jlet ,Leids'volleybal ri de versukkeling -Belangstelling Voor cursussen overweldigend' 18'0RT/ Kerstwedstrijden DeZijl/LGB ESULTATEN EN INTERESSE ATEN TE WENSEN OVER «ICHOOLSPORTCOMMISSIE- syOORZITTER DE JONG: Reiden Kasper Kardolus leert 1( tidse jeugd schermen. Zo luidde de ip boven een verhaal dat veertien igen geleden in de Leidse Courant rscheen. Een artikel dat bij de lidse schoolsportcommissie en hermmeester Van Leeuwen be- ni aid niet in goede aarde viel. En par was, zo bleek, alle reden toe. De :r van Leeuwen, al jaren bezig de lermsport te onderwijzen, was te- cht boos op Kardolus omdat die na cr n paar schermlessen aan de Leidse Ël) hooljeugd, alle publiciteit naar n ch toe trok. Dit terwijl Van Leeu- 4 en ook schermles geeft aan diezelf- Leidse schooljeugd en hij het was Kardolus bij die lessen betrok. LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 DECEMBER 1979 PAGINA 19 Bedankt (1) Theo van Seggelen heeft bedankt als lid van UVS. Deze week liet Van Seggelen het be stuur van de Leidse hoofdklasser weten niet meer als lid van die club beschouwd te wil len worden. Redenen voor dit bedanken voerde Van Seggelen niet aan. Wel wenste de oude in de laatste maanden als spits fun gerende middenvelder UVS in dit en de ko mende seizoenen alle sterkte en succes toe. Een sportief einde dus van een verhouding die de laatste tijd nogal „gespannen" was. Bedankt (2) Twee maanden geleden werd dat voor het eerst duidelijk. Met ploegmakkers Henskens en Mie- remet, had ook Van Seggelen zich op de zaal- voetbalsport geworpen. Een prettig tijdverdrijf natuurlijk, maar wel een tijdspassering die niet in de UVS-strategie past. Voor aanvang van het seizoen was immers de afspraak gemaakt tus sen selectiespelers, trainer en. bestuur dat er niet in de zaal zou worden gevoetbald. Welis waar was Van Seggelen er op die vijftiende mei zelf niet bij, maar vooraf nog had hij gesteld zich te zullen conformeren met de meerder heid. Bedankt (3) Nu, die meerderheid hoefde toen niet zo no dig, stelde ook geen prijs op zaalvoetballen in UVS-verband met trainer Gerard Désar als coach en wilde eigenlijk alleen maar een avondje extra-trainen. Geen problemen dus, totdat zowel Henskens, als Van Seggelen en Mieremet wel actief werden in de zaal. Het drietal kreeg een schorsing aan de broek en Henskens en Mieremet draaiden bij. Theo van Seggelen in eerste instantie niet, schreef een (als grap bedoelde) open brief, kreeg wind, publiciteit en diverse mensen tegen zich, wilde bedanken, draaide tenslotte toch bij en beloofde beterschap op 23 oktober. Bedankt (4) Vorige week echter, was Theo er weer. In de Leidse Groenoordhal speelde hij met Taverne mee in het treffen met Van Rooyen. Een actie die niet onverwacht een reactie opriep. In een vriendelijk briefje meldde het UVS-bestuur dan ook dat het „teleurgesteld" was in de hou ding van Van Seggelen en dat hij zich als voor lopig geschorst kon beschouwen. Totdat hij een PqIq H 3 TT IS acceptabele verklaring zou afleggen waarin hij zijn gewijzigde standpunt uiteen zou zetten. Theo van Seggelen: teleurstellend be dankje... maar ook op het veld „buiten" vaak best wel te genieten... Bedankt (5) Die verklaring nu, kwam niet. Wat er wel kwam was dat bedankbriefje van Theo van Seggelen waarin hij UVS tot slot nog het no dige succes toewenste. En met UVS-voorzitter Kruit vinden ook wij dat een „teleurstellende zaak". Voor UVS, voor Van Seggelen en voor het Leidse voetbalpubliek. Per slot van rekening valt van Van Seggelen niet alleen in de zaal, Hij was er wel, vorige week zaterdag in de Vijf Meihal. Maar echt spelen deed hij toch niet. De „ernstige blessure" waar voor aanvang over werd gesproken, was echt aanwezig. En daarom moest Delta Lloyd en de toch weer redelijk vol le Vijf Meihal het zonder Pete Harris en zijn grillige basketbal-hoogstandjes doen. Gelukkig maar dat Delta Lloyd nog een keer naar Leiden komt. Al moet je dan met