Stichting Leidse Binnenstad krijgt toch subsidie Pittige kritiek op beleid wethouder Schoute ^Onderwijs aan np de tocht Verbetering lokalennood Merenwijk Honderdduizendste bezoeker bij Rijksmuseum van Oudheden Twijfels over represen tativiteit blijven VRAAGTEKENS BIJ PLANNEN VOOR HAVENTJE IN MERENWIJK AD LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 DECEMBER 1979 PAGINA 3 Leidse begroting '3DEN De Leidse gemeenteraad heeft tóravond een bijna ongewijzigde begro- voor 1980 aangenomen. In feite werden iele, op het oog ondergeschikte, posten rijzigd. Zo krijgt de Stichting Leidse Bin- jstad een subsidie van 15.000,-. Op een- lde subsidie kunnen de leidsters van de A. Groos en mevrouw H. van Dongen dan ook een amendement op de begroting inge diend waarin werd gevraagd de subsidie voor de SLB te geven aan de VOS-vrouwen. De VVD bleek in de loop van de begrotingsbe handelingen, daarentegen erg te hechten aan puwen) 0(riënteren zich op de) S(amen- de subsidieverlening aan de SLB. De VVD-er ng)-cursus rekenen. Aanvankelijk leek i8.terop dat een meerderheid van de ge- Jnteraad tegen de subsidie aan de SLB 1 stemmen. Vooral de PvdA en de PPR en hun twijfels over de representativi- 2 van de stichting, waarin een groot aan- Leidse groeperingen zijn vertegenwoord- j Daarom werd door de PvdA-raadsleden Duijn diende dan ook een subamende ment op het PvdA-amendement in om zowel een subsidie aan de SLB als aan de VOS-vrou- wen te kunnen geven. Een en ander zou dan ten koste gaan van het gereserveerde bedrag voor onderhoud aan het gebouw van volksuni versiteit K O. Uiteindelijk stemde het groot ste gedeelte van de PvdA-fractie gisteravond voor het subamendement van de heer Van Duijn. PvdA-fractievoorzitter J. Peters ver klaarde gisteravond het college niet voor de voeten te willen lopen met de weigering van de subsidie aan de stichting, nadat hij had gemerkt hoe belangrijk het college de subsidieverlening vond. „Hoewel ik mijn twijfels houd over de representativiteit van de stichting. Belangrijker voor ons is toch dat er ook geld voor de VOS- vrouwen beschikbaar is". Het PPR-raadslid L. Beijen liet zich niet zo ge makkelijk van zijn standpunt dat de gemeente kapitaalkrachtige stichtingen zoals de SLB niet hoeft te steunen, afbrengen. Hij vroeg zich trouwens af wat er volgend jaar met het K O-gebouw moet gebeuren, nii er weer geen post in de begroting is opgenomen voor groot onderhoud. Een andere wijziging van de begroting betrof de subsidie van een tientje voor de bond tegen het vloeken. Wat er met het tientje gaat gebeu ren is niet bekend. De indienster van het amendement, het PSP-raadslid mevrouw A. Ponsen, ziet het tientje niet gaan naar de instel ling waarvoor zij het had bestemd, het comité voor de rechtsstaat. De gemeenteraad was het met het college eens dat er geen subsidies wor den verleend aan landelijke comités die niet eens om een subsidie vragen. 8.101. S?]DARAADSLID VAN DONGEN: 20.3» fiks et do 21.02 JL .99 Onderwijs r^DEN Het PvdA-raadslid mevrouw H. van Dongen Irfct gistermiddag tijdens de behandeling van de begroting r 1980 de noodklok geluid voor het volwassenenonder- i. Vanaf augustus 1980 moet het proefproject Open ooi het gaan doen met twee formatieplaatsen en 100.000 len, terwijl er nu nog acht formatieplaatsen zijn. Ook de !us Ouders op herhaling staat, volgens mevrouw Van Igen vanwege de bezuinigingen van het rijk, op de tocht. en motie pleitte het PvdA-raadslid ervoor alles in het werk ellen om de volwasseneneducatie in Leiden te houden zoals ïr'cJic ïu is. Het CDA-raadslid mevrouw M. van Akkeren stelde er niet zo zeker van te zijn dat er volgend jaar "daad werkelijk c It besnoeid op het volwassenenwerk. Zij deelde mee andere