Strijd over exploitatie van grootste Europese kolenveld Donkere dagen voor aandeelhouders eyland kan nog 300 miljoen nd opnemen bijBritse staat Ondernemingsraad gaat zelf personeel werven MARKTEN 7 Beurs van Amsterdam inaONOMIE LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGINA 17 DEN - BL Ltd (vroeger British Ley- kan tot het einde van het boekjaar '81 150 miljoen pond sterling uit de je staatskas opnemen om het reorga- atieplan van haar president, Michael wardes, te financieren. Minister van in- ;trie Keith Joseph heeft dit donderdag egedeeld in het Lagerhuis. Er wordt róte, bedrag van eveneens 150 miljoen pond iktis iter de hand gehouden voor opneming nfeen later tijdstip, aldus de minister. afl|gens Joseph staat BL er niet al te best ken<»r. De maatschappij verkeert in ernstige fi- i V jciële moeilijkheden en krijgt in de jaren t stafltig te maken met harde concurrentie van seriijere merken. Alleen als de prestaties van inge bedrijf over de helé linie aanzienlijk beter rden bestaat de kans dat het de moeilijk- te boven komt. Succes kan niet wor den gegarandeerd, aldus de minister. Hij zei dat de Britse regering ermee akkoord is gegaan dat een bedrag van 150 miljoen pond dat in 1977 aan BL is.geleend in maat schappelijk kapitaal wordt omgezet. De rege ring verlangt van de maatschappij dat zij pro beert in haar financieringsbehoeften te voor zien uit eigen middelen. Daartoe zou het af stoten van bezittingen kunnen behoren voor zover dat in commercieel opzicht verstandig is. Joseph zei van Edwardes te hebben verno men dat BL de reorganisatieplannen zal laten varen als er een ernstig tekort aan middelen optreedt om de uitvoering te financieren, wat daarvan dan ook de oorzaak moge zijn. Van ambtenaren van het ministerie van fi nanciën in Londen is vernomen dat de Britse regering geen geld zal hoeven te lenen om aan de 300 miljoen pond voor BL te komen. (Van onze sociaal-economische redactie) APELDOORN De Apeldoornse fabriek van vrachtautoveren Weweler heeft vrou welijke werknemers nodig om de produc tie op peil te houden. Per direct kunnen 25 mensen aan de slag. Uniek is het initiatief van de Weweler-Ondernemings Raad die zelf volgende maand per advertentie om nieuwe collegae te vragen. O.R. voorzitter G. Hammermann: „Onze plat- verenfabriek is kerngezond. Het gaat mij aan het hart, dat orders noodgedwongen worden geweigerd en naar het buitenland weg vloeien". Namens de mensen in de fabriek stelde Hammermann een voor ons land onge bruikelijke advertentie op en stapte daarmee naar de directie. Directeur A. L. Otto (43): „Ik juich dit initia tief toe. Het is het proberen waard, want we staan met de rug tegen de muur. De situatie lijkt zelfs hopeloos. Door personeelsgebrek heeft Weweler onlangs een Zweedse miljoe nenorder niet in productie kunnen nemen. De advertentie van de Ondernemings Raad houdt een algemene oproep in bij Weweler te gaan werken. De directie wil dit toespitsen door na te gaan in hoeven e de vrouw in het productieproces kan worden betrokken. De heer Otto: „In Nederland werken behoudens een enkele uitzondering geen vrouwen in de metaal en bouw. Dit in tegenstelling tot het buitenland. Daar is het normaal als een vrouw achter de draaibank staat. Met 50.000 werkzoekende vrouwen staat ons dat waar schijnlijk ook te wachten. Daarop haken we nu in door voorzieningen te treffen als toilet groepen. kleedkamers en douche- en was ruimten". OMMEREN De van Van Ommeren zal u ;t tweede halfjaar van aanniet beneden het niveau a van het eerste halfjaar, ,^een nettowinst van 18 duiverd behaald. Dit geven aailidige indicaties aan, al- >I\e W.H. Brouwer, voorzit- ,n(7<an de raad van bestuur >hs. van Ommeren NV, an bijeenkomst met beleg- r,°e inalisten in Amsterdam. irbetering, die zich in de helft van 1978 afteken- ;eft zich in het eerste en e halQaar van 1979 ;ezet. Het jaar 1979 aanzienlijk beter dan de aande jaren. Hoewel het van 1974 (nettowinst: min) nog niet gehaald is er tegen het einde lit turbulente decennium alle aanleiding voor een 1 ef geluid. De vooruitzich- Leoor 1980 zijn goed, aldus PHer Brouwer. ctor handel en assurantie orden uitgebreid om een grijkere bijdrage te gaan :n aan de resultaten van htiger jaren, maar, zo zei ïeer Brouwer, bepaald diversificatie in handel j Jke prijs. VO De winst voor be- gen van het Zweedse au- tl bielconcern Volvo zal dit ïaar het zich laat aanzien èn miljard krgon (bijna r miljoen gulden) overtref- j zo heeft een woordmoer- Tvoensdag in Gothenburg edeeld. In 1978 werd een voor belastingen van 646 n kroon (een kleine 300 n gulden) gemaakt. De zal dit jaar vermoedelijk miljard krgon (ruim 10 1 gulden) uitkomen ver en met 19,13 miljard (bij- miljard gulden) in 1978. 1979 heeft het concern edeeld dat het in de be- ïg ligt het dividend over te handhaven op zeven i per aandeel. In beurs en hoort men de laatste /aak de opmerking dat i best wat meer dividend >etalen als minder winst stee1 8ereserveerd voor toe- Itige investeringen. Volvo ongeveer 130.000 aan- rr Duders. De meesten be- minder dan honderd len. De grootste aandeel- aicL ir is het Zweedse natio- pensioenverzekering- dat ongeveer vijf pro lan de 21 miljoen aande- ezit. en; O - De Centrale Rabo- heeft de aangesloten Ra- iken aangeraden om met ft ig van 1 januari 1980 de ach op de direct opvraagbare i rekeningen te verhogen 1,5 tot 5 pet. ïtisi Cl 111 Hd, tdkt latS ARKT UTRECHT, 20 december 5129. dagaanvoer 4710, runderen, 58 graskalveren. 'Nuchtere kalveren. 2088 schapen ol at €ren. 431 varkens boven de 100 kg. a ogen, 8 bokken en geilen en ca. 550 underen. nt i jn guldens per kilogram geslacht ge- fla slachtkoeien extra kw 7,10-8,00, 1e 10-6,70, 2e kw. 5,00-5,90, 3e kw. *190, stieren 4,60-5,40. Prijzen per levend geiwhet; extra kw. slacht- 2,70-2.75, 1e kw 2,65-2,70. 2e kw. ,65, 3e kw. 2.50-2,60 Prijzen in gul- rel per stukr melk- en kalfkoeien wa '450, kalfvaarzen 1425-2350, vare 1025-2200, pinken 1050-1550, pin- 150-1550, stieren 1400-2700, graskal- 480-975, nuchtere kalveren 40-80, 0 ont 355-480, roodbon°460-550evLue l en T55-200, vette lammeren 170-220, n 112,50-137,50, biggen en-geiten 40-100. r II cht: (resp. handel en prijzen), slach- )P ren willig - even hoger; melk- en kalt- - s kalm prijshoudend, jongvee rustig - nuchtere kalveren stil - vast. ki 'e kalveren voor fok of mesterij traag on, geheel prijshoudend; schapen vlug - tmen en biggen rustig - prijshoudend; n: i K."nm-),e' oeil 5-56 gram 11.10-11.95, 60-61 gr im 11.85-15.65. EIERVEI- [aanvoer 1.666 440 stuks, stemming J Z< vlot, witte rustig. Prijzen in per 100 51-52 gram 10 00-10.80, f y gram iu.90-12.70. 61-62 gram ,l ®t'4 10. 66-67 gram 12 30-14.90. EIER- ivoer ca 750 000 stuks, handel van 48-54 gram 10.75-12 50. scfc X) stuks, kg prijs 2.24-2.31. 57-61 ««4 I 13 80-14 70. per 100 stuks, kg-prijs enI 2 41. 