Dit jaar werden te weinig huizen gebouwd Over de hofnarZoefde Haasjuffrouw Ooievaar en wat prinsen rifi beterschap GESPREK GEMEENTE-BOUWVERENIGINGEN OVER WONINGTOEWIJZING EENDRACHT Eerste paal voor tweede serie woningen Boekhorst Keukens an klasse. poggenpohl Populistisch CDA kweekt stemming bij bedrijven in stadsvernieuwingsgebieden9 LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 .PAGINA 3 LEIDEN Inmiddels heeft een aantal Leidse ge meenteraadsleden dezer dagen gekregen waar ze wellicht ook om vroeg: erkenning. Erkenning is uit eindelijk de kroon op iemands ambitie. Tijdens de begrotingsdebatten worden, als er maar even de tijd voor is, verschillende pluimen op eikaars hoed gesto ken. Vriend en vijand doen aan dat spel mee. Het zit ongeveer zo inelkaar: ieder raadslid of wethouder mag aan zijn grootste idool een speciale naam of titel geven. Het CDA geeft dus het liefst een leuk naam pje aan iemand van de PvdA, terwijl de PvdA van wege de ruime mogelijkheden binnen de oppositie over een redelijk assortiment fabeldieren blijkt te beschikken. Dit zijn ze: Wethouder Tesselaar onderwijsheet, al heeft het niet helemaal zijn instemming 'Zoef de Haas'. Die naam heeft mevrouw Ponsen van de PSP hem gegeven. Tesselaar op zijn beurt vertroetelt haar door d'r 'juffrouw Ooievaar' te noemen. Die naam beviel Annelies Ponsen meer dan juffrouw Mier. Dat vond zij zo'n eng beest. Mevrouw Mary Kokxhoorn wordt met majesteit aangesproken, omdat zij tot 'Kroonprinses' van het CDA is benoemd door wet houder Waal. CD A-rijwielhandelaar J. van Zijp mag zich 'Kroonprins' noemen van de wethouder, want anders voelt hij zich misschien gepasseerd. Waal is ook in de adelstand verheven, zij het als 'Hofnar'. Die pluim kreeg hij van het CDA. Het spelletje wordt hopelijk vandaag bij de afsluiting van de be grotingsbehandeling voortgezet. LEIDSE RAAD UNANIEM: huisvesting )ng. DEN Over één ding is men binnen de Leidse politieke igen eens: er is het afgelopen in de stad te weinig van de iwbouw terechtgekomen. De ie waarop gisteren tijdens de ■otingsbehandelingen door de ichillende gemeenteraadsfrac- 5 op het hoofdstuk Volkshuis- werd ingegaan liet daar- geen twijfel bestaan. Minder isluidend echter waren de con- sies die de raadsleden aan de m- iterblijvende bouwproduktie (bonden. Het CDA, als grootste ^Jositiepartij, stelde uitsluitend links-liberale college (PvdA- ^(D) in een motie van afkeuring wlsprakelijk voor het „falende ingbouwbeleid." De PvdA le- e een meer gematigd commen- en sprak over het feit, dat alleen het college maar ook de UBjksoverheid anno 1979 in gebre- is gebleven. CDA richtte zijn aanval met tvjrigens weinig spectaculair nieuw- Ifevuurwerk op de zogenaamde bij- lingsnota van het Volkshuisves- [beleid per ultimo 1978, waarin college zijnNvijfjaren-plan voor de iingbouw tot en met 1983 uit de heeft gedaan. Volgens dat 05 i zou de gemeente de eerst vol- Spr de vijf jaar 6000 woningen in Lei- willen bouwen. Mevrouw M. n M cxhoorn van het CDA probeerde •ildei het oplepelen van recent verkre- cijfers aan te tonen, dat het colle- ot nog toe met veel pijn en moeite ar een schijntje van het beleids- (rnemen heeft waar kunnen ma- Het verhaal van mevrouw :xhoorn week in dit opzicht niet 00 af van de versie die zij enige we geleden in eigen CDA-kringen ift voorgelezen. Ook toen werd er ;oken over een pover resultaat bouw-branche. Vooral waar het 'plevering van woningen voor al- pstaanden, werkende jongeren en betreft. Ook over de toe- nst was het CDA somber gestemd. kropte woede met een lange serie uit halen te laten ontsnappen. „Belachelijk" aald ixhoorn: „Voor 1980 zie ik op de met opleveringen van het be- fsbureau Ruimtelijke Ordening 1 enkele woningwetwoning of Ï(S) fan ieh uurwoning, die in de stads- ireidingsgebieden opgeleverd gaat ÏO? M M. Kokxhoorn (CDA) worden. In 1980 zullen er in Leiden helaas maar 132 premiehuurwonin gen worden opgeleverd, waarvan 130 door de Stichting Nieuw Groenho ven, die al vijf jaar lang op de rol staat. De 74 op te leveren woningwet