ff oordwijkerhout gaat J ouwen in „Mossenest" ÖEU, MMeubelfabriek Oisterwijk Voorschotens zwembad (nog) niet geschikt voor gehandicapten 22 24 Voor een feestelijke kennismaking met al onze nieuwe modellen Warmonds raadhuis wordt op 22 februari geopend woensdag vrijdag 21 dec. dec. maandag HH2333B donderdag! 12 jaar garantie ongekende service geloogd volgens voorzien van oud recept brandmerk. V' O - 0 o-d Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670. ^GIM GIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGINA 7 RDWIJKERHOUT Over het al- |i^ en reageerden de verschillende IIK les gisteravond in de gemeente- I positief op het ontwerp-bestem- (splan „Mossenest". Op twee pun- jiad het grootste gedeelte van de 13.00 [een afwijkende mening. Men was iet eens met de verdeelsleutel van bouwen woningen (20% vrije sec- n n 80% sociale woningbouw) en (wilde in tegenstelling met het col- tegemoet komen aan de bezwaren het verpakkingsmaterialenbedrijf tie heer Broekhof aan de Schip- nartweg. bestemmingsplan „Mossenest" wordt nsd door de Wildlaan, de Kerkstraat i Parallelweg, de Robijnslaan en de rekking van de Maandagse Wete- Na 1985 moet de woningbehoefte die ru'lc4" h Zeeburg gedekt kan worden, in dit worden opgevangen. Voor de vroeg- uur. E terinzagelegging geeft het college jantal redenen die door de fracties narkt en gedeald. Men ziet het als een ster- jderhandelingspositie als een goedge- :al de bestemmingsplan, dat uitgaat van n ge- pningbouw, aanwezig is. •r biedt een bestemmingsplan meer rektie erming ten opzichte van toekomstige ïfoon kkelingen in het gebied en wijst het e op het feit, dat de sporthal- annex mentenhal binnenkort in het gebied liseerd moet worden. In eerste opzet omvatte de woningbouw in „Mossenest" een aantal van 34 woningen per hectare, wat neerkomt op een totaal van 850 wo ningen. De Provinciaal Planologische Dienst heeft de bebouwingsdichtheid ech ter opgevoerd tot 40 woningen per hecta re, wat neerkomt op 1000 woningen. Rondom dit onderwerp ontspon zich de grootste en op het laatst zelfs felste discus sie met in de hoofdrollen wethouder Heemskerk, de heer Van Koningsveld (PvdA) en de heer Van Duin (CDA). In eerste termijn constateerde de heer Van Koningsveld, dat de vergroting van de bebouwingsdichtheid alleen ten goede moest komen van de sociale woningbouw. Hij stelde voor de door het college voorge stelde verdeelsleutel (20% vrije sector, 30% woningwetwoningen en 50% premie- huur- of koopwoningen) te veranderen in respectievelijk 16%, 34% en 50%, waarmee het extra aantal woningen geheel ten goe de zou komen aan de sociale bouw. Ver der constateerde hij met vreugde dat een groot aantal van de extra woningen te recht zou komen bij de zogenaamde 1- en 2-persoonshuishoudens en wel te realise ren in een etagebouw van drie verdiepin gen. De heer Heemskerk merkte in zijn ant woord op, dat de verdeelsleutel zoals voorgesteld door het college niet hard is. Hij wil gaarne afwijken van die verdeel sleutel, maar niet op dit moment. Hij ver klaarde met nadruk dat de economische haalbaarheid van het plan bij de provincie gebaseerd was op de door het college ge hanteerde verdeelsleutel. Verder stelde hij dat elke fase van het plan in de ge meenteraad behandeld zal worden, zodat deze raad alle kans kreeg haar ideeën naar voren te brengen. Ook wil hij de re sultaten van een woningbehoefte-onder zoek afwachten. Verder zegde hij toe „zo veel mogelijk ten laste van de vrije sec tor". De heer Van Koningsveld bleef echter op zijn standpunt staan en kreeg in een later stadium steun van de heer Van Duin (CDA). Ook hij drong erop aan de 6 extra woningen te bestemmen voor de woning wetsector en de eventuele financiële kon- sekwenties op te vangen door een verho ging van de vrijesectorkavel met 7000,-. Wethouder Heemskerk kon hierin niet meegaan en bleef erop hameren dat de raad in de toekomst nog alle gelegenheid had haar inbreng te verkrijgen. De heer Van Duin wilde echter nu al de cijfers vastleggen, wat de heer Heemskerk niet in dank afnam. Hij constateerde dat de toekomstige raad nu al een „brevet van onvermogen" mee kreeg van de heer Van Duin. Deze stelde echter dat