Oevers van Drecht zullen hun landelijk karakter behouden op rijksweg Gemeenteraad 11 niet uitgesloten kritiek iïi Groots kerstfeest voor geestelijk gehandicapten Raadsleden krijgen inzage in rapport over dorpscentrum Jeugdraad op de bres voor KPJ Aarlanderveen Kerstconcert in Hoogmade slik Duivenhok: volière oïaanhorigheid REGIO LEIDSE COURANT IN ALKEMADE: RIJPWETERING Voor alle, ruim tachtig geestelijk ge handicapten in Alkemade wordt morgen een groots kerst feest georganiseerd door de 'Organisatie Geestelijk Gehan dicapt Kind' (O.G.G.K.) in het Ripse Dorpshuis. Het pro gramma omvat ondermeer een kerstspel dat wordt uitge voerd door het kinder/jongerenkoor "De Jonge Toekomst" en een gezellig samenzijn met de muzikale medewerking van Marga Schouten, C. Borst en het succesvolle duo van Frans Houps. Het kerstfeest begint om 10.30 uur. Het is voor de derde maal dat een dergelijk kerstfestijn voor de geestelijk gehandicapten wordt georganiseerd door de OGGK. Drie jaar geleden werd het initiatief genomen om de leemte in deze tak van het welzijn op te vullen. Een particulier initiatief dat in de grote behoefte aan dit soort gezelligheidsevenementen is gaan voorzien. „Er werd niets voor de pupillen gedaan" aldus een vertegenwoordigster van de organisatie. Met de financiële bijdrage van het Hugo van der Poelfonds, is het voor de organi satie mogelijk om een aantal activiteiten te ontplooien. Erg be langrijk voor het jaarlijkse kerstfeest is de met name materiële hulp vanuit het plaatselijke bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zorgt ondermeer voor het welslagen van de jaarlijkse bingo avond die de kas van de organisatie moet spekken. De organisa tie moet het echter voor het grootste deel hebben van de zelf werkzaamheid van de leden. De enthousiaste inzet van hen maakt het mogelijk om voor minimale kosten een feestelijke dag te organiseren. De feestdagen van de organisatie G.G.K. beteke nen voor vele ouders van geestelijk gehandicapte kinderen, het overwinnen van een drempel. Het blijkt nog steeds erg moeilijk te zijn voor sommige ouders om meer in de openbaarheid te tre den met hun geestelijk gehandicapt kind. Een moeder van een geestelijk gehandicapt kind: „Het is soms verschrikkelijk hoe de ouders in een isolement zijn geraakt hun gehandicapt kindje. Scene uit het kerstspel van OGGK. Leimuidens ontwerp bestemmings plan aangenomen De oevers van de Drecht. LEIMUIDEN Het ontwerp-bestem- mingsplan 'Drechtoevers' is gistera vond in de raad aangenomen. Het plan, dat speciaal gericht is op de handha ving van het landelijk karakter van de oevers van de Drecht, is de afsluiting van een reeks nieuwe plannen die in de loop der jaren zijn vastgesteld. Burge meester G.J. van der Kroft: „Het is de afronding van een belangrijk deel van de planologie van onze gemeente". De discussie spitste zich toe op de behan deling van de 21 bezwaarschriften, die in de periode van ter inzage ligging waren ingediend (28 juni - 28 juli) en het feit dat het plan niet voorzag in het opslaan van agrarische produkten langs de oever van de Drecht zoals dat jarenlang gebruikelijk was. Het voornaamste argument van het colle ge voor het niet opslaan van de goederen langs de Drechtoevers was dat een derge lijke opslag van goederen niet al te fraai oogt. Voorzitter Van der Kroft: „Het ge bruik van pallets en ander materiaal dat in de toekomst zeker vaker gebruikt zal worden, is niet bevordelijk voor het fraaie aangezicht van de oevers. Bovendien moeten wij er rekening mee houden, dat het niet opnemen van een dergelijke be paling grote moeilijkheden in de toekomst kan gaan geven als wij dan alsnog willen besluiten om het opslaan van goederen te verbieden". Het verweer mocht echter niet baten. Zowel van de kant van me vrouw B.J. van Puffelen-Vos (Leimuiden 2000) als van de heer A.J.R. van Zon (CDA) werden er ernstige bezwaren ge maakt tegen deze beperking voor de boe ren. Er is gisteravond besloten om een en quête te houden onder de boeren naar de