woningen volgend jaar zijn alle nodig voor de opvang van de stadsvernieu wing. Op de lijst met opleveringen komt niet een te realiseren Van Dam-ccnheid voor (ten bate van al leenstaanden en tweepersoonshuis houdens red.). Dit te moeten consta teren, terwijl er in Den Haag voor 1980 geld is uitgetrokken, is diep te leurstellend te noemen." Voor me vrouw Kokxhoorn en het CDA was er maar een conclusie mogelijk: het beleid heeft in '79 gefaald. Omdat de verantwoordelijke porte feuillehouder van Volkshuisvesting, wethouder A. Verboom enige weken geleden bij een gymnastische slippar tij een hersenschudding opliep kon hij deze week niet bij de begroting sbehandelingen aanwezig zijn. Het CDA vond dat niet zo erg, want men had al lang vantevoren uitgemaakt, dat aan collega C. Waal (stadsontwik keling) met behulp van wat politiek gecaramboleer dit jaar de meeste tik- ken zouden worden uitgedeeld. De CDA-kritiek richtte zich dan ook voor 90 procent op het „inactieve" beleid van wethouder Waal. Deze nam er toen het zijn beurt was om het CDA van repliek te dienen ruim schoots de tijd voor om zijn opge- De wethouder ten mevrouw Kokx hoorn: „Zelfs de SIL-studenten (soci- ologie-studenten die onlangs felle kritiek op hem hebben geuit - red.) hadden hun betoog op deze manier niet willen onderbouwen. U ver schuilt zich de hele tijd achter een ambtenarenrapport. Het is een vol strekte illusie als u meent dat de raad dit jaar een andere koers had kunnen bevaren. U maakt zich belachelijk door constant maar met al die cijfers te strooien." En ook wat de suggestie van het CDA betreft om in Leidens grootste polder, de Stevenshof, eerdei dan gepland 4000 nieuwe woningen te bouwen, maakte de wethouder zich erg boos. „We hadden niet straf feloos kunnen zeggen: we laten de stadsvernieuwing schieten en gaan de wei in. Dan zou de stad alleen maar verloederen." De heer H. Driessen van het CDA meende, dat met deze verklaring van de heer Waal toch geen bevredigend antwoord was gegeven op de door partijgenote Kokxhoorn aangesneden onderwerpen. De fractie-voorzitter vroeg dan ook aan hét college toe stemming voor een half uur schor sing om ruggespraak met zijn partij te kunnen houden wat er nu zoal verder nog te behapstukken viel. Die schorsing werd hem na stemming (8 voor, 19 tegen) niet verleend. „Water bij de wijn" Mevrouw P. M. Kessen gaf namens de PvdA-fractie commentaar op het gevoerde bouwbeleid. Ze zei het te betreuren, dat er dit jaar weinig nieu we woningen voor Leidse woning zoekenden zijn gebouwd. Maar, zo ging ze verder „het is een keuze van de meerderheid van de raad geweest om voorrang te verlenen aan de re novatie en de bebouwing van de open gaten in de binnenstad. Ik zou de schuld daarom niet alleen bij het college alleen willen leggen. De Rijksoverheid is naar mijn mening ook in gebreke gebleven door het ge touwtrek om subsidies, zodat renova tie- en vernieuwbouwplannen te lang op uitvoering liggen te wachten." Mevrouw Kessen hoopte, dat het col lege de komende jaren wat meer be grip van buurtverenigingen en ande re inspraak-organen zal krijgen. Ze vroeg iedereen wat water bij de wijn te willen doen om zodoende nog te ontwerpen bestemmingsplannen niet te zeer te vertragen met allerlei be zwaarschriftprocedures. Ook pleitte ze voor het in de toekomst uitgeven van grond aan non - profitinstellin- gen. Beleggingsmaatschappijen zag het PvdA-raadslid het liefst niet meer rond de onderhandelingstafel met de gemeente Leiden. Mevrouw Kessen verwoordde de mening van alle andere fracties door voor de bouw van meer woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens een lans te breken. Een telkens terugkerend item, waar de halve stad zo langza merhand wel achter zal staan. „Beterschap" VVD-raadslid Langerak (oud-drogist) hield zich in zijn betoog min of meer aan het rood-paarse coalitierecept dat zijn partij voor hem had klaarge maakt. Met het ophoesten van een aantal weinig schokkende liberale standpunten inzake het volkshuisves tingsbeleid had ook hij het zijne ge