Deens keramiek in 'De Sluis' The Wanderers' knap gemaakt document uit New Yorkse Bronx DEZE WEEK IN DE BIOSCOPEN ifrinity-duoverdwaalt in Afrika Buddy Odor Stop in Stadsgehoorzaal De Wisselwachters Met de Franse Lach Mowgli spreekt nu Nederlands LEIDSE COURANT VRIJDAG DECEMBER 1979 PAGINA 9 firma Bang én Olufsen. Deze Deense firma heeft in april en mei van dit jaar namelijk met succes geëxposeerd in het Museum of Modern Art in New York. De vormge ving van deze audio-visuele producten dwongen bij de directie niet zozeer bewon dering af om hun technische kwaliteiten maar vooral door de wijze waarop tech nologie en vormgeving, die zo vaak in conflict zijn met elkaar, hier samengaan en elkaar zelfs ondersteunen. The Wanderers" naar het loek van de jonge Ameri- tansc auteur Richard •ice (hier uitgekomen als ./etkuiven") lijkt op het prste gezicht weer een bn de jeugdbendefilms PdSle als een hoos over het doscoopwezen worden uit- C «stort. Om u meteen uit droom te helpen: Die TWanderers" is een geta- 5 enteerde film van regis- eur Philip Kaufman (o.a. ^evasion of the bodysnat- fiers) die een eerder uitge- liachte concurrent als TRIANON The Wan derers (16) met Ken Wahl en Erland van Lidth de Jeude. Regie: Philip Kaufman. „The Warriors" met stuk ken slaat. Jeugdbendes staan centraal,' het gaat er stevig aan toe, maar al krijgen alle gebeur tenissen op de film wat meer nadruk dan in het boek, die sensatie is bijzaak. Wat Price (die een klein rolletje in een ige jongens met vetkuiven. bowling in de film speelt) en Kaufman schilderen is een beeld van de jeugd in de New Yorkse Bronx rond 1963, de smeltkroes van „mini-volkeren", negers, Italianen, joden, met eigen leefpatronen, saamhorig heidsgevoel en de gebruike lijke onmin met de „ande ren". Een sterk in zichzelf gekeerd milieu waarin de jeugd georganiseerd in „gangs" oorlogje speelt, on-j schuldig in feite, meer van-' uit het verlangen naar een geborgen, primitieve „maat schap", dan om het werkelij ke geweld. Een milieu dat in feite verstikkend is, dat als een zware hand op de maat schappelijke mogelijkheden ligt en waaruit je niet van daan komt. Richard Price, zelf afkomstig uit het joodse „ghetto" in die Bronx, laat zijn verhaal spelen in de Ita liaanse wijk rond de Itali aanse vetkuiven-gang „The Wanderers". Zijn fragmenta rische relaas is hard, leven secht, doordrongen van een sentiment tussen haat en liefde in voor dat milieu en geeft voortdurend achter het verhaal door een scherp so ciaal commentaar. Op het' verstrikt raken in de wetten van dat milieu waarin de De kaalhoofdige „Terrors" onder aanvoering van Erland van Lidth de Jeude. stoere-jongens-mentaliteit van spierballen, drank en sex al door de vaders wordt gepropageerd. Een ongewil de zwangerschap, een huwe lijk, van school vertrekken en opgenomen worden in clan én sleur is de normale gang van zaken. Maar in fei te blijven die Wanderers, de Baldies (een „kale" bende geleid door de zéf zwaarlij vige in Hilversum geboren, adellijke Erland van Lidt de Jeude, in het dagelijks leven computerspecialist, en de meeste anderen de Onschul- digen. Het geweld komt van de buitenstaanders die al van het leven verloren heb ben en van de vaders. On danks het harde uiterlijk van de publiciteit rond de film, een knap en gevoelig document. BERT JANSMA Regius tenslotte probeert de bewegingen van zee en wol ken samen te laten gaan met decoraties die op de Noord- afrikaanse volkskunst zijn geïnspireerd. De expositie is boeiend omdat ze getuigt van zeer goed vakmanschap maar ook vanwege het sterk uiteenlopen van vormgeving en verwerking. De Denen exposeren voor het eerst in Nederland maar toonden hun werkstukken al in Duitsland en Italië waar mu sea ook werk aankochten. In de gang van de galerie is bovendien een