Walter van Hartevelt( 18) wil boek ver burgerluchtvaart schrijven „Opvragen foto's van demonstranten toelaatbaar" Op haren en snaren met Kerstmis... Kerstman toonde begrip voor politionele aangelegenheden Agnes Scholen - gemeenschap helpt Zuidafrikaanse school 'Slau, niet sfeervol p z'n optrekje, boven in' het ouderlijk huis aan de -jZoeterwoudse Hoge Rijndijk, zie je - na een ^klauterpartij langs de steile trap - meteen wat Walter helemaal bezielt. De beschikbare muren hangen vol posters die vertellen van de ingenieuze vorderingen vanaf de befaamde Ui ver d( En als hij 's morgens zijn ogen opendoet zit Walter van Hartevelt meteen in de cockpit van een overweldigende Boeing 747. Die hangt namelijk zowat boven z'n hoofdkussen. De twee grote apen die elders op een dubbel toilet zitten, hebben er geen hannes mee te maken, maar ze mogen van Walter rustig de show blijven maken omdat ze dat al zo lang doen. Een doodenkel oon oorlogsvliegtuig bevindt CIf zich als een vreemde een in de bijt tussen de glori» p' die de mens aan het j vliegen houdt. „Nou ja, wijt vooruit maar; dat kan oo erw n0g. Hoewel ik me sch( uitsluitend met de burgerluchtvaart bezig IJ VOETBAL NEE; SCHIPHOL WEL... houd. Oorlogstuig interesseert me niet,,. Walter van Hartevelt is 18 jaar. Hij is het zuivelbedrijf van zijn ouders ontgroeid en, beneden in de winkel, snuift hij alleen nog de geur van kazen op. Walter van Hartevelt is ook een jongen met een hobby, een inmiddels volwassen geworden liefhebberij, die hem niet meer zal loslaten. Hij is er al sinds z'n achtste jaar mee behept. Op de LTS in Leiden deed hij houtbewerking en sedert een maandje of drie werkt hij dagelijks bij Fokker Transport, op het terrein van Schiphol. Dat stelt hem in staat heel dicht bij zijn droomvluchten te blijven. Vliegtuigen, de vliegerij en alles wat daarmee te maken heeft, dat is het einde voor Walter. De toekomst boeit hem terdege, maar het verleden van de luchtvaart, het pionierswerk, de mensen die iets nieuws durfden te ondernemen, daar is hij werkelijk helemaal vol van. Ik zit op z'n verende bed, want voor een stoel is er geen plaats in z'n kamertje. Tenminste, een ordentelijke stoel, bedoel ik. Ik kijk wel tegen twee vliegtuigstoelen aan; „toevallig heb ik die gisteren bij Fokker kunnen kopen. Ze komen uit een ouwe F 28", vertelt Walter. Toen hij een jaar of acht was had hij twee wensen: kok worden of iets bij de luchtvaart. Het is de luchtvaart geworden: „ik hoop er eens mijn baan van te kunnen maken. Platform werk, bijvoorbeeld, in het centrum van Schiphol zelf. Machtig, man. Ik kwam net te laat bij Fokker werken om er het grootste vliegtuig van de wereld te kunnen zien, de Lockheed, een vrachttoestel dat nog groter is dan die Jumbo. Maar ja; jaren geleden dus ben ik gaan schrijven naar de KLM, vragen om Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244; u kunt dan naar toestel 18 vragen. documentatie en allerlei materiaal. In de loop der jaren heb ik veel contacten gemaakt met mensen die me verder op weg hielpen. En dan zal ik het maar meteen zeggen: ik ga een boek schrijven over die burgerluchtvaart. Ik ben er al mee bezig.." Walter vertelt ook, dat hij een tijdje terug had gelezen over die Leidschendamse buschauffeur Bart Rijnhout, die met boeken over de oorlogsvliegerij bezig is. „Nou, zeggen ze misschien van me, dat is een jongen van 18, maar dat boek komt er beslist. Het wordt een soort fotoboek. Ik ben begonnen met het dienstrooster van de KLM erbij te nemen. Daaruit blijkt wat voor toestellen er op Schiphol binnenkomen, welke maatschappijen ook. Denkelijk wordt het een geschikt boek voor „spotters", mensen die de vloten en maatschappijen bijhouden. Daarna ga ik verder. Dan