64-67 gram 15.00-15 20. per kUl As. kg-prijs 2.34-2 27. abi or f. 7,00-7,50. Handel Bewoners Belvoirtvallei in conflict met Britse kolenraad LONDEN In Groot-Brit- tannië is de strijd hoog op gelaaid tussen de Nationale Kolenraad en de bewoners van de Belvoirtvallei in Midden-Engeland, waar on der de fraaie vegetatie zich de grootste (nog) niet-geëx- ploiteerde kolenvoorraad van heel Europa bevindt. Het gevecht is onlangs aan zienlijk feller geworden toen de Kolenraad, de Natio nal Coal Board, bekend maakte dat de gigantische kolenlaag wel degelijk ren dabel te ontginnen is en dat men al binnen enkele jaren met het enorme karwei wil beginnen. De Coal Board wil de kolen via drie mijnen naar boven halen om in de te verwachten energiebehoeftes in de jaren tachtig te kunnen voorzien. In dat streven is de Board steeds gesteund door de socialistische regering van ex-premier Cal- laghan, maar ook de huidige minister van energie, David Howell, heeft verklaard dat de rond zeven miljard ton kolen in het belang van het land moeten worden gewonnen. De zaak zou niet zoveel aan dacht hebben, ware het niet dat de Belvoirtvallei bekend staat als een van Engelands mooiste landschappen. De komst van mijnbouw-indu- strieën en tientallen meters hoge afvalhopen, de bouw van huizen voor de mijnwerkers en de aanleg van nieuwe we gen, zouden het natuurschoon zo goed als zeker vernielen. 'Daar komt bij dat het gevecht in Engeland als tamelijk amu sant wordt gezien. De Coal Board heeft zijn voornaamste tegenstander in de persoon van de hertog van Rutland, In dit landschap, met zijn vele dorpjes die gebouwd lijken om ansichtkaarten te sieren (en dat ook doen), wil de Britse Kolen Raad drie grote mijnen aanleggen. De fraaie vegetatie verbergt de groot ste kolenvoorraad van heel Europa. De foto is genomen vanaf het Belvoirt-kasteel, dat midden in het landschap staat. een 60-jarige rijkaard die te midden van de 7000 hectare grond die hij in de vallei bezit een onderkomen heeft in het al even fraaie, van vele torens voorziene Belvoirt Kasteel, dat jaarlijks een slordige 90.000 dagjesmensen uit het zwaar geïndustrialiseerde oostelijk deel van de Midlands trekt. De komst van de mijnen zal hen zeker van een bezoekje aan het kasteel doen afzien, met daaruit voor de hertog voort vloeiende financiële zorgen. Vooral dit laatste heeft de her tog al doen verklaren dat hij zichzelf voor de bulldozers van de Coal Board in het stof zal werpen om op die manier zijn land te verdedigen. Het is ook daarom dat heel wat Engelsen zich om deze affaire nogal schijnen te verkneukelen. De bewoners van de 29 dorpjes in het gebied, van wie velen nakomelingen zijn van de pachters en lijfeigenen van zijn voorvaderen, hebben de hertog min of,meer tot hun aanvoerder in de strijd ge maakt. Tot zijn gelederen be horen ook de 18.000 leden van de Beschermingsgroep van de Belvoirtvallei. Die groep be staat uit dorpelingen, landeige naren, boeren, handarbeiders en makers van de plaatselijke, vermaarde Stilton kaas. Er is een loterij gaande, waarmee geld moet worden verzameld om advocaten in te kunnen zetten. Toch schijnt in de twee jaar dat het gevecht nu aan de gang is het optimisme onder de bewoners danig geslonken. De Coal Board heeft aan de hand van de resultaten van uitgebreide onderzoekingen kunnen aantonen dat de kolen een geraamde waarde van rond de 42 miljard gulden ver tegenwoordigen. En daarmee heeft de Coal Board zich in ie der geval verzekerd van de gunst van de (algemene) pu blieke opinie. Volgens een boer, die zegt dat