Ope -matie uit Den Haag te hebben. ïals mevrouw Van Dongen trachtte het PPR-raadslid L. s lan< in via een motie het volwassenenonderwijs in Leiden zoveel elijk veilig te stellen. „Volwassenenonderwijs vind ik een [voorziening. Iedereen die in het verleden niet de mogelijk- heeft gehad onderwijs te volgen, moet volgens deze voor- i Tec ng een tweede kans kunnen krijgen. Dat betekent dat ook 8.3<volwassenenwerk gratis moet zijn", aldus de heer Beijen. louder D. Tesselaar antwoordde de gemeenteraad, dat het lof. i rwijs voor volwassenen zijn zorgenkind is. „Het is een on- Tand- 'erP' a^e aandacht van de gemeente verdient. Er zal iu. 1 voor de volwasseneducatie gewerkt moeten worden. Met law e ^et Proefpr°ject Open School zal moeilijk te handhaven dien binnen de huidige subsidieregeling. Er moet echt meer f van het rijk op tafel komen", aldus de wethouder. rouw Van Akkeren ging in haar betoog onder meer in op r inderwijs aan kinderen van buitenlanders. Zij herinnerde er >n-s»dat bij de behandeling van de begroting vorig jaar in een e is gevraagd om een inventarisatie van dit onderwijs. Een ariar ere visie op de zaak is volgens haar belangrijk omdat de idie voor het experiment van opvangklassen vopr Turkse en jokkaanse kinderen in augustus 1980 afloopt, ntwoord op vragen van mevrouw Van Akkeren over het eersonderwijs aan kinderen van de basisschool deelde wet- Tesselaar mee dat er naar alle waarschijnlijkheid in 1980 mom* praktische verkeersexamens aan de Leidse lagere scholen afgenomen. DEN Door verschil- le fracties is er gister- Idag tijdens de behande- van de onderwijsbegro- voor 1980 bij wethouder Tesselaar op aangedron- spoed te betrachten bij ealisering van noodloka- bij de scholen in de Zijl- ?spr< k en ir h >eldejdrie scholen in dit deel van Merenwijk kampen met onge ïtige lokalennood. Tevens zul ïten er op korte termijn op- godingen gevonden worden r de schoolvoorzieningen het Warmondse gedeelte de Merenwijk. Aanvanke- Jwilde de gemeente Leiden d. dergelijke voorziening zelf •de stand brengen. Later is be- ontzen dit aan Warmond over aten. Het D'66-raadslid J. daa kema gaf wethouder Tes- el ge iar in overweging een soort lenwerkingsverband met OFI ortafl d Warmond op touw te zetten om de voorziening van de grond te krijgen. De heer Tes selaar ging positief in op de suggestie van D'66 en zei, dat er inmiddels aanvragen voor financiële steun van het Rijk de deur uit zijn. Het D'66-raadslid ging tevens in op de situatie van de bin- nenstadsscholen. Bij motie vroeg hij de wethouder te wil len bevorderen dat er een nieuwe pedagogische academie in Leiden wordt gevestigd. Bij deze academie zou dan tegelij kertijd een binnenstadsschool kunnen worden gevestigd. Hij vroeg de definitieve besluit vorming over een eventuele lokatie aan het Rapenburg van een neutrale binnenstads school en de vestiging van een protestants christelijke school aan de Hooglandse Kerkgracht eerst in de raadscommissie on derwijs te brengen. De wet houder ontraadde deze motie. Wethouder P.H. Schoute. LEIDEN Door vrijwel alle fracties van de Leidse ge meenteraad is gisteren pittige kritiek geleverd op onderde len van het beleid van VVD-wethouder drs. P.H. Schoute. De meeste politieke partijen, die in sommige betogen ook wel wat complimenten hadden ingebouwd, voerden als grootste bezwaar tegen de wethouder aan, dat hij afgelopen jaar nog maar weinig van zich heeft doen spreken. De PvdA zorgde voor de meest kritische noten ten aanzien van het gevoerde beleid. Zorgen bij de PvdA vooral wat betreft de ontwikkelingen in de bejaardenzorg en in de sector kunst. Het CDA had kritiek op het beleid inzake de gezond heidszorg (ambulancevervoer). Ook over de onzekerheid omtrent de inrichting