wil ik gaan schrijven over de drie grootste Nederlandse luchtvaartmaatschappijen: KLM, Transavia en Martinair. Meneer F. Zandvliet, hoofd luchtvaartonderwijs van de KLM, heeft me al z'n medewerking toegezegd". Inmiddels is Walter van Hartevelt „wild" aan het verzamelen geslagen: oude foto's, stapels boeken, want, uiteindelijk, „vliegen is het mooiste wat er is", zegt Walter, en er ligt geen schijntje van twijfel in zijn stem. „Ik heb zelf drie keertjes gevlogen. Idioot hè, ik als vlieggek was in het begin te schijterig om de lucht in te gaan. Dat is wel anders geworden. Ik wil nog eens een keer een grote vlucht gaan maken". Walter is ook ernstig van plan een paneel van de F 27 (Friendship) na te gaan bouwen. Op zolder is daar nog wel plaats 'voor, dacht hij. Nog wat materiaal erbij en dan zal het wel lukken. Hij heeft trouwens al via via" aardig wat specimina bijeen: een kunstmatige horizon, brandstofmeters, controlepaneeltjes van een automatische piloot, frequentiemeters. „Het is veel beurzen aflopen, veel kopen of krijgen. En 's zondags zit ik steevast op Schiphol; naar bepaalde vliegtuigen kijken, het nieuws over de Airbus in de gaten houden. Voetbal nee, Schiphol wel. Toen ik een tijd geleden naar Rotterdam was gevlogen en met m'n goedkope ticket nog een vlucht terug moest afwachten, raakte ik met een stel mensen in gesprek over de vliegerij. Toen was er een oud opa'tje die me bij het afscheid een knaak in m'n handen douwde: ga daar maar een kop koffie voor drinken, je weet er erg veel van af..." Zo tegen de kersttijd plegen wij op de redactie nogal eens geconfronteerd te worden met een brievenbus die ettelijke gedichten bevat. Dat is niet zo vreemd. We kunnen ze echter niet allemaal verwerken en op ons menu plaatsen. Maar „omstreeks Kerstmis" wil men soms het een en ander zeggen. Laat ik een uitzondering maken voor wat „Felix van der Toorren" dwarszit. OMSTREEKS KERSTMIS Staande onder de oude Linde Staar ik naar de avond-ster tkzie uniet- gijzijtzo ver Waar, mijn God, kan ik u vinden Gij zijt toch met de kerst geboren Daarom eten we toch kalkoen We weten echt wel wat we doen Om de commercie te bekoren Kon ik maar uit m 'n vorm springen En dansen waar ik wil Met mijn ego als de spil Een steen zijn onder alle dingen Dat is toch waar het om gaat E is toch em cee kwadraat! Gisteren trok een vreemde rode met wit bont afgezette figuur langs de Leidse dreven. Het was de kerstman, alias Father Christmas, die, vergezeld van enige getrouwen, met een busje vol goede en aanstekelijke gaven vitale adressen in de gemeente aandeed. Dubbel op, zult u zeggen. Ja zeker, want na het vertrek van de gekerstende Sint kunnen we na al die overvloed geen pap meer zeggen. En daar is dan weer de kerstman, de goede heiden, die in Leiden z'n rendier op stal had laten staan, want in de stad kom je daar geen stap mee vooruit. We zullen er vrede mee moeten hebben, dat na de invoering van het carnaval in het noorden, nu ook de in deze streken oneigenlijke folklore van het kerstmannetje in ons winterse leven gaat penetreren. Nu heeft Vader Kerstmis in het Leidse verdienstelijk werk verricht. Dat dient gezegd. Hij is een wijze verklede baas die precies weet waar de klepel hangt als hij z'n bel luidt. En dat deed hij herhaalde malen, gisteren. Tot in het stadhuis en op het bureau van politie, daarbij zowel de kool als de geit sparend. Burgemeester Vis, die van de week in de begrotende gemeenteraad er nog danig van langs had gekregen naar aanleiding van vermeende tekortkomingen rond „politionele aangelegenheden", kreeg van de reuzenkabouter een kerstset, verhuld in cadeauverpakking. Voor hem werd ook de „klok" geluid. Zijn dankbaarheid hield de burgemeester, tevens