Elke dag een ei bij het ontbijt mag best „Communio", sleutelwoord in werkdocument voor bijzondere synode van Nederlandse bisschoppe Prachtig uitgangspunt Ons Eiland CarambolenUVS 1 aan kop biljartcompetitie künst en kunstenaars SPORT/BINNENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGI Voor topper tegen Albatros (Van onze korfbalmedewer ker) LEIDEN Nu al wordt dui delijk dat Piet Weerheim het met zijn prognoses bij het rechte eind had. Ons Eiland doet inderdaad een gooi naar de tite. Ook blijkt dat Alba tros zich als de voornaamste concurrent presenteert. Weer heim deed echter nog geen uit spraken over het onderlinge duel. Zaterdag is het zover. Dan ontmoeten de nummers een en twee van de tweede klasse C elkaar. Naast Ons Eiland en Albatros lijkt geen enkele ploeg meer in aanmerking te komen voor de titel. Het verschil tussen Alba tros en de middenmoot be draagt na vijf duels al twee punten, terwijl Ons Eiland weer twee punten voorsprong heeft op Albatros. Het lijkt een uiterst riant vertrekpunt voor de ploeg van Piet Weerheim. De Brahmslaanbewoners kun nen zich zelfs een gelijkspel veroorloven. Piet Weerheim is toch wat voorzichtig, ,,'t Is na tuurlijk een prachtig uitgangs punt. Als we winnen hebben we ons wel duidelijk losge maakt. Maar we hebben vorig jaar al laten zien dat we hoog kunnen eindigen. Op de be langrijke momenten maakten we toen fouten. Juist op het moment dat het allemaal zo lekker ging en het bijna niet meer stuk kon. De ploeg ging er toen ineens te zwaar aan til len. Nee, ik ben een stuk voor zichtiger geworden". Wat dat betreft heeft Weer heim vorig seizoen een brok trieste ervaring opgedaan. Zo wel op het veld als in de zaal bleef Ons Eiland tot het einde toe in de kampioensrace. Om vervolgens tot tweemaal toe in een beslissingswedstrijd ver slagen te worden en met lege handen de competitie te beëin digen. Een dergelijke nacht merrie moet hem nu bespaard blijven. Hoewel een dergelijke ontknoping nooit uit te scha kelen is ligt het dit seizoen niet voor de hand. „Het lijkt dit seizoen wat makkelijker. Vorig jaar waren er echt zwakke ploegen bij. Nu zijn de krachtsverschillen veel klei ner". Dit vraagt van de ploeg elke week weer een maximale prestatie en verkleint de kans op misstappen. Maar ook nu kan het mislopen. NIO leek als hekkesluiter een eenvoudige hindernis. Toch verloor Ons Eiland het tot nu toe enige punt aan NIO. Ook concurrent Albatros ging al fors in de fout. In de thuishal werd een 79 nederlaag geleden tegen KOAG. Technisch Albatros blijft echter voor Weerheim de gevaarlijkste concurrent. „Albatros is een van de weinige echt techni sche ploegen in deze klasse. Bij de andere is het weer werk- korfbal en dat ligt ons niet zo. Wij hebben ook wat meer techniek in de ploeg. Het zal daarom ook best wel eens een leuke wedstrijd kunnen wor den. De winnaar zal het meest technische korfbal hebben ge speeld. Ondanks dat ik vind dat ons Eiland de sterkste ploeg is, wil ik niet zeggen dat wij het dan winnen". Het achttal waarmee Ons Ei land zaterdag binnen de lijnen van de 5-Meihal komt heeft een andere samenstelling als in de voorgaande wedstrijden. Rob Hasselbach zit met een gipsen been aan de kant en zal daar de eerste zes weken niet vanaf komen om te korfbal len. Ook Wim Nijenhuis, af wezig wegens vakantie, is niet beschikbaar. Hierdoor is Piet Weerheim genoodzaakt terug te vallen op spelers uit het re serveteam. De invallers Piet Beekman en Jan van Kaleke- ren kwamen overigens vorig seizoen nog in het eerste team uit. Programma voor de Leidse regio: Zaterdag: TOPTjoba, 17.00 uur De Wasbeek; FiksRozenburg, 18.45 uur Apollohal; Ons Eiland—Albatros. 