Harris nog maar afwachten of hij dan wél verschijnt Dat „grillig" slaat per slot van rekening niet al leen op zijn spel, maar zeker ook op de mens Harris... LEIDEN De Zijl/LGB or ganiseert ook tijdens de ko mende kerstdagen de traditi oneel geworden Kertszwem- wedstrijden. De wedstrijden' worden op 26 december van af 13.00 uur verzwommen in het eigen zwembad De Zijl. Het hoofdnummer van dit De kerstwedstrijden van De zwemevenement wordt echter Zijl/LGB staan landelijk be- altijd opgeeist door de senio- kend als revanchewedstrijden ren- Jaarlijks staat in dat num- voor de nationale kampioen- mer "e Sergio de Gregorio- schappen meisjes en jongens Trofee als eeuwigdurende wis- onder tien, elf en twaalf jaar. selprijs op het spel. grootste gedeelte van deze clubs is een hte dood gestorven of opgenomen door thon. Leython was opgericht vanuit jdsociëteit „de Moriaen". Grondlegger gil deze vereniging was Ger Renes, die nog actief is als voorzitter, wedstrijdse- 'taris, speler en trainer: 'Ik heb het kje opgericht vanuit het hervormde ed [dwerk. Binnen het jeugdwerk werd loten, dat er meer nevenactiviteiten plooid moesten worden en één daarvan trej est sport zijn. Als er dan iemand in het h, tuur zit, die aan sport doet, in dit geval v leybal, en de opdracht krijgt ook daar aan sport te doen is het logisch, dat volleybal wordt. We hebben ook nog voetbal gedacht, maar het is dan weer 1 problematischer een veld te krijgen'. Moriaen groeide, werd een vereniging nen het jeugdwerk, scheidde zich af en ird Leython, inmiddels uitgegroeid tot a van de grootste volleybalverenigingen /ai n Zuid Holland. Het achtervoegsel AC i/am erbij na een fusie met Argos, een _DEN Het gaat slecht met het dse volleybal. Niet alleen de resul- in zijn uiterst mager, ook het aantal cfenaren van deze sport in Leiden verhouding met de grootte van de klein. Een uitzichtsloze situatie, meer je weet, dat Leython als enige dse vereniging slechts drie jongens- gdteams in de competitie heeft en schoolsportcommissie dit jaar de leybalkampioenschappen heeft eten afgelasten wegens gebrek aan angstelling. De sombere tijden voor Leidse volleybal doen menig lief- iber van deze sport met weemoed te- denken aan de tijd, dat tijdens wed- jden van de Leidse topclubs HVL PW (Professorenwijk) de aula van gymnasium tot aan de nok toe ge- d was. HVL speelde toen in de top Nederland. Naast deze verenigin- leidden VVS, Kangeroes en de wat inere clubs als Oranje Groen, Suez, :uw Brunhilde en MBO een bloeiend taan. katholieke damesvolleybal- vereniging met geen jeugd. Aan het eind van de zestiger jaren raakte het Leidse volleybal in de versukkeling. De fusie tussen HVL en PW (SVL) bleek geen succes, evenmin het samengaan van Kangeroes en VVS, aangegaan om de be- stuursproblemen bij Kangeroes op te los sen. Sportpromotie De stichting sportpromotion Leiden (met o.a. Ton Menken) trad in 1973 in contact met Renes om na als inspiratie bron voor Bona Stars (basketbal) ge diend te hebben, nu het volleybal bij de kop te vatten. Leyton had in die tijd de damestop in Leiden in handen en de stichting sportpromotion wilde door middel van veel publiciteit een volle Vijf Meihal trekken. Renes hierover: 'We speelden met de da mes dan wel tweede divisie, maar dat is nog geen ere- of eerste divisie en om daar nou een Vijf Meihal mee vol te krijgen, dat zag ik niet'. Parallel met de vraag of Leython met de stichting in zee moest gaan, speelde het verzoek van Kangeroes om in Leython opgenomen te kunnen worden. De hele zaak raakte in een stroomversnelling, toen Renes het fusie- verzoek bij de stichting aankaartte: 'Nou die sprong natuurlijk als een bok op een haverkist, wat zouden we namelijk krij gen, de damestop hadden we al in Leiden en de herentop konden we krijgen.' Leython zag uiteindelijk na vele vergade ringen en besprekingen af van de fusie met de Kangeroes. Renes: 'We hebben ge meend nee te moeten zeggen, omdat we bang