zegd. Zijn diagnose: „De raad moet voortaan de handen ineenslaan. Be terschap voor Arie (wethouder Ver boom) en laten we met zijn allen de leegstand bestrijden." Kort en bon dig. J. Hoekema (D'66) omschreef het als een ongelukkige situatie, dat de zieke wethouder Verboom niet in de raad zaal aanwezig kon zijn. Het was voor D'66 dan ook moeilijk om diepgaand in te gaan op het volkshuisvestingbe- leid van de heer Verboom. Wie moest Wethouder C. Waal. daar nu uiteindelijk voor verant woordelijk worden gesteld? Fractie voorzitter van de PvdA, J. Peters, adviseerde Hoekema het college ver antwoordelijk te stellen en dan met name de huidige plaatsvervangers van de per 1 mei aftredende wethou der. Hoekema, die toch nog met wat opgespaarde karikaturale typeringen in zijn maag was blijven zitten, noemde Verboom een man met ster ke en zwakke kanten. Enerzijds recht voor zijn raap en aan de andere kant ook soms ongenuanceerd. Vanzelf sprekend was ook D'66 voor meer woningen in de stad en tegen lange wachttijden voor woningzoekenden. In een bepaald opzicht leken alle verhalen die gisteravond werden af gestoken sprekend op elkaar. Met dat verschil, dat de een het boeiender wist te brengen dan de ander. Grammofoonplaat PSP'er J. van der Putten legde het accent van zijn beschouwingen op een beter woonbotenbeleid in de Sleutelstad. Collega Ponsen stelde, dat er onder meer aan de inspraak nog wel het een en ander gesleuteld zou kunnen-worden. Over een deel van haar opmerkingen (het betrof de Haver- en Gortbuuri) werd mevrouw Ponsen door wethouder Waal geadvi seerd hier een grammofoonplaat van te laten maken, omdat hij haar al eens meer over de stand van zaken aldaar uitvoerig zou hebben geant woord. Een geruststelling voor de heer Waal: van het begrotingsdebat heeft de gemeente een bandopname gemaakt. Een play-backuitvoering is dus altijd nog wel eens mogelijk. L. Beijen (PPR) bracht kort en krachtig te berde wat hij kwijt wilde: Meer grond voor de stichtingen voor studentenhuisvesting en werkende jongeren. Het haast maken met een vestigingsverordening in regionaal verband en het lenigen van de wo ningnood voor kleine huishoudens. De heer D. Hoeven (CPN) kon zich enigszins vinden in de cijfers van het CDA. Hij stelde eveneens vast, dat het bouwprogramma van de gemeen te op „alle fronten is achtergeble ven." De huidige leegstand in Hoe- vens ogen zou niet te verenigen zijn met de bestaande woningnood. De heer Hoeven toonde zich daarom ook voorstander van meer kraakactivitei- ten in Leiden." \UDEN Wethouder Tesselaar (onderwijs) moest gisteren tot 'urstelling van CDA-raadlid Ham namens de zieke wethou- Verboom (volkshuisvesting) melden, dat hij het niet op prijs )de door het CDA beterschap te worden gewenst. De heer l}boom zou na de motie van het CDA. waarin op ziin ver legd aftreden werd aangedrongen, geen prijs stellen op bijnheilige opmerkingen ten aanzien van zijn gezondheid. 'j{de heer Tesselaar dat maar eens goed en duidelijk aan het i wilde overbrengen. Ook zou Verboom, zo deelde hij via de fa/oon mee, er niet over piekeren eerder dan per 1 mei zijn \ctie neer te leggen. De heer Ham, die persoonlijk goed met wethouder zou kunnen opschieten, kreeg er een nare smaak fa in zijn mond. Wethouder Tesselaar zei later, dat het verwijt i Verboom niet te letterlijk moet worden opgevat. Het was •jer in de politieke sfeer bedoeld. LEIDEN Het college van burgemees ter en wethouders is bereid op korte termijn een gesprek te organiseren tus sen de Federatie van Woningbouwvere nigingen en de Commissie Volkshuis vesting om te kijken op welke wijze tot een goede voorlichting gekomen kan worden voor de leden en huurders van de woningbouwverenigingen en om tot een doeltreffende ondersteuning te komen voor de besturen van woning bouwverenigingen. Dit naar aanleiding van de onrust en klachten over de woningbouwvereniging De Eendracht die via doorschuiving en opschuiving woningen zou hebben toege wezen. De raadsleden M.A. Koning en N. Kessen stelden over deze gang van zaken vragen