17.30 uur 5 Meihal; CrescendoDES. 16.15 uur 5-Meihal; Velocitas DVS'69, 19.00 uur De Munnik; KNS—ONDO. 17.435 uur Apollohal; WarmondAvanti, 16.00 uur De Wasbeek; MadjoeEmma, 18.15 uur Cleyn Duin. Zondag: Geen thuiswedstrijden voor ploegen uit Leidse regio. Standen microkorfbal competitie: Overgangsklasse B: Ons Eibernest 58. Westerkwartier 5—8, De Dadaïden 5—7. DTV 5—6, GKV(G) 5—4. VEO 5—3. ZKV 5—2, Het Zuiden 52. Overgangsklasse C: Dalto 5—9. DKOD 5—7, Achilles 5— 6, Oost Arnhem 55. Fides Pacta 5 4, Rapiditas 5—6, DOS 5—3, Trekvo gels 5—0. Zuid West I A: Excelsior 46. VES 46. Pernix 4 5, Tjoba 45, Vriendenschaar (H) 5 5. TOP 4—2, Kinderdijk 5—1. Zuid West I B: Ready 510. Vlaardingen 45, OSCR 44. Zuiderkwartier 4—4, Quick 44. De Algemene 52, Kwiek (H) 4—1. Zuid West II A: Rozenburg 510, DKC 56, De Re genboog 56, Snel 56, Blauw Wit'51 5—4. Actief 5—3, Fiks 5—3, Meervogels 52. Zuid West II C: Ons Eiland 59, Albatrois 57. Vi tesse 5—5, Merwede 5—5, KOAG 5— 4. Kwiek(R) 5—4, SwiftfM) 5—3. NIO 5—3. Zuid West II D: De Overkanters 58, DKV 58, ONDO 5—7, DES 5—6. Crescendo 5—5, Eureka 54, Ten Donck 52, Merwic 50. Zuid West III C: Hoekse SV 58, Jodan Boys 46, Val to 4—6, Fluks 4-4. RWR 4—3, Ventura Sport 43, Bolnes 40. Zuid West III D: DVS'69 4—8, All Ready 5—5. ODO(M) 4—4. Olympia 4—4. Veloci tas 5—4, SEV 4—3, Oranje Wit 4—2. RijndeLfland I: ALO 48, Avanti 46, De Raven 4-6. KNS 4-2, ONDO 4—2. War mond 40. Rijndelfland II: Hou Stand 36, ODS 46, Tempo (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Mag een ei wel, of mag een ei niet? De vraag is, nadat de Har- stichting enige tijd geleden een ernsti ge waarschuwing tegen het eten van eieren had laten horen, opnieuw actu eel geworden. Vrij kort na deze waar schuwing liet het produktschap voor Pluimvee en Eieren al weten, dat de waarschuwing op zijn minst overtrok ken was en dat men rustig eieren kon eten. Zij het niet in het overdadige, om dat alle overdaad van wat ook schaadt. Niet-vleesetende Nederlanders lieten bo vendien dezer dagen een dringende op roep uitgaan, om tijdens de komende feestdagen een ander menu te kiezen dan maaltijden met vlees. Naast andere ingre diënten voor de vleesloze maaltijden werd ook gewezen op de vele mogelijkheden, om met eieren een feestelijke maaltijd of feestelijke hapjes te maken. Ook de medische wereld is nog steeds niet uit de vraag, of (en zo ja waarom) het ge bruik van eieren gevaarlijk is voor de ge zondheid, of dat het normaal gebruik er van geen schade toebrengt aan de licha melijke conditie. Er zijn artsen, die er hun schouders over ophalen. Andere doctoren echter nemen de kwestie medisch gezien nogal hoog op en verwijten de tegenstan ders dat zij een soort angstpsychose kwe ken bij de gebruikers van eieren. Maar er is ook een categorie medici, die het met de Hartstichting eens is, met daarbij de waar schuwing. dat ook een aantal andere voe dingsmiddelen schadelijk kan zijn. Allen zijn het er evenwel over eens, dat een aantal Nederlanders nogal overmatig veel eieren eet. Zoals er ook Nederlanders zijn, die overmatig veel drinken, overmatig veel vlees en jus gebruiken, overmatig veel autorijden, te veel trimmen of wat ook overmatig veel doen. Het gaat bij de waarschuwingen tegen het eten van eieren vooral om het cholesterol: een vetachtige verbinding, die in de wand van de bloedvaten terecht kan komen, zonder daar thuis te horen, aldus de Hart stichting. Een opeenhoping tegen de vaat- wand van de bloedvaten kan de doorstro ming van het bloed