de Board nu al bezig is de landerijen van zijn buren op te kopen, is nog maar een derde van de bewo ners echt tegen, de rest is apa thisch geworden en denkt: die mijnen komen er toch wel. Nog maar een kwart zou echt tegen zijn en dat zou de kan sen van de hertog op de hoor zitting die momenteel in het gebied wordt gehouden er niet beter op maken. Die kentering wordt toege schreven aan het krachtige te genoffensief dat de Coal Board de laatste tijd heeft gevoerd te gen de tegenstanders. Er werd een enorme campagne op po ten gezet. Elk huishouden in de streek ontving geregeld een krant in de bus waarin het standpunt van de Board breed werd uitgemeten. Vooral het argument dat de drie mijnen goed zijn voor zo'n 3800 brood nodige arbeidsplaatsen en daarmee het door hoge werk loosheid geteisterde gebied rond Coventry kunnen stimu leren heeft de Board veel steun gevonden. Bovendien: beloofd werd de mijnterreinen af te zullen schermen met mij nafval, met daaromheen weer bomen, zodat de terreinen enigszins aan het oog worden onttrokken. En wat het even eens zeer goed deed was de be lofte dat de terreinen tezijne- retijd weer voor agrarisch ge bruik geschikt zullen worden gemaakt. Verwacht wordt hier dat begin volgend jaar, in ieder geval vóór april, de definitieve be slissing over de ontginning zal vallen. Er zijn maar weinig Britten die eraan twijfelen of dit gouden kalf inderdaad aan de neus van de Board en het land voorbij zal gaan. JOS TEUNISSEN AMSTERDAM De donke re dagen voor kerstmis zijn ook voor de aandeelhouders donker gebleven- Het alge mene koersniveau verander de ook de afgelopen dagen maar weinig, al was de beurs donderdag een tikkel tje vriendelijker. Maar toch, we bleven dicht bij het diep tepunt, dat vorige week don derdag werd bereikt. Er waren dan ook bepaald geen ontwikkelingen te mel den die een steun voor het koersniveau konden worden. De schrik over Iran en de ge volgen daarvan voor de wereldeconomie lijken iets minder te worden, maar het gevaar van verdere olieprijs verhogingen is nog levens groot, vooral omdat de oliemi nisters in Caracas het deze week niet tot een gemeen schappelijke prijs wisten te brengen. Het is op dit ogenblik overigens al erg genoeg. Kost te een vat olie van 159 liter op 1 januari 1979 nog 13,33 dollar, 1 november j.l. brachten Saoe- di-Arabië en enkele andere landen 24 dollar in rekening, maar Libië en consorten moes ten reeds 30 dollar hebben. En dat nog afgezien van de toesla gen. Zolang er geen prijsaf spraak is, zal ieder land wel proberen het onderste uit de kan te halen. Het Centraal Planbureau heeft deze week zijn bijgestelde voorspellingen voor 1980 ge publiceerd waarin ook de olie- prijsverhoging van november is verwerkt. Het resultaat is uiteraard teleurstellend. De in dustriële produktie zal vol gend jaar met 1 pet stijgen, de inflatie neemt met 7 pet toe, het tekort op de lopende reke ning van de betalingsbalans wordt 1 a 2 miljard gulden. De werkloosheid stijgt van 210 naar 220.000 gemiddeld voor het hele jaar. Nieuwe olieprijs- verhogingen zullen het beeld dus nog slechter maken. Het is dan ook geen wonder dat van vele kanten sombere geluiden binnenkomen. Minister An- driessen heeft het al gehad over uitermate pijnlijke beslis singen als de economie verder ineen schrompelt. Die stijging van het nationale inkomen vormt ook de mini male ruimte waaruit de loons verhogingen en de verbeterin gen van de rendementen van het bedrijfsleven