behoefte aan het opslaan van goederen. Door de raad zullen dan plekken worden aangewezen waar de goederen opgeslagen mogen worden. De boeren krijgen voor deze plaatsen een vrijstelling Bij de bezwaarschriften gaven de bezwa ren van de heer Vonk en de heer Van den Akker aanleiding om een oud onderwerp actueel te maken. De beide reclamanten (indieners van bezwaarschriften) willen bouwen in het dijktalud van de Drecht. Een volgens het huidige ontwerp-bestem- mingsplan ontoelaatbare zaak. Wethouder J. den Haan, zelf woonachtig aan de Drecht. had echter op 28 juni jongstleden toestemming gekregen van de raad om te bouwen in het dijktalud op grond van het oude plan. De toestemming van de Pro vinciale Staten had de heer Den Haan al verkregen voor de bouw. Voor mevrouw Van Puffelen-Vos was dit aanleiding om met "gelijke monniken gelijke kappen" in de aanval te gaan en eiste zij een verkla ring over het verschil tussen de beide plannen. Maar aangezien het een "oude" zaak betrof die uitvoerig met persoonlijk aanvallen was ingezet door mevrouw Van Puffelen tijdens de bewuste raad van 28 juni met uitspraken als „voorkeursbehan deling", sprong voorzitter Van der Kroft in. „Ik doe een laatste verwoeste poging om het U uit te leggen en ik hoop dat het dan voor altijd duidelijk is". De verwoeste poging liep echter stuk door de tijdsduur die het relaas van de voorzitter in beslag nam. Een zeer geirriteerde J.H. van Dam (VVD) deed een voor een raadslid zeer ongewone zet door de burgemeester tot orde te roepen. „Laten we het maar over de Drechtoevers hebben. Dit hoort niet meer in de raad thuis", aldus Van Dam. Voor de reclamanten wordt een oplossing gezocht maar niet in het dijktalud. ALPHEN AAN DEN RIJN De Jeugdraad van Alphen aan den Rijn heeft zich gis teravond in de maandelijkse vergadering zeer kritisch uitgelaten over het door de verantwoordelijke wethou der, mevrouw H. Donker, ge voerde beleid inzake de ac- commodatienood van de KPJ te Aarlanderveen. De Jeugdraad gaf te kennen volledig te willen worden geïnformeerd over de nega tieve adviezen die zijn uitge bracht door de dienst Open bare Werken de brandweer over de door de KPJ aange- Openbare Werken heeft op alle alternatieve voorstellen van de KPJ negatief geoor deeld zonder daarbij de Jeug draad in kennis te stellen van de beweegredenen. Duidelijk werd gisteren dat het negatie ve advies van de brandweer over een semi-permanent ge bouw door het college werd overgenomen en werd afge zien van het realiseren van zo'n gebouw. Dat advies, ont oereikende brandbeveiliging, bleek zoals wethouder Donker kenbaar maakte, vooral te zijn afgestemd op de wens van de KPJ om disco-avonden te ver zorgen. Wethouder Donker zei dat zij door dat advies niet de verantwoording op zich durfde te nemen om toch zo'n (tijde lijk) gebouw te laten neerzet ten. Onder aanvoering van G. van As plaatste de Jeugdraad veel kritische noten bij de stelling- name van de wethouder die zelf geen enkel initiatief had getoond. Van As: „Wij hoeven het als Jeugdraad toch niet zo maar eens te zijn met B. en W. We willen eerst inzage hebben in alle stukken". Van As her innerde de wethouder aan de in de gemeenteraad aangeno men motie die zich onder meer uitsprak voor het realise ren van tijdelijke accommoda tievoorzieningen. Van As merkte verder op dat de Jeug draad al jaren bezig was met d§ problemen van de KPJ zonder enig resultaat. Wethou der Donker gaf te kennen dat zij al die tijd had zitten te wachten op nieuwe alternatie ven van de KPJ. De voorzitter van de Jeugdraad, W. Fröling, zei daarop: „Ik denk dat de al ternatieven van de KPJ op zijn. Zo groot is Aarlanderveen niet". Ook Fröling was van mening dat er alle reden aan wezig was om „alle gegevens boven water te krijgen". Frö ling concludeerde dat wanneer de disco gehouden zou worden in het dorpshuis en de andere clubaktiviteiten in een tijdelij ke huisvesting, de bezwaren van de brandweer wel eens zouden kunnen komen te ver- HOOGMADE Zondagavond zal er in het