mededelingen gemeentebestuur m leiden 24 tlm 28 dec. 79 Gtoeispaarbewijzen aan toonder. dienstregeling voor, tijdens en na de kerstdagen TROUWRIJDEN Openingstijden en sluitingstijden van gemeentelijke diensten en instellingen in verband met de feestdagen ad sarictos Zwemles vanaf 4 jaar 8 LEIDSE SPAARBANK! leiden GIVAR f KERSTBOMEN ADVERTEER MEER LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGING RECTIFICATIE Nader is besloten dat de Uitvaartmis van JOANNES ANTONIUS BEUGELSDIJK zal plaatsvinden zaterdag 22 december om 9.00 uur in de kerk van de H. Antonius aan de Boshui- zerlaan. Gebedsdienst in de aula van „Ad Sanctos", uit sluitend vrijdagavond om half 8. daarna condole ren tot 8 uur. De begrafenis op „Rhijnhof" vindt plaats om 10.00 uur. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze enthousiaste en zeer gewaardeerde medewerker JAN BEUGELSDIJK Zo zal hij in onze herinnering voortleven. Leiden, 20 december 1979 Hooigracht 77. 2312. KP Leiden JAN BEUGELSDIJK JOANNES ANTONIUS BEUGELSDIJK Leden en bestuur Klaverjasvereniging De Troeftrekkers Leiderdorp Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V. De dienstregeling zal in de week van Kerstmis als volgt worden uitgevoerd: ma. 24 dec.: als op zaterdagen di. 25 dec als op zondagen woe. 26 dec.: als op zondagen do. 27 dec.: volgens dienstregeling vrij. 28 dec volgens dienstregeling za. 29 dec.: volgens dienstregeling zo. 30 dec.: volgens dienstregeling. De NZH wenst u prettige feestdagen en veel aangename reizen per bus. en jubileumritten in Leiden en omstreken heeft ons bedrijf de grootste collectie bruids-coupé's o.a. moderne wit en zwarte Chryslers, ANTIEKEE met originele London-taxi-cabs of moderne Chryslers als volgauto's. Kom eerst kijken, bepaal dan uw keuze in onze showroom. Wij hebben geen filialen! I Inlichtingen uitsluitend v/h Zeemanlaan DE JONG Lammenschansweg 49 recht t.o. Petruskerk LEIDEN, tel. 071-123055-131200 -120210 kant. Lammenschansweg dag.: 9.00-22.00 u. OPONTHOUD VOOR DE SCHEEPVAART In verband met de uitvoering van werkzaamheden zal de scheepvaart op de Warmonder Leede ter hoogte van de spoorbrug in de gemeente Warmond rekening moeten houden met oponthoud van tel kens maximaal 20 minuten gedurende de periode van 10-1 - 25-1 1980 op de werkdagen tussen 7.30 uur en 17.00 uur. Leidse Woningstichting Pancras-Oost Voorontwerp-bestemmingsplan te koop. Kort geleden verscheen het voorontwerp-bestem mingsplan Pancras-Oost, de binnenstadswijk tussen Hooigracht, Oude Rijn, Herengracht en Nieuwe Rijn. Voor f 3,50 is dit te koop bij de balie van Buro Voor lichting, links in de hal van het Stadhuis en de balie van het Stadsbouwkantoor, Langegracht 72. Verslagen van de informatie-avonden Er zijn inmiddels twee informatie-avonden gehouden over het voorontwerp-bestemmingsplan Pancras- Oost, op 10 december jl. voor bedrijven en op 11 de cember jl. voor bewoners uit de wijk. De verslagen van deze avonden worden toegezonden aan de aan wezigen; bovendien zijn ze voor belangstellenden verkrijgbaar bij de balie van Buro Voorlichting, links in de hal van het Stadhuis en de balie van het Stads bouwkantoor, Langegracht 72. Inspraak-avonden Deze informatie-avonden krijgen in januari een ver volg met twee inspraak-avonden: 14 januari voor be drijven en 15 januari voor bewoners uit de wijk. De avonden vinden plaats in het Parlement, Nieuwe Rijn 52 en beginnen om 20.00 uur. Tijdens de inspraak avonden kan men reageren op het plan, of op onder delen daarvan. Belanghebbenden en belangstellen den kunnen dan aan de gemeente duidelijk maken hoe ze over het voorontwerp-bestemmingsplan den ken. Dit kan overigens ook schriftelijk, door een brief aan Burgemeester en Wethouders te schrijven. Spreekuren Ambtenaren, die betrokken zijn bij het voorontwerp bestemmingsplan houden spreekuur op de volgende tijdstippen: donderdag 3 januari en dinsdag 8 januari van 16.00 uur tot 17.30 uur. De spreekuren worden gehouden in de Pancrat het informatiecentrum op het parkeerterrein aan de Ir. Driessenstraat. Ontheffing parkeerverbod 1980 voor bewoners in de zg. blauwe zone B&W hebben besloten de parkeerontheffingsregeling voor bewoners in de zg. blauwe zone te verlengen voor 1980. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 1. de aanvrager/aanvraagster dient bewoner/be woonster te zijn van een woning, welke is gelegen in het gebied van de zg. blauwe zone in de bin nenstad van Leiden; 2. onder bewoner/bewoonster van de blauwe zone wordt verstaan: a. het hoofd van het gezin; b. alleenstaanden, die 26 jaar of ouder zijn; 3. aan de onder 2 genoemde bewoner/bewoonster kan ten hoogste één ontheffing worden verleend; 4. de regeling geldt alleen voor personenauto's. De ontheffing geldt ook voor de parkeerterreinen aan de Beestenmarkt, de Ir. Driessenstraat, de Garen- markt en de Caeciliastraat; de ontheffing geldt niet voor de parkeermeters. Meer informatie kunt u lezen in een formulier (tevens aanvraagformulier), te verkrijgen bij de balie van het Stadhuis of Stadsbouwhuis (Langegracht 72) of u kunt zich richten tot het Bureau Verkeer en Bin nenstad, tel.: 769241, toestel 346. De kosten van de ontheffing bedragen: a. voor het gehele jaar 1980: f 163,50 b. per maand: f 16,40 Douchegelegenheid in sportzaal Morssingel Voor de gebruikers van het voormalige badhuis aan de Lindestraat en andere belangstellenden bestaat sinds kort in de sportzaal Morssingel weer gelegen heid om douchebaden te nemen, en wel op zaterda gen, van 12.00 - 13.45 uur voor dames van 14.15-16.00 uur voor heren. Deze regeling geldt tot en met 2 februari 1980. Na die datum kan men twee maal per week terecht om te douchen en wel: dinsdagavonden heren van 17.30 - 18.45 uur dames van 19.00 - 20.00 uur zaterdagen dames van 12.00 - 13.45 uur heren van 14.15 - 16.00 uur Grofvuil-schema 1980 Morgen treft u in deze krant weer een grofvuilschema aan. Dit schema kunt u uitknippen en vervolgens regelma tig raadplegen om te zien, wanneer bij u de grofvuil- wagen langs komt. Bewaar het grofvuilschema 1980 dus goed. Diversen Nota behoefte bedrijfsterreinen Bij de balie van het Buro Voorlichting in de hal van het Stadhuis is verkrijgbaar het rapport van de ge meentelijke werkgroep"'Terrein Behoefte Secundaire Werkgelegenheid". De kosten bedragen f 2,50. Maandag 24 december gesloten, zo ook op maandag de 31ste. In afwijking van de andere sluitingsdagen, is dit bu reau ook op donderdag de 27ste en vrijdag de 28ste december voor het publiek gesloten. Het kantoor is op deze dagen wel telefonisch te berei ken onder nummer: 769301. Gemeentelijke Dienst Sociale Werkvoorziening Willem Barentszstraat 14. Deze dienst is vanaf 24 december t/m 1 januari 1 gesloten, en is ook niet telefonisch te bereiken. De Sociale dienst Evenals vorige jaren zullen de gebouwen van de Ge meentelijke Sociale Dienst Steenschuur 21, Apollo- laan 1d en Herensingel 3 gedurende de kerstperiode voor het publiek gesloten zijn. Op 24, 27, 28 en 31 december kunt u dus niet op de kantoren terecht voor het doen aanvragen van uitke ringen of inlichtingen. Mocht u echter gedurende genoemde periode toch dringend hulp nodig hebben, en de Sociale Dienst willen bereiken, dan kunt u uitsluitend op 27 en 28 de cember tussen 10.00 en 11.00 telefonisch met de dienst in kontakt komen. Bureau Huisvesting Ook het Bureau Huisvesting is in die periode voor een aantal dagen gesloten voor het publiek en wel op de volgende dagen: Maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 december. Op genoemde dagen is het Bureau dan ook niet tele fonisch te bereiken. Stadhuis en Stadsbouwhuis Beide gebouwen zijn op de volgende dagen gesloten: Maandag 24 december en maandag 31 december. Ook telefonisch zijn deze gebouwen niet te bereiken. De kas van de afdeling Financiën voor het doen van gemeentelijke betalingen is op donderdag 27 en vrijdag 28 decem ber gesloten Museum Lakenhal Op maandag 24 december is deze open van 