, maar de reparatie kostte zo veel, dat de man en zijn hoogz wangere vrouw, alleen nog maar geld hebben om benzine voor de rest van de reis te betalen. Kunt u ons helpen? De telefonische zielzorg is in gesprek en daarom wenden zij zich tot gezinszorg. Men vindt het daar spijtig, maar „we hebben helaas niet de mogelijkheid in dergelijke gevallen te helpen. We kun nen voor een kamer, noch een woning zorgen". Men is hoogst verbaasd als wordt gevraagd of er misschien een hulpverleningsfonds is. „Daar hoeft u niet op te rekenen". Veronderstel, dat bekend zou worden, dat het echtpaar daaruit geholpen zou zijn. Laat het zich maar tot het Joegoslavische consulaat wenden. Maar de consul kan, desgevraagd, ook niet van dienst zijn. Dan kan hij wel aan de gang blijven. Gezinszorg, opnieuw ge beld, is zeer verontwaardigd over dit antwoord. „Probeert u het dan eens bij de sociale dienst". De directeur daarvan blijkt, volgens mededeling van zijn secretaresse, juist een belangrijke bespreking te hebben, helaas. Ook bij het tehuis voor daklozen blijkt alleen de directeur over hef geval te kunnen beslissen, maar jammer, hij zal zeker niet voor vier uur te bereiken zijn. Opnieuw de telefonische zielzorg gebeld of daar geen hulpfonds is. Ja, zo'n fonds komt er wel, maar het moet nog worden gesticht. Misschien weet de Kroatische hulpdienst raad of de stationshulpdienst. Bij de eer ste had men vóór twaalven moeten bel len, daarna kan men voor noodgevallen niets doen. De tweede stelt voor het echtpaar in de wachtkamer van het sta tion te laten overnachten. „Daar is het in elk geval warmMaar men heeft ook nog een tip: de jeugdherbergcentrale. Daar echter deelt men kortweg mee, dat men niets voor niets doet. „Iedereen moet betalen, anders gaat het niet. An ders blijven we nergens. We zijn geen liefdadige instelling". Het is net vier uur geweest. Nu zal de di recteur van de sociale dienst er wel zijn. Maar daar meldt niemand zich meer. Bij het tehuis voor daklozen geeft noch om half vijf, noch om zes uur, noch om ze ven uur iemand enig gehoor. De laatste toevlucht lijkt nu nog de Salz burger Caritas te zijn. Ook daar, zo als overal elders, betuigt men wel zijn spijt, maar: „Nee, voor zulke gevallen hebben we geen spaarpotje en ook geen onder dak. Dan wordt maar, indachtig de goe de ervaring in het begin maar weer eens met gezinszorg. De vriendelijke maat schappelijke werker daar heeft nog eens nagedacht en heeft zich het bestaan her innerd van een vereniging die de belan gen van buitenlandse werknemers be hartigt. Ook daar meeleven: Ik weet er alles van. Een ellende, dat zoeken naar onderdak. Maar jammer genoeg kan ik u ook niet helpen. We helpen alleen onze leden Na vier uur bellen, hetgeen het denk beeldige echtpaar zich zeker niet had kunnen veroorloven, kwam er toch nog een enigszins aanvaardbaar einde aan het zoeken naar een plaats in de her berg. Tegen zes uur probeert men toch nog maar eens de gemeentelijke soci dienst te bellen en daar komt dan mevrouw Binder aan de telefoon. We waar mist zij daardoor haar bus „maar dat is toch helemaal niet erg' I doch zij slaagt er na lange telefonade 1 althans voor de zwangere vrouw plaats te vinden in een tehuis voor m ders. Voorwaarde: de vrouw moet net proper en zonder ongedierte zijn. En terwijl de redacteuren in de „SJ burger Stadtanzeiger" verslag doen J hun belevenissen vraagt de Beierse ral in zijn muziekprogramma „Pop na ar ten" onderdak voor een dompteur i leeuw en welp tot eind januari. En n kan het geloven of niet: spontaan beli luisteraars op om leeuw, welp en dorrOO teur aan te bieden waarom zij vragktei En waaraan ligt dat nou? Paus Johannes Paulus II zal maandag in de St.