waren geconfronteerd te worden met de altijd weer aanwezige bestuurspe- rikelen bij Kangeroes, terwijl wij zelf een bijzonder prettig geheel hadden. Er zaten bovendien bij de kopgroep van de heren wat minder gemakkelijke karakters, waarvan we ons afvroegen of we die nou wel in de vereniging wilde hebben. Een week later stapte Kangeroes naar Gemini toe. De zaak was snel beklon ken en de vereniging vond domicilie in Voorschoten. De dames van Gemini- /Kangeroes trokken zich op aan het ni veau van de heren en hebben intussen de eerste divisie bereikt. Bijna parallel aan de opmars van de da mes, begon de aftakeling van de heren. Zij zullen dit jaar alle moeite hebben degra datie naar de derde divisie te voorkomen. De dames van Leython zakten af naar de derde divisie en ook voor hen dreigt ver dere devaluatie. De Leython heren vallen wellicht uit de promotieklasse. Donar, ook een Leidse vereniging, draait goed mee in de promotieklasse, maar is intussen der mate „vergrijsd", dat ook voor hen de toe komst er niet al te rooskleurig uit ziet. Vooral de prestaties van Leython vallen wat tegen. De club heeft de beschikking over vele meisjes jeugdteams. Het meren deel van die jeugd komt in de midden groep van de vereniging terecht (le en 2e' klasse), echte toppers komen er - een en kele uitzondering daargelaten - niet uit. De ambitie om 'hoog' te spelen, ontbreekt vaak bij de jeugd zelf en wellicht als ge volg daarvan ook bij de bestuurderen. Ger Renes: 'Ik heb tot een anderhalf a twee jaar geleden altijd gezegd, jongens, ik wil de top bereiken. Niet zozeer in kwantiteit dan wel in kwaliteit, zeker iot de eerste of tweede divisie komen met Leython. Maar als je ziet wat voor moeilijkheden je vaak krijgt in die topteams en wat voor plezier je ervoor terugkrijgt als bestuur, begin je wat te relativeren en ik vraag me af of het niet belangrijker is - de top nog wel in je vaandel te houden -, maar niet alles er meer voor opzij te zetten. Sfeer is vaak belangrijker en top spelen gaat vaak sa men met moeilijkheden. Toppers zijn vaak grillig en niet de gemakkelijksten. Bij Gemini /Kangeroes stoot de jeugd wat gemakkelijker door naar de top. Voor een groot gedeelte is dat nog op het conto van ex-jeugdtrainer Nico Kok te schrijven, die als leraar lichamelijke opvoeding ook op Leython-voorzitter Ger Renes: „Sfeer is belangrijk, top spelen gaat vaak samen met moeilijkheden..." school veel aandacht aan volleybal be steedde, te schrijven. Kok was een vereni gingsman op school, een ideale situatie; Voor het overige blijft het gissen naar de oorzaken: betere begeleiding,betere trainingen of gewoonweg meer talent? Schoolvolleyba! Meer zorgen dan de kwaliteit, baart wellicht de matige belangstelling voor het volleybal in Leiden. Het rayon Lei den wordt wel steeds groter door aan was uit de buitengemeenten, maar met name bij de jongensjeugd is er in Lei den nauwelijks enige interesse te be speuren, Het is hierboven al gememoreerd: twee jongensjeugdteams in heel Leiden en dit jaar geen scholenkampioenschap. Volgens Hennie van Winkel, 17 jaar bestuurslid waarvan 4 jaar als voorzitter van het rayon Leiden, zijn vooral de middelbare scholen schuldig aan de tanende belang stelling: 'Op de scholen wordt geen vol leybal meer gegeven. Vroeger hadden we een man als Han van der Werf, die op school de leerlingen enthousiast maakte. Deze tendens is weggeëbt. Het basketbal is opgekomen. Opvallend is wel, dat er vere nigingen uitschieten zoals WW en DAC, die wel veel jeugd hebben.' Vanuit de li chamelijke opvoeding wordt de stelling van Van Winkel overigens met klem ont kent. Mattie Kantebeen, leraar aan het Stedelijk Gymnasium: 'Wat mijn eigen lessen betreft, gaat dat niet op. Ik besteed zeker niet meer aandacht aan basketbal dan aan volleybal, eerder het tegendeel.' De heer Huf, gymnastiekleraar bij het Bo- naventura college, is het met Kantebeen eens: 'Bij ons op school krijgt het volleybal