Carter worstelt nog met derde fase energieplan Leiding van 'Le Canard' aangeklaagd Ook in Italië verzet tegen jaarlijkse vogelvangst Onderzoek tegen officier in zaak Strippel gestaakt Gezant Khomeiny: berechting al volgende week Warschaupakt noemt voorstellen NAVO ontoereikend koudegolf treft Spanje Da jan uit de politiek FORSE BENZINEBELASTING VAN DE BAAN? Italianen krijgen niet te vervalsen identiteitsbewijs Witte Huiiï< boos op Kennei ES BUITENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGINA 14 PAGIN pi MADRID De Neder landers die gisteren naar Spanje zijn ver trokken in de hoop de kerstdagen bij een aan gename temperatuur en veel zon door te kunnen brengen, zijn van een - koude kermis thuis ge komen: heel Spanje is gisteren getroffen door een koudegolf. "De kou bleef niet beperkt tot het noorden van het land, waar bergpassen vanwege de sheèuw werden gesloten en sneeuwkettingen moeten wor den gebruikt. In het zuidelijk gelegen Albaeete werd een temperatuur gemeten van vier graden onder nul. TEL AVIV De voormali ge Israëlische minister van buitenlandse zaken Mosje Dajan heeft verklaard, dat hij zich volledig uit het o- penbare leven zal terugtrek ken. Dajan zei, dat hij bij nieuwe verkiezingen geen kandidaat meer zal zijn voor een parle mentszetel. Hij verklaarde te vens, geen belangstelling meer te hebben voor een terugkeer als-minister. WASHINGTON Terwijl het gevecht in het Congres over Carters tweede energie plan nog volop gaande is, worstelen Carter en zijn ad viseurs al geruime tijd met de vraag hoe fase drie van de energie-operatie, die de V.S. minder afhankelijk moet maken van buiten landse olie, eruit zal moeten zien. Carter wordt geacht eind volgende maand in zijn jaarlijkse „State of the Uni on" de nieuwe energieplan nen in grote lijnen te ont vouwen. Op dit moment is het nieuwe plan echter nog volstrekt onduidelijk. Volgens bronnen binnen het Congres zou de regering inmiddels een spectaculair voorstel tot invoering van een extra be nzinebelasting van 50 dollarcent per gal lon (ongeveer een kwartje per liter) heb ben laten vallen. Carter zal vooral zijn te ruggedeinsd voor de gevolgen van een dergelijk plan op de toch al hoge inflatie, temeer daar de recente prijsverhogingen van de OPEC-landen de benzineprijs al flink zullen opdrijven. De regering-Carter zou nu als kernpunt van het derde energieplan een nieuwe be lasting op geïmporteerde olie overwegen. Een dergelijke belasting zou de regering zo'n 20 miljard gulden per jaar opleveren. De sociale lasten zouden dan met een der gelijk bedrag omlaag kunnen gaan. Door deze heffing op buitenlandse olie zou de benzineprijs met circa vijf cent per liter stijgen. Het grote probleem voor Carter is, dat vrijwel geen maatregel om de olie-in voer te beperken op grote populariteit kan rekenen en met de presidentsverkiezin gen voor de deur is dat voor Carter een weinig aantrekkelijke gedachte. Ondanks „Harrisburg" is een enorme sti mulans voor de kernenergie op dit mo ment wellicht het minst impopulair. Car ter heeft tot nu toe gekozen voor een voorzichtige voortgang op dit gebied, maar hij realiseert zich ook dat de tegen standers van kernenergie weliswaar een minderheid vormen, maar ook voortreffe lijk de kunst verstaan hun protest duide lijk te laten horen. De energiepolitiek, vanaf het begin door Carter gepresenteerd als het hart van zijn nieuwe beleid, heeft hem tot nu toe vrij wel uitsluitend politiek verlies opgele verd. Van zijn eerste energieplan bleef in het Congres nauwelijks meer dan de