Kerstboom veel gevraagd Regering: niets zeker over nieuw LNG-contract £eidóe6ou%a/tit Aanvullende steun nodig voor Noorden Kabinet tegen verhoging van ziekenfondspremie Win tstgevende grap met defensiecomp u ter Liberaal manifest SIENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGINA 13 A vragen Russisch stempel JAAG De PvdA- leden Henk Hartmey- lora Salomons zijn ge- over een frankerings- 1 die een Leidse on- ling gebruikt. Die 1 beelt een raket af onderschrift: „Russi- ket, 's werelds sterk- elke normen hanteert IT voor dergelijke ls, zo vragen de Ka- i vragen aan ecretaris Smit-Kroes n Waterstaat, ken). willen de Kamerleden >f de genoemde franke- impel, die reclame voor Russische raket- nnen de grenzen ligt door PTT geoorloofd reclame. Bovendien ze van staatssecretaris roes weten of de stern- goedkeuring is voorge- n de PTT. entrusting Iraanse ivilligers r Libanon JAAG (ANP) De ig is verontrust over ogelijke komst van e vrijwilligers naar >n. •r Van der Klaauw van andse zaken heeft dat oord op vragen van het )e minister zegt dat het retariaat zich terdege is van de potentiële ge- iran een dergelijke over- maar meent dat op het k geen reden tot zorg dat de Iraanse vrijwil- iaadwerkelijk in Liba- llen arriveren. (TIE GRUPT IN igangen tot incofabriek lokkeerd ELO (ANP) De mo- eenheid in Almelo vanochtend een groep geveer 150 leden van iegroep Breek Atoom- Nederland (BAN) lerd van het terrein Urencofabriek. De ranten hadden van- vroegalle toegangen nucleaire gedeelte fabriek geblokkeerd, tal van de actievoer- zich aan de hekken tend. Personeel mocht lar binnen en er werden goederen doorgelaten, leester Schneiders van had de demonstranten dijk laten weten, dat als niet zelf van het ter- iuden verwijderen, de zal ingrijpen. r, aar gendj, r veiligheid ^estersehelde 5INGEN (ANP) 'oor het- eind van vol- jaar zal op de gehele rschelde een nieuw ivaartreglement van worden, het nieuwe nent is bedoeld om de heid op de Wester se aanzienlijk te verbe- aakt het Nederlandse en 'he autoriteiten mogelijk jrijpen in situaties waar nog niet mogelijk is, en aanzien van de diep- van schepen, het al of estaan van de doorvaart hepen met averij en het den van bepaalde an- atsen. Ook kan met de e regelingen orde wor- ibracht in de vaak rom- situatie op de rede van igen. ierzoek naar is op wao HAAG (ANP) Er een onderzoek naar de door welke factoren urig zieken arbeidson- ikt worden verklaard echtkomen in de wao. ciale Verzekeringsraad hiertoe gisteren beslo- iroefsgewijs zal het on- 'k worden gehouden on- ierduizend werknemers f maanden ziek zijn. Me- ':ing aan het onderzoek rbij de gegevens van de terden vertrouwelijk behandeld - is vrijwil- straf voor ielse groep tERDAM (ANP) leden van de zoge de Capelse groep, een itie van vier man die werd opgerold, zijn tn in Rotterdam ver- eld tot gevangenis- 'en van respectievelijk ir en vijftien maan- iertal werd gepakt toen jitie in een garage in Ca- a/d IJssel wapens, uni- n, vergiften en foto's imbtenaren van de Bin- ndse Veiligheidsdienst jevonden. ARNHEM Waarschijn lijk doordat dit jaar Eerste Kerstdag op dinsdag valt, is de kerstboomverkoop vrij laat op gang gekomen. („Laten we de boom zater dag maar optuigen"). De met Kerstmis niet meer weg te denken fijnspar wordt momenteel massaal in huis gehaald. Het hoofd van de afdeling plantsoe nen en boomzaden van de Nederlandse Heidemaat schappij, de heer Kortman, rekent op een hogere ver koop dan vorig jaar. „Ik- beschik niet over cijfers". zegt hij, „maar ik heb de indruk dat er minder men sen naar de wintersport gaan". Volgens zijn schatting zullen