-Pieter de middernachtmis celebreren. De pontificale pausmis op eerste Kerstdag begint om half elf eveneens in de St.- Pieter. Daaraan aansluitend zal hij om twaalf uur zijn kerstboodschap tot de we reld richten en van de mid delste loggia de zegen „Urbi et Orbi" (aan de stad en aan de wereld) geven. Woensdag 26 december zal de paus om twaalf uur, staande aan het venster van zijn werkka mer, de op het Pietersplein verzamelde gelovigen toe spreken. Op dinsdag 1 janu ari, wereldvredesdag, cele breert de paus de heilige mis om half elf in de St.-Pieter. De plotseling naar Rome ge roepen wijbisschop van Ma drid, Alberto Iniesta, heeft na zijn terugkeer medegedeeld, dat hij berispt noch gedrongen werd zijn huidige pastorale lijn op te geven. Hij heeft een goed gesprek gevoerd met de pre fect van de congregatie voor de bisschoppen, kardinaal Se- bastiano Baggio. Verwijten, dat hij het marxisme zou heb ben verdedigd kwamen slechts in de marge ter sprake. Blijk baar voelde de congregatie zich onzeker, want behalve duidelijke laster, had ook veel lof Rome bereikt. Mgr. Iniesta, wiens ontbieden naar Rome in Spanje veel onrust had ver wekt, zei nog, dat hij daar zeer veel goede wil en begrip had ontmoet. De Amerikaanse popzanger Bob Dylan heeft het ortho doxe joodse geloof van zijn ouders verlaten en noemt zich nu een „wedergeboren christen". In „Slow train co ming", zijn nieuwste plaat, wordt de kruisiging van Christus genoemd en wordt opgeroepen tot het „geloof in zijn kracht". Een vroegere buurman van de zanger, die eigenlijk Bob Zimmerman heet, zei: „Bobby's over grootvader rabbi Edelstein zou zich in zijn graf omke ren, als hij van zijn beke ring zou horen. Wij doen er het zwijgen aan toe, want we weten, dat de familie er niet graag over praat". Met slechts één stem tegen heeft de congregatie voor de bisschoppen het verzoek van de beweging „Opus Dei" afge wezen een wereldwijd bisdom met eigen hiërarchie (Praela- tura ad personam) te worden. Dit heeft de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferen tie, kardinaal Vicente Enrique y Tarancon, in Madrid mede gedeeld. Volgens de hiervoor geldende bepalingen wordt nu de Spaanse bisschoppenconfe rentie over deze zaak gehoord, maar de kardinaal liet door schemeren, dat ook deze afwij zend tegenover het verzoek stond. Bisschop Bluyssen van Den Bosch betreurt de korte tijd van voorbereiding voor de bijzondere synode van de Nederlandse bisschoppen. In een brief aan zijn pastores, waarin hij hen informeert over de voorlopige agenda, schrijft hij, dat er geen tijd is voor een zódanig breed overleg over deze agenda, dat het grote belang van de synode ten volle recht kan worden gedaan. Hij hoopt, dat de tekst van de voorlopi ge agenda desondanks in zo veel mogelijk parochies aan de orde zal komen. Mgr. Si- monis van Rotterdam heeft medegedeeld, dat de agenda aan de orde zal komen