moeten ko men. Die ruimte is dus erg klein en zij dreigt nog kleiner te worden. Er is onze regering dus alles aan gelegen dat de loonsverhoging zeer beperkt blijft en dat er geen wild ge vecht in de bedrijfstakken los barst. Afgelopen donderdag hebben het kabinet en de Stichting yan de Arbeid de af spraak gemaakt, dat zij op 10 januari opnieuw bijeen zullen komen voor een gemeenschap pelijke aanpak van de slechter wordende economische situa tie. Voor die datum moeten werkgevers- en werknemer sorganisaties haar achterban raadplegen. Dat andere zeer grote gevaar, het aftreden van het kabinet, is deze week afgewenteld. Op zich voor de beurs een positief bericht dat nog aangevuld kon worden met andermaal gunsti ge uitvoercijfers in oktober, waardoor de uitvoer in tien maanden met 17 pet is geste gen en de invoer met 16 pet. Maar als wij alleen op de laat ste maanden letten, dan zien we de invoer zo sterk naar bo ven gaan door voorraadvor- ming van olie, grondstoffen en halffabrikanten, dat de lopen de rekening van de betalings balans over 1979 volgens het Centraal Planbureau een te kort van zeker een miljard gulden zal laten zien in plaats van een evenwicht op de ba lans. Voor de beurs was het dus nemende inflatie, een sterkere stijging van de lonen dan de economie kan verdragen, een naar alle waarschijnlijkheid stijgende werkloosheid en het sombere beeld, dat enkele mi nisters van onze economie in 1980 schetsten, dat alles geeft de aandeelhouder bepaald niet het gevoel dat hij op het juiste spoor met zijn aandelen zit. Alleen de moedigen springen nog wel eens in de markt, lager), dat het goud woensdag in Londen op een recordprijs van 494 dollar per troy ounce (31,1 gram) kwam en dat de dollar onder druk bleef staan (donderdag 1,911) dan heb ben wij het hele kader waar binnen het beursgebeuren zich deze week afspeelde. Dat het koersniveau donderdag iets opveerde, kunnen we zeker niet los zien van de behouden rust op politiek gebied (dus het KNSM en Nederlandse Lloyd iets aantrekken. De tweede verrassing kwam van Pak- hoek. In het personeelsblad deelde de direktie mede, dat er dit jaar eert stevig herstel was geweest en dat ook 1980 posi tief wordt beoordeeld. De koers ging 3,30 omhoog tot f 51,80. Koersstijgingen waren er ook in de uitgevershoek, waarbij de winst van 4,50 bij De Boer opviel. Deze onderne ming onderhandelt momenteel met Bührmann over de over neming van Unie Boek waar De Boer weinig vreugde van beleeft. Bij de banken was er ook wat beweging. Algemene Bank maar het overgrote deel van de beleggers zit bij de pakken neer en wacht maar af. Het zag er eerst nog naar uit dat de zuigkracht van de geld markt, waar men vorige week voor éénmaandsgeld nog 18,5 pet en voor tweemaandsgeld 16,5 pet kon maken, deze week wat minder zou worden. De Nederlandsche Bank heeft na melijk weer een speciale bele ning van bijna 3 miljard voor de banken de markt wat ruimer gemaakt. De invloed op de markt was echter toch niet zo groot, want donderdag kon de geldbezitter voor een lening van een maand nog al tijd 16,5 pet krijgen, voor twee maanden 16 pet en voor drie maanden 15,5 pet. Het blijven hoge bedragen waar de aan deelhouder jaloers naar zal kij ken. Als we tot slot nog vermelden dat de buitenlandse beurzen woensdag een tikkeltje hoger waren dan een week geleden (alleen Londen was een stuk aanblijven van het kabinet- Van Agt) terwijl ook het op peil blijven van Wall Street een steun in de rug