hoofd van de politie, neutraal, want aan polarisatie heeft de heer Vis een broertje dood. En zeker met zo'n rood type naast zich. Maar het deed toch echt gezellig aan, bij heer Vis op de kamer. Niet veel anders was het even later aan de Zonneveldstraat, waar commissaris der gemeentepolitie Van Voorden blij opkeek toen het bijna liturgische belgelui weerklonk. De hoge politiefunctionaris kreeg ook z'n set, als waardering voor het werk door de Leidse politie verricht in niet altijd even gemakkelijke omstandigheden. „Dat vind ik nou werkelijk vreselijk leuk", zei Van Voorden, verrast en erkentelijk De kerstman op bezoek bij commissaris Van Voorden. Burgemeester Vis in antwoord op nieuwe vragen van Hes en Hoeven: LEIDEN De politie-amb- tenaar, die tijdens de demon stratie bij de oratie van Prof. Buikhuizen en andere demonstraties fotomateriaal verzamelde van de demon stranten, was bij de gebeur tenissen aanwezig als opspo ringsambtenaar, belast met de ondersteuning van de taa kuitoefening van leden van de Geüniformeerde Dienst ter handhaving van de open bare orde. Wel vaker worden foto's opgevraagd en dit is I geen ontoelaatbare uitbrei- ding van de taak van de po- Een van de spelletjes op de Zuid-Afrikamarkt was een zandzakken"gevecht pr Cr i, de wil LEIDEN De hoofdonder- lich Wijzer van de school voor roei 'luchtelingen uit Zuid-Afri- oord ka in het Tanzaniaanse ort Plaatsje Morogora, de heer be jjlobe, heeft gisteravond de n dfZaid-Afrika-markt van de ven Afnes Scholengemeenschap i de *an de Eymerpoelstraat gco- t dal Pend. De opbrengst van deze d ik 'ancy fair, die in het kader dan ^an de actie 'Leiden tegen heef Apartheid' werd georgani seerd en die tot vanmiddag ®alf twee duurde, komt ho pelijk ten goede aan de leer prestaties van de kinderen, die tijdens de onderwijsrel- len uit Soweto zijn gevlucht. Met het geld kan de schoollei ding boeken, schriften, atlas sen, potloden, maar bijvoor beeld ook sportkleding voor de misdeelde kinderen in Moro gora kopen. Menig leraar heeft het gisteren moeten bezuren. Diverse ma len werd een docent aan de schandpaal geketend om ver volgens met natte sponzen be kogeld te worden, die de om standers voor vijftig cent kon den 'kopen'. Met het goede doel in het achterhoofd werd menig aangezicht omgetoverd tot 'waterhoofd'. De stuwende krachten van de actie waren de conrectoren J. de Wit en T. Kohlbeck en mevrouw A, Meijer, docente beeldende vor ming. Bovendien is vanuit de vakgroepen godsdienst, maat schappijleer en geschiedenis ook het nodige voor de actie gedaan. litie. Het opsporen is een primaire taak van de poli tie, evenals het verzamelen van bewijsmateriaal. De po litie wilde de foto's van de eerste demonstratie gebrui ken om eventuele verdach ten bij de tweede demonstra tie te kunnen identificeren. Dit zijn antwoorden van bur gemeester A.J. Vis, hoofd van de politie in Leiden, op aan vullende vragen van het raadslid mevrouw C.J. Hes en D. Hoeven over de registratie persoonsgegevens door de poli tie. Zij vroegen de burgemees ter met welke bevoegdheid de politieambtenaar het fotomate riaal verzamelde en of het verzamelen van foto's in af wachting van een aangifte een gebruikelijke procedure is. Zij meenden dat hierbij sprake is van een ontoelaatbare uitbrei ding van de politietaken en dat het niet te rijmen is dat nu nog steeds foto's worden opge vraagd. Dit vooral omdat de commissaris heeft gezegd dat het fotomateriaal bij geen aan gifte na enkele dagen weer 'wordt vernietigd. LEIDEN „Slau", dat toneelgroep Splien gis teravond in de Schouwburg speelde, is een pro gramma over het leven en werk van de art s/dichter/schrijver Slauerhoff. Het programma bestaat uit teksten van Slauerhoff zelf en van