Brits Gouverneur legaliseert Patriottisch Front barter vraagt 7Nsancties egen Iran EG-ministers ontstemd over vonnissen in Praag irtsenstaking in België liet algemeen wggm SER akkoord met nieuwe warenwet Groot tekort op betalingsbalans Andere regeling voor reclame medicijnen Wettelijke rente nu 12 Man krijgt minder zeggenschap ilNENLAND/BUITENLAND LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 DECEMBER 1979 PAGINA 13 pHINGTON De Amerikaanse president Carter zal jeiligheidsraad van de Verenigde Naties vragen om omische sancties op wereldschaal tegen Iran goed en. De strafmaatregelen zouden de Iraanse regering ken dwingen de 50 in Teheran gegijzelde Amerika- [vrij te laten. ps een televisie-uitzending waarin hij de nieuwe Ameri- stap in het conflict met Iran bekend maakte, ging Carter i op de aard van de door hem gewenste strafmaatregelen, ■ikaanse regeringsfunctionarissen zeiden echter dat er ge- terd zou worden een selectieve boycot tot stand te laten ko- waarbij Iran belangrijke zaken, zoals uitrustingsstukken de oliewinning, onthouden zouden worden. Of Amerika de 1 van de vijftien stemmen in de Veiligheidsraad die nodig roor een boycot inderdaad krijgt, staat lang niet vast. Daar- omt dat elk van de vijf permanente leden, waaronder Rus- en China een veto kan uitspreken. raanse machthebber ayatollah Chomeini heeft verklaard r met kerstmis Christelijke geestelijken in de ambassade in ran moeten worden toegelaten zodat de gegijzelden kerk ten kunnen bijwonen. Daarbij zou de voorkeur moeten en gegeven aan zwarte geestelijken. trust in Iran zelf duurt voort. Bij gevechten tussen Baloets- en en regeringstroepen in Zahedan, in zuidoost Iran, zijn •en vijf doden gevallen. De dag tevoren waren bij botsingen nensen om het leven gekomen. lanama raakten gisteren voor de vierde achtereenvolgende (veiligheidstroepen slaags met linkse studenten die protet- Jden tegen de aanwezigheid van de sjah in Panama. Amerikaanse in- en uitvoerbank heeft verklaard dat Iran i 15 november meer dan 245 miljoen dollar achterop is ge- J bij de aflossing van Amerikaanse exportkredieten. Deze garing heeft tot gevolg hebben dat de VS nu gerechtigd zijn g te laten leggen op de Iraanse tegoeden, die in Amerika levroren. Verdere Amerikaanse exportkredieten zullen niet |r aan Iran worden verstrekt. lier van Agt heeft gisteren opnieuw gezegd dat de Neder- regering onvoorwaardelijk solidair blijft met de Ameri- EN7 (se regering. jta en apothekers, die gisteren voor onbepaalde duur h Belgie begon, bleek op de eerste dag lang niet alge meen te zijn. ■k Vlaanderen bleven wel de meeste apotheken dicht, laar de huisartsen werkten bijna allemaal normaal. Ook 1 de Vlaamse ziekenhuizen waren er zoveel werkwillige 'bkters, dat zich nergens grote problemen voordeden. Wallonië en Brussel daarentegen bleek het stakingsp- jool - uitgevaardigd door de grote artsenorganisatie van Ikter Wynen - vrij algemeen te worden opgevolgd. Hier ■nctioneerden echter overal telefonisch oproepbare dok- ijrsdiensten, zodat noodzakelijke hulpverlening aan pa tenten gewaarborgd bleef. Ide machtige "federatie-Wynen" heeft tot de dokterssta king opgeroepen uit protest tegen de bezuinigingsmaatre- k*len van het kabinet Martens. Die voorzien in een ombui- kng met 400 miljoen gulden in 1980 in de sfeer van de ge- Jteskundige zorg, te bereiken door bevriezing c.q. vermin king van honoraria en door een terugdringing van het ntal behandelingen en medicijnverstrekkingen. ijjfe f||; - ■1 RHODESISCHE AKKOORDEN ONDERTEKEND Meer dan 100 dagen na het begin van de moeilijke Rhodesië-conferentie, werd gistermiddag in de fraaie „Long Gallery" van Lancaster House - het Londense gebouw waarin ook de lastige onderhan delingen zijn gevoerd - het verdrag ondertekend, dat de onafhankelijkheid van Rhodesië mogelijk zal ma ken. Op de foto van links naar rechts bisschop Abel Muzorewa, de van Muzo- rewa's delegatie deel uit makende Sila Mundawara- ra, Robert Mugabe en Jos- jua Nkomo. LONDEN/SALISBURY De Britse gouverneur van