verhinderen, met alle gevolgen vandien. Een teveel aan choles terol, dat de problemen kan veroorzaken, kan mede ontstaan door het eten van cho- lesterolrijke voedingsmiddelen. Daartoe behoort ook het ei, aldus de Hartstichting, in het bijzonder de eierdooier. Er zijn ech ter meer voedingsmiddelen, die proble men rond het cholesterolgehalte kunnen veroorzaken. Veel voedingsmiddelen zelfs. Dat destijds echter een zo zwaar ac cent op het eten van eieren is gelegd heeft nogal wat protesten opgeroepen, onder meer bij het produktschap PLuimvee en Eieren. De Haagse bedrijfspsycholoog drs. A. H. Ruitenbeek heeft alle voor- en nadelen eens op een rijtje gezet, daartoe gedreven, zoals hij zegt, door de veelheid van me ningen over deze kwestie. Hij gaat er daarbij van uit, dat zij op veel mensen een psychologische werking zal hebben, die hun keuze van wat wel en niet goed is, extra moeilijk zal maken. Hij komt zelf tot Bedrijfspsycholoog Ruitenbeek contra hartstichting: - -- - - - z/r WK» - T'iII ..Alleen bij overmatig gebruik zijn eieren (maar ook andere cholesterolrijke) voeding smiddelen schadelijk". de conclusie, dat er geen directe relatie bestaat tussen cholesterolhoudend voedsel en het cholesterolgehalte in het bloed. Het ligt bijna voor de hand dat het produkt schap voor Pluimvee en Eieren deze me ning deelt. Drs? Ruitenbeek stelt aan de hand van vele gegevens hierover vast: „Opvallend is dat bijna alle hart- en vaatziekte-patiën ten naast een hoog cholesterolgehalte een opmerkelijk laag lecithinegehalte in hun bloed hebben (lecithine kwam nu juist o.a. voor in eieren, die vaak worden verbo den). Het blijkt dat bij het reguleren van het cholesterolgehalte in het bloed de vol gende stoffen een belangrijke rol spelen (ze verlagen het cholesterolgehalte door op een of andere manier mee te werken aan het breken van cholesterol in kleine re delen waardoor de opname in de cellen wordt vergemakkelijkt): lecithine. choli ne. inositol en methionine, vitame B6 en E (door het machinaal malen van het graan voor met name brood - bij velen de enige grote vitamine E leverancier - gaat vita mine E geheel verloren), jodium, essentië le vetzuren (plantaardige oliën), magnesi um (koffie en alcohol verdrijven o.a. de magnesium uit ons lichaam). Het ontbre ken van deze stoffen of het vernietigen van deze nuttige stoffen leidt indirect tot het verhogen van het cholesterolgehalte in het bloed (voedselprodukten die bij voorbeeld lecithine afbreken zijn alle ge raffineerde en gehydrateerde olieri). Ver der leidt,het eten van veel geraffineerde suikers, mede in combinatie met geraffi neerde oliën, tot een hoger cholesterolge halte (geraffineerde oliën breken natuur lijke plantaardige oliën af). Het heeft daarom in het algemeen geen zin om een vet-arm dieet te gebruiken met de bedoe ling om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen (men gaat meer suikers gebruiken, men krijgt te weinig essentiële vetzuren)", aldus de heer Ruitenbeek. „Een eitje bij het ontbijt: ja, van harte. Maar dan verder ook gezond voedsel ge bruiken met vooral veel essentiële vetzu ren. lecithine en vitaminen B en E en magnesium en zoveel mogelijk ongezonde geraffineerde produkten (zoals wit brood, wit meel) laten staan. Dus wel eieren, bo ter, melk en ook lever en biergist, volko- renprodukten (het zijn dezelfde produk ten die uw bloedvaten soepel houden". Tot slot is het, aldus drs. Ruitenbeek, in teressant een stukje van het voedingspro bleem te verbinden met de vaak gepubli ceerde opvatting dat spanningen („stress"] bijdragen tot de kans op hart- en vaat