eenmaal vastgelegde cijfers een eigen leven gingen leiden en dat hij daar om de cijfers (16% vrije sector, 50% premie huur- of koopwoning en 34% woningwet- Hef plan Mossenest" woningen) wilde vastleggen. Dit voorstel van de heer Van Duin (met de verhoging van de vrijesectorkavel van 7000,-) werd met uitzondering van de VVD door de gehele raad gesteund. Het college had in het bestemmingsplan voorgesteld dat met name de drie am bachtelijke bedrijven aan de Schipper- vaartsweg (Bader, Brama en Broekhof) niet verder mochten uitbreiden dan tot 300 m2. Het verpakkingsmaterialendrijf. Broekhof had daartegen bezwaar ge maakt. Zij stelde dat er zo onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor het be drijf zouden zijn. Het voorstel van me vrouw Van de "Geest (CDA) een uitbrei dingsmogelijkheid tot een grootte van 450 m2 toe te staan werd, wederom met uit zondering van de VVD, door de raad aan vaard. Hierbij werd uitdrukkelijk ver meld dat ook de bedrijven van Bader en Brama van deze mogelijkheid gebruik mochten maken. VOORSCHOTEN Het nieuw te openen zwembad in Voorschoten is nog niet geschikt voor gehandicap ten en hydro-therapie en dat betekent eventueel het stopzetten door de Stichting Gezondheidszorg van deze aktiviteit waaraan 75 personen deelnemen on der leiding van de fysiotherapeute mevrouw E. M. Rovers. Sinds 1974 huurt de Stichting Gezondheidszorg uren af in het oude instruktiebad. Het water moet ver warmd worden tot een temperatuur van minstens 33° en dat blijkt wel in het oude maar niet in het nieuwe zwembad mogelijk te zijn. Mevrouw Rovers heeft al in de beginperiode van de bouw van het nieuwe zwembad de bouwcommissie regelmatig op de hoogte gehouden van de noodzaak om het water in temperatuur te verhogen indien bewegingsoefe ningen verricht moeten worden om uitgevallen of sterk verminderde lichaamsfunkties te herstellen en te verbeteren. In sommige gevallen is zelfs een tem peratuur van 37° nodig, maar de groep van mevrouw Rovers kan het doen met 33° Mevrouw Rovers deed deze mededeling aan het be stuur van de Stichting Gezondheidszorg Voorschoten tijdens de algemene ledenvergadering. Wel had de gemeente een eventueel alternatief plan achter de hand, maar daarover mocht zij nog geen mededeling doen. Op het Voorschotense gemeentehuis verbaast direk- teur L. de Groot van de hoofdafdeling Welzijn en Onderwijs zich over de mededeling van mevrouw Rovers, omdat inmiddels plannen voorbereid worden om te zorgen dat de groep van mevrouw Rovers ook in het nieuwe zwembad onderdak kan krijgen, even als de bejaarden, die ook in iets hogere dan de nor male temperatuur zwemmen. Technisch is het wel mogelijk om in het nieuwe grote zwembad de tempe ratuur van het water op te voeren tot 33°, praktisch is het een zeer kostbare zaak. Al 1 dag te voren moet dan begonnen worden met het extra verwarmen, daarna onstaat er grote condensvorming in het ge bouw en ook dat is allemaal nog wel goed te krijgen, maar het geheel is zeer energie-verslindend. Juist veertien dagen geleden is er in overleg met de archi- tekt en het bouwbureau een plannetje gereed ge maakt, waardoor alleen het bobbelbad (bijna zo groot als het huidige instruktiebad) een verhoogde water temperatuur kan krijgen. Daarvoor zijn enige bouw kundige en technische voorzieningen nodig. De di- rektie Welzijn zal het plan zo spoedig mogelijk af werken en via burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad daarna het plan beoordelen en hier voor financieringsmiddelen beschikbaar stellen. Direkteur De Groot meent dat de kosten die ge maakt worden uiteindelijk een energie-besparing op leveren. Hij bestrijdt de mening dat de bouwcommis sie de groep gehandicapten vergeten zou hebben en wanneer het aan zijn afdeling ligt dan is het nieuwe zwembad snel aangepast. De vraag blijft toch bestaan waarom eerst nu techni sche voorzieningen worden verricht, terwijl volgens plannen het zwembad rond april volgend jaar gereed kan zijn. De voorbereidingen van de bouw zijn ver richt door een speciale bouwcommissie, waarin ver tegenwoordigers uit de sport- en zwem wereld aange vuld met ambtenaren. Tijdens de beginfase werd de vormgeving