er met de Kerst zo'n 2,5 mil joen kerstbomen in de Ne derlandse huiskamers staan. De meest gevraagde lengte is anderhalf tot twee meter. „Men wil kennelijk een flink stuk natuur in huis halen- ",zegt de heer Kortman, „en opmerkelijk is toch wel dat er in het westen des lands meer gezinnen een boom hebben dan in het oosten en noorden, waar men het hele De Jijnspar staat in 2,5 miljoen huiskamers jaar door meer van de natuur kan genieten". De grootste kerstboom van Nederland staat overigens op Schiphol. Het gevaarte is twintig meter hoog. De echte boom wordt goed verkocht, maar ook de bran che die kunstbomen levert, mag niet klagen. Een woord voerder van V D zei: „De verkoop liep als een trein". De meest verkochte kuns tboom was die van 1 80 meter hoog, voor een prijs rond de 110 gulden. Momenteel is er nagenoeg geen kunstboom meer te krijgen. De indruk van de heer Kort man, dat er dit jaar met Kerst minder mensen naar de wintersport of naar de zon gaan, blijkt bij navraag juist te zijn. De KLM en de char termaatschappijen Transavia en Martinair, hebben dit heb ben zo'n vijftien procent minder passagiers te vervoe ren. Ook de wintersporttrei- nen boeken een lichte terug gang. Vorig jaar stapten zo'n twintigduizend passagiers in, dit jaar zijn er zeshonderd minder. Niet bekend is ech ter hoeveel mensen er met de auto op uit trekken. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De regering gaat er vanuit dat Algerije geen definitieve uitspraak over een eventuele wijziging van het contract voor de le vering van vloeibaar aard gas (LNG) tussen Sonatrach en de Gasunie zal doen vóór een uitspraak van de Alge rijnse politieke partij FLN op een congres in het voor jaar van 1980. Dit heeft minister Andriessen (Financiën) gisteren in de Tweede Kamer gezegd naar aanleiding van berichten waaruit zou blijken, dat Alge rije af wil van het contract, dat levering van 5 miljard kubieke meter LNG vanaf 1984 aan ons land regelt. Dit omdat het land de financiële lasten van het contract - o.a. bouw van een installatie om het gas vloeibaar te maken voor ver scheping naar de EemshaVen - niet kan dragen. De Algerijnse minister van Energiezaken Nabi liet zich dezer dagen in deze zin over het contract uit. Minister Andriessen stelde op vragen van mevrouw Lam- bers-Hacquebard (D'66), dat minister Nabi zich niet publie kelijk heeft uitgelaten. Hij deed zijn uitlatingen via een journalist. De minister kon de juistheid van de berichten dan ook niet bevestigen. Onze am bassade in Algiers zoekt het uit, aldus Andriessen. Op 20 januari a.s. zullen Sonatrach en Gasunie opnieuw over het LNG-contract praten. An driessen beloofde de Kamer alle relevante informatie zo snel mogelijk te verstrekken. Rotterdam: Aanvoer kernwapens via haven ROTTERDAM (ANP) De gemeente De gemeenteraad heeft gisteren de minister Rotterdam wil van minister Scholten van een brief gestuurd waarin alle fracties vragen defensie weten hoeveel kernwapens in Eu- om burgemeester Van der Louw als hoofd ropa worden aangevoerd via de Rotter- rampenbestrijding desnoods vertrouwelijk damse haven. hierover in te lichten. KLM gewapend tegen winter De KLM heeft zich tegen de komende winter gewapend door on der meer een aantal hoogwerkers aan te schaffen zodat vliegtui gen snel van ijsafzetting kunnen worden ontdaan. Tijdens de af gelopen strenge winter kwam de KLM, zoals vele transportbedrij ven, materiaal te kort om het extreme weer het hoofd te bieden. van het Integraal Structuurplan voor het Noorden .des Lands moeten er aanvullende maatregelen getrof fen worden -om de werkgelegenheid in de