Cultureel Cen trum „de Schuur" te Hoogma de een kerstconcert worden gehouden, waaraan ongeveer honderd amateurmuzikanten uit dit dorp zullen meewerken. Naast het kinderkoor zal ook het grote koor van de R.K. kerk enige liederen ten gehore brengen, waarvan er enkele bedoeld zijn voor samenzang. Tevens zullen diverse blok- fluitisten, pianisten, gitaristen ^n blazers een optreden ver- het zorgen. Daarnaast vroegere combo van Hoogma de voor deze gelegenheid bij elkaar komen om een pro grammaonderdeel voor haar rekening te nemen. Het con cert begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.30 duren. De toegang is gratis. ALPHEN AAN DEN RIJN De kabeltevee te Alphen aan den Rijn zal met ingang van maandag a.s. worden uit gebreid met twee tv-stations. Op die dag wordt de ontvangst mogelijk van België Vlaams I en België Frans I. Daarvoor is deze week door de stichting SODEA de antenne op de flat aan de Wederikstraat uitge breid met een 16-voudige an tenne die in Duitsland werd vervaardigd. Via een huis- aan-huis mailing zullen de abonnees worden geïnfor meerd over de kanaalindeling. Met deze uitbreiding is het aantal tv-programma's geko men op acht G. van Leijden voorzitter van ijsclub Hoogmade HOOGMADE De heer G. van Leijden is gisteravond ge kozen tot nieuwe voorzitter van de Ysclub Hoogmade. Zijn voorganger C.T. van Rijn is onlangs overleden. Tijdens de vergadering van de ijsvereniging werd de ovcerle- den voorzitter herdacht. Het uitstekende schaatsweer van de afgelopen winter heeft de vereniging een positief saldo van ruim zeven mille opgele verd. jZOETERMEER Het |WAD-rapport zal voor de |raadsleden ter inzage gelegd worden. Nadat bij de alge mene beschouwingen van een maand géleden vooral PZ en VVD al voor open baarmaking van dit rapport - een werkstuk over de ac commodaties van de ver schillende verenigingen in het dorp - hadden gepleit, schaarde nu ook CDA-er Mi- nekus zich bij de voorstan ders. Hoewel alleen de raadsleden inzage krijgen en de verenigingen moeten wachten tot de eerstvolgen de commissievergadering van sport- en recreatie, bete kent dit toch een overwin ning voor vooral VVD en PZ. Ook al verwees wethou der Van der Heijden bij na dere vragen over het rapport (Minekus: „wat is en wordt de status van de werk groep?" Michielsen: „waar om krijgen we dat rapport niet volledig ter beschik king?") alleen maar naar de inhoud en wilde hij verder niets kwijt. Over de openbaarheid in de gemeente Zoeterwoude, die vooral volgens PZ en VVD nogal te wensen overlaat, werd door de fractie van PZ trouwens een motie ingediend, ondersteund door Michielsen van de VVD. Ook na wijziging (geen directe ingang, maar na overleg) werd de motie door het CDA weggestemd, omdat het openbaar maken van com missievergaderingen bij de be handeling van een verorde ning over inspraak en open baarheid in een van de ko mende maanden, wel ter spra ke zal komen. Een motie om de onroerend-goedbelasting alsnog met 3 1/2% te verhogen werd na overleg door PZ te ruggenomen. Wel handhaafden de progres sieven voorstellen omtrent het roken tijdens raads- en com missievergaderingen. Een en ander was trouwens aanlei ding tot grote hilariteit. Nadat wethouder Maan (VVD) had duidelijk gemaakt dat hij het voorstel van PZ om geen rook waren op tafel te zetten tijdens de vergaderingen niet zinvol vond, maar een voorstel om tot half tien niet te roken, veel waardevoller zou achten, dien de partijgenoot Michielsen on middellijk zo'n voorstel in. Beide voorstellen werden met respectievelijk 7 tegen 5 en 8 tegen 4 aangenomen. Tegen stemmer V.d. Heijden had de oplossing echter al gauw ge vonden. „Houdt er dan wel re kening mee dat alle vergade ringen waar ik voorzitter van ben half tien beginnen", was de oplossing die bij de anti-rokers gekscherend onder de neus wreef. De plannen rond het winkel centrum, het bestemmingsplan dorpskern, zal in het eerste kwartaal van 1980 ter sprake komen, ontlokte zowel VVD als PZ nog een aantal vragen. Michielsen acht