(&owia/nt an Agt somber over 1980 OjjstelIerCDA^ pi^gramschort werkzaamheden^|i> Academisch Ziekenh uis mag nieuwbouw beginnen ONINKLIJK ERSTFEESTIN MSTERDAM Gezin Kortsnoj moet vrij VERONICA DRIVE-IN SHOW ut Soldaten maken amok MEDEDELING AAN ONZE ABONNEES flftHet Motorhuis Wat doen we dus met de feestdagen? BERICHT ADVERTEERDERS DONDERDAGEDITIE WOENSDAGEDITIE ilN j iekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: aal 43,05;.jaar 160.70; losse nummers:55cent. Zaterdag 22 december 1979, 70e jaargang no. 215o7 Scrooge Lichte vorst Zondag om 20.40 uur op Ned. I „Scrooge" en-om 19.05 uur „De notenkraker". Om 17.40 op Ned. II Jiri Kylian en zijn „Psalmensymfonie"en om 21.25 uur „L'Innocente" van Visconti. op Ned. II „Sonja" en om 22.25 uur „Met voorbedachten rade". Bijna overal droog. In de nacht en ochtend lichte vorst. Matige, aan de kust af en toe harde noordenwind. Morgen zon: 8.45 - 16.30. Schev. hoogw.: 4.16 en 16.28. Laagw.: 12.18. it paleis op de Dam in Amsterdam is gistermiddag de jaar-' kerstviering van de koninklijke familie met het personeel iden. Hierbij waren koningin Juliana, prins Bernhard, de essen Beatrix en Margriet met echtgenoten en hun zeven :ren aanwezig, evenals de ongeveer honderd personeelsle- ïit Den Haag en Amsterdam met hun gezinnen, iering werd dit jaar in het paleis op de Dam gehouden om- r in Den Haag „geen plaats was in de herberg": Zowel het Ten Bosch als het paleis aan het Noordeinde worden geres- erd. iering in Amsterdam begon met een welkomstwoord van Bernhard, gevolgd door een samenzang en een lied door Vesterkerkkoor. Koningin Juliana las daarna het evangelie DEN HAAG De vier grote frac ties in de Tweede Kamer willen dat minister Van der Klaauw er bij Rusland op aandringt om uitreisvi sa te verstrekken aan de zoon en de vrouw van de buiten Rusland ver blijvende schaakgrootmeester Vic tor Kortsnoj. In schriftelijke vragen wordt de be windsman gewezen op de twee en een half jaar dwangarbeid waartoe de zoon Igor is veroordeeld omdat hij mi litaire dienst heeft geweigerd. Hopman -huizen naar Kok-groep ZOETERMEER De Kok Groep Nederland BV in Rotterdam, onderdeel van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, is met de Hopman Groep BV in Zoe- termeer overeen gekomen dat zij het overgrote deel van de woningbeheeracti- viteiten van Hopman Ver huur BV over neemt, De overdracht heeft betrek king op ruim 11.000 wonin gen. Kok Beheer zal het kantoor van Hopman in Oegstgeest overnemen, ter wijl er nieuwe vestigingen van Kok komen in Zoeter- meer en Middelburg. Breznjev verkouden MOSKOU Het Russische persbureau Tass heeft gisteren in een hoogst ongewoon bericht bekendge maakt, dat president Leonid Breznjev ver kouden is. Zelfs op 19 oktober toen het over de hele wereld gonsde van de geruchten dat Breznjev ernstig ziek of zelfs dood zou zijn, werd er over de Russische me dia niets bekendge maakt daaromtrent. Wit wonder PPP Sneeuw I De Vietna- |-| meze bootvluchte- - lingen die zijn on- L dergebracht in kas teel Meersehoven in Maastricht toonden zich vanmorgen niet j weinig opgetogen over dit witte won- der. De Nederland se sneeuw-liefheb- ,4 bers waren over de dikte van het sneeuw-tapijt toch weer ontevreden. Zij zijn gisteren en van- daag in grote getale naar nog witter oor- den vertrokken. Al- leen al met de trein gingen er 20.000 de grens over. PROF. BOB GOUDZWAARD (ARP) TELEURGESTELD OVER KERNWAPENDEBAT HAAG De economische ïitzichten voor 1980 zijn zo ber dat we ernstig rekening ten houden met een natio- totale, verarming.Deze 'schuwing heeft premier Agt gisteren geuit na af- van het