kleine ten toonstelling van werk van Peter Achttienribbe uit Gro ningen. Hij vervaardigde ook de „prent van de maand", een kleurenets „Tweeluik" van 50x80 cm. die 250 gulden kost en in een oplage van 30 exempla ren wordt vervaardigd. Tussen de keramiek van de zes Deense kunstenaars en de (abstracte) schilderijen van Philipe Morisson zijn producten opgesteld van de LEIDEN Vandenburg's nieuwe geesteskind „The Buddy Odor Stop" is donderdag 27 december in de Leidse Stadsgehoorzaal te aanschouwen. Na het ter ziele gaan van Gruppo Sportivo heeft Hans Vandenburg, het kreatieve brein van deze groep, na een vakantie in Amerika, The Buddy Odor Stop opgericht. Hierin zitten de drie ex-Sportivoleden, Peter Calicher, Max Mollinger en Mieke Touw. Nieuw is bassist Martin Bakker en zangeres Lisa Bialac. De muziek van Buddy Odor heeft echter veel overeenkomst met het oude Grup po, met alleen nog meer muzikale grapjes en experimen ten. In het voorprogramma is de Noord-Hollandse 'New Beat' formatie The Rousers te zien en te horen. Op 7 janua ri komt hun debuutelpee 'A Treat Of New Beat' uit. De groep heeft heeft al een aantal malen de voorprogramma's voor Herman Brood verzorgd. Aanvang 20.00 uur en de entreeprijs bedraagt 10 gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij platenzaak Gé Hofenk aan de Haarlemmerstraat en op 27 december 's avonds aan de zaal. LEIDSCHENDAM In de Galerie „De Sluis" aan de Sluiskant in Leidschen- dam is een keramiekten- toonstelling te zien met werken van zes Deense kunstenaars. Karen Bennicke die het ver vaardigen van gebruikskera- miek overlaat aan de indu strie legt zich toe op kerami sche plastieken, bijvoorbeeld een tas met ritssluiting of een vrouwentorso. Aage Birck maakt skulptuur en potten waarbij zijn belang stelling uitgaat naar de evo lutie van het glazuurge- bruik. Jac Hansen laat in hedendaagse, enigszins agressieve, polychrome de coraties de fayence-techniek terugkomen. De Deenste kunstenares Marianne May stookt haar geometrisch op gebouwde vormen, gedeco reerd en wel, in een gasoven tot een temperatuur van 1010 graden. Peder Rasmus sen daarentegen gebruikt de keramiek als ondergrond voor zijn zeefdrukken. Lene LEIDEN Het Theater de Nar speelt donderdag 27 de cember vier éénakters van Feydeau en Courteline in de Leidse Schouwburg. In vier amusante mini-komedies wor den allerlei mogelijke situaties tussen man en vrouw ge schetst. In de hoofdrollen Monique Smal en Coen Pronk. Aanvang 20.15 uur. In de Leidse Schouwburg wordt op vrijdag 28 en zaterdag 29 december het tragi-komische toneelstuk „De Wissel wachters" van de Ierse auteur Brian Phelan opgevoerd. Het stuk behandelt de lotgevallen van de wisselwachters Albert en Alfred, die al veertig jaar bij de spoorwegen wer ken en in een eigen afgesloten wereldje begrensd door de rails zijn gaan leven. De komst van de jeugdige Edward be tekent een ernstige verstoring van dat wereldje. Aanvang op beide avonden 20.15 uur. met de bekende subtiele hu mor van hoofdrolspeler/re- giseur Woody Allen over het verknipte artiestenleventje van New York.' (tweede week) CAMERA Meatballs (a.l.) Een film over een aan tal onhandige studenten, die op een zomerkamp gaan werken, (tweede week) REX Josephine Mutzen- bacher III (16) sexfilm. Nachtvoorstelling Callgirl BV (16) EUROCINEMA II (Alphen) Een pak slaag (a.l.) Zie Lido III. EUROCINEMA III (Alphen) Cha Cha (a.l.) Film over Herman Brood met andere rockartiesten. EUROCINEMA IV (Alphen) Hair (a.l.) zie Lido I- .Nachtvoorstelling De Baha ma's, een porno-paradijs (18) sexfilm. Werkstuk van Peder Rasmussen EN VERDER LIDO I Hair (12) Indruk wekkende verfilming van de gelijknamige musical, die een tiental jaren geleden menigeen boeide. (zesde week) LIDO III Een pak slaag (a.l.) Een gevoelige film