ziekten. „Voedingstekorten (of verkeerde voeding) geven minder weerstand tegen lichamelijke en geestelijke spanningen Langdurige lichamelijke en geestelijke spanningen geven vooral bij onvoldoende of verkeerde voeding (nog) grote(re) voe dingstekorten. Verkeerde voeding en voe dingstekorten geven aanleiding tot een verhoogd bloedcholesterolgehalte." LEIDEN Gebroederlijk gaan de viertallen van de Ca rambole en UVS1 aan kop in de eerste klasse van de Leidse biljartcompetitie-Beideteams wonnen met 6-2, en bereikten daardoor een score van 47 punten uit 9 duels. Het achter volgende duo, bestaande uit Landzicht 1 en 2, kwam in het onderlinge duel tot een pun- tendeling, waarmee beide teams hun achterstand zagen groeien tot zes punten voor het eerste en zeven voor het tweede. De uitslagen in de eer ste klasse: Landzicht 2-Land- zicht 14-4; UVS I-Vriendschap 16-2; 't Zuid 1-Morspoort 17-1; TOP 1-Carambole 1 2-6. Carambole 2 heeft in de twee de klasse vleugels gekregen. De ploeg won wederom met 8- 0, waarbij ditmaal 't Wachtje met 8-0 het slachtoffer was. De Heul 1 is „van stoot af" en moest genoegen nemen met een gelijkspel tegen de Vriendschap 2. De voorsprong van de Carambole reserves op De Heul is daarom uitgegroeid tot 9 punten. De uitslagen: Vriendschap 2-De Heul 1 4-4; Carambole 2-'t Wachtje 1 8-0; Landzicht 3 0-8; Between 2- Cleyn Duin 1 2-6. Morskwar- tier 1 zag in de derde klasse de naaste rivalen gelijkspelen. Door zelf voor een 6-2 winst te zorgen liep dit team uit naar een voorsprong van 10 punten. VOP 1 verloor van Between 3, maar dankzij een inhaalduel kon de ploeg toch oprukken naar een tweede plaats. Mors- kwartier heeft nu een totaal van 55 uit 10, VOP volgt met 45 uit 9. De uitslagen: VOP 1-Spijker- bak 1 5-3; VOP 1-Between 3 2- 6; Morskwartier 1-Carambole 3 6-2; G. Leeuw l-'t Zuid 2 6-2; DOB 1-De Waag 1 4-4; Land zicht 5-Spijkerbak 1 4-4. De uitslagen in de verdere klassen zien er als volgt uit: Vierde klasse-UVS 2-TOP 3 6-2; TVL 1-DOS 1 0-8; Carambole 4- DOS 1 2-6; TVL 1-Witte Hen 1 4-4; De Waag 2-DOB 2 4-4. Vijfde klasse: De Waag 3- Cleyn Duin 2 4-4; Wapen van V.l-'t Wachtje 2-6; DOS 2-Wit te Hen 2 4-4. Zesde klasse: Morspoort 2-Wapen van V. 2 6-2; Morspoort 2-DOS 3 8-0, Morskwartier 2-De Heul 2 7-1. Zevende klasse: Verkerk 1- Vriendschap 4 5-3; Cleyn Duin 3-TOP 5 2-6; Verkerk 1-UVS 3 2-6. Achtste klasse: Spijkerbak 3-Morspoort 3 2-6; Carambole 6-TVL 2 2-6; De Heul 3-TOP 6 3-5; Between 4-Morskwartier 3 2-6. Het Nationale Ballet geeft op 27 december in het Circus theater een reprise van 'Etu des' van Harald Lander/Karl Czerny. Dit ballet ging in 1948 bij het Koninklijk Deens Bal let in Kopenhagen in premiè re. In 1961 vond de eerste voorstelling ervan plaats bij het voormalige Nederlands Ballet. Het 45 minuten duren de ballet kreeg op 18 oktober 1974 bij het Nationale Ballet voorlopig zijn laatste uitvoe ring. Het is nu ingestudeerd o.l.v. balletmeester Ivan Kra mer. Op deze avond staan voorts de balletten 'Agon' en 'Jeux' op het programma. De Napolitaanse kerstgroep (18e eeuw, 40 figuren] vroeger in de kersttijd t zichtigen was in het Aa schoppelijk Museum Utrecht, zal van 23 dece t/m 7 januari worden steld in het Catharijnecoi in de Domstad. In de Abdijkerk te Lod nen wordt op zondag 2 cember een orgelbespelin geven door Arie Eikell organist van de Maran kerk te Den Haag. Uitge) wordt liturgische orgelm van Speth, Bach en Rege In De Dansende Beer, 1 duinweg 230 Scheveni treedt op zondag 23 dece de groep Inrolt op met tr onele teksten en melodiei Friesland. UTRECHT „Communio" (gemeen schap) is