aan het college. Zij vroegen welke middelen, behalve het weigeren van een woonvergunning, ten dienste van b en w staan om bij een dergelijke gang van za ken in te grijpen in het functioneren van een woningbouwvereniging en of bij het college andere vergelijkende gevallen be kend zijn. Het college merkte op dat alleen de Raad van Commissarissen en de ledenvergade ring kon ingrijpen in het functioneren van het bestuur of de bestuursleden, ver der kan alleen de Minister van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening aanwij zingen geven over het door de woning bouwvereniging te voeren beheer en be leid. Voordat hij echter daartoe overgaat moet hij eerst burgemeester en wethou ders horen. Gezien de huidige problema tiek met genoemde woningbouwvereni ging acht het college het nog niet nodig de Minister te vragen maatregelen in over weging te nemen. Nieuwe wijhindeling huisartsen De Leidse huisartsenvereniging hanteert vanaf 1 janu ari 1980 een nieuwe waarnemingsregeling. De wee- keinddiensten voor de huisartsen lopen van vrijdag nacht twaalf uur tot zondagnacht twaalf uur. De huis artsen Y. Groeneveld, R. van Leeuwen, H. Meyer, J. Reinders, P. Tan, M. van Tol en J. Verhage hebben een afzonderlijke regeling. Alle andere Leidse huisarsten hebben een gezamenlijke regeling waartoe de stad in drie wijken is verdeeld en wel als volgt: wijk 1: Boer- haavedistrict, Stationskwartier, Binnenstad Noord, Groenoord, Noorderkwartier, De Kooi, Merenwijk, Leiderdorp Noord ten noord-westen van de Laan van Ouderzorg en Vossiuslaan). Wijk 2: Vreewijk, Binnen stad Zuid, Tuinstadwijk, Professorenwijk, Burgemees- terswijk, Rijndijkbuurt, De Waard (met Waardei- land), Meerburg en Leiderdorp Zuid (ten zuid-oosten van de Laan van Ouderzorg en Vossiuslaan). Wijk 3: Morsdistrict, Zuidwest, Haagwegkwartier en Crones- tein. Kerstfeest in Evangeliecentrum In het Evangeliecentrum aan de Zijlsingel 2 in Leiden wordt eerste kerstdag een „kerstfeest voor iedereen" ge houden. Kinderen zullen een kerstspel opvoeren en kers tliederen zingen. Ook de gospelgroep „The Travelers" zul len hun muzikale medewerking verlenen. Iedere bezoeker van dit kerstfeest ontvangt een traktatie en voor alle kin deren (onder geleide) wacht een extra verrassing. De toe gang is geheel vrij en het kerstfeest begint 's middags om drie uur. Verdere inlichting tel. 070- 635929, Stichting Jo- han Maasbach. Pech Onderweg Ook in 1980 organiseert de ANWB weer de cursus "Pech Onderweg" die tot nu toe al door 128.000 cursis ten werd gevolgd in de afgelopen jaren. In Leiden wordt de cursus gehouden op dinsdag 8 januari, maan dag 4 februari, donderdag 6 maart en dinsdag 15 april, steeds in de Technische School aan de Vijfmeilaan 137, aanvang op alle avonden om half acht. Het accent van de cursus ligt op zelfdoen, de automobilist wordt ge leerd eenvoudige mankementen aan zijn vervoermid del te verhelpen. Bij het onderricht wordt gebruik ge maakt van een auto waarin van tevoren storingen zijn aangebracht. Er wordt in de cursus onder meer aan dacht besteed aan de ontsteking, de carburatie, de koe ling en de smering. Alle cursisten ontvangen een han dig cursusboek dat ook na afloop van de cursus nog erg nuttig kan zijn. De cursus kost /65 voor ANWB-le- den en J82 voor niet-leden. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het ANWB-kantoor in Leiden, Sta tionsweg 2, telefoon 071-146241. Wandeltochten Liefhebbers van wandeltochten kunnen zaterdag 22 en woensdag 26 december (2e kerstdag) meedoen aan een wandeling door de historische binnenstad van Leiden. De wandeltochten worden gestart vanuit het Ton Menken-res taurant aan de Vondellaan. De start vindt plaats tussen 9.00-15.00 uur. Aan degenen die de tocht uitwandelen wordt een fraaie medaille met lint in het vooruitzicht ge steld. Het inschrijfgeld bedraagt f2,50 per persoon. Men kan zich opgeven via de volgende telefoonnummers: 01720-75724, 0)717-7291, 01726-13470, 070-948402, 01751- 10129 en 01725-2456. LEIDEN De voorzitter van de Federatie van Woning