zeker de aandacht, die het verdient. Je moet wel in ogenschouw nemen, dat vol leybal een technisch zeer moeilijke sport is, rede dat er ook uit het veld stemmen opgaan om laat met die sport te beginnen. Je loopt namelijk het risico, dat de tijd die je er in steekt niet rendeert. In examenk lassen, wanneer het technisch en fysiek vermogen van de leerlingen wat groter is, zijn de leerlingen er prettig mee bezig. Ook mijn collega Kallenberg besteedt in zijn lessen net zo veel aandacht aan vol leybal als aan basketbal.' Actiever Renes verwacht een actievere houding van het rayonbestuur: 'Ik heb het wel eens aangekaart bij het rayonbestuur, waarom doen jullie er niks aan, m&ar die vinden het kennelijk hun taak niet om te stimuleren. Nu kan ik zelf wel een volleybalinstuif gaan organiseren, maar ik zou dat wel eens van het rayonbestuur willen zien, dat ze gewoon een volleybaldag houden.' Hennie van Winkel gelooft niet in zo'n in stuif: 'Het is misschien een persoonlijke mening, maar ik zie er weinig heil in. Ik kan het mis hebben, maar ik zie niet hoe dat in z'n werk zou moeten gaan.' Van Winkel ziet wel een stimulansfunctie die van een bedrijvencompetitie zou kunnen uitgaan: 'In Delft doen ze zoiets al een paar jaar, uitgesmeerd over een week of vijf voor het begin van de competitie. Dat is een aardig idee, de eerste aanstoot moet er eens zijn, die bedrijven moeten aange schreven worden en zo. Misschien dat daar iets uit te slepen is.' Hierbij speelt na tuurlijk ook het gemis aan kader, ook in dit rayon, dat het vele werk door weini gen wordt gedaan. Misschien is het allemaal wel heel sim pel te verklaren, die teruglopende be langstelling van de jeugd. Het aanbod van sporten is ook de afgelopen jaren groter geworden en dat betekent dat de spoeling dunner wordt. Daarnaast het basketbal: gezien de ruime aandacht voor volleybal in Alphen en Wasse naar, kunnen we wellicht 'basketbal- stad' Leiden de schuld geven. Om, zoals Van Winkel doet, de scholen als hoofd schuldigen aan te wijzen, lijkt niet in overeenstemming met de realiteit. Of is het zo, dat de sport in deze tijden van versimpeling en vertrossing, ge woon te 'moeilijk' is? WILLEM SPIERDIJK en 1 c us 'el s heer De Jong, voorzitter van de hoolsportcom missie zegt er dit ver: „Kardolus heeft een scherm school en hij heeft op die manier re- d ame voor zichzelf willen maken. ?rs 'jaarbij komt het in dat verhaal net o over alsof er alleen schoolscher- 3 ien is en verder niets". Redenen ge- ^n; oeg dus voor het publiceren van de u dan ook volgende andere ziens wijze. Op de 'stunt' van Kardolus 'il De Jong verder niet ingaan. Met cheer Locher, gemeente-afnbtenaar °"iij de afdeling onderwijs en lid van e Schoolsportcommissie, is De onÉ>. gymnastiekleraar van beroep, 4el bereid een uitgebreide toelich- ng over het wel en wee van de choolsportcommissie te geven. De it jaar gestarte cursussen („die tart is overweldigend"), de samen werking met de gemeente („moet ets aan veranderen") en het nut van et werk („de jeugd sportminded naken") van de Schoolsportcommis- >e komen in dit verhaal aan de rde. il een hele tijd houdt de Schoolsport- ommissie zich bezig met het organise ert van competities en toernooien. Vo- '8 jaar deden daar 2725 kinderen uit *t basisonderwijs en 3420 scholieren >'t het voortgezet onderwijs aan mee. Pit jaar werd voor het eerst met cur- w"*">n gestart. „Om de jeugd sportmin- te maken", zegt De Jong. Ruim ionderd belangstellenden meldden 'h daarvoor aan. Een aantal dat nog oter kan worden omdat de inschrij- 'ing voor twee cursussen nog open is. fhonderd scholieren die een keuze tonden maken uit de volgende sporten: Weltennis, gewichtheffen, schermen, wksen, hardrijden op de schaats,tkun strijden op de schaats, kunstzwemmen, badminton, roeien, polsstokhoogsprin gen en wielrennen. Takken van sport die niet tijdens de normale gymlessen kunnen worden beoefend. Vijfhonderd deelnemers: „De