Winter glad van start Kamer verheugd over nieuwe kans op centraal akkoord OPEC-top volledig mislukt Veel kinderen hebben extra hulp nodig Trein machinisten onvoldoende geschoold Goudprijs zakt in Ccidóc Commit Vrijdag 21 december 1979, 70e jaargang no. 21536 hekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0, rtaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. tel. 071-122244 Giro 103003 - 49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Energie Om 20.05 uur op Ned. I ..Krijgt u ook genoeg (van) energie?" en om 18.59 uur „Doe-de-dan- ce". Om 21.55 uur „De erfenis van Aphrodite". Om 19.25 uur op Ned. II „Kies" en 20.27 uur „Steden- spel". Om 22.50 uur „Geheim kommando". Mogelijk sneeuw Wolkenvelden en kans op sneeuw. Lichte vorst tot tem peraturen om het vriespunt. Matige wind uit noordoost tot oost. Morgen zon: 8.46 - 16.31. Schev. hoogw.:5.32 en 17.52. Laagw.: 0.37 en 13.02. oolmmen verstoren M ed om vrede Wn BOSCH Een gebeds- ■Wnkomst in een kerk in «Bosch, in het kader van I «protest tegen de nieuwe iwapens, is gisteren ver- rd doordat onbekenden molotov-cocktails en traangsgranaten het ge- huis binnen wierpen. bezoekers van de San atorkerk hadden eerder e avond een een vreed- i verlopen demonstratie Jiuden tegen de moderni- Jig van de middellange |ndsraketten in Europa. Jongetje (7) dood bij brand UTRECHT Bij een felle brand in een bo venhuis in Utrecht is vanochtend vroeg de zevenjarige Martin Si- bes om het leven geko men. De brand, die ontstond in de huiska mer, verraste het gezin in de slaap. De ouders konden met twee zoontjes het brandende huis nog verlaten. Pas later bleek dat het der de zoontje noh boven was. Toen was het te laat. Door de felle vuurzee kon de brand weer hem niet meer bereiken. DIRECTEUR GEWOND DOOR STILETTO Steekpartij op Rijswijkse mavo RIJSWIJK Op verden- king van mishandeling heeft de Rijswijkse politie vannacht een 15-jarige lts- scholier van zijn bed gelicht. Eerder op de avond stak de jongen de directeur van de Winston Churchill-Mavo met een stiletto in zijn been, toen deze weigerde de scho lier en vier vrienden toe te laten tot de dansavond in de school. De wond werd in het ziekenhuis Leyenburg ge hecht. Lijm om harten te repareren MOSKOU Russische scheikundigen hebben een bijzonder sterke lijm ont wikkeld die voor alle doel einden kan worden ge bruikt, van het repareren van hartbeschadigingen tot het herstellen van gebitten. De lijm kan worden ge bruikt om organen als hart, nieren, lever en longen te sluiten tot zij goed genezen zijn. De lijm is een pijnloos alternatief voor het hechten van wonden, en wordt door het ministerie van gezond heid aanbevolen bij chirur gen. Politie haalt ,Flin tstone-auto van de weg EINDHOVEN De Eind- hovense politie heeft een personenauto aan het ver keer onttrokken, die veel leek op het voertuig waar mee Fred Flintstone zich pleegt voort te bewegen. De bodemplaat van de wa gen (bouwjaar '73) was over de volle breedte door geroest. De plaat werd op zijn plaats gehouden door de bevestigingspunten van de veiligheidsgordels. Ook de rest van de caros- serie was volgens de poli tie één bonk roest. Pracht - paradijsvogel door tloket ROTTERDAM Een pracht- paradijsvogels met één poot en een boa-constrictor zijn twee van de meer dan honderd die ren die het afgelopen jaar aan het loket van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp zijn aange boden. Bij de zoogdieren, voor namelijk klein huisvee zoals konijnen en cavia's, waren ook een wasbeer, een ocelot en en kele woestijnratten. De bevol king van de aquaria werd ver meerderd door een fors aantal aangeboden zoetwater- en zee- Bom-pauze voor tweeduizend ambtenaren DEN HAAG Tweedui zend ambtenaren stroom den vanochtend rond elf uur de straat op, toen de gebouwen van het minis terie van Binnenlandse Zaken en van Justitie moesten worden ontruimd als gevolg van een bom melding. De melding kwam binnen bij Justitie. De ministeries zijn geves tigd in twee naast elkaar gelegen torenflats. Adempauze van drie weken in loongesprek (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Alle grote fracties in de Tweede Kamer hebben gisteren ver heugd gereageerd op de adempauze van drie weken die minister Albeda (Socia le Zaken) is overeengekomen met werkgevers en werknemers. Woord voerders van CDA, VVD en PvdA on derschreven de door Albeda in de Ka mer afgelegde