10.00 tot 16.00 uur. Dinsdag de 25ste (1e kerstdag) is het voor publiek gesloten. Woensdag de 26ste (2e kerstdag) dan is het open van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag de 31ste is het museum van 10.00 tot 16.00 uur open. Op nieuwjaarsdag 1 januari is het Lakenhal gesloten. Molenmuseum De Valk! Dinsdag de 25ste gesloten (1e kerstdag). Woensdag 26 december 2e kerstdag open van 13.00 j] tot 17.00 uur. Maandag de 31ste is het museum dicht. Dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) idem gesloten. begrafenissen crematies kantoorenaula lange mare 69 leiden 071-126618 PUBLICATIE De heer Kantonrechter te Alphen aan den Rijn heeft bij beschikking d.d. 14 de cember 1979 aan Gijsber- tus Koster, geboren te Gouda 24 augustus 1960, wonende te Boskoop, Goudse Rijweg 131 hand lichting verleend tot het uitoefenen van een boomkwekerijbedrijf, om vattende de teelt van en de handel in boomkwekerij- produkten, het aangaan van alle overeenkomsten tot dit bedrijf betrekkelijk en de ontvangst van, de uitgave van en de beschik king over zijn inkomsten, een en ander in de ruimste' zin des woords, doch met inachtneming van het be paalde in artikel 235 van het Burgerlijk Wetboek. BOWLING RESTAURANT 5 Meibad Boshuizerlaan - Tel. 765041 - Leiden Alle dagen geopend van 9.0O—24.00 uur. LZ1886 in "De Zijl" (bij Merenwijk) Zwembad Boshuizerlaan Z.W. De Does Leiderdorp Kosten v.a. 16.- per maand, 5.- inschrijfgeld. 2x per week lessen is mogelijk. Op zaterdag (B.H.-laan) en zondag (de Zijl) be staat de mogelijkheid voor ouders van les- kinderen om te zwemmen. Ook opleiding voor diploma C, D, E en F. wedstrijdzwemmen en waterpolo. Inlichtingen 071-124841 in coupures van f 500-, f 1.000 - en f 5.000,- vaste looptijd: 8 variabele looptijd: (minimaal 2 jaar, maximaal 5 jaar) na 2 jaar na 5 jaar na 2 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar 8V4%;:: 83/4°/O* 9y2%* op basis van samengesteld interest. Veemarkt in de Groenoordhallen jnsd Maandag de 24ste december is er slachtveemarkt. Er is dan ook gelegenheid tot markten van gebruiks-1' vee, o.a. nuchtere kalveren. Wor Lostijd voor deze diersoort is van 6.00 tot 7.30 uur. te Andere tijden blijven onveranderd. jant Op maandag 31 december gaat de slachtveemarkt en j normaal door. (der In verband met nieuwjaar, die op dinsdag valt, zal de 1 b< gebruiksveemarkt op woensdag 2 januari worden ge- onir houden. Fr Voor meer informatie kunt u bellen met de Direktie er)n Groenoordhallen, Willem de Zwijgerlaan 2. Telefoon 071 - 120045. Warenmarkten rond kerst en nieuwjaar De wijkmarkt in Leiden Zuid-West, die normaal op dinsdag wordt gehouden, is nu verschoven naar maandag de 24ste december en de wijkmarkt van dinsdag 1 januari is verschoven naar maandag 31 december. De warenmarkt in het centrum wordt In plaats van woensdag naar donderdag de 27ste ver plaatst. ise Huisvuilophaaldienst Op maandag 24 en maandag 31 december wordt er I geen huisvuil opgehaald. Voor gebruikers van laad-l kisten is er de 24ste wel een mogelijkheid, en de 31ste f op maandag dus, dan is er een beperkte ophaal mo- kp gelijkheid. Dat is te regelen in overleg met de klant. Adi Wij verzorgen voor de Kerstdagen, Oud- en Nieuwjaar DIVERSE SALADES IJSTAARTEN Specialiteit van het huis zijn onze SATÉ'S - LOEMPIA'S gegarneerd met o.a. Atjar-Seroending Tevens willen wij vermelden dat ons telefoonnr. gewijzigd is in nr. 01718-75297. Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1980. KEES KLOOS Secr. Varkevisserstraat 228, Katwijk. t zonder kluit I X C I S Uitzoeken alle maten J I K. KROMHOUT ZONEN B.V. 5 Voorweg 89 Hazerswoude (dorp) Bij beschikking van rondissementsrechtb te 's-Gravenhage d. november 1979 weri HANNES CORNELIU COBUS VAN DER TEN. wonende aan Waardkerksteeg 31 den, op zijn eigen vt onder curatele gfl met benoeming heer P. van der Kraat nende aan de Vingb hof 17 te Leiden, tot tor- Mr. Y. S. DE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6