was. De internationale fondsen wa ren naar verhouding nog het zwakst, niet zo vreemd gezien de druk op de dollar. Akzo raakte 1,30 kwijt (donderdag f 23,10), Hoogovens verloor f 0,90 [f 20,60) en Koninklijke Olie 2,10 (f 148,10). Philips maakte praktisch pas op de plaats, terwijl Unilever 1,50 kon oplopen tot ƒ114,-. Verrassingen waren er deze week gelukkig wel. Scheep vaartmaatschappij Van Om meren maakte bekend dat de winst in het tweede halfjaar niet lager zal zijn dan in het eerste halfjaar (J 18,1 miljoen). De toekomst wordt met ver trouwen tegemoet gezien. Woensdag reageerde de beurs hier erg positief op. Donder dag werd wat gas teruggeno men, maar over vier dagen ge rekend was er een koerswinst van 5,- tot 238,-. Van de weeromstuit konden ook Nederland ging 9,- vooruit tot 213,50 en Nederlandsche Middenstandsbank 7,50 tot f 246,50. Bij de verzekering smaatschappijen zorgde bui tenlandse belangstelling voor een verbetering van 3,20 tot f 119,- bij Nationale Nederlan den. Westland-Utrecht Hypo theekbank bleef niet achter met een stijging van 6,- tot f 338,-. Ter afsluiting nog de zware industrie. Rijn-Schelde- Verolme werd er 3,- beter van en Giessen 7,50. Daar entegen zorgde Ford voor een domper. Er wordt geen inte rim-dividend uitgekeerd waar de koers 50,- naar beneden sprong tot 500,- laten (dus wel verkopers geen kopers) op donderdag. De koersstijgingen die hier en daar optraden, kunnen niet verbloemen dat de aandelen markt nog steeds op een zeer laag pitje voortsuddert. De obligatiemarkt bleef erg rustig. De 9,5 pct's Nederland se Investeringsbank is tegen 99.5 uitgegeven waardoor het rendement op 9,58 pet uit komt. De nieuwe 9,25 pct's Ne derland deed afgelopen don derdag 100,2, 0,20 boven de uitgiftekoers. Een duidelijke beweging op het rentefront was dus nog niet zichtbaar. actieve aandelen AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Dell-Mij 750 Dordtsche 20 Dordtsche Pr Heineken 25 Heineken H 25 Hooflov. 20 HVA-Mljen eert KNSM eert 100 100 Kon. Olie 20 Nat. Ned. 10 Nedlloyd 50 Ommeren Cert Philips 10 Robeco 50 Rolinco 50 Rorento 50 - er/ 20 74.30 238.30 20.30 165.50 23.30 313.50 66.10 84,60 148.20 119.20 76.40 242.00 20.30 165.50 141.50 106.70 113.80 23.10e 313,50 65.90e 85,50 185,20 184.20 72.10 67.70 20.60 141.50 106.70 114.00 binnenlandse obligaties 10.50 Ned. 74 9.75 id 74 9 50 id 76-1 9.50 id 76-2 9.00 Id 75 9 00 Id 79-94 9 25 id 79-89 8 75 id 75 8.75 Id 75-2 8.75 id 76-96 8.75 Id 79-94 8.75 id 79-89 8.50 id 75 8.50 id 75-2 8.50 id 78-93 8.50 Id 78-89 8.50 id 79-89 8.25 id 76-96 8 25 id 77-92 8.25 id 77-93 8.25 Id 79-89 8.00 id 69 8.00 id 70-95 8 00 Id 71-96 8 00 id 70 I 8.00 Id 70 II 8 00 Id 70 III 8.00 id 76-91 8.00 id 77-97 8.00 id 77-87 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 77-97 7.50 id 69-94 7.50 Id 71-96 7.50 Id 72-97 7 50 Id 78-93 7.50 id 78-88 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 66 1-91 7.00 Id 66 II 7.00 id 69-94 6.50 id 68 1-93 6.50 id 68 II 6.50 id 68 III 6 50 id 68 IV 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6 00 id 67-92 5.75 id 65 I-90 5 75 id 65 II 5 25 id 64 1-89 5.25 id 64 II 102.90 102.80 100.60 100.50 100,20 98.00 97,90 96.50 96,70 96.70 96,50 96,30 95,90 96,00 94,40 97.20 97,40 93.90 94,40 92!60 92,60 96.70 93.80 92.30 9°'.80 90.30 85.80 87.00 85.30 5.00 K 4-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 60 I-85 4.50 id 60 II 4 50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id