verklaring, waarin hij een looningreep een „te simpele oplos sing voor de problemen" noemde gezien de situatie op de arbeidsmarkt. Met de minister gaven allen verre de voorkeur aan een nieuwe poging om alsnog een centraal akkoord tot stand te brengen. Mede hierom werd vandaag op het mi nisterie van Economische Zaken ge praat over de vraag hoe de prijzen in de hand gehouden kunnen worden. Door de adempauze tot 10 januari vond het CDA-Tweede Kamerlid Weijers het niet meer nodig de mogelijkheid open te houden dat de Kamer haar kerstvakan tie zou moeten onderbreken om over een ingreep in de lonen te debateren. Het loongesprek tussen regering, vakbe weging en werkgevers, zal op 10 januari worden voortgezet. Intussen worden eventuele loononderhandelingen in de bedrijfstakken stilgelegd. Een poging van minister Albeda om een langere vrijwillige loonpauze te bereiken is niet gelukt. De vakcentrales weten nog niet of zij hun eisenpakketten op grond van de verslechterde economische toestand zullen bijstellen, de werkgevers doen dat wel met hun vorige aanbod, maar dan in benedenwaartse richting. De werkgevers hebben voorts van de rege ring verlangd, dat zij op 10 januari ook over de brug komt. Kok (vakcentrales) en Van Veen (werk gevers) vonden trouwens dat men voor 1980 zelfs nog te weinig weet. Kok: „De toestand is inderdaad verslechterd en we willen best bekijken of deze aanlei ding geeft voor een nader beraad. Maar er is zeker geen reden voor paniek, met paniek dien je de zaak niet. De regering moet ons gedetailleerde gegevens geven en daarover zullen we ons intern gaan beraden. reusachtige tkaart van 3 18, meter is iren bij de itte Ameri- ise ambas- in Teheran everd. De was ge- aan „onze genoten" en irtekend 22.000 in- ers van de irikaanse t Florida. Amerikaan- ournalist die st doet als soort post- B. voor de ilaars, zei het hartver- nend is om :ien hoeveel n de gijze- uit Amerika arvinden. voor nieuwe jraken over berechting de gijzelaars 14 JAMANI VOORZIET PRIJSDALING IN 1980 CARACAS - De OPEC-conferentie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas is gisteravond, na vier dagen koortsach tig overleg, afgesloten zonder dat de landen tot overeen stemming zijn gekomen over de olieprijzen voor het komen de jaar. het gat dat lag tussen de prijsvoorstellen van de be houdende (24 dollar per vat) en de radicale lidstaten (30 dallar per vat) bleek niet te dichten. Over enige maanden komen de OPEC-ministers opnieuw bijeen. OPEC-voorzitter Humberto Calderon Berti (olieminister van Venezuela) deelde gisteravond mee, dat de lidstaten „geen enke le prijs" hebben afgesproken. Hij voegde daaraan toe, dat zijn land met de vaststelling van een nieuwe prijs zal wachten op wat andere OPEC-landen doen. De Saoedische minister van olie Jamani deelde mee, dat zijn land zich voorlopig aan een basisprijs van 24 dollar per vat zal houden. Hij zei verder te verwachten, dat de prijzen van ruwe olie in het komende jaar zullen gaan dalen, doordat het aanbod groter zal zijn dan de vraag. Hij herinnerde eraan dat de prijs stijgingen van dit jaar hoofdzakelijk moeten worden toegeschre ven aan het tekort, dat begin dit jaar ontstond door de tijdelijke onderbreking van de Iraanse produktie. Tenzij een of meer OP EC-landen hun produktie drastisch beperken om politieke rede nen zal er in 1980 olie in overvloed zijn. En dat zal problemen opleveren voor de landen met de hoogste prijzen, zo verklaarde hij. De meeste waarnemers in Caracas rekenen overigens niet op een prijsdaling door een te groot aanbod. Ze wijzen erop, dat verscheidene OPEC-leden van plan zijn hun produktie te ver minderen. En daar staat eigenlijk alleen tegenover, dat Saoedi- -Arabië een extra produktie van een miljoen vaten per dag zal handhaven. RAAD VAN EUROPA: Gebrek aan speelruimte is een van de gro te problemen voor kinderen in de steden. STRAATSBURG Stadskinderen die gebrek aan ruimte hebben en lijden on der allerhande vervuiling van het mi lieu en kinderen wier ouders dikwijls beiden werken, moeten speciale hulp krijgen. Plattelandskinderen die vaak minder mogelijkheden dan kinderen in de stad, en minderbedeelde kinderen, kinderen van minderheidsgroepen en emigranten, hebben ook bijzondere voorzieningen nodig. Het zijn conclusies van een congres dat doofde Raad van Europa over de proble men van het kind, van zijn geboorte tot zijn achtste jaar, is