noordelijke provincies te sti muleren. De Tweede Kamer nam een drietal moties aan van PvdA, VVD en D'66, waarin het kabinet wordt gevraagd hiertoe tijdig de no dige maatregelen te treffen. Er moet een aanvulling op dit plan ko men dat dient ter eventuele compensa tie en versterking van de ISP-doelstel- lingen en waarin de financiële ruimte om nadere maatregelen te betalen moet worden aangegeven. In overleg met de provinciale overheden moeten verder plannen voor het scheppen van blijven de arbeidsplaatsen aan de Kamer wor den voorgelegd. Voorts zal ieder jaar in januari een evaluatie van de resultaten van het ISP moeten plaats hebben met de noordelijke provincies. Een motie- Faber (CDA) hierover werd met alge mene stemnmen aangenomen. Una niem schaarde de Kamer zich ook ach ter de wens van D'66 om een duidelijk prioriteitenoverzicht per departement te verschaffen van alle uitgaven die in het kader van het ISP zullen worden (Van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG De ziekenfondsen mogen op 1 januari de premie voor vrijwillig verzekerden niet met 14 pet. (gemid deld 17,-) per maand verhogen. Staatssecretaris mevrouw Veder-Smit (Volksgezondheid) heeft dit donderdag in de Tweede Kamer gezegd in antwoord op mondelinge vragen van de PvdA-Tweede Kamerleden Van der Doef en Tous- saint. De verhoging, waartoe de ziekenfondsen hadden besloten, is in strijd met het gematigd prijsbeleid dat het kabinet voorstaat, al dus mevrouw Veder. Zij kon echter niet garanderen dat de uit eindelijke premieverhoging toch niet boven de toelaatbaar ge achte prijsstijgingen zal uitgaan. Om administratieve problemen bij ziekenfondsen te vermijden, is het kabinet voorlopig akkoord gegaan met een maandpremie van gemiddeld 137,50 voor de eerste drie maanden van het volgend jaar. In januari zal overleg plaats hebben met minister Aardenne (Economische Zaken), waaruit moet blijken in hoe verre de ziekenfondsen nog een beroep op hun reserves kunnen doen om de premieverhoging te matigen. DEN HAAG Met een simpele advertentie probe ren twee onderofficieren van de Landmacht een IBM-computer te slijten waarvoor Defensie inder tijd 800.000 gulden op tafel gelegd heeft. De twee, ser geant 1ste klasse E.van den Born (30) en korporaal lste klasse CH.Anderson (25), hebben het forse re- kentuig voor een prik op de kop getikt. Voor zegge en schrijve vijfhonderd gulden. Ze bleven er aan „hangen" op een verkoping van de Dienst Domeinen. De heren, beiden werkzaam als electro monteurs op het Landmachtkamp Holterhoek in Eibergen, zijn al in contact met een aantal gegadigden. Ze rekenen toch zeker op een schone winst van dui zenden guldens. „Het is gewoon een grap ge weest. We zijn er met zijn tweetjes aan blijven hangen, maar ik denk niet dat het ons geld kost. Integendeel, een kleinwinstje zit er altijd in", zegt een van de twee ko pers. „Een klein winstje? Dat is acht uitgedrukt", zegt zij chef, de heer H.van Heerde. „Er is van alle kanten op ge reageerd, ook vanuit het be drijfsleven. Als het een beet je meezit verkopen ze dat ding gemakkelijk voor 20 mille". De handtekeningen werden overhandigd aan mevrouw Kappeyne van de Coppello, voorzitter van de vaste kamercommissie voor justitie. Duizenden handtekeningen voor Joeri omdat hem hier een betere toekomst wachtte dan op Ambon waar zij in zeer armelijke om standigheden leeft. Het behoort tot de Molukse traditie dat familieleden elkaar op een dergelij ke manier te hulp komen. Staatssecretaris Haars van justitie is echter van mening dat er geen dwingende humanitaire redenen zijn die het verblijf van de jongen in