van een daklozencentrum in Leiden was het CDA niet te spreken. Van dit laatste onderwerp hadden overigens nagenoeg alle fracties op de laatste dag van de begrotingsbehandeling gemeengoed gemaakt. Maatschappelijke aangelegenheden Mevrouw mr. J.C. Hes (PvdA) vond, dat de commissie voor maatschappelijke aangelegen heden en volksgezondheid waar wethouder Schoute de voorzitter van is, niet langer meer beschouwd moet worden als „de zachte sector" waar be ginnelingen in de politiek hun debuut mogen maken. Het raadslid stelde, dat het psy chisch en lichamelijk welbe vinden van mensen moeilijk meetbaar is en dat men juist daarom meer belang voor die kant van de medaille moet hebben. Inplaats van alle aan dacht te richten op eerste pa len die er worden geslagen en de produktie van cijfers over woningbouw. Mevrouw Hes had van haar betoog een inter essant programma gemaakt, waarin het voorlezen van een kritisch gedicht een onderdeel vormde. „We moeten eens af komen van het etiket dat veel PvdA-leden cultuurbarbaren zouden zijn", was haar verkla ring. Raadslid Hes wist in een hel der betoog de wethouder er van te doordringen dat er op het gebied van het bejaarden beleid (de voorziening van het aantal bedden en tehuizen) nog erg veel te doen is in de Sleutelstad. Ook voor jonge ren, waarbij opgenomen de zo genaamde tweede generatie buitenlandse werknemers, moeten er meer voorzieningen tot stand worden gebracht. Al- Evenals de PvdA wenst hij op korte termijn een plan- exploi- tatieopzet te zien voor het Waaggebouw. Min of meer prijzende woorden had Van der Waals over voor bepaalde ontwikkelingen binnen de Leidse musea. Dat betrof de op stapel staande uitbreiding van de depotruimte in de Laken hal en het aanbrengen van een veiligheidsinstallatie voor mo len De Valk. Van der Waals drong er bij de wethouder ver der op aan voortgang te ma ken met de plannen voor een bibliotheekvestiging dus het PvdA-raadslid, dat de Morskwartier. Over het inspe- heer Schoute op het hart drukte: „bij het vele gespin voortaan iets meer wol te pro duceren." De heer W. van der Pluijm, ook namens de PvdA, zei dat hij behoefte had aan een be leidsnota met een plan- en ex- ploitatieopzet voor de festivi teiten in het onlangs gerestau- len van de wethouder op de nieuwe regelingen voor het ambulancevervoer was het CDA weinig te spreken. Ook de onduidelijke situatie inzake het daklozencentrum stemde de fractie nogal grimmig. Hier merkte partijgenote mevrouw C. Kramp het volgende over op: „Het is toch te gek, dat we reerde Waaggebouw aan de een stad als Leiden waar Aalmarkt. In het gebouw zou- wej een opvang is voor zwerf- den kunstenaars en amateuris- dieren we er nog steeds niet in tische kunstbeoefenaars hun geslaagd zijn een opvang te re- werken kunnen vertonen of aÜseren voor mensen, die om voorstellingen geven. Van de wat voor reden dan ook in actieve functie die voor de nood verkeren. Mevrouw Waag is weggelegd, had Van Kramp koppelde aan het dak der Pluijm tot nog toe niet lozencentrum gelijk de moge- veel gemerkt. lijkheid voor het realiseren van een crisiscentrum, die dan beide misschien wel onder één kap samengebracht zouden Het CDA, bij monde van de kunnen worden. Voor bejaar- heer A. van der Waals, noem- den in Leiden zou eventueel de de resultaten die wethouder huisvesting gezocht kunnen Schoute van in 1979 heeft ge- worden in hofjeswoningen, boekt niet onverdeeld gunstig. Deze woningen zouden dan in Grimmig verbinding moeten staan met een centrale alarmpost, van- waaruit men direct in geval van nood zijn maatregelen zou kunnen nemen. Artotheek De heer N. Langerak (VVD) stelde er niet aan te twijfelen dat er in Leiden haast wordt gemaakt met de inrichting van een