in de Priesterraad van het bisdom (2 januari) en de Diocesane Pastorale Raad (7 januari). De aan beide benen verlamde Spanjaard José Castelvi (47) is op zijn fiets met hulpmotor van Barcelona naar Rome ge reden om de paus te zien. Hij deed twintig dagen over de af stand van 1900 kilometer. Paus Johannes Paulus begroette hem op de algemene audiëntie met een handdruk. De bisschop van Rotterdam, dr. A. J. Simonis, h£J deze week de nieuwe priesterraad van het bisdom I terdam officiéél geïnstalleerd. Naast de bisschop en de beide vicarissen-generaal, dief1 hoofde van hun functie in de raad zitting hebben, besj|( de priesterraad uit: drs. Th. J. C. Beemer, drs. W. M. 1.j den Ende, drs. Th. J. A. Geraets sj, A. C. Raadschelden G. Sul, drs. A. M. E. Vreeburg en J. C. M. van Winkel, i zen zijn gekozen door de priesters en pastorale werk(str van het bisdom. Door de bisschop zijn aangewezen: C. Dam ofm, dr. F. Holthuizen en drs. N. P. Meijer sdb. J. J. I. Hogenbtf woont de vergaderingen bij als auditor (toehoorder) mens de pastorale werk(st)ers. Auditor is ook de algemt econoom van het bisdom drs. H. M. C. J. van de Ven.r! De bisschop is uit, hoofde van zijn functie voorzitter varf raad. Drs. W. van den Ende is gekozen als gesprekslef en drs. N. Meijer als secretaris. LEIDEN: H. Leonardue: za. 19, zo. 9 en 10.45; O.L.Vr. Hemelvaart: za. 19.00, zo. 8.30, 9.30, 11.50 m.m.v. Dames en Herenkoor; H. Middelares: za. 19.00 euch., zo. 9.30 hoogmis. 11.30 euch.; H. Lodewijk: za. 10.00 en 19.00, zo. 8.30, 10.00 hoogmis, 11.30, 18.00, 19 Lof; St. Antonius van Padua: za. 19.00 viering met muz. omlijsting, zo. 9.30, 11 gez.; H. Petrus: za. 19.00, zo. 9.00. 10.30 hoogmis, 12.00, 18.00; O.L.Vr. Onbevl. Ontv.: za. 19.00 euch. Advent, zo. 9.30, 10.45 Lat. Hoogmis 12.15; Oud Katholieke Kerk: zo. 10.00 hoogmis; Aarlanderveen: zo. 19.00, zo. 7.30. 10.30 hoogmis; Aardam: zo. 9.00 hoogmis, 12.00; Alphen a.d. Rijn: H. Pius: za. 19.00, zo. 9.00, 10.30 hoogmis; H. Bonifatius: za. 19.00, zo. 9.45 hoogmis; De Heilige Geeat: za. 19.00 euch., zo. 9.00 euch., 11.30 met koor; Boekoop: za. De Stek 17.30, 19.00 boeteviering, zo. 9.30 en 11.00; Hazerswoude-Dorp: za. 19.00, zo. 10.00 hoogmis, 11.30 met jongerenkoor; Hazerswoude-Rijndijk: H. Bernardus zo. 10.00 euch. m.m.v. Bernarduskoor; dep. Het Anker: za. 19.00 euch., zo. 8.45 euch. met parochiekoor, 11.15; Hoogmade: za. 19.00 avondmis met boeteviering, zc. 10.00 boete en euch.; Katwijk a.d. Rijn: za. 19.00- zo. 9.30 hoogmis, 11.15 met zang; dep. Rijnsburg: zo. 10.30 boeteviering met euch.; Kaag-Abbenes: za. 19.00 avondmis, zo. 8.00, 10.00 hoogmis; Langeraan za. 19.00, zo. 8.30,10.00, 11.00 kerstsa- menzang Gebedsdienst; Leiderdorp (H. Menswording): za. 19.00 boetevie ring met themadienst, zo. 9.00, 10.30, 11.00; Leimuiden: za. 19.00, zo. 7.30, 9.30 hoogmis, 11.30; LISSE: Agathakerk: za. 19.00, zo. 10.00 hoogmis, 11.30; Poelpolder za. 19.00, zo. 9.00, 10.30; Mariakerk: za. 19.00, zo. 6.30, 10.30 gezinsmis, 11.15: LEIDEN Hervormde Gemeente: Hooglandse Kerk: 10 ds. Pannekoek, 11.45 Oecum. Studenten- dienst. Marekerk: 10 ds. De Jong, 17 ds. Zouten dijk, Noorden. Maranathakerk: 10 ds. Van Achter berg. Merenwijk: 9.30 past. v. Well, 11.15 idem en ds. v. Leeuwen. Bethlehemkerk: 10 ds. De Mey- Meulendijk. Bevrijdingskerk: 