Rhodesië/Zimbabwe, Lord Soames, heeft gisteren het verbod opgeheven dat gold voor activiteiten van het Pa triottisch Front. Deze maat regel, die volgt op de onder tekening van de overeen komsten van Londen over Rhodesië, maakt het moge lijk dat de twee bewegingen van het Front deelnemen aan de verkiezingen die be gin volgend jaar in het land worden gehouden. Het Patriottisch Front wordt gevormd door de Unie van het Afrikaanse Volk van Zimbab we (de door Josjua Nkomo ge leide Zapu) en de Afrikaanse Nationale Unie van Zimbabwe (de door Robert Mugabe gelei de Zanu). Lord Soames kon digde gisteren een „heronder zoek" aan van de situatie van alle politieke gedetineerden. Daarbij gaat het in het bijzon der om de gevangenen die zijn geïnterneerd krachtens de wet op de staat van beleg. Hun aantal wordt geschat op onge veer 15.000. Gevolg van de ondertekening van de vredesakkoorden was gisteren ook dat de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aannam waarin tot opheffing wordt be sloten van de verplichte inter nationale sancties tegen Rho desië, die in 1966 en 1968 wer den uitgevaardigd. De resolu tie werd aanvaard met dertien stemmen voor, nul tegen en twee onthoudingen (de Sowjet- Unie en Tsjecho-Solwakije). Het ceremonieel rond de on dertekening in Londen droeg een sober karakter. De be krachtiging van het verdrag door bisschop Muzorewa (tot nu toe de Rhodesische pre mier), Josju Nkomo en Robert Mugabe, werd bijgewoond door de Britse premier That cher. „Een mooier kerstcadeau had niemand ons kunnen ge ven", was haar commentaar. De bedoeling is dat aan alle schermutselingen in Rhodesië binnen twee weken een eind komt. Twee maanden daarna kiest de bevolking een nieuw parlement. Hierna maakt het Britse koninkrijk zich voor goed los van zijn laatste grote Afrikaanse kolonie en begint de democratische onafhanke lijkheid van Zimbabwe. Goud reageert nauwelijks op duurdere olie LONDEN Op de markten voor goud en valuta is het gis teren rustig gebleven, ondanks de kans op forse prijsverhogin gen van ruwe olie, nu de mi nisterraad van de OPEC (Or ganisatie van Olie Exporteren de Landen) er niet in is ge slaagd uniforme prijzen vast te stellen vöor het komende jaar. Gisteren sloot de Londense goudprijs op 476,50 dollar, zeg ge en schrijve een halve dollar boven de openingsnotering en ongeveer acht dollar boven het slot van donderdag. Levenslang voor oud SS-er HAMBURG Een recht bank in Hamburg heeft gis teren een voormalige SS-of- ficier, de 69-jarige Viktor Arajs, tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld wegens deelneming aan moord op tenminste 13.000 joden. Arajs maakte deel uit van het Letlandse legioen. Aan het hoofd van een speciaal com mando nam hij op 8 december 1941 deel aan de ontruiming van het getto van Riga. Dit hield in dat de joden naar reeds eerder gegraven massa graven werden gedreven waar zij met nekschoten werden ge dood. Kamervragen over NS-koffie DEN HAAG (ANP) Het PSP-Tweede Kamerlid Van der Spek wil weten of de ak- tie van de koffiefabrikant K. en G. en de NS, waarbij tegen inlevering van koffie bonnen korting wordt gege ven op treinkaartjes, wel in overeenstemming is met de wet beperking cadeaustelsel. In schriftelijke vragen aan mi nister Tuijnman van verkeer en waterstaat wijst het Twee de-Kamerlid op het verbod uit die wet om tegen inlevering van bonnen het recht op ge bruik van goederen aan te bie den. Een woordvoerder van NS heeft verklaard, dat de K. en G.