daklozencentrum. Wel had hij zijn twijfels over de ruimte die er in het college wordt gegeven aan de Leidse gehandicapten. De kritiek op de nieuwe opzet voor het am bulancevervoer in Leiden en de regio was in zijn ogen niet alleen van toepassing op het college, maar ook op Gedepu teerde Staten die dat plan uit eindelijk de gemeente onge vraagd in haar maag gesplits heeft. Verder had Langerak een artotheek op zijn verlang lijstje staan: een soort uitleen bibliotheek, maar dan van kunstvoorwerpen. In Langeraks kielzog bevond zich ook L. Beijen van de PSP die het maar matig vond ge steld met de stimulering van de kunst in de gemeente. Beijen wilde meer ruimte ge ven aan straatartiesten (muzi kanten enz.) die de stad in sombere tijden van een vrolij ke noot kunnen voorzien. De straatinrichting mocht van hem ook wel door kunste naarshand enige verfraaiing ondergaan. Weinig vuurwerk (1) De behandeling van de Leidse begroting voor 1980 heeft weinig vuurwerk opgeleverd. Bovendien liep zij gisteravond met een sisser af, omdat de algemene be schouwingen in tweede instantie (een meestal smeuïge afronding van de begrotingsbehandelingen) en de stemming over de ingediende moties pas in januari plaatshebben. Een ongebruikelijke gang van zaken die in de hand wordt gewerkt door tijdgebrek. De raad is hier echter toe gedwongen omdat de begroting 1980 voor 31 december in Den Haag moet zijn ingediend, wil Leiden in aanmerking komen voor de aanvullende bijdrage, die dit jaar bijna 19 miljoen gulden bedraagt. Het is voor de zoveelste keer dat er door het college een truc moet worden toegepast om uit de tijdproble men te komen. Zou oppositieleider H. Driessen dan toch gelijk hebben met zijn verwijt dat dit college geen vergaderingen kan plannen? Of moet er in de toe komst eens serieus gedacht worden aan het frequenter of langduriger vergaderen om alle, zich aandienende agendapunten bijtijds in de raad te kunnen behande len? Zodat het maanden blijven staan van onderwer pen, vooral interpellaties van raadsleden, tot het verle den behoort. Weinig vuurwerk (2) En dat alles terwijl onder meer omwille van de tijd te gen de zin van de grootste oppositiepartij, het CDA, in, de moties en amendementen voor de begrotingbehan deling tien dagen tevoren moesten worden ingediend. Iedere partij zou zodoende de gelegenheid krijgen de moties van de anderen te bestuderen en er een stand punt over te vormen, waardoor vaak langdurige schor singen konden worden vermeden. Het heeft niet mo gen baten. Evenals vorig jaar moet ook nu een extra- maandagavond worden meegepikt. Vorig jaar was dat alleen om te stemmen over de verschillende begroting sonderdelen en de moties en amendementen. Dit jaar schieten ook de algemene beschouwingen er bij in, ter wijl alles in het werk is gesteld om de centjes voor Leiden binnen te halen. Een wat curieuze vertoning. Weinig vuurwerk (3) Zoals wij al opmerkten, hebben de begrotingsbehande lingen weinig nieuwe gezichtspunten opgeleverd. De PvdA en de VVD omarmen elkaar nog steeds stevig. Ondanks dat de zetel van VVD-wethoudster mevrouw J. Fase enige tijd op de tocht leek te staan, nadat ook de PvdA-woordvoerder A. Ranner zich niet onverdeeld enthousiast over het de laatste anderhalf jaar gevoerde beleid uitsprak. Hij kreeg van zijn fractie de ruimte om wat stoom af te blazen. Fractievoorzitter J. Peters moet hebben gedacht dat het toch geen kwaad kon, aangezien Ranner binnenkort als raadslid afscheid neemt. Weinig vuurwerk (4) De motie van het CDA waarin wethouder Verboom ge vraagd wordt per 1 januari 1980 al op te stappen in plaats van, wat in het voornemen van Verboom ligt, in mei, heeft erg veel kwaad bloed bij de PvdA-fractie ge zet. „Het is beneden alle peil