wekelijkse kabi- beraad. Nederland dreigt end jaar niet direct een n land" te worden, aldus fói maar mogelijkheid j ons land als geheel in 1980 der te besteden zal hebben het afgelopen jaar het ge- Juliana ontvangt, na afloop van de viering, een handkus van een van de leden van de hofhouding, ts prins Friso die klaar staat om een kerststol aan te (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Uit teleurstel ling over de uitslag van het Kamerdebat over de nieuwe kernwapens heeft prof. Bob Goudzwaard besloten al zijn functies in het CDA op te schorten. Hij acht het boven dien „zeer onwaarschijnlijk" dat hij nog kandidaat wil zijn voor het lidmaatschap van het parlement, als hij daarvoor op een CDA-lijst zou moeten staan. Aanvankelijk had Goudzwaard nog verder wil len gaan, dat wil zeggen het CDA de rug toe keren, maar op aandrang van mr.W.Aant- jes en mevrouw Laning, die samen met hem namens de Anti-Revolutionaire-Partij zit ting hebben in de program commissie van het CDA, wil hij voorlopig volstaan met op schorting. Aantjes en me vrouw Laning hebben dit voorbeeld gevolgd. Gedrieën zullen zij proberen de houding van de gehele CDA-fractie in de kwestie van de kernwapens tot een punt van discussie te maken in het bestuur van de ARP. Goudzwaard, die vooral bekendheid geniet als de opsteller van het huidige CDA-programma „niet bij brood al leen" zegt een „gevoel van vervreem ding" te hebben overgehouden, aan liet Kamerdebat: Dit omdat hij een te groot verschil constateert tussen „wat het CDA op papier zet en Wat het er in de praktijk van maakt". Hij wijst erop dat de CDA-fractie is gekozen op het door hem verwoorde programma. „En dat is een programma, waarin ik geloof. Daar ligt juist mijn twijfel". Goudzwaard verklaart met nadruk dat zijn besluit geen taktiek is, om als nog de val van het kabinet-Van Agt te bewerkstelligen. „Het gaat mij slechts om de vraag of je in dit CDA op deze manier door kan werken". CDA-fractieleider Lubbers noemde het besluit van Goudzwaard „verdrie tig". Volgens hem schat Goudzwaard de uitkomst van het debat niet op de juiste waarde. Daarmee doelt hij er op, dat Nederland (en dus de christen democraten in de Tweede Kamer) geen andere keus gehad zou hebben dan het aanvaarden van het besluit tot modernisering door de andere NAVO-landen en zelf voorlopig af zien van stationering van raketten. Lubbers zegt wel begrip te hebben voor het besluit van Goudzwaard. „Misschien heb ik zelf wel te veel verwachtingen gewekt". De voorzitter van het Christen-Demo cratisch Jonmgerenappel, Peter Heu- keles heeft vanmorgen op een verga dering van de CDJA-federatieraad in Dordrecht gezegd het NAVO-besluit tot modernisering van de kernwapens voor de midellange afstand te betreu ren. Hij voegde daaraan toe dat de Nederlandse regering het maximaal haalbare in Brussel wel degelijk heeft bereikt. De Russische minister van buiten landse zaken Andrej Gromyko heeft gisteren fel uitgehaald naar de NAVO. Volgens hem leidt het atlan- tisch bondgenootschap de wereld naar een nieuwe oorlog. De Sowjet-Unie, aldus Gromyko, is niet van plan met de NAVO over ontwapening te gaan onderhandelen, als deze organisatie vasthoudt aan een positie van kracht. val is geweest, is zeer wel aan wezig. De minister-president haakte met deze opmerking in op eerdere uitlatingen van werkgeversvoorzitter Van Veen. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ondernemers meent dat de gevolgen van de recente olieprijs verhogingen zo hard zullen aankomen, dat niet alleen in de de private sector zal moeten worden „gesneden" maar dat ook de collectieve uitgaven niet aan een ingreep zullen ontkomen. In de eerste dagen van januari zal de Raad voor Economische Aangelegenheden (bestaande uit de premier, de ministers uit de sociaal-economische driehoek en een aantal top-ambtenaren en advi seurs) zich buigen over de golf van so ciaal-economische problemen. In dit overleg moet het volgende gesprek met werkgevers en werknemers (op 10 ja nuari) worden voorbereid. Werkgevers en werknemers willen zoals bekend alsnog trachten een centraal loonak- koord te sluiten om zodoende dé lonen te matigen. De Raad voor Economische Aangelegenheden zal ook nagaan op welke punten de rijkuitgaven opnieuw zullen moeten worden aangepast. Zoals eerder aangekondigd zullen de zogenaamde trendvolgers per 1 januari andermaal 0,3 (laagstbetaalden) tot 0,7 (hopogstbetaalden) op hun salaris moeten inleveren. Met de „trendvol gers" worden de ongeveer 4.00.000 werknemers bedoeld die die voorname lijk in de gezondheids- en welzijnssec tor werken. Een wetsontwerp van deze strekking heeft minister Albeda (socia le zaken) gistern ingediend. De Alge mene Bond van Ambtenaren en de Christelijke Federatie van Overheids personeel heebn verontwaardigd gerea geerd op het ontwerp. Volgens deze or ganisaties komen de trendvolgers er vergeleken bij de ambtenaren al te be kaaid af. Minister Andriessen heeft gisteren aan de vertegenwoordigers van het be drijfsleven en de consumentenorganisa ties meegedeeld dat het prijsbeleid on veranderd strak blijft. ken straks ttfdcommissaris sterdam ld ITERDAM De 53-jari- jolitieman J. Valken, die og leiding geeft aan de ie in Enschede, wordt juli 1980 benoemd tot [commissaris van de BBÉg|terdamse politie. Valken hoofdcommissaris Th. irs op, die met pensioen ADVERTENTIE Zondag 23 december Aanvang 20.00 uur BLESSE PAARD STOMPWIJK 1980groots bevrijdingsfeest onze parlementaire re dactie) HAAG Mr. Theo Lier, oud-burgemeester Eindhoven en thans lid de Raad van State, öt voorzitter van hét Co- Nationale Viering Be ling 1980. Premier Van heeft dit gisteravond na pp van het wekelijkse netsberaad meegedeeld. Mr. Van Lier is lid van de PvdA. Het comité Nationale Viering Bevrijding zal op nationaal ni veau de festiviteiten coördine ren die plaats gaan vinden rond de herdenking van 35 jaar bevrijding van de Duit sers, op 5 mei 1980. Tot vice- voorzitter van dit comié is be noemd Maarten Schakel, lid van de Tweede Kamer voor htff- CDA. DETMOLD Enige Nederlandse militairen in West-Duits- land hebben gisteren gepoogd met geweld een 19-jarige ka- merraad te bevrijden, die de nacht tevoren wegens vernie lingen te Blomberg in de deelstaat Noordrijnland-Westfa- len was opgepakt. Volgens de politie had de militair een ge parkeerde auto beschadigd. Nadat de arrestant aanvankelijk inderdaad was bevrijd, kregen de militairen versterking van nog tien landgenoten. Gezamen lijk sloegen zij op de politie in. E^n politieman werd gewond. Toen een collega van hem een waarschuwingsschot loste, kwam er een eind aan de vechtpartij. De 13 Nederlandse militairen die bij het incident betrokken wa ren, werden aan de Nederlandse militaire politie overgegeven, nadat de Westduitse politie versterking had gekregen. De mili tair die de aanleiding was van de moeilijkheden, werd ook weer opgepakt. ADVERTENTIE Op de maandagen 24 en 31 december 1979 zullen onze kantoren om 16.00 uur gesloten zijn. Peuter onder draaiorgel LEIDEN De vier jaar oude A. Schrijer is gister middag om kwart over een om het leven gekomen, door dat hij onder de wielen van een draaiorgel terecht kwam. e peuter speelde met enkele vriendjes bij het orgel in de