het wachtwoord, dat gere geld terugkomt in de „agenda voor de bijzondere synode van de Nederlandse bisschoppen", die gisteren ter publika- tie is vrijgegeven. Het stuk, ook wel „lineamenta" genoemd en dat dient als werkinstrument voor de synode, die op 14 januari in Rome begint, draagt een algemeen karakter, dat niets zegt over concrete problemen en de eventuele behandeling daarvan, maar meer de grondhouding schetst, waarmee deze problemen benaderd zullen moeten worden. Het stuk, dat gisteren tijdens een pers conferentie werd gepresenteerd door de bisschop van Rotterdam, dr. A. J. Simo- nis en de bisschop van Groningen, dr. J. W. B. M. Möller is gemaakt aan de hand van een rapport van alle suggesties, die door de bisschoppen waren ingestuurd. Als thema van de synode wordt nu aan gegeven „Het uitoefenen van de pastorale arbeid van de kerk in Nederland in de huidige omstandigheden, opdat de kerk meer als „communio" naar voren komt". Het valt uiteen in drie delen, die achter eenvolgens behandelen de situatie in de Nederlandse kerkprovincie, de motieven voor de synode en het thema van de sy node. Het eerste deel relateert de situatie in de Nederlandse kerkprovincie aan de crisis in de westerse wereld en de ontwikkelin gen in het verstaan en de beleving van het geloof met name na het tweede Vati caans concilie. Gesteld wordt, dat „hoe men de situatie ook verder analyseert er in feite onder de katholieken sprake is van een verscherpte polarisatie, die het kerkelijk leven dreigt te verlammen. Er is veel verwarring en onzekerheid, die het geloofsleven van velen doet verflau- Hoewel ook wordt gewezen op positieve ontwikkelingen, wordt gezegd, dat er sprake is van een ernstige teruggang van het ontvangen van bepaalde sacramenten en van een malaise in het kerkelijk mee leven. „Er is veel openlijke kritiek; er wordt door velen aan de kerk geleden." De synode wordt een geëigend middel geacht om het evangelisch élan te verdie pen en te versterken. Bij het aangeven van de motieven voor de synode wordt onder meer gezegd, dat de eigentijdse serieuze problemen vragen om een duidelijke en werkdadige eenheid van geest en hart, opdat de kerk haar zending zou kunnen vervullen. De ge dachte is ontstaan aan een bijzondere sy node, onder voorzitterschap van de paus, „het blijvende en zichtbare beginsel en het fundament van de eenheid, die zowel de bisschoppen als de gelovigen samen bindt". Ten aanzien van het thema wordt gezegd, dat het er in de synode om zal moeten gaan het eigen karakter van de kerk als „communio" te bevorderen en te komen tot een diepere bewustwording van de wegen waarlangs Christus door zijn Geest de gelovigen tot eenheid samenbindt Het gaat om de „communio" in- de locale kerk, van de verschillende bisdommen in Nederland, in de betrekkingen met ande re locale kerken, met name de naburige bisdommen en van de bisdommen met de kerk van Rome. De „communio" is het gelovig vertrek punt. Het zal nodig zijn in de eerste plaats te spreken over de kerk als „communio". Het stuk stelt, dat het tweede Vaticaans concilie wijst op het tweezijdig en tevens onscheidbare karakter van de kerk, na melijk haar geestelijke en haar institutio nele zijde. De vraag is hoe aan dit ge loofsgeheim concreet gestalte kan wor den gegeven in de specifiek Nederlandse situatie. Het concilie spreekt voorts over de kerk als een veelvormige „commu nio". Ook hier is .er de vraag naar de con cretisering in ons land. Tenslotte vraagt de concrete toepassing van de verant woordelijkheid van allen en die van de hiërarchie om duidelijke afspraken. Dit