het zeer wen selijk als de bevolking zo snel en zo goed mogelijk omtrent de plannen geïnformeerd wordt. „Wat in 1968 gezegd is, weet men al lang niet meer, zeker de nieuwe inwoners niet" bracht hij naar voren. Bij de behandeling van het be stemmingsplan zal iedereen van de plannen van de ge meente kennis kunnen nemen, kreeg Michielsen als antwoord HAZERSWOUDE Behalve de begroting had de gemeente raad nog wat andere punten af te werken. Belangrijkste daarvan waren het voorstel van burgemeester en wethou ders om het plan van de heer Delsasso tot het bouwen van een duivenhok naast zijn woning nogmaals at te wijzen en de vaststelling van de woonruimteverordening. De Raad van State had al eerder beslist dat de motivatie van het gemeentebestuur om de plannen van de heer Delsasso af te wij zen onvoldoende was en dat het gemeentebestuur de zaak op nieuw in overweging moest nemen. Het ging hier met name om de vraag of een duivenhok als een 'aanhorigheid' of als een vo lière beschouwd diende te worden. Het college deed de raad het voorstel de plannen van de heer Desasso opnieuw af te wijzen. De PvdA/PPR fractie was echter van mening dat de motivatie va.n het college hieromtrent niet gewijzigd was en dat zij bij de Raad van State een belachelijk figuur zou slaan. Burgemeester en wethouders konden op de vragen van de heer Struben niet duidelijk maken wat er nieuw was aan hun motivatie. De heer de Boer van het CDA zag dat wel: ,,'t is gewoon wat anders ge steld". De woonruimteverordening leverde voor het college weinig pro blemen op. De progressieven waren van mening dat de regeling wel wat scherper had gekund, de VVD fractie betreurde de re geling maar gaf de noodzakelijkheid ervan wel toe. Behoudens een aantal kleine wijzigingen werd de verordening door de raad in eenstemmigheid aanvaard. van het college. PZ-woo voerder Lansbergen toon zich bevreesd over de belai stelling van het Spar-concei Tijdens het behandelen van begroting begon fractievoorz ter Hogenelst van het Cl met enige cynische bewcx dingen ten opzichte van F fractiegenoot mevr. v.d. Pi deed daar nog een schepje venop door PZ te verwijt dat zij de nieuwe „Klaverw de"-school een droomschi noemden, terwijl door het t< doen van PZ destijds de bou kosten werden verlaagd Minekus maakte zich helemi kwaad op PZ toen hij de kw tie over éénrichtingsverki op de Miening nog eens n; voren haalde. Kees Strav van PZ stelde daar een vei nige limerick aan het ad van mevr. v.d. Poel tegenov Referend aan de lyrische oi boezeming van dit raadsl waarin zij met weemoed I gereedkomen van de Mieni betreurde omdat vooi daarmee, als Miningbewoc ster, de rust voorbij zou zijn vervolgens toch tégen een n tie van PZ stemde de verke slast over Miening en Ke weer te verdelen, hoonde Sti ver dat er „eens een mevroi was die het wel zo wilde h< den, maar dat haar de mc ontbrak". Toch was de toon van raadsvergadering gisteravoi erg vriendelijk. Vooral toen en w de raadsleden uitnodig om enkele vergaderingen v het college van b en w bij komen wonen, vormde i aanleiding tot vele dankbeti gingen. En hoewel enk< raadsleden al meldden dat overdag weinig tijd zoud V hebben, zou het donderdag januari, als het college we voor de eerste maal vergade best wel eens gezellig dr kunnen zijn. Vinnige deba ttèn bij begrotingsbehandeling Zoeterw oude HAZERSWOUDE De ge meenteraadsleden van Ha- zerswoude hadden gistera vond ruim 6 uur nodig om de agenda van de raadsver gadering af te werken. De meeste tijd hiervan werd in genomen door de debatten over de begroting voor het komend jaar. Vooral de frac ties van het CDA en de PvdA/PPR wilden van het college toch nog wel wat aanvullingen horen op de antwoorden op de door hun gestelde vragen die burge meester en wethouders in eerste instantie hadden gege ven. De kritiek die daarbij los kwam was niet altijd «ven gemakkelijk doch het college manouvreerde han dig en wist de begroting er zonder kleerscheuren door heen te slepen. Zij deed op vrijwel alle vragen de toe zegging