zijn vrienden. Deze teksten worden op verschil lende manieren gebracht, nu eens rechtstreeks naar de zaal gesproken, dan weer in scène gezet en gespeeld met gebruikmaking van enkele re- quisieten, of gezongen met begeleiding. Voor iemand die weinig van Slauerhoff afweet, is het programma wellicht te mager. De per soon van Slauerhoff komt in deze selectie niet geheel uit de verf. De betekenis van sommige anecdoten kunnen de onwetende toeschouwer ontgaan, zoals het na elkaar opdringen van de zes glazen jenever. „Slau" is een voorstelling voor de Slauerhoffkenner en -liefhebber. Zij die de anecdotes kennen, de teksten weten te plaatsen en bovenal, vertrouwd zijn met de fi guur Slauerhoff, zullen met name deze voor stelling weten te waarderen. Qua opbouw is „Slau" simpel en droog; zo heeft Splien bijv. (terecht) geen poging gedaan Slau erhoff psychologisch te verklaren. Het pro gramma is een collage van teksten dat door de presentatie iets cabarettesks krijgt: een liedje, een beetje spel, een stuk tekst direct op het pu bliek. Met het zingen had ik nog wel eens moeite. Slauerhoff's gedichten, vind ik, laten zich het beste lezen in stilte. Declameren is ook acceptabel, maar om dergelijke teksten op soe pele, lekker in het gehoor liggende deunen te horen, dat doet pijn. Ook waren de zangpresta ties niet optimaal, en was het geluid dof en in geblikt. Het spréken van de tekst, daarentegen, gaf geen problemen; de gedichten kwamen daarbij volledig tot hun recht. Ik vond „Slau" een niet echt sfeervolle voorstelling, maar voor insiders zeker de moeite waard. Jacqueline Mahieu BURGERLIJKE LEIDEN ONDERTROUWD: H. A. Inees en M. Homborg; M. van den Ouweelen en Y. P. I. Noppen; A. Rueb en K. E. H. Braakman; S. J. Zoet en A. Aniba; P. C. Knol en J. Krijger; A. J. W. Brussee en J. Verboon; A. P. van Klaveren en C. Leuering; R. H. A. Stuurman en W. L. M. Rutte; R. J. Wakka en C. F. Cousijn; B. M. S. van Praag en H. M. de Metz; P. J. Schoenmaker en T. T. M. van der Heijden; G. A. C. Hoppezak en A. M. B. van der Heijden; R. A. Fonville en M. M. Dungelmann. OVERLEDEN: J. Aarts, geb. 8 novem ber 1914, man; J. F. Haas. geb. 27 september 1917, man; M. A. van Leeuwen, geb. 26 januari 1964, man; C. G. M. Hulsbosch, geb. 2 maart 1910, gehuwd geweest met N. J. van der Laan; L. van Ravens, geb. 10 ja nuari 1908, man; C. Valk, geb. 12 fe bruari 1894, man; J. van Mastrigt, geb. 19 juli 1932, man; B. C. van Donge, geb. 18 oktober 1913, man; J. Kulk, geb. 24 februari 1894, gehuwd geweest met L. Koekebakker; N. Hoogervorst. geb. 20 juni 1907, ge huwd geweest met P. J. Schütt; O. Kingma, geb. 20 april 1917, man; B. M. C. Peterse, geb. 26 augustus 1956, vrouw; H. M. Du Pui. geb. 21 juli 1907, vrouw; M. van der Bent, geb. 13 november 1930. echtgenote van J. Boezaard; W. Meijvogel, geb. 6 maart 1914, gehuwd geweest met P. van der Plas; W. Barnhoorn, geb. 4 september 1902, man; A. van Heezik, geb. 27 december 1908. man; W. C. Franck, geb. 28 juli 1903, echtgenote van P. A. van Werkhoven; K. Kuipers, geb. 26 november 1908, echtgenote van J. Boekhoud; L. J. Koek. geb. 11 juli 1901. man; H. Buis. geb. 10 mei 1895, gehuwd geweest met B. J. Lim burg; W. F. Glasbergen, geb. 12 no vember 1934, man; T. G. M. Zandber gen, geb. 20 november 1933. echtge note van G. A. Telkamp; C. van Arkel, geb. 19 september 1893. man; K. C. G. Staats, geb. 11 december 1892, man; A. M. Klijn, geb. 4 oktober 1924, echtgenote van A. G. J. de Rcolj; J. H. Versteeg, geb. 9 jan. 1897, gehuwd geweest met C. J. Ber ger; C. van den Burg, geb. 27 aug. 1906. man; A. van der Wie., geb. 11 okt. 1906, man; S. M. Barendsen, feb. 1 Juni 1974. dochter; E. W. W. wartz, geb. 4 sept. 1911, man; H. Brussé. geb. 30 aug. 