eerste start was over weldigend", vindt De Jong dan ook: „Hoe groot de aanmelding zou zijn was ook sterk afhankelijk van de reclame. Wij sturen een boekje naar de scholen en het ligt dan aan de leerkrachten hoeveel bekehdheid er aan die cursus sen wordt gegeven". De commissie moest zich tot Leiden beperken: „Er was wel belangstelling van een aantal randgemeenten maar wij kunnen het financieel niet opbrengen die gemeen tes er bij te betrekken". Goedkoop Voor het cursusgedeelte heeft de commissie, indertijd opgericht om de schooljeugd van de straat te hou den, een bedrag van 5600 gulden be groot. Voor het deelnemen aan een cursus betalen de scholieren, die zich eerst aan een sportkeuring moeten onderwerpen, het luttele bedrag van tien gulden. „De gemeente Leiden zit in feite voor een dubbeltje op de eerste rang", vindt De Jong die verder van.mening is, dat er van gemeentezijde iets moet veran deren: „Op het gebied van organisatie en adminstratie zou er ambtelijke on dersteuning moeten komen. Geld, bij voorbeeld, niemand weet waar het vandaan moet komen. Ik heb trouwens liever dat er op organisatorisch gebied iets verandert dan dat we meer geld van de gemeente krijgen". Leiden geeft de commissie momenteel zestiendui zend gulden, geld dat weer terugvloeit in de gemeentekas. De Jong: „De Schoolsportcommissie hoort onder de afdeling Welzijn. Beter zou zijn wan neer we onder de afdeling Onderwijs vallen". De heer Locher valt bij: „Om het maar eens moeilijk te zeggen. Het moet structureel worden geregeld met een vaste ondersteuning van de ge meente". De Jong: „Als we volgend jaar doorgaan dan zal de gemeente er voor moeten zorgen dat we materiaal hebben. Die spullen moeten we nu alle maal lenen". Van de Sportstichting krijgt de commissie overigens korting op het huren van sportaccommodaties „Schoolkinderen op sportgebied gunstig beïnvloeden, is een van de voordelen van schoolsport", zegt De Jong. Kijk, Schoolsportcomissie-voorzitter De ambtenaar en commissielid Locher: tje op de eerste rang". wat er op die verenigingen gebeurt is soms ook niet helemaal zuiver. Neer leggen bij voetbal bijvoorbeeld, is iets wat sommige voetbalverenigingen die kinderen leren. Door middel van schoolsport kunnen wij dat gunstig be ïnvloeden. In Leiden is de sport vereni gingsgebonden. De prestatie staat vaak voorop". Schoolcompetities zijn toch ook prestatief? De Jong: „Ja, dat is bij sommige scholen helaas het geval. Dat is helemaal niet onze bedoeling. Al die kampioenschappen dat gaat ons tever. De leraren moeten dat afremmen". Kader Nog een voordeel van schoolsport: „Veel sportbonden hebben momen teel kaderproblemen. Dat zie je ook bij verenigingen. Een klein gedeelte van de leden doet al het werk. Typisch een consumptieve mentaliteit. Door die schoolsport-com petities en toernooien kun je de scholie ren ook bij de organisatie betrekken of als scheidsrechter op laten treden. Jong (voorgrond) en gemeente „Gemeente zit voor een dubbei- Ik denk in dit geval óok aan scheids- rechtersopleidingen en een jeugd- EHBO cursus. Op die manier kan de schoolsportcommissie iets aan die ka derproblemen doen. De gemeente Lei den zou ook ABO-cursussen moeten or ganiseren". Hoeveel deelnemers zouden na een cursus doorgaan met de gekozen sport? De Jong: „We zijn van plan dat te gaan onderzoeken". Van de verenigingen krijgt de Schoolsportcommissie veel mede werking. De cursussen zijn overal met groot enthousiasme ontvangen. De commissie is momenteel al bezig met plannen voor het volgend jaar: „Plannen genoeg, mogelijkheden te over", aldus De Jong. „Nee, daar laat ik me nog niet over uit. Als ik hier een nieuwe cursus aankondig en die gaat volgend jaar niet door dan krijg je alleen maar teleurgestelde gezichten". Maar even later zegt hij: „Een skiecursus op de kunstbaan van Duinrell moet toch tot de moge lijkheden behoren". KEES VAN HERPEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 19