10.30 ds. Ter Linden, Oegstgeest. Vredeskerk: 10 ds. Van 't Hof. Eglise Wallone: 10.30 pasteur Ribs. Acad. Ziekenhuis: 10.15 ds. Bovenberg. Diaconessenhuis: 10.30 ds. Hemmes. Jeugdkapel Vredeskerk: 10.30; De Goede Herder 10.30. Gereformeerde en andere kerken: Zuiderkerk: 10 ds. Hortensius. Petrakerk: 10 dr. v. d. Zwaan. Oude Vestkerk 10 ds Koolstra, 17 ds. Hortensius. Maranathakerk: 10 ds. Van Achthoven. Bevrijdingskerk: 9 dr. Vlijm, 17 ds. Sytsma. Groen hoven: 10 ds. Sytsma. Jeugdhavendiensten: De Mirt 10 uur; Het Mierennest 10 uur. Merenwijk aula Val kenpad 9.30 en 11 eucharistie/avondmaal. Ge- ref. Gemeente: 10 en 16.30 ds. Boogaard. Chr. Geref. Kerk: 10 en 17 ds. v. d. Weele, Huizen. Geref. Kerk Vr. 10 en 17 ds. Gootjes. Geref. Gem. Nederland 11.30 en 17.30 Leesdiensten. Doopsgezinde en Rem. Kerk: 10.30 ds. Meyering. Baptistengemeente: 10 ds. Van Mameren; woe 20 gebedsdienst. Evang.-Luth. Kerk: 10.15 Kin derkerstfeest. Nieuw Apostolische Kerk: 9.30 en 16 diensten. Evang. Chr. Gemeenschap 10 dhr. Dikkes. Leger des Heils: 10 en 19.30 samenkom sten. Zevende-Dags-Adventisten: 11 ds. Bouwer. Evang. Centrum Zijlsingel 2a: 10 dhr. Zijlstra. Zendingswerk Middern.groep Jeruel: 18 samen- AARLANDERVEEN Herv. Gem.: 10 ds. Hemmes. Geref. Kerk, 10 dienst. 18.30 dhr. Schoenmaker, Oude Wetering. Chr. Geref. Kerk: 9.30 Dienst 18.30 ds. Wallet. TER AAR Herv. Gem.: 10 Dienst. 18.30 ds. Stel wagen. Boskoop. Geref. Kerk: 10 ds. Bezemer, 18.30 dienst. ABBENES Herv. Gem.: 9.30 ds. Den Harder. ALPHEN A.D. RIJN Herv. Gem.: Opstandings- kerk: 10 ds. v. d. Heiden. Adventskerk: 10 ds. Bo- gers, 17 ds. v. d. Heide. Kruiskerk: 10 ds. Stelwa gen, Boskoop. Geref. Kerk: Salvatorkerk 10 drs. Vree, 18.30 opendeurdienst. Maranathakerk: 10 dhr. Schoemaker. Baptistengemeente. Mar- thastichting: 20 interkerkelijke dienst. Leger des Heils: 10 en 19.30 samenkomsten. Volle Ev. Ge meente: 10 samenkomst. ALPHEN-NOORD (OUDSHOORN-RIDDERVELD) Herv./Geref. diensten: Goede Herder: 9 ds. Mulder, 18.30 ds. v. d. Ree. De Bron: 10 ds. v.d. Ree. 10.30 ds. Mulder, 18.30 ds. Moll. Sionskerk: 9.30 ds. Ou- wendljk, 18.30 ds. De Ruiter, Ermelo, Oudhoornse- weg: 10 ds. Oort. BODEGRAVEN Herv. Gem.: Dorpskerk: 10 ds. Van Gaaien, 18.30 ds. De Vreugd. Salvatorkerk: 10 ds. Richter, 18.30 ds. Vreugd. Bethlehemkerk: 10 dienst, 18.30 ds. Veldman, Leusbroek. Geref. Kerk: 10 en 18.30 ds. t Hart. BOSKOOP Herv. Gem.: Dorpskerk: 9.30 ds. Stelwagen, 18.30 ds. Haitsma. De Stek: 9.30 ds. Heymans. Geref. Kerk: 9.30 en 17 ds. Dijkstra. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 ds. Van Langevel- de. HAZERSWOUDE Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 ds. Geertsema. Geref. Kerk: 10 ds. Welbedacht, 17 ds. Boer. HOOGMADE Herv. Gem.: 10 dr. v. Vliet. DE KAAG Herv. Gem.: 10 dienst des Woords. KATWIJK A.D. RIJN Herv. Gem.: Dorpskerk: 10 en 18 diensten. Ontmoetlngskerk: 10 ds. Van Hoe- gee, 18.30 ds. v. Niel, Rijnsburg. Geref. Kerk: 10 ds. Kersten, 17 ds. Vrolijk. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem.: Nieuwe Kerk: 10 ds. Vroegindewey, 18 ds. Vink. Oude Kerk: 10 ds. Schuurman, 18 ds. Arkeraats. Ichtuskerk: 10 ds. Boer, 17 ds. Visser. Pnlëlkerk: 9.30 ds. Arkeraats, 18 ds. Schuurman. School: 10 ds. Van Roon. Geref. Kerk: Triomfatorkerk: 9 en 10.30 ds. Vrolijk, 17 ds. Kersten. Chr. Geref. Kerk: 10 en 17 dlen- H.H. Engelbewaarders: za. 19.00 boeteviering en euch. 4e Zonds.advent, zo. hoogmis 9.30, 11.00 boeteviering/euch., GEEN avondmis; Nieuwkoop: za. 19.00, zo. 9.00 hoogmis, 10.45; Nieuwveen: za. 19.00, zo. 9.00 en 11.00; Nieuw-Vennep: za. 19.00 gezinsmis, zo. 11.00 hoogmis; Noorden: za. 19.00, zo. 9.00. 10.30 hoogmis; Noordwijk-Binnen: za. 19.00, zo. 8.00, 10.00 hoog mis. 11.30; Noordwijk a. Zee: za. 19.00, zo. 11.00 hoogmis; Noordwijkerhout: St. Victor, za. 19.00 met heren koor, zo. 9.30 hoogmis, 11.00; St. Jozef: za. 19 euch. met samenzang, zo. 10.00 hoogmis, 11.30 euch. (met samenzang); Oegstgeest: St. Willibrord: za. 19.00 boeteviering. sten. Volle Ev. Gem. Rijnland: 9.45 ds. Bulthuis. Soefiebeweglng: 16 Eredienst. KOUDEKERK A.D. RIJN Herv. Gem.: 10 dhr. Goedhart, 19 ds. v. d. Linden (in Geref. Kerk). Geref. Kerk: 10 ds. v.d. Werff, Voorhout, 19 ds. v. d. Linden. LEIDERDORP Herv. Geref. Kerken: Dorpskerk: 10 ds. Geursen, 18.30 idem. Hoofdstraatkerk 10 mw. Jacobl van Duin. Scheppingskerk: 9 en 10.30 ds. Knorth. LEIMUIDEN Herv. Gem.: 9.30 ds. De Vree. Ger. kerk, 9.30 ds. De Mooy, Gouda. 19 Volkszang- dienst in „Het Stamp". LISSE Herv. Gem. Dorpskerk: 10 ds. 't Hooft. Pauluskerk: 10 dhr. Hoffenaar, 19 ds. 't Hooft. Geref. Kerk: 10 ds. v. Loenen, 19 dhr. v. Stam, Sas- senheim. Chr. Geref. Kerk: 10 en 16.30 ds. Van Dijken. Geref. Gemeente: 10 en 16 ds. Hakken berg. Geref. Kerk Vr. Pr.str.: 10.30 en 14.45 ds. Boxman. Geref. Kerk Vr. BV Salv.: 10.45 en 17 dienst des Woords. NIEUWKOOP Herv. Gem.: 9.30 ds. Bronsgeest Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 ds. Nooteboom. Chr. Geref. Kerk: 9.30 dienst, 14.15 ds. Hamstra, Alphen. NIEUWVEEN Herv. Gem.: 9.30 ds. Nicolaï, 18.30 ds. Molenaar. NIEUW-VENNEP Herv. Gem.: 9.30 ds. Goverts. zo. 10.30 Idem met samenzang; Bonaventura: za. 18.30 (Ned.), zo. 9.00 euch. Ned., 11.00 Latijn; Oude Ade: za. 17-18.30 biechten, 19 avondmis, zo. 8.30 hoogmis, 10.30 gemeenschapsmis; Oude Wetering: za. 19.00 avondmis, zo. 9.30 hoog mis. 11.30; Roelofarendsveen: Maria Presentatie: za. 19.00 boeteviering, zo. 9.00 en 11.00 uur; H. Petrusbonden: za. 19.00, zo. 9.30 hoogmis, 11.00, 12.15; Rijpwetering: za. 19 avondmis, zo. 7.30, 9.00 hoog mis (herenkoor), 10.30; Sa8senheim: za. 19.00 euch., zo. 11.00 euch.; Voorhout: zo. 19.00, zo. 9.00, 10.30, 11.45; Voorschoten: za. 19 euch. met zang, zo. 10.00 19 ds. Den Harder. Geref. Kerk: 9.30 ds. Wijn gaarden, 16.30 ds. Rang. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15 ds. Wallet. NOORDWIJK Herv. Gem.: Voorstr. 10 ds. Keu- ning. Hoofdstraat: 10 dhr. Bakker, 17 ds. Keunlng. De Rank: 10 kand. Guit, 17. ds. Schrijvers. Sole Mio: 9 ds. Keunlng. Geref. Kerk: Hoofdstr.: 10 en 17, Vinkelaan: 9.30 en 17. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gem.: 10 prof. Be rkhof, Oegstgeest. OEGSTGEEST Herv. Gem.: Groenekerkje: 10.30 dienst. Pauluskerk: 10 dienst. Gem. centrum: 10.30 dienst. Endegeest: 9.30 dienst. Diaconessenhuis. 10.30 dienst. Van Wljckersloot: 16.30 dienst. Ge ref. Kerk: 10 ds. Heemskerk, 19 ds. Den Haan. Geref. Kerk Vr. BV: 8.45 en 16 ds. Verleur, Amers foort. Volle Ev. Broederschap Gem. Centrum; 16 samenkomst. OUDE WETERING Herv. Gem.: 9.30 ds. Lalle- man. Geref. Kerk: 9.30 dienst des Woords, 17 zangdlenst in R.