van het instruktiegedeelte al aangepast omdat op dat moment de zweminstrukteurs grote be zwaren toonden. Waarschijnlijk is bij het zwemmen voor gehandicapten te veel gekeken naar de bereik baarheid van hr' bad en minder naar de tempera tuur van het Joop Peeters over boerderij opgelost bestaande ge- de gemeente en de A. P. Bos van deze aan de Achthovener-, tot een oplossing ge- Zowel het college van als de heer Bos hebben een uitspraak van de Grondkamer neerge- gemeente had bij deze hoger beroep aange- omdat de eerder door AKEL De jaarlijk- kerstbomenverbranding donderdag 3 januari om [uur plaats op het terrein Rozenlaan ter hoogte fietspad Doorsteek. De kunnen vanaf op het terrein wor- Het Katwijks van Amnesty In- met de zon- van een film en over de „ge in de Sov- in De aan de Baljuwstraat is kader van de internatio- Ruslandactie door Am- georganiseerd. de Grondkamer vastgesteld verkoopprijs geen genade in de ogen van de gemeente kon vinden. De gemeente wil wel van het monumentale pand af omdat de jaarlijkse onder houdskosten een veelvoud van de pachtsom bedragen. Jaren terug was de gemeente tot aankoop van de boerderij en bijbehorende grond overge gaan om zandwinning uit mi lieuoverwegingen tegen te gaan. Op grond van het nieu we bestemmingsplan Achtho- venerpolder kunnen thans dergelijke ongewenste activi teiten worden voorkomen. De commissie financiën die gisteravond over dit punt ver gaderde bracht een positief ad vies uit aan de gemeenteraad om de boerderij aan de heer Bos te verkopen. Uitstekend kerstconcert SASSENHEIM Voor het eerste kerstconcert in het kader van de Goldtfusz-concerten in de Hervormde kerk bestond gistera vond veel belangstelling. Daar was dan ook alle reden toe, want het bekende Zaans Cantatekoor o.l.v. Jan Pasveer, met de eigen organist Cor Brandenburg, was voor de tweede keer naar Sas- senheim gekomen en zorgde voor een avond op hoog peil. Geopend werd met „Once in Royal Davids City", waarvan het laatste couplet door allen werd meegezongen, evenals bij andere carrols, zoals dat in Engeland traditie is. Heel fraai klonk voor de pauze „Little Jesus" van Tsjechische origine, en bewerkt door David Willcocks. Na de pauze klonken in het bijzonder heel mooi „Three Kings" van Peter Cornelius, in een bewerking van Atkins, door koor en baritonsolo, en het bekende „Herderslied" van Hector Berlioz in een Engelse zetting. Tot slot zong het koor van David Willcocks „O come, all ye faithful", waarbij de twee laatste coupletten door het koor en alle aanwezigen werden gezongen. De koorzang werd afgewisseld met voortreffelijke orgelsolo's door Cor Bran denburg. zal de hele verhuizing per I ja nuari zijn voltooid. Burgemeester De Vreeze ver klaarde bij de aanvang van de bouw- en verbouw werkzaam heden te verwachten dat de nieuwjaarsreceptie in het nieuwe gemeentehuis zou kunnen plaatsvinden en dat is gelukt. Op 3 januari vanaf 20.00 uur kan ierdereen in het nieuwe gemeentehuis de beste wensen aanbieden. De officië le opening zal nog even op zich laten wachten omdat men daar graag de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland bij wil hebben. Op 22 februari is de commissa ris in de gelegenheid het ge bouw te openen. Na het offi ciële gedeelte van 15.0016.00 uur blijft de commissaris ook tijdens het zogenaamde „open huis" van 16.3017.30 uur om kontakt te hebben met de be volking. WARMOND Het werk van de Warmondse ambtenaren ziet er deze week wat anders uit dan normaal. Na een ver bouwing van een jaar brengen zij de gemeenteseertarie weer terug naar het gemeentehuis aan de Herenweg. Gedurende de verbouwing vonden zij een tijdelijk onderdak in een zestal bnejaardenwoningen aan de Weiden. In de recreatiezaal van deze woningen was de raadzaal gevestigd. Na de be grotingsbehandelingen werd begonnen met de verhuizing. De afdelingen zullen ieder op z'n beurt verhuizen waardoor het voor het publiek mogelijk blijft een van de twee raadhui zen te bezoeken voor dringen de gevallen. Het is wel duide lijk dat het gemeentepersoneel om enige clementie vraagt bij het opzoeken van stukken e.d. Als alles volgens plan verloopt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7