dat de zaak in de desbetreffende commissie aan de orde zou worden ge steld, een antwoord waar mee de partijen zich tevre den toonden. Slechts op de hoogte van het bedrag van de post 'voorlichting' moest zij een voorbehoud maken aan de PvdA. De voorzitter van de Tweede Kamer maakte één dezer da gen duidelijk dat het niet ging om de kwantiteit maar om de kwaliteit van de betogen. Deze uitspraak had van toepassing kunnen zijn op de redevoerin gen die gisteravond in de Ha- zerwoudse raadzaal werden af gestoken. Het gemak waarmee de partijen in de meeste geval len met de antwoorden van het college akkoord gingen stond in schrille tegenstelling met de stevige kritiek die bur gemeester en wethouders in eerste termijn kregen te slik ken. De PvdA/PPR fractie vroeg het college de beschuldi gingen aan haar adres, als zou de fractie de begroting slechter dan andere jaren hebben gele zen en halve waarheden bezi gen, hard te maken. De frac tievoorzitter kwam na het vage antwoord van burge meester Ten Heuvelhof tot de conclusie dat deze beschuldi gingen niet hard gemaakt wa ren en dat het college deze aantijgingen dus niet gezegd kon hebben. Zijn collega van het CDA, de heer van Elde- ren, noemde de algemene be schouwingen 'een zoethouder tje'. Hij vond dat de VVD wet houder Belenin een ad hoe be leid voerde. „Desondanks ge ven wij deze wethouder ons fiat", aldus de CDA voorman. Hij vroeg het college om haar mening te geven over het functioneren van de verschil lende commissies wat hij 'een matte vertoning' noemde. Zijn fractiegenoot Van Sprangen wilde van het college enige duidelijkheid over de stand van zaken rondom de ver schillende bestemmingsplan nen. Hij werd hierin gesteund door mevrouw Lecq (PvdA/PPR) die deze duide lijkheid met een motie wilde afdwingen. Over de motie hoefde echter niet gestemd te worden want het college was het met het voorstel eens en beloofde de raad regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken rondom de bestemmingsplannen. Burge meester Ten Heuvelhof was het niet eens met de mening van de CDA fractieleider dat er vertragingen waren opge treden in het bestemmingsplan 'Zonneveld'. „Omdat er hier van gefaseerde bouw sprake is, is het helemaal geen bezwaar dat alle benodigde gronden nog niet in handen van de ge meente zijn. Rijksweg 11 In de aanbiedingsbrief bij de begroting gaf het college te kennen dat zij rekening hield met een aansluiting met rijks weg 11 op Hazerwouds grond gebied. Dit was naar de me ning van Mevrouw Van Put ten in tegenstelling tot een uit spraak die de raad enkele ja ren eerder eenstemmig had gedaan om geen aansluiting op rijksweg 11 toe te staan. Hoe wel burgemeester Ten Heuvel hof betoogde dat er nog ge noeg tijd was om daar in ee later stadium nog eens over praten diende zij toch een m tie in. In deze motie vroeg op korte termijn een raadsd bat over rijksweg 11. Burg meester Ten Heuvelhof i echter bezwaar tegen de mol te hebben. Bij de stemmii kreeg mevrouw Van Putti alleen de steun van haar eigi partijgenoten. De heer De Ruiter van d VVD vroeg het college om na L dere inlichtingen over de m» 1 gelijkheden van de nieuw 0 bouwen sportzaal aan de Rijn dijk. Met name over het fei dat de sportzaal geen facilitei V ten had om publiek bij dl™ wedstrijden toe te laten achtti hij negatief. Desondanks ginj hij akkoord met hetgeen hel r. college hierover in de aanbie-^/ dingsbrief had geschreven. De fractievoorzitter van de pro gressieve fractie in de raad, de heer Struben, verzocht het col- lege wat meer aandacht te wil- hE len besteden aan de voorlich-^J ting aan de bevolking. Toenjta het college hiermee akkoord w ging vroeg hij dan ook oflPla voor deze post een hoger be-Nji drag uit te trekken dan in de «tal begroting stond aangegeven De burgemeester: „als in de12» toekomst mocht blijken dat dal Pei geld werkelijk nodig is zal ,aB niet zeggen dat dat geld er dan *ai niet is", waarmee de heer AP Struben zijn zin kreeg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4