-actie volgt op soortgelijke acties met andere bedrijven (Kellog, Jamin, Dreft). Beide partijen „promoten" op deze manier hun produkt NEDERLANDSE AMBASSADE-SECRETARIS KON PROCES TEGEN DISSIDENTEN NIET BIJWONEN DUBLIN De ministers van buitenlandse zaken van de negen landen van de Europese Gemeenschap zijn diep teleurgesteld over de verwerping van het beroep van de onderte kenaars van Charta '77 tegen de vonnissen, die tegen hen zijn uitgesproken op 13 okto ber van dit jaar. Dit staat in een verklaring die namens de mi nisters gisteren in Dublin is afgelegd. In het communique wordt herinnerd aan het stand punt dat de EG-ministers op 25 oktober jongs tleden in deze kwestie innamen. Zij zeiden het toen onjuist te achten dat zware straffen wor den opgelegd aan mensen die van niets anders kunnen worden beticht dan van gebruikma king van hun recht op op vrijheid van mening suiting en geweten. De zes betrokken onderte kenaars van Charta '77 kregen gistermorgen in hoger beroep te horen dat hun vonnissen, va riërend van twee tot vijf jaar celstraf, waren bevestigd. Minister Van der Klaauw heeft gisteren op vra gen uit de Tweede Kamer geantwoord dat de secretaris van de Nederlandse ambassade in Praag er donderdag niet in is geslaagd het pro ces als waarnemer bij te wonen. De secretaris had zijn pogingen daartoe opgegeven toen de politie voor het gerechtsgebouw aanstalten maakte de belangstellenden met harde hand te verwijderen. A stuurt >nieuw imbrieven DEN De bom-per- campagne, waarvoor v erantwoordelijkheid is st door het Ierse Re- :einse Leger, is nog afgelopen. erdag ontving opnieuw Iritse zakenman een bom- V et, terwijl gisteren de mi- r van werkgelegenheid erste politicus een bom stuurd kreeg, eccles, in Oost-Engeland, gisteren in een postkan een bombrief gevonden, is geadresseerd aan de B minister van werkgele- id, James Prior, woon- in deze plaats. -^.uu vei astingschuld: Oman op straat DAM (ANP) De di- van de bouwonderne- Veendam BV, heeft besloten de bon- vijftig werknemers te laan, omdat het bedrijf (confronteerd met schul- aan de belasting, die het kan opbrengen, elastingdienst heeft beslag leggen op de vorderin- van de bouwonderneming. bankrekeningen van idam BV zijn geblok- d. De onderneming zou 867.000 gulden aan omzet ting moeten betalen en er n naheffing van rond de .000 gulden, inclusief boe- 'er loonbelasting en^ïre- effing. directeur van Veendam B. H. Jager, zegt „per- te staan. Volgens hem er niets bekend van 1 aan de belastingen. (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De Sociaal-Economische Raad heeft zich vrijdag akkoord verklaard met een wetsontwerp tot wijzi ging van de Warenwet. Door dat ontwerp wordt wat in wezen een „Voedingsmiddelen wet" is, omgebouwd tot een „algemene warenwet". Zo wordt naast het belang van de volksgezondheid dat van de veiligheid geïntroduceerd. De SER heeft in een advies aan het kabinet te kennen gegeven, dat de wet gesplitst zou moeten worden in een voedingsmiddelenwet en een wet die voor andere zaken geldt. Daardoor worden de mogelijkheden voor het formuleren van specifieke voorschriften groter. De SER heeft voorts in een ander advies het beginsel aanvaard van risico-aansprakelijkheid voor schadelijke gevolgen voor de consument door gebrekkige produkten. Ook wanneer de produ cent geen (aantoonbare) schuld heeft aan een gebrek in een pro dukt moet hij in beginsel aansprakelijk worden gehouden, meent de SER. De benadeelde behoeft slechts aan te tonen, dat hij schade heeft geleden door een gebrek in een produkt. DEN HAAG (ANP) De lopende rekening van de be talingsbalans op transactie basis geeft over het derde kwartaal van dit jaar na sei zoencorrectie een tekort van bijna 1,5 miljard gulden te zien. In dezelfde peyode van het vorige jaar was er een tekort van 920 miljoen gul den en in het derde kwar taal van 1977 een overschot van 865 miljoen gulden. In de eerste negen maanden van dit jaar was er in totaal een tekort van 1,6 miljard gul den tegen een tekort van ruim 2,1 miljard gulden in de eerste negen maanden van het vorige jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar was er een tekort van een half miljard, gevolgd door een overschot van 0,4 miljard in het tweede kwar taal. De olieprijsstijging heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van het grote tekort in het derde kwartaal van dit jaar. Daardoor nam de waarde van de invoer fors toe, name lijk met 6,5 procent, terwijl de waarde van de uitvoer slechts met 2,5 procent steeg. De ruil voet, dat is de verhouding tus sen invoer- 'en uitvoerprijzen, verslechterde in het derde kwartaal