georganiseerd. In een verklaring van het congres worden enke le fundamentele rechten van het kind uit eengezet, die aansluiten bij wat in de Ver enigde Naties al eerder is vastgesteld. In de verklaring van Straatsburg staan een aantal maatstaven waaraan bij de op voeding van kinderen moet worden vol daan om hen te helpen bij hun inpassing in hun omgeving. Een van de genoemde beginselen dat alle kinderen, wier ouders dit wensen, naar de kleuterschool moeten kunnen gaan. De Unesco, het kinderfonds van de Vere nigde Naties, heeft gisteren een rapport over de omstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden gepubliceerd, waar in een aantal afschuwelijke feiten staan vermeld: 15 van de 100 kinderen in de ontwikkelingslanden sterven in hun eer ste levensjaar, slechts 10 van de 85 die dit jaar overleven krijgen moderne medische zorg, een vierde van de overlevenden lijdt aan ondervoeding gedurende de peuter leeftijd, in welke jaren een kind in de ont wikkelingslanden 30 tot 40 maal zoveel kans heeft op sterven dan een leeftijdge nootje in Europa of de VS. inbieding laar zijn meer dan honderd aan het loket vande gaarde Blijdorp UITTOCHT NAAR VAKANTIEOORDEN GEHANDICAPT DOOR SLIPPARTIJEN (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/LEIDEN De winter, die morgenmiddag om tien over twaalf officieel begint, heeft een gladde entree gemaakt. Een vlotte doorstroming van het verkeer stond dit over het algemeen niet in de weg. Zeker niet als in aanmerking wordt geno men dat het verkeer extra werd belast door de duizenden vakantiegangers die met de skis op de imperiaal, per auto naar de win tersportgebieden zijn vertrokken. Zowel gistermorgen als hedenmorgen deden zich nogal wat slippartijen voor, waarbij doden en gewonden vielen. Op de A-12 nabij Gouda ontstond vanmorgen een file van acht kilome ter, nadat op de Gouwebrug een tankwagen was geslipt die de rijbaan in de richting Den Haag volledig blokkeerde. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor maar het wegsle pen van het gevaarte, waarvan de tank overi gens niet was lek geslagen, vergde wel een goed uur. Nabij Hilversum leidde de gladheid vanmorgen eveneens tot meerdere kop-staart-botsingen. Voorzover bekend raakte ook hier niemand ernstig gewond. Plaatselijk zeer gladde wegge deelten hadden gistermorgen wèl fatale gevol gen. In minstens vier gevallen leidde een slip partij tot een dodelijk ongeluk. Treinreizigers die de vertragingen van heden morgen op het traject Leiden - Rotterdam met de kou in verband brachten, vergisten zich. Oorzaak hiervan was een technische storing aan enkele wissels op het emplacement van Schiedam waarop vervolgens de boottrein uit Hoek van Holland kwam vast te staan. Tal van andere treinen kampten hierdoor met vertra gingen die opliepen tot een half uur. Het KNMI in De Bilt rekent ook de komende dagen op gladheid in de morgenuren. De nach ten zullen helder zijn en het zal licht vriezen. Later in het weekeinde, waarschijnlijk zondag, zal er weer bewolking komen. De kerstdagen zullen zich naar verwachting kenmerken door temperaturen rond of iets boven het nulpunt. De kans op een witte kerst is klein. Sinds 1900 is er overigens maar in tien gevallen sprake ge weest van een witte kerst. UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen ne men enorme risi co's waar het gaat om de veiligheid van het vervoer van treinreizi gers. Die risico's zijn het gevolg van een veel te gebrekkige oplei ding van de trein machinisten. Het is absurd dat ie mand met een op leiding van enke le maanden, al de verantwoordelijk heid krijgt voor het besturen van een trein. De voor ongelukken aan sprakelijk gestel de machinisten zijn veelal de zon debokken ge weest van het on verantwoordelij ke opleidingsbe leid van de NS. Dat zegt het be stuur van de Ver eniging van Ma chinisten (VVM) in haar blad „de Trekhaak". Vol gens de VVM wordt aspirant machinisten een deugdelijke ople- ding onthouden. De VVM vindt het dan ook nood zakelijk dat de NS het opleiding sbeleid herziet. Een woordvoeder van de Neder landse Spoorwe gen noemde de be schuldigingen volkomen onjuist. Hij zei dat aanko mend machinis ten na hun oplei ding eerst een jaar rangeer dienst moeten doen voordat zij de verantwoorde lijkheid van een reizigersdtrein krijgen toegewe- LONDEN De Londense goudprijs is gisteren tijdens de middaghandel officieel op