helft over, zijn tweede plan leverde pas deze week enig resultaat op. De belasting voor oliemaatschappijen, kernpunt van fase twee, bedoeld om de door opheffing van de prijscontrole sterk gestegen winsten enigzins af te romen, werd uiteindelijk in de Senaat aanvaard. Maar de Senaat kwam veel lager uit (circa 360 miljard gulden in tien jaar) dan de opbrengst van de eerder door het Huis van Afgevaardig den vastgestelde belasting van ruim 550 miljard. Senaat en Huis moeten nu geza- melijk tot een compromis zien te komen en dat zal zeker niet meer voor 1 januari gebeuren. PARIJS De directeur en hoofdredacteur van het Franse satirische weekblad „Le Canard Enchainé'" zijn gisteren 'aangeklaagd wegens het klandestien in bezit hebben van de belastingformulieren van president Valéry Giscard d'Es- taing en vliegtuigmagnaat Marcel Dassault. ^ij zijn door rechter Emile Cabie beschuldigd van het „in ont vangst nemen van gestolen administratieve documenten". .Het weekblad, dat satire koppelt aan onderzoekende journalis tiek, publiceerde de belastingaangifte van president Giscard in juni van dit jaar. Het schreef dat Giscard al zijn belastingen had betaald, maar viel hem aan, omdat hij zich in de effectenhandel had begeven. De Franse wet verbiedt de media het staatshoofd te beledigen. ^Directeur Roger Fressoz en hoofdredacteur Claude Angeli zijn aangeklaagd in verband met een onderzoek tegen Dominique Marie, een 21-jarige voormalige belastingambtenaar, die er van Verdacht wordt de belastingformulieren in verkeerde handen te hebben gespeeld. ■Marie werd aangehouden op de dag dat Le Canard een docu ment publiceerde, waaruit zou moeten blijken dat Giscard in 1973 diamanten aangeboden heeft gekregen van de vroegere -Centraalafrikaanse keizer Jean Bedel Bokassa. 'De politie houdt staande, dat de arrestatie van Marie toevallig ■«■--was en op geen enkele wijze een vergelding is voor de onthul- Amgen door Le Canard Enchainé, zoals door Fressoz tegenover -een verslaggever was beweerd. Fressoz ontkent, dat zijn krant =*de belastingdocumenten door toedoen van Marie heeft verkre- •gen. DEMONSTRATIE IN PARIJS Poppen die de Amerikaanse president Carter en de Franse president Giscard voorstellen werden giste ren in Parijs meegevoerd in de demonstratie tegen de plaatsing van nieuwe NAVO-kernwapens in Europa. De demonstratie was georganiseerd door de Franse communistische partij, die gisteren een motie van afkeuring indiende tegen de Franse rege ring omdat zij medeschuldig is aan de kernbewape ning van Europa. De motie werd verworpen. "I 1 SYDNEY/TEHERAN Aan de stroom huis gezonden, zelfs als ze spionnen zijn. van uitspraken en tegenspraken rond de „ik beschouw deze mensen als onschul- gijzelingszaak op de Amerikaanse ambas- dig", aldus de ayatollah in een interview sade in Teheran is gisteren door een speci- in The Times. In Panama is het opnieuw tot ongeregeldheden geko men over het verblijf van de sjah in dat land. Demon stranten werden door de politie uiteengejaagd. Deze twee vrouwen liepen daarbij klappen op. ale afgezant van Khomeiny in de Austra lische stad Sydney aangekondigd dat de gijzelaars volgende week zullen worden berecht. De gijzelaars van wie zal worden vastgesteld dat zij spionage hebben bedre ven, kunnen op de doodstraf rekenen, en de anderen zullen niet naar huis terugke ren zolang de sjah niet voor de rechter in Teheran verschijnt. Daarentegen heeft de opperrechter van Iran, ayatollah Khalk- hali, nogmaals als zijn mening uitgespro ken dat de gijzelaars als gasten van