-K. Kerk. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem.: 9.30 ds. De Leeuw, Maarn. Chr. Geref. Kerk: 9.30 ds. Bouw, H.Av., 14.15 ds. Bouw. RIJNSBURG Herv. Gem. Grote Kerk: 9.30 ds. Romein, 17 ds. Van Niel. Bethelkerk: 9.30 ds. Van Niel, 17 ds. Romein. Geref. Kerk: Petrakerk: 9.30 ds. Damsma, 17 ds. Rullmann, Den Haag. Immanu- euch. met koor en volkszang;; aula N. Hofland: za. geen dienst, zo. 11.00 e ring: Warmond: za. 19.00, zo. 8.30, 10.00 hL Zevenhoven: za. 19.00, zo. 9.00 hoogmis. 1 Zoeterwoude-Rijndijk: Meerburgparochièi 19.00 jongerenviering, zo. 10.00 hoogmis i meskoor, zo. 11.30 met orgel (Ned. liedereiL Zoeterwoude: St. Jan: za. geen dienst, hoogmis, 11.00; Chr. Dienaarkerk: za. 19.00 met zang, 1 hoogmis. i elkerk: 9 en 10.30 ds. Oldemans, 17 dr. v.oT Maranathakerk: 9.30 dr. Van Oeveren, Damsma. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17. Joode. lUi SASSENHEIM Herv. Gem.: 10 ds. v.d 18.30 ds. Juckema, Schevenlngen. Gert 10 ds. Van Santen, 17 dienst des Woords.l»pi Geref. Kerk 10 en 17 ds. Rebel, Amersfi" Ned. Prot. Bond: geen dienst. V.E. Gem menkomst in kerk NPB. VALKENBURG Herv. Gem.: 10 en 18.3i meulen. Geref. Kerk: 9.30 dhr. Brouwer la 18.30 ds. Kra, Vijfhuizen. VOORHOUT Herv. Gem.: 10 ds. mw. Brl in VOORSCHOTEN Herv. Gem. Dorp: 10 I heul, 17 dienst. Aula 9.30 ds. De Zeeuw. - Kerk: 10 en 17 ds. De Zwart. WARMOND Herv. Gem.: 10 ds. Den Tor)^ WASSENAAR Geref. Kerk Dorp: 10 dsrob ma, 17 ds. v.d. Meulen. Zuid: 10 drs. v. d. js R WOUBRUGGE Herv. Gem. 9.30 ds. Ou1a 18.30 ds. Dekker, Loenen. Geref. Kerk: 18.30 diensten. r ZEVENHOVEN Herv. Gem.: 9.30 ds. Mljad Geref. Kerk: 9.30 ds. Schreuder, 19 ds.Ien ZWAMMERDAM Herv. Gem.: 10 kand. 18.30 ds. Bos, Zeist. Geref. Kerk: 10 i ds. Weerman Harderwijk. DEN HAAG Veel Nederlandse au to's rijn nog niet klaar voor een koude winter. Deze conclusie is afkomstig van de ANWB. Vooral twee onderdelen van de auto bleken een winter zoals de vorige niet aan te kunnen: de ontste king en het brandstofsysteem. En ook het koelsysteem wordt nogal eens ver geten totdat de eerste strenge vorstdag zijn intrede doet, maar dan is het soms al te laat. Hoe kan men nu zonder pro blemen de komende maanden doorko men. De volgende tips zijn daarvoor wellicht nuttig. Ze zijn afkomstig van de ANWB. Onder de motorkap Het koelsysteem moet worden getest op een vorstbeveiliging tot circa -20° C. Wie met de auto naar de wintersport wil, kan hem het best tot -30° C. laten testen. Con troleer ook de conditie van water- en ka chelslangen. Vergeet bij de anti-vriesbeurt het reservoir van de ruitesproeier niet. Gebruik geen spiritus als anti-vries; het verdampt, waardoor het nuttig effect snel verloren gaat. Laat de conditie van de accu nakijken en laat hem bij twijfel ver vangen. Bij lage temperatuur daalt name lijk de capaciteit van de accu, met alle ge- volgen vandien. Kies voor de te verwach ten lage temperaturen een motorolie met de juiste dikte. Het instructieboekje van de auto of de dealer kunnen daarover de juiste informatie verschaffen. Bij veel au to's heeft het luchtfilter een zomer- en winterstand. Ook dat staat in het boekje dat bij de auto hoort. Zet zonodig het luch tfilter in de winterstand, meestal bij tem peraturen