1910. man; W. A. Pieters. geb. 30 april 1931, man; G. Nievaart. geb. 7 nov. 1911, man; W. J. J. M. van Noort, geb. 14 dec. 1912, man; P. van Riet. geb. 23 feb. 1902, gehuwd geweest met J. M. van Til; M. P. M. Bertels, geb. 18 dec. 1915, echtgenote van J. J. J. G. van Randwijk. GEHUWD: J. J. Hofman en H. Loof; J. P. Kaptein en G. J. Lancel; P. Ramki- soen en S. Changoer; H. J. M. Dlck- hoff en C. M. E. Pieterse; A. M. J. A. Schlmmelpennink en C. B. J. Goe man; M. M. Nieuwenburg en A. M. J. Kr\kens; R. Tempelaars en W. C. J. Blokdijk; C. A. van Tienhoven en M. C. van der Burgh; H. Wolters en J van der Meij: P. Groenendijk en I. Bousie; L. J. M. Haanraadts en R. J. Rutgers; A. J Heemskerk en H. Noor- dervliet; A. C. Bartels en J. N. van Doorn; N. P. Tjon-Pian-Gi en C. E. van Loon; H. J. Smid en M. Driessen; J. F. Landesbergen en M. van Kas teel; D. F. Duin en J. Pennenburg. GEBOREN: Marjolein, dr. v. W. L. Weeda en H. Varekamp; Ronald, zn. v. A. T. Eisses en P. M. Brak, Param- jit Singh, zn. v. H. S. Malhotra en M. J. C. van Egmond; Fleur Suzanne, dr. v. J. H. de Jong en A. Brandenburg; Kirsten Melinda. dr. v. H. Bouma en D. Dekker; John, zn. v. R. van der Boon en C. Geijteman; Petronella Lena, dr. v. A. Vooijs en P. Kuijt; Su sanna Beatrix Carolina Anna. dr. v. F. W. J. Klein en C. J. Koek; Maria Loui se. dr. v. A. Heemskerk en J. L. M. van Voorst van Beest; Johannes Ka rei, zn. v. N. van Nieuwkoop en N. W. - van Klaveren; Jan-Willem, zn. v. J. Peursum en S. Visscher; Martijn Cor nells. zn. v. W. Star en H. M. de Jong; Roeland, zn. v. F. J. Duisterwinkel én T. Jager; Simone Antoinette, dr. v. F. J. A. van der Velde en I. W. Scheur water; Froukje Maria, dr. v. P. A. Seip en M. A. H. Ottema; Marc, zn. v. K. Jurriens en P. T. Boissevain; Ernest Jan, zn. v. K. Jurriens en P. T. Boisse vain; Robert Henricus. zn. v. R. L. Jonkheer en M. J. M. van der Voet; Johannes fjichard, zn. v. R. Kipp en W. A. Helmus; Pui Ling, dr. v. K. F. Chan en T. T. Chung; Dennis, zn. v. H. Meijvogel en M. van Duijn; Chris tian Barbara, dr. v. A. P. H. van Tricht en J. L. M. Maassen; Loraine Tsarina Ponirah, dr. v. M. S. Hardjotinojo en R. M. Lee-a-Fong; Dennis, zn. v. H. K. Pardon en A. C. Knol; Nazmiye. dr. v. E. Akbulak en J. L. Disseveld; Erik Christiaan, zn. v. L. M. van der Melj en K. van der Have; Nathalie, dr. v. T. Polane en S. M. Schipper; Evelien Sophie, dr. v. W. L. J. Gielen en M, Godefroy; Joke, dr. v P. H Ferwerda en T. van Dam; Eric Anthonius. zn. v. A. G. Koster en J. C. M. Walraven; Norma Anna Klaziena, dr. v. H. A. M. H. Bekkers en A. M. W. van Roosma len; Alexandra Maria Margreet. dr. v. T. F. A. H. van Dam en C. Homborg, Sebastiaan Mattheus. zn. v. M J. P. M. van Winsen en T. H. van Delden; Franka, dr. v. H. J. van Amerongen en S. K. Flippo; Amber Jannigje Ma thilda. dr. v. P. C. M. Heemskerk en P. I. M. Boudewijns; Arie Cornells Maarten, zn. v. A. van Leeuwen en G. J. Kerpershoek; Stephan Christiaan. zn. v. G. A. Lagerwerf en W. C. A. M. Cornelisse; Melisa, dr. v. P van Duy- venboden en P. J. Tromp; Ramon, zn. v. W. van den Oord en J. N. Wilke; Karin, dr. v. C. Gutter en E. van Star- kenburg; Hendrika Jacoba, dr. v. J. Houwaard en M. G. Vink; Arend Leendert, zn. v. L. de Best en C. M. A. de Knikker; Roland Jamy, zn. v. M. A. G. Severijns en H. R. H, Brussee; Stefan, zn. v. M. J. Arbouw en J. S. de Groot; Melanie Clazina, dr. v. T. N. M. Koppes en W. P. M. Opdam; Si mone Hendrika. dr. v. G. A. C. M. Oudshoorn en M. A. van der Heijden. Sander Stephanes. zn. v. J. S. Kol- derman en A. Smlt; Cisca Heiltje. dr. v. T. P. de Zoete en A. Brouwer. VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGINA 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5