st. 47 3.50 id 53-83 3.50 Id 56-86 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb. 3.00 id 37-81 3.00 id Grb 46 11.00 BNG 74-81 11.00 id 74-84 9^50 id 74-82 9.50 id 74-99 9 50 id 75-85 9.50 id 76-01 9 00 id 75-00 8.75 Id 70-90 8 75 id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8.50 id 73-98 8.25 id 70-85 8.25 id 70-96 8.25 id 76-01 8.00 id 69-94 8 00 id 71-96 8.00 id 72-97 8 00 id 73-79 8 00 id 75-00 7.75 id 72-81 7 60 id 73-98 7 50 id 72-97 7.25 id 73-98 7 00 id 661-91 7.00 id 66-11 92.20 87.60 91.20 84.30 79.70 91.60 82.80 80,00 89.50 81.80 79.60 77.00 96.00 93.10 101.30 103,70 101.00 99.70 100.90 96.20 96,40 94.80 94.00 95,50 93.50 91,10 92.90 91.60 92.30 96,90 90.50 98.00 88,50 88.20 binnenlandse aandelen 91.50 135,50 1850,00 308.00 50.00 90,80 CSM CSM crt D^kers"* Van Dorp en C Econosto Elsevier-NDU Ford Auto Fr. Gr Hyp. 51,50 30.50e 170.50 186.00 20,30 243.00 178.00 133.70 75.00 21.70 125.00 91.50 135.50 1850.00 90.40 71.20 382,00 67.50 91,00 63.00 310,00 50.00 92.30 212.00 212.00 57.70 159.20 1312.00 65,50 65.50 161.00 20.60 303.00 1000.00a Ned. Crediet Ned. Scheep Ned. Springst. 181.00 42,00 2110.00 40.70 296.10 3815.00 790,00 15.00e 80.00e 43,60 23.80 220.50 67,00 56,50 245.50 227,00 0.00 850.0C 18.50 192.00 97.00 52,30 47.80 63.00a 43,20 163,00a 261,00 99,00 380.00 18.20 180,00 Kempen Beg Landrè Gl Lelds. Wol Macintosh 75.00 165.50 85.50 21.90 91.50 27.50 270.00 63.00 22.00 59.30 59,30 12.90 27.00 76.50 10.70 193.00 20,50 243.50 180.00 134.00 75.00 22.60e 500,00a 86.50 51.20 23.00b 14.70 406,00 45.10 372.00 69.50 Schok belon Wolsp. Ede -74 Wyers 37,00e 108.00 59,80 1.17 895.00 630.00b 116.00 187.00 95.00 227.50 49,00e 82.90 64,00 169.00 725.00 234.00 128,00e 144.50 88.20 85.00 36.00e 91.50 13,00 71.50 39.00 336.00 158.00 116.50 127.40 153.20 169.50 487.00 3875.00 780.00 850.00 707.00 56.20 246.50 226,00a 4550.00 850,00 83.30 30.00e 50.50 127.60 18.30 186,00 99.00 51.80 47.50 62,00a 43,80 159,00 263.00 98.50 285.00 281,00 50.00 280.00 36,50 112,30 27,00 77.50 10.60 Rodamco 452.00d 114.50b 72.80 134,00 76,00e 111,00 640.00 117.00 187,00 82.90 63.50 169.00 730.00 140.10 87,20 85.00 35.80 92,00e 13.50 43,50 66,00 36.00 71.50 39.00 338.00 35.20 134.00 153.50 171,50 488.00 156.80 784,00 118,00 117,50e beurs van New York 35 1/2 47 3/8 35 1/8 49 3/8 67 Int. Nickel ITT Kennecott 21 1/2 25 5/8 30 1/8 23 25 3/8 20 1/8 Am. Can. 34 3/4 6 7/8 35 1/2 7 52 1/4 Mc.D. Douglas 34 3/4 Mobil 58 1/2 38 1/2 34 3/8 58 3/8 Bethl Steel 30 3/8 21 1/4 49 1/4 29 7/8 20 7/8 Royal Dutch 22 24 1/8 77 3/8 22 1/4 24 1/4 77 1/2 Can. Pac. Chrysler 31 7/8 6 1/2 23 23 7/8 gr<a 19 57 53 18 7/8 56 Du Pont 38 7/8 Eastm. Kodak 49 1/8 Exxon 56 3/4 40 49 3/8 55 5/8 32 3/8 St. Brands Stud. Worth Texaco Uniroyal 27 1/4 29 3/4 11 1/2 26 3/4 29 3/4 11 3/4e Goodyear 48 3/4 51 1/4 13 1/4 49 1/4 12 7/8 24 3/8 Un. Techn. Un. Brands U.S. Steel 59 5/8 42 3/4 60 43 3/8 17 3/4 39 65 39 3/4 Westinghouse 19 5/8 Woolworlh 25 5/8 19 1/2 25 7/8 buitenlands geld (Prl)s in Quldens) Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr.(100) Duitse mark(IOO) Kal llre( 10.000) Portugese esc.(lOO) Canadese dollar Franse tr.(IOO) 118,00 46.00 49,00 Zwitserse fr (100) Zweedse kroon(l00) Noorse kroon(100) 35 50 Deense krooryiOO) 34 00 Oostenr sch.(lOO) jj'js Spaanse pes (100) 2 70 Griekse drachme(100) 4*00 Flnse mark(iOO) 49*75 Joegosl dlnart100) eilO Iers pond 3|91

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17