onder 10° boven nul. Verder moet de dealer de verdelerkap op haar scheurtjes nakijken en ook de hoogspan ningskabels verdienen een controle. Bij een goed onderhouden en afgestelde ont steking is de kans op moeilijk aanslaan van de motor erg gering. Wie van plan is langere tijd naar landen met een extreem lage temperatuur te gaan (bijv. Zweden erj Noorwegen) doet er goed aan een motor- verwarming aan te schaffen. De buitenkant Geef de auto vóór de winter echt aan breekt een goede poetsbeurt (ook het chroomwerk). Werk eventuele roestplek jes bij. De onderkant zou een herhaling van de anti-roestbehandeling nodig kun nen hebben. Smeer de afdichtrubbers van portieren en het kofferdeksel in met talk poeder of een speciaal daarvoor bestemd rubbersmeermiddel. De kans op vastvrie zen is daardoor aanzienlijk kleiner. Spuit de sloten van portieren, kofferdeksel en eventueel afsluitbare tankdop voor het winterseizoen in met grafietpoeder. Doe dit spaarzaam en op een moment dat de sloten droog zijn. Anders hebt u kans dat het poeder in het slot gaat klonteren. Na dat het poeder is ingespoten moet het met de sleutel in het slot verspreid worden. Steek daartoe de sleutel ^enige malen in het slot en draai hem een paar keer om. De conditie van de ruitewisserbladen dient ook te worden gecontroleerd. Ver vang ze als ze strepen trekken. Overigens is het ook belangrijk dat de ruiten aan de binnenkant schoon zijn. 's Winters rijdt men langer in het donker en vooral dan is met het licht van tegenliggers het zicht door een ruit die aan de binnenkant vuil is, bijzonder slecht. Denk ook eens aan de aanschaf van een achterruitverwarming als hij al niet standaard in de auto zit. Zo'n apparaat vergt echter wel veel stroom. Schakel hem dus uit zodra de ach terruit schoon is. De banden behoren uiteraard in een goe de conditie te verkeren. Ze mogen geen uitwendige beschadigingen vertonen. De diepte van het profiel moet minstens 4 mm zijn. Ook de goede spanning is van belang. Liever iets te veel lucht erin dan te weinig. Vorstproblemen Als het portier is vastgevroren, of liever gezegd het portierrubber, ga dan niet trekken of rukken en giet zeker geen heet water over het portier. U hebt kans dat u de rubbers stuk trekt en met water geeft u nieuwe mogelijkheden voor bevriezing. Probeer eerst eens met herhaald drukken tegen het portier het ijslaagje te breken. Lukt dat niet, dan kunt u een spuitbus met ruitontdooier gebruiken of anders een plastic zak met daarin warm water. Is het portierslot bevroren, dan kan speci ale slotontdooier worden gebruikt. Tegen woordig is er een apparaatje in de handel dat de sleutel elektrisch verwarmt. Steek de warme sleutel in het slot, wrik voor zichtig en gebruik geen geweld: de sleutel zou kunnen afbreken. Ook kunt u natuur lijk de sleutel met uw aansteker verwar men. Het slot is verder te ontdooien door er een plastic zak met warm water tegen aan te houden. Forceer een vastgevroren zijruit niet. Doordat met het draaimecha- nisme veel kracht kan worden gezet, loopt u het risico dat de ruit aan gruzelementen gaat. Vastgevroren ruitewissers kunnen voor zichtig worden losgemaakt met ruitont dooier. Gebruik hier geen warm water f vanwege de kans op ruitbreuk. Als u' langdurige kou verwacht, kunt u de ruite wissers