Balistraat. De kinderen klom men ook op het gemotoriseer de orgel. Waarschijnlijk is het kind van het orgel gevallen, toen de orgeldraaier een stukje verder reed. Het kind kwam onder de wielen terecht en werd op slag gedood. ADVERTENTIE Ook a.s. maandag is Het Motorhuis voor u geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Dit om echt iedereen de allerlaatste kans te bieden nog dit jaar voor de oude lage prijs een nieuwe Opel te kopen (levering januari 1980). Snel beslissen, het scheelt u veel geld. X^VondellaanM^eider^eletooi^7W69313^^ Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. MINISTER PAIS ZET LICHT OP GROEN LEIDEN Minister dr A. Pais van Onderwijs heeft het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) gisteren laten weten, dat met het eerste deel van de nieuwbouwplannen begonnen kan worden. Dit betekent, dat men de voorbereidingen voor de bouwstart opnieuw kan gaan uitvoeren zodat wellicht medio 1980 met de daadwerkelijke nieuwbouw kan worden begonnen. Minister Pais zegt in zijn besluit, dat de toestem- mings is bedoeld om de acute problemen die bestaan met name bij de kliniek voor interne geneeskunde in een tijds bestek van vijf jaar te lenigen. Een juiste kostenopgave is niet in de beslissing vervat. Voor dit eerste deel van de nieuwbouw van het AZL en de nieuwbouw van de polikli niek van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft het ministerie gezamenlijk een totaalbedrag van vierhonderd miljoen gulden uitgetrokken. De beslissing van minister Pais kwam niet geheel onverwacht. Enkele weken geleden liet de bewindsman tijdens de begroting sbehandelingen in de Tweede Kamer al weten, dat hij snel maatregelen wilde nemen om de problemen van de academische ziekenhuizen in ons land te verlichten. Overigens moest een be slissing over het Leidse AZL wel voor 1 januari genomen wor den om eventuele schadeclaims te ontwijken die zouden kunnen worden ingediend, omdat hij in maart van dit jaar de al in gang. gezette voorbereidingen opschortte. De nieuwbouwplannen van het AZL zijn al meer dan tien jaar oud. In de loop der tijden zijn vele alternatieve mogelijkheden bestudeerd. In mei 1977 stemde de ministerraad in met de nieuwbouw aan de hand van 'plan Z', een titel die de laatste let ter van het alfabet voerde vanwege het grote aantal plannen dat al eerder was besproken. In dit plan Z was nieuwbouw vervat op het terrein achter het NS-station Leiden, waar nu sportvel den liggen. Het AZL begon na de uitspraak van de ministerraad met de voorbereidingen: in april '79 zou de eerste paal de grond in gaan. In maart van dit jaar stuurde de bewindsman een tele gram waarin hij opschorting gelaste. Een en ander in verband met de krappe financieringsmogelijkheden van het rijk. Het Academisch Ziekenhuis Leiden heeft verheugd gereageerd op de ministeriële beslissing. „We gaan nu weer snel aan de slag", meldde een woordvoerder. advertenties J Bloemen houden van mensen. Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw. THE BUDDY ODOR STOP ex-Gruppo Sportivo voorprogramma THE ROUSERS donderdag 27 dec. Toegangsprijs 10.- - Aanvang 20.00 uur. STADSGEHOORZAAL LEIDEN Voorverkoopadres G. Hovink - Haarlemmerstraat 66 - Leiden VOOR ONZE In verband met de feestdagen is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentie-opdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze van 27 december geldt als uiterste inleveringstermijn maandag 24 december 11.00 uur v.m. Voor de van 2 januari kunnen advertenties worden aangeboden tot maandag 31 december 11.00 uur v.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1