maakt het nodig ook te spreken over de samenwerking binnen de eigen ver antwoordelijkheden van hen, die in het pastoraat werkzaam zijn, te weten de bis schoppen, de priesters, de religieuzen en de leken, zowel die zich inzetten voor apostolisch werk in de kerk en in de we reld, als de pastorale werkers. Wat de bisschoppen betreft zal moeten worden gesproken over de vraag hoe ie dere bisschop zijn eigen drievoudige taak (leraar, priester en bestuurder) dient te verstaan en te verwezenlijken in zijn dio cees. Voorts over zijn verhouding tot on der meer de priesterraad en de diocesane pastorale raad, over het evenwicht tussen zijn eigen verantwoordelijkheid in zijn diocees en de eisen van pastorale coördi natie door middel van de bisschoppen conferentie, alsmede over de vraag hoe de relaties van de bisschop met de paus en de Romeinse congregaties vruchtbaar ontwikkeld kunnen worden. Wat betreft de priesters zal moeten wor den gesproken over de eigen aard van het priesterlijk ambt, over de beleving van celibaat en ambt, over de verenigin gen van priesters, over de geestelijke vor ming van de toekomstige priesters en hun theologische en voortgaande vor ming. Voorts over de zorg voor de pries terroepingen en het ambt en de plaats van de diakens. Met betrekking tot de religieuzen zal moeten worden gesproken over de bete kenis van hun charisma en de eigen in breng van zowel de contemplatieve als de actieve religieuzen in de pastorale arbeid. Tenslotte zullen enkele sectoren uit het leven van de kerk aan de orde komen, zoals de zin, het belang van de eucharis tie (centrum van de eenheid) en de pasto raal van de sacramenten in het leven van de gelovigen, alsmede over problemen in verband met liturgie, katechese en oecu menische activiteiten. Dit opdat de kerk in Nederland meer als „communio" aan het licht kan treden. Aan het einde van de „agenda" wordt ge zegd, dat zij niet alle kwesties aanraakt, maar dat de keuze van de thema's werd gemaakt omwille van hun fundamentele betekenis voor het algemeen onderwerp van de synode. Wat dit laatste betreft zei mgr. Möller in een toelichting, dat alle problemen een gemeenschappelijke achtergrond hebben. „Als die is gevonden hebben we het ge makkelijker bij de andere problemen". Waarover de synode concreet zal gaan kon hij nu nog niet zeggen. Dat zal uit de loop van de synode naar voren komen. Wat betreft de betekenis van de Neder landse synode voor de hele Kerlc weesp erop, dat inderdaad dezelfde problen] spelen in andere delen van de wer< maar dat het er bij deze synode toch gaat, de zaken toe te spitsen op de Nei landse situatie. Evenmin als mgr. Möller verwacll mgr. Simonis, dat alle problemen zou® worden opgelost Mgr. Simonis noenf de synode „een avontuur". Veel gelo nen verwachtingen van. De synode 1 niet de bedoeling was om een „eenhei worst" te maken. Veelvormige commu moet mogelijk zijn, maar er zal wel m u ten worden gesproken over de vra „Heeft pluriformiteit grenzen?" And punten zag hij in vragen als „hoe m het pastorale spreken zijn?" en „hoe le we met collegialiteit om te gaan in i land waar uitspraken van de ene 1 schop onmiddellijk repercussies hebl jj voor de andere." In elk geval zullen de bisschoppen vel tien dagen of wellicht langer bijeen k® nen zijn om in besloten kring de dif dingen te bespreken, waar zij in de ge» ne overladen bisschoppenvergadering niet aan toe komen. Volgens een wo3 van kardinaal Willebrands zal het spj ken in alle broederlijkheid fris de lever moeten gebeuren en zont druk van buitenaf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 10