ook terugklappen om vastvriezen te voorkomen. Houdt de ruiten ook aan de buitenkant goed schoon. Bij gebruik van een ijskrabber zou u door het onderliggen de vuil (zandkorrels) krassen in het glas kunnen maken. Is de handrem vastgevroren, dan kunt u door voorzichtig heen en weer duwen van de auto proberen de handrem te lossen. Helpt dit niet, dan moet u wachten tot het weer dooit, of de hulp van de garage in- Bij gladheid en sneeuw; Houd afstand. roepen. Parkeer de auto bij vorst zonder de handrem te gebruiken. Plaats de auto dan met gedraaide voorwielen tegen de stoep en schakel een versnelling in (bij het starten de volgende ochtend niet ver geten, ofwel: bij het starten altijd de kop peling indrukken). Rijden op gladde wegen Draai het stuur niet plotseling naar links of rechts, doe het geleidelijk aan. Bewaar grote afstand tot de voorligger. Indien u moet remmen: voorzichtig pompend. Kies bij het oprijden van een helling aan de voet al de juiste versnelling. Schakelen op een gladde helling kan ongewenste koers wijziging met zich meebrengen. Bij het heuvel-afrijden zoveel mogelijk op de mo tor remmen. Denk eraan dat op een glad de helling de geparkeerde of stilstaande auto, ondanks het gebruik van de han drem, kan gaan glijden. Vooral als de handrem niet op de van sneeuwkettingen voorziene aangedreven wielen werkt. Ge bruik dan de blokken, die u achter de wielen plaatst. Rij op een gladde weg ui terst langzaam en behoedzaam. Geef wei nig gas. Een net niet doorspinnend wiel kan veel meer kracht op de weg over brengen dan een wiel dat doorslipt. Goede banden bieden een behoorlijke zekerheid maar het minste risico loopt u door een verstandige rijstijl. Vaardigheid in het corrigeren van een slip is gewenst. Volg een anti-slipcursus. Het gebruik van sneeuwkettingen is door gaans pas in de bergen in het buitenland noodzakelijk. Toch kunnen zich in Neder land omstandigheden voordoen die het monteren van kettingen verantwoord ma ken, omstandigheden zoals: Een zodanige ijzelneerslag dat de weg niet meer met de normale banden te berijden is; Een behoorlijke sneeuwval, waarbij spra ke is van een dik tot zeer dik dek van los se sneeuw; Een sneeuwdek dat hard bevroren is. Aangezien in ons land dé wegen over het algemeen snel weer behoorlijk berijdbaar gemaakt worden, zullen bovenstaande omstandigheden zich maar betrekkelijke korte tijd voordoen. Sneeuwkettingen zijn in ons land dan ook slechts korte tijd bruikbaar. Wie echter op afgelegen plaat sen woont of afgelegen oorden wil ken, waar niet intensief wordt ge kan veel nut hebben van het gebru sneeuwkettingen. Nuttige hulpstukken Als u verwacht in barre weersomst heden terecht te komen, wordt aa den het volgende in uw auto te hel j - Een plankje om de krik op te ondi nen; - Een wielsleutel - Een paar werkhandschoenen; - Een set starthulpkabels; - Reservelampjes; - Enige zekeringen; - Een oud kleedje of iets dergelij eventueel in de sneeuw op te lig§ - Een zachte veger om sneeuw auto te verwijderen; - Een zakje zand of een anti-slipma t( - Een schopje; - Slotontdooier (meenemen maar de auto laten liggen); - Een stel sneeuwkettingen, zeker wintersportganger. Zo, en als dat nu allemaal in orde u zeker goed de winter door.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4