zijn 'land moeten worden vrijgelaten en naar De Iraanse opperrechter heeft in een ander in terview verklaard dat hij aan het hoofd staat van een internationaal commando om de sjah en zijn familie te vermoorden. Als ex-keizerin Farah Diba echter haar man doodt, dan zal zij van de dodenlijst geschrapt worden. „Aan de kinderen raken wij niet. Zij zijn de onschuldige slachtoffers van de misdaden van hun ouders". De studenten die de Amerikaanse ambassade bezet houden zullen niet toestaan dat de gijze laars met Kerstmis bezoek ontvangen, zo heb ben zij meegedeeld. De vraag of zij een kerk dienst zullen toestaan lieten zij onbeantwoord. ROME- Alle Italianen zullen bin- grootte van de in Nederland ge- re gegevens worden aangebracht die een aantal van elkaar verschillende nen afzienbare tijd in het bezit bruikelijke giropasjes. alleen met behulp van een speciale inkepingen, die alleen met behulp moeten zijn van een identiteitsbe- computer teruggelezen kunnen wor- van speciale apparatuur kunnen wor- wijs, dat onmogelijk te vervalsen In het plastic zijn enkele magneet- den. Verder zitten aan de zijkanten den aangebracht, is. Het is een plastic kaart ter bandjes verwerkt, waarin onzichtba- (Van onze correspondent Piet Tummers) ROME- Terwijl dierenbeschermers uit de hele wereld jarenlang tever geefs verzet hebben aangetekend te gen het op grote schaal vangen en doden van zangvogels in Italië, heeft thans ook het bestuur van het 1.000 hectaren grote natuurpark La Selva ten zuiden van Rome een fel protest laten horen. De jachtwet die verleden jaar van kracht is gewor den gaat volgens de bestuurders van het natuurpark lang niet ver genoeg. In feite is er weinig of niets door veranderd. De wet laat nog steeds het vangen van klei ne vogels toe. In de dagen voor kerstmis lig gen dode vogeltjes met duizenden op markt kramen of in de etalages van poeliers. Daar naast wordt er een extreem aantal jachtver gunningen afgegeven. Italiaanse jagers, of wat daarvoor doorgaat, mogen gezamelijk 2.200.000 geweren hanteren, wat neerkomt op een aantal van 7 per vierkante kilome ter. De resultaten zijn er ook naar. Elk jachtseizoen wordt ingezet met een respecta bel aantal doden en gewonden doordat ja gers schieten op alles wat zich beweegt. Daarnaast is het zo, dat het jachtseizoen veel te lang duurt, van 18 augustus tot 31 maart. Ook is het zo, dat Italië het enige land van de westelijke wereld is, waar jagers het unieke voorrecht bezitten om vrijelijk an dermans privé-terrein te mogen betreden. Veel vogels worden met uitroeiing bedreigd, ondanks het feit dat vier jaar geleden het natuurpark La Selva is geopend, waar 200 vogelsoorten ongestoord zouden kunnen le ven. Steeds vaker dringen jagers en stropers echter het park binnen, terwijl toezich na genoeg ontbreekt. Plannen om meerdere natuurparken te maken worden bedolven onder het verzet van iagersverenigingen, die bijna altijd aan het langste einde trek ken omdat zij over de beste politieke relaties beschikken. Een verbod om bepaalde gedo de vogels te verkopen op markten of bij poeliers zou een stap in de goede richting zijn. Maar de vraag is, welke politicus zijn politieke voortbestaan middels een dergelijk voorstel aan wil wagen. MAINZ De procureur-generaal in de Westduitse stad Koblenz heeft het gerechtelijk vooronderzoek tegen de officier van justitie Willi Beisswenger -uit Frankenthal gestaakt. Deze magis traat was ervan beschuldigd, dat hij tegen de nu in Frankfort wonende voormalige „Obersturmführer" bij de SS Arnold Strippel geen