bouwverenigingen in Leiden, A. Stikkelorum, heeft de eer ste paal geslagen voor het woningbouwproject van 108 wo-' ningen in Boekhorst. De woningen worden in opdracht van van de woningbouwvereniging 'de Goede Woning' gebouwd. Met het slaan van de eerste paal is een einde gekomen aan de voorbereidingen, die reeds in 1976 begonnen. De sleutel van de eerste woning kan al in september aan de eigenaar worden overhandigd. Het is de bedoeling, dat de laatste woning over veertien maanden gereed is. Van de woningen worden er zesenvijftig verhuurd als woning wetwoning (de huur ligt tussen vier- en vijfhonderd gulden), terwijl de overige tweeënvijftig bouwwerken als premiekoopwo ning-A worden aangeboden, (maximale prijs 130.000,-). Voor de architectonische kant van het bouwplan is het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting verantwoordelijk. Een en ander wordt gebouwd door de firma Van der Vorm, die elders op Boekhorst eveneens aan het bouwen is. ADVERTENTIE il omfort, kwaliteit en door- 1 acht design. Kenmerkend 1 »or een Poggenpohl li euken. Met veel praktische v uifjes. Met vele verborgen dj waliteiten. Kom eens langs, iet u zelf hoeveel extra's en Poggenpohl u biedt. [U onder dat u meer betaalt. ij 198f i V3 v Gebr. Rolffs Handelmij. dustrieweg 14 De Grote Polder 37-j «lerwoude-Rijndijk Ie b< 071-89 92 06 ers infcelcentrum Babylo e VI en Haag Tel. 070-85 1308 WETHOUDER WAAL: LEIDEN „Het CDA pro beert telkens stemming te kweken bij bedrijven, die loyaal willen meewerken aan de stadsvernieuwing". Aldus luidde een van de vele verwijten die wethouder C. Waal van stadsontwikke ling gistermiddag uitte aan het adres van het CDA- raadslid J. van Zijp. Deze had in zijn betoog over de ruimtelijke ordening de gang van zaken in Pancras- Oost aan de orde gesteld. Hier is bij het maken van een ontwerp-bestemmings- plan, volgens eigenaren van daar gevestigde bedrijven, geen rekening met hen ge houden. De heer Van Zijp had in zijn betoog gesteld dat de bedrijven zo langzamerhand het gevoel hebben dat zij nergens meer gewenst zijn. Hij pleitte voor meer duidelijkheid in het be leid ten aanzien van ontwer pen van bestemmingsplannen. Wethouder Waal stelde dat juist de inspraak met zich meebrengt dat een en ander wat rommelig over lijkt te ko men, maar dat het zeker niet zo is dat alle bedrijven uit Pancras-Oost gebonjourd wor den. „Als het CDA dat denkt dan begrijpt het niets van stadsvernieuwing", aldus de wethouder, die overigens vond dat het CDA de laatste tijd steeds meer op de wat hii noemde „populistische toer' ging. „Dat het op vergaderin gen weieens er verhit aan toe gaat, is niets bijzonders. Dat noem ik het zogenaamde „ventielgedrag". Volgens welk gedrag iedereen eerst stoom afblaast voordat zakelijk kan worden gesproken". Agglomeratie De wethouder ontraadde een motie van CDA-fractievoorzit- ter H. Driessen om voor 1 juli 1980 in overleg te treden met zoveel mogelijk omliggende randgemeenten om te komen tot het ontwerp van een struc tuurplan voor de Leidse agglo meratie. De heer Waal vond het ontwerpen van een derge lijk structuurplan in de toe komst, als Leiden al zijn grond heeft bebouwd, wel zinnig, maar hij wilde zich niet vast leggen op de datum van 1 juli. De moties van de heer Van Zijp over het inschakelen van externe bureaus bij het snel gereedmaken van een aantal bestemmings- en verbeterings plannen werd door de wethou der in pre-advies genomen. Hetzelfde gebeurde met een motie van de heer L. Beijen (PPR) oVn extra, zo niet tijde lijke medewerkers voor het tij dig starten met de voorberei ding van een of meer in 1980 in te dienen verbeteringsplan nen, aan te trekken, waarbij in eerste instantie moet worden gedacht aan Oude Morsch, Noordvest en Zeeheldenbuurt. De wethouder hield een slag om de arm waar het de laatste buurt betreft. Hiervan is lang niet zeker of er geld kan wor den verkregen in het kader van de Interim Saldo Rege ling. Het slaan van de eerste paal door de heer Stikkelorum

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3