Nederland recht vaardigen. Een aantal kamerleden heeft zich intussen opnieuw tot de staatssecretaris gewend met het verzoek de jongen te laten blijven. DEN HAAG (ANP) Het Moluks-Neder- lands actiecomité „Jurian moet blijven" heeft gistermiddag 14.000 handtekeningen overhandigd aan leden voor de vaste kamer commissie voor justitie. Met de handtekeningen wil het comité de uit wijzing van het 10-jarige Molukse jongetje Joeri Syaranamual voorkomen. Het kind werd drie jaar geleden geadopteerd door zijn tante. Joeri's moeder had hem in Nederland achtergelaten FNV eist bij Shell opnieuw 5-ploegendienst ROTTERDAM (ANP) Een 35-urige werkweek en een vijfploegendienst, vast gelegd in een tweejarig con tract, is een van de belang rijkste eisen waarmee de In dustriebond FNV de onder handelingen met Shell wil beginnen voor de cao vin 1980. Andere eisen zijn: ee *- automatisch geldt »*t' 7000 werknemers in 1 Mt«« Moerdijk, een loonsveu»oöiiig van twee procent, meer va kantie en een toeslag voor vuil, zwaar en onaangenaam werk. De eisen zijn de uit komst van vier ledenvergade ringen die deze week bij Shell gehouden zijn. Men hoopt snel met de onderhandelingen te kunnen beginnen in een po ging de cao rond te krijgen voor 1 april, een stuk vroeger dan anders. Volgens de Indus triebond kan Shell de eisen fi nancieel makkelijk aan. HET liberaal manifest '80, deze week gepubliceerd door dr. Geertsema van de VVD, hinkt op twee gedachten. Ten eerste de hoop dat alle liberaal denkenden (of degenen die dat van zichzelf veronderstellen) in één politieke partij verenigd zou den kunnen worden. Ten tweede de wens om als liberale partij in beginsel met alle andere politieke groeperingen te kunnen samenwerken in coalities. DiE twee gedachten lijken alleen met elkaar verenigbaar, als die nieuwe liberale groepering er een wordt, waarin allen die zich nu liberaal noemen een onderdak kunnen vinden. Een uiterst vage groepering zou het resultaat zijn. Met de stichting van zo'n groepering is de Nederlandse politiek niet gediend. De onduidelijkheid zal er groter door worden. Bij de zich liberaal noemenden kan men politiek immers op twee heel verschillende punten uitkomen: vooruitstrevend, links van het midden (D'66), ofwel behoudend, conservatief, aan de rechterzijde van het politieke krachtenveld (VVD). HeT is inderdaad wenselijk, dat constructieve politieke par tijen elkaar voor coalitie-samenwerking niet uitsluiten. Maar de wijze waarop het liberale manifest daartoe wil komen is een gekunstelde. De VVD dient zélf een positie te kiezen waardoor uitsluiting over en weer tot het verleden gaat be horen. Daarmee zou de christen-democratie ook niet langer in de hoek worden gepraat waar het per definitie niet hoort: de behoudende hoek. Arnhem maakt kans op gigantisch spookjespark ARNHEM (ANP) Er komt misschien een giganti sche sprookjespark in Arn hem. Een groot Brits consor tium van een tiental bedrij ven die zich ondermeer be zighouden met toerismepro- jecten heeft serieuze plan nen om zo'n park van we reldformaat aan te leggen, waarin de sprookjes van Hans Christiaan Andersen uitgebeeld moeten gaan wor den. Het is te danken aan de in spanningen van het ministerie van economische zaken dat de Britten Nederland als mogelij ke vestigingsplaats van het pretpark willen overwegen. Mogelijke alternatieve vesti gingsplaatsen zijn New York of München. De Engelsen zijn echter nogal in hun nopjes met het terrein dat in Arnhem be schikbaar is (40 hectare), om dat dat mede door de aanleg van het laatste gedeelte van de A50 tussen Arnhem en Apel doorn in de nabije toekomst, optimaal