van regiseur Bert Haanstra over een jubilerende directeur van een fabriek van kinder wagens, die nog graag eens uit de mond van zijn grote mentor enige waarderende woorden zou horen, (tweede week) STUDIO Manhattan (a.l.) Een schitterende film Twaalf jaar geleden ver scheen Disney's getekende verfilming van Rudyard Kipling's „Jungle book" voor het eerst in Neder land op het scherm. Het was de laatste film waar voor Oom Walt nog zelf de voorbereidingen verricht te. Wolfgang Reitherman voerde de regie. In de reeks getekende hoofd films. die de Disney-studi- o's sedert „Sneeuwwitje" afleverde, is „Jungle book" nog steeds onze fa voriet Na een kalm begin met het vondelingetje Mowgli bij de wolven, komt de film pas volledig tot leven tijdens zijn tocht door het oerwoud op zoek naar het mensendorp, be geleid door de panter Bag- hera en Balou de beer, naar het leven gestaan door de tijger Shir Khan en een slang, heen en weer LIDO II: Jungle boek (a.l.) Disney-tekenfilm met de stemmen van o.m. Coen Flink en Joan Remmelts. geslingerd door de koning der apen Louis. „Jungle boek" is nu weer te rug, dit keer in het Neder lands nagesynchroniseerd.' Dat is leuk voor de kleintjes, maar aangezien de tekenin gen werden gemaakt op de reeds door Phil Silvers, Se bastian Cabot, Sterling Hol- loway en George Sanders gesproken tekst, is het vrij wel ondoenlijk achteraf een zelfde perfect samengaan van beeld en geluid te ver krijgen als in de orginele versie. Maar het moet ge zegd dat men er onder regie van Harrie Geelen alles van heeft proberen te maken. De vertaling van de liedjes is leuk, maar in de gesproken tekst wil men nog wel eens slordig zijn. Het geluid is helder, maar de slissende Arnold Gelderman als de slang is bijvoorbeeld veel be ter verstaanbaar dan Lex Goudsmit als de olifant, me neer Jamin die door een slurf moet praten. Je mist het Liverpoolse accent van de gieren, maar Willem „Mouth" Duyn slaagt er in als de apenkoning dicht in de buurt van Louis Prima's „I wanna be like you" te ko men. Toch, met zoveel Engels sprekende kindertjes in de Randstad, zou het dan geen aanbeveling verdienen om één voorstelling in de orgi nele versie met Nederlandse ondertitels te geven LUXOR/EUROCINEMA I (Alphen): Vier vuisten op Safari (a.l.) met Te rence Hill en Bud Spen cer. Regie Italo Zinga- relli. hij mist gevoel voor „timig", laat Hill lang in de camera kijken voordat deze tot actie komt, waardoor het tempo, uit de film verdwijnt en ie dere verrassing wegvalt. Aangezien verder -op de Ark van Noach na aan het slot - vrijwel geen dieren in. de film te zien zijn behalve een paar gekooide leeuwen en wat baby-olifantjes, kan. men rustig constateren dat het Trinity-duo aardig is verdwaald in dit Afrika. De montage is verder uiterst slordig en het inmiddels zeer goed betaalde Trinity-duo mag wel uitkijken, willen zij niet met dit soort onsamen hangende films hun vaste aanhang verliezen. MILO. e blonde blauwogige Te- :nce Hill en de brommen- kolos Bud Spencer taakten furore als duo in n aantal door de zich hter de naam E.B. Clu- iher verschuilende regis- :ur vervaardige slap- ick-westerns. Tlill ra- tndsel op de vuist en Ipencer met zijn formida- le dreunen sloegen zich letterlijk een weg door het spaghetti-westen zonder dat er een druppel bloed vloeide. [Inmiddels heeft men het Trinity-duo al in een pira- tenfilm kunnen zien en als politieagenten in Miami. In „Vier vuisten op safari" woont het tweetal nu Tom en Slim geheten in Afrika, waar zij te maken krijgen met een gewetenloos zaken man, die de bevolking ver jaagt en de dieren aan dier- tuinen verkoopt. Reden ge noeg voor het tweetal om even hardhandig in te grij pen. Maar regisseur Italo Zingarelli is geen Clucher,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9