vervolging had ingesteld, hoewel hij daarvoor wel aanleiding had. ^Strippel was betrokken bij het „bunkerdrama" in het concentratiekamp Vught, waarbij op 15 januari 1944 tien vrouwen om het leven kwa men. Volgens procureur-generaal Hans-Joa- - chim Ulrich kon niet worden vastgesteld dat J3eisswenger Strippel en anderen die voor de dood van de tien vrouwen verantwoordelijk zijn, „opzettelijk en welbewust aan bestraffing heeft onttrokken of dit ook maar zou hebben geprobeerd". Op een persconferentie in Mainz zei Ulrich, dat er ook geen steun te vinden was voor de ge dachte dat op politieke gronden van strafver volging tegen Strippel zou zijn afgezien. „De gang van zaken is veeleer veroorzaakt door een als ernstig te beoordelen fout in de aanpak", al dus de procureur-generaal. Naar zijn oordeel had het openbaar ministerie in Frankenthal al op grond van de inhoud van de stukken van het vooronderzoek tot de con clusie moeten komen, dat dit onderzoek moest worden uitgebreid tot het gebeurde in Vught. Dit gold niet alleen ten aanzien van Strippel, maar ook voor alle andere nog levende en mo gelijk strafrechtelijk verantwoordelijke ex- SS'ers, aldus Ulrich. Pol Pot afgetreden als premier van Rode Khmer BANGKOK De Rode Khmer, die in het oer woud van Cambodja een guerrilla voert tegen het de door Vietnam ge steunde regering in Phnom Penh, heeft haar leider Pol Pot zijn pre mierschap ontnomen. Hij blijft wel aanvoer der van de strijdkrach ten. Oud-president Khieu Sam- phan is tot opvolger van Pol Pot benoemd. Het besluit Pol Pot te vervangen zou zijn ge nomen om de weg vrij te ma ken voor samenwerking met groeperingen in Cambodja, die zich eveneens verzetten tegen het huidige bewind. Pol Pot wordt ervan beschuldigd, meer dan drie miljoen Cam- bodjanen te hebben omge bracht. WENEN De nieuwe voorstellen van de NAVO inzake het inkrimpen van de in Mid den-Europa gelegerde troepen zijn gisteren van Oosteuropese zijde ontoereikend ge noemd. „We hebben de indruk dat het Wes ten door de nieuwe voorstellen een einde maakt aan de tot nu toe bereikte compro missen", aldus de Oostduitse ambassadeur Wieland die zijn land vertegenwoordigt op de besprekingen over wederzijdse evenwich tige troepenvermindering te Wenen. De Westerse onderhandelaars hebben een pak ket voorstellen ingediend dat ondermeer de te rugtrekking behelst van 13.000 Amerikaanse manschappen uit Europa, in ruil voor de terug trekking van 30.000 man Russische troepen en de instelling van een nieuw waarnemingssys teem. Een van de redenen waarom de voorstel len voor het Warschaupakt onbevredigend zijn is het ontbreken van toezeggingen van het Westen om hun troepenaantallen te bevriezen. De voorstellen van het Westen zijn afkomstig uit het NAVO-beraad van vorige week, toen het Atlantisch bondgenootschap akkoord ging met het stationeren van nieuwe Amerikaanse kernwapens voor middeliange afstand in West- Europa. Het Warschaupakt heeft tegen dit NAVO-besluit in veel toonaarden geprotes teerd. De Nederlandse ambassadeur De Vos verklaar de echter dat het Westen „ervan overtuigd is dat het thans mogelijk is de moeilijkheden te doorbreken, die zo lang een eerste overeen komst in de weg hebben gestaan". In verband met het bereiken van een eerste akkoord heeft het Westen vermeden tanks, luchtmachten en andere onderdelen te noemen waarover geen overeenstemming mogelijk zou zijn geweest. Het Westelijk voorstel hield evenwel een waar schuwingssysteem in dat tijdig de verplaatsing van divisies signaleert, het recht vermeldt waarnemers