gelegen is om de ver wachte grote verkeersstromen naar het park op te vangen. Of de plannen doorgaan is nu nog afhankelijk van de Arnhemse gemeenteraad, die goedkeu ring moeten verlenen aan de wijziging van een bestaand be stemmingsplan voor dit ter rein. Prof. Zeegers weer vrij DEN HAAG (ANP) Prof. van de voorlopige hechtenis Zeegers, die wordt verdacht afgewezen. De rechtbank is van fraude met gelden van van mening dat het onderzoek het Leprafonds en het Caro- naar de afairre al zover gevor- sifonds, is opnieuw op vrije derd is dat er nog weinig kans voeten gesteld. De rechtbank in Den Haag heeft de vordering van de offi cier van justitie tot verlenging bestaat dat Zeegers contact zal opnemen met „derden", waar door dat onderzoek zou kun nen worden geschaad. Overwerk nog drie maanden in daglonen ziektewet DEN HAAG (ANP) De vergoeding voor overwerk wordt tot 1 april 1980 nog meeberekend bij de vaststelling van het dagloon voor de ziektewet. De Sociale Verzekeringsraad heeft zich hiermee akkoord verklaard, nadat eerder staats secretaris De Graaf dat ook had gedaan. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de overwerkvergoeding al per 1 januari uit het dagloon ziektewet te halen. De maatregel maakt onderdeel uit van het regeringsbeleid de uitgaven in de collectieve sector terug te dringen. De bedrijfsverenigingen had den echter moeite met de uitvoering van de regelingen begin volgende maand. WEGENS DODELIJKE STEEKPARTIJ Elf arrestaties bij politie-actie OLDENZAAL (ANP) Bij een grootscheepse politie-actie in Oldenzaal zijn gisteren elf Joegoslavische zigeuners gear resteerd. Een aantal van hen wordt ervan verdacht betrok ken te zijn geweest bij een steekpartij op 30 november, die de 55-jarige W. S. Boomkamp uit Ambt-Delden het leven kostte. Hij werd in zijn woning doodgestoken toen hij probeerde een in breker te overmeesteren. De inbreker wist samen met twee an deren te ontkomen. Aanvankelijk zocht de politie de dader(s) in Turkse kringen om dat Boomkamps laatste woorden waren: „Het zijn Turken, hun auto staat daar...". Dit onderzoek had echter geen resultaat. Wel had de politie inmiddels tips gekregen die hebben geleid tot de actie op de standplaats voor zigeuners, die sinds half november in Oldenzaal verblijven. Bij de actie van gisteren waren zo'n honderd politieagenten betrokken. Ook de mobiele eenheid was paraat. Weeroverzicht Weinig verandering Met een noordoostelijke wind blijft morgen lucht aanstro men met lichte vorst tot tem peraturen om het vriespunt. Er komen wolkenvelden in voor, waaruit af en toe wat sneeuw kan vallen. De aan voer vindt plaats langs de flank van een uitgestrekt ho- gedrukgebied, dat van de At lantische Oceaan via de Britse Eilanden tot boven zuid-Scan- dinavie reikt. Aan de noord kant van dit hogedrukgebied stromen grote hoeveelheden zachte oceaanlucht tussen Schotland en IJsland naar noord-Europa. Boven het Eu ropese vasteland handhaaft zich een vlak lagedrukgebied dat voor een nogal gevarieerd weerbeeld zorgt. Opklaringen, afgewisseld door perioden met bewolking en enkele' sneeuw buien. Vooruitzichten voor zondag: Later meer bewolking en mo gelijk neerslag. Lichte vorst in de nacht en ochtend. Weersvooruitzichten in cijfers voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min. temp.: omstreeks min. 2 graden. Max. temp.: omstreeks 3 gra den. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 80 pro cent Kans op een geheel droog et maal: 60 procent. Weersgesteldheid v Max Near- Luxemburg Casablanca Istanboel geh bew. - 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13