met een vol procent, wat geheel het gevolg was van de olieprijsstijging. Ingevoerde olie werd twintig procent duurder. Beperkt eerbetoon aan Stalin Ter gelegenheid van de hon- zijn geboortehuis in de Georgi- der" werd genoemd, die even- derdste geboortedag van de sche plaats Gori. Het Russi- wel kritiek verdiende omdat hij voormalige dictator Joseph sche partijblad Prawda publi- schendingen had toegestaan Stalin, bracht een aantal Rus- ceerde gisteren een artikel van de „socialistische wettig- sen gisteren een bezoek aan waarin Stalin een „emi.tent lei- heid". DRAKA-KABEL WIL 375 BANEN OPHEFFEN AMSTERDAM (ANP) De directie van Draka-Kabel, een onderdeel van Philips, heeft de vakbonden en de ondernemings-, raad op de hoogte gebracht van een p^an voor reorganisatie van de Draka-vestigin- gen in Amsterdam en Emmen. In dat plan is voorzien, dat in totaal ongeveer 475 arbeidsplaatsen zullen vervallen in de ko mende vijf jaar. Daarvoor in de plaats komen honderd nieuwe arbeidsplaatsen van „betere kwaliteit", aldus gisteren verkoop-directeur Kersten van Draka-Kabel. In de vestiging Amsterdam zou het aantal ar beidsplaatsen met driehonderd verminderd worden. Momenteel werken daar achthonderd mensen. In Emmen, waar nu 425 mensen wer ken, zouden 75 arbeidsplaatsen komen te ver vallen. De reorganisatie is noodzakelijk geworden door de sterke kostenstijging en de toenemende con currentie, aldus Kerstens. CHEMIE FLOREERDE IN 1979 ROTTERDAM (ANP) De chemische bedrijfstak in Nederland is het dit jaar goed ge gaan. De produktie nam in 1979 toe met 5 tot 6 procent, aldus de organisatie van federaties van de verschillende Europese chemische industrie-verenigingen (Cefic). De omzet bij de chemische industrie nam dit jaar toe met 17 procent tot 25 miljard gulden. Vorig jaar bedroeg deze stijging slechts 2,8 procent. Ook de export ging met flinke sprongen omhoog. Deze was 20 procent hoger. Alleen de investeringen daalden dit jaar met 25 procent. Eén van de grootste chemische bedrijven in Nederland, BASF Nederland, zag haar omzet dit jaar met 10 procent toenemen tot 330 miljoen gulden. Ondanks deze goede resultaten is het bedrijf niet el te optimistisch voor de toekom** i (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voortaan zullen alleen in schriftelijke re clame de zogenaamde contra-indicaties bijverschijnselen in bijzondere omstandigheden) van medicijnen moeten wor den vermeld. Bij reclame via de ether kan worden volstaan met de vermel ding: „koop niet alvorens de aanwijzingen op de verpakking te hebben gelezen". Het kabinet heeft gisteren tot deze vereenvou diging van de reclameregeling voor geneesmiddelen besloten. Met deze voorschriften moet worden voorkomen dat een patiënt een geneesmiddel koopt en pas achteraf in de bijsluiter ziet dat hij kans loopt op nare bijverschijnselen. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De wettelij ke rente wordt opgetrokken van 10 naar 12 procent. e ministerraad heeft daar gis teren toe besloten. Het gaat /o hier om de rente die een schuldeiser kan vorderen op grond van de wet van de schuldenaar die met betaling in gebreke is gebleven. Het op trekken is het gevolg van de gestegen rente op de geld markt. (Van onze parle mentaire redactie) DEN HAAG Bij de uitoefening van de ouderlijke macht en bij de vaststelling van de woonplaats is de stem van de vader, respectievelijk man niet langer door slaggevend. Het kabinet heeft giste ren ingestemd met een wijziging van het personen- en familierecht van deze strekking. Tot nog toe bepaal de de wet dat man en vrouw in onder ling overleg de plaats van samen woning vaststellen. Bij een menings- FAMILIERECHT WORDT GEWIJZIGD verschil gaf de stem van de man de doorslag. Daar komt een einde aan: voortaan moet de rechter in bij verschil van me ning de knoop doorhakken. Dat gebeurt ook bij de ouderlijke macht. Ook op dit punt had de echtgenoot tot op heden het laatste woord. Dat krijgt in de gewij zigde wet de kin derrechter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13