om iemand die ziek is (de wethouder heeft een hersenschudding-red.) op een der gelijke manier te willen wippen", aldus een veront waardigd PvdA-raadslid, die daar, volgens CDA-frac- tievoorzitter Driessen, dan voor het gemak hij vergeet dat het CDA al veel eerder heeft getracht om het vroegtijdig aftreden van Verboom ter sprake te bren gen in de raad. „Daar heb je dan weer zo'n voorbeeld van slechte planning. Dat punt staat op ons verzoek al maanden op de raadsagenda maar we komen er nooit aan toe", aldus de heer Driessen. Recreatie ABSOL UUT RECORD: Directeur H.D. Schneider overhandigt de cadeaus aan de verras te negenen zestig 'hon derdduizend- sten'. LEIDEN Het Rijksmuseum van Oudheden heeft gisteren de honderduizendste bezoeker ingehaald. Nog nooit in de al zo lange historie van de Leidse musea zijn er in één jaar meer dan honderdduizend bezoekers over de drempel van een van hen gegaan. Eén van de negenenzestig leerlingen van de Godfried Richter MAVO uit Rozenburg moet de hon derdduizendste zijn geweest. De gehele MAVO_ uit Rozen burg werd dan ook uitgeroepen tot honderdduizendste be zoeker. „Het is wel eens leuk een hele school extra in het zonnetje te zetten, want mede door bezoekende scholen ligt het bezoeker saantal zo hoog", aldus dr H.D. Schneider, directeur van het mu seum. De verraste docent geschiedenis van de school, H.J. Ames kreeg twee boeken aangeboden, die betrekking op het museum hebben. Ook de uitgelaten leerlingen hielden, afgezien van de culturele verrijking, nog een aardigheidje aan het museumbe- zoek over. Iedereen kreeg behalve een pen en de nodige versna peringen ook een boekje over jagers uit de steentijd. Het gangbare aantal bezoekers ligt jaarlijks tussen de vijfenze ventig- en tachtigduizend. De uitzonderlijke toename schrijft men toe aan de verhoogde belangstelling sinds de openstelling van de Egyptische tempel van Taffeh en drie vernieuwde afde lingen door Prinses Beatrix en Prins Claus op 4 april van dit jaar. Het werkelijke bezoekersaantal ligt aanmerkelijk hoger dan de geregistreerde honderdduizend. Schneider: „Veel men sen bezoeken dagelijks de gratis toegankelijke hal en de tempel van Taffeh. Vaak komen de mensen zomaar even binnen om bijvoorbeeld tussen de middag al rondkijkend hun boterham op te eten." LEIDEN Het VVD-raads- lid C. Elzenga zet grote vraagtekens bij de realise ring van een plezierjachtha ven aan de Zijl in het noord oostelijke puntje van de Me renwijk. Tijdens zijn betoog naar aanleiding van de ge meentelijke onderwijsbegro ting voor 1980 stelde hij wet houder D. Tesselaar de vraag hoe deze een dergelij ke haven wil realiseren op een terrein dat voor het grootste deel niet eens in be zit is van de gemeente Lei den en waarop een andere bestemming rust. De heer J. Hoekema ging in zijn betoog in op de mogelijk heid om het universitaire sportcomplex meer door ande ren dan studenten te laten ge bruiken. Hij diende een motie in waarin het college wordt verzocht in overleg te treden met de universitaire autoritei- ten over deze zaak. De heer Tesselaar nam de motie over. Hij stelde dat de burgers van Leiden inderdaad net zoveel gebruik moeten kunnen ma ken van de universitaire spor taccommodatie als de studen ten. Hoekema kwam tevens met een motie waarin hij de wethouder vraagt in de plan nen rond een nieuwe sporthal vooral rekening te houden met de recreatiesport. Tevens wil hij dat wordt onderzocht op welke wijze door het sociaal- culturele werk en de Sport stichting een opzet voor recre atieve sportbeoefening kan worden gemaakt. Tenslotte vroeg het D'66-raadslid de wethouder nog naar de vorde ringen om een camping in Leiden in te richten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3