naar dergelijke verplaatsingen te sturen en een jaarschema voor verplaatsingen naar Centraal Europa vaststelt. De twee partijen zijn het nooit eens geworden over het aantal manschappen dat in Centraal Europa is gelegerd. Volgens Westerse kringen beschikt het Warschaupakt in het gebied over minstens 140.000 manschappen meer dan het wil toegeven. WASHINTON Het Huis is gisteren van le trokken tegen senatoi ward Kennedy en heeft ervan beschuldigd on en onverantwoordelijk klaringen te hebben legd over het energiel van de regering-Carter Kennedy had onder m< zegd dat de Amenkaansel ring de Opec-landen hac gemoedigd de olieprijzi verhogen. De perschef van Het Huis, Jody Powell, Kennedy uit deze bescfijjjk ging waar te maken of a| j0 in te trekken. De verklaiWgi van Kennedy tijdens zijit kiezingscampagne w steeds scherper en onvi woordelijker, aldus Powi frla Senaats commissie tegen Salt-2 WASHINGTON krijgsmachtcommissie de Amerikaanse Se heeft haar instemming tuigd met een rapport, i in staat dat het Salt-2^ drag „niet in het natiq veiligheidsbelang van Verenigde Staten is". Het standpunt van de conj sie druist lijnrecht in tegel* van het Witte Huis. De i, missie zegt, dat zij van mf is dat „ingrijpende wija gen" in de verdragstekst ir. zijn „als het ons nationale ligheidsbelang wil dieneju in het belang van de genj schappelijke defensiepoL. is. Indiase j>' partijen will van bruidsschat NEW DELHI Alle i politieke partijen in IjllO hebben de afschaffing [jaa de bruidsschat in hun ïioj kiezingsprogram opgaai men. De bruidsschat isier Indiaas gebruik dat to|noi toe bijna niet uit te roei(vo< gebleken. jtoe Vóór het huwelijk wDe maandenlang onderhanpot waarbij de familie vaqSpi bruidegom voorrekent, dei het grootbrengen en de od vat ding van zoonlief gekost H OD Zij probeert elke cent op dtyn milie van de bruid te vena; len. zer De vrouwenbonden in Isle* hebben het desbetreffma programpunt van de poli i partijen toegejuicht. In het afgelopen jaar zijn gens de vrouwenbonden wo stens 200 jonge vrouwen lei< moord, omdat zij niet haika, voldaan aan de bruidssijk verplichtingen jegens schoonfamilie. Vervolging mevrouw Gandhi gestaaki NEW DELHI Het hoe j\e rechtshof in New D .5 heeft de strafvervolginj Z,J' gen oud-premier Injfa' Gandhi afgelast. Haar was ten laste gelegd 5 zij had geweigerd zich te antwoorden tegenover commissie, die een onder instelt naar „excessen" w de jaren 1975-1977 hebben begaan, toen zij mier was en de noodtoes r had afgekondigd. Ol Novib wil hulp voor Sri-Lank sie DEN HAAG De N(' heeft minister De Koiy van ontwikkelingssar werking verzocht, of hi zijn besprekingen over -p besteding van de Nederl. se ontwikkelingshulp Sri-Lanka aandacht wil gen voor de vervolging de minderheden op hethg' land. e* Een van die groepen word' ®n vormd door de India-Tai?™ afstammelingen van in de^11 rige eeuw door de Engelsei rah India weggevoerde men die ook nu nog als twe s3€ rangs burgers worden bel en deld. De Novib dringt er b Je( minister op aan, dat de Ne or landse ontwikkelingshulp veel mogelijk aan deze rarmste groep ten goede k *et Sao.edi-Arabr leeft op te grote voet DJEDDAH Het groCd olie-uitvoerende land ter R reld, Saoedi-Arabië, 1 'an een aantal prestige-b< werken om financiële i pjr nen stop moeten zetten. Gisteren werd van offi L zijde vernomen dat kost bouwwerken zijn stilge lH< omdat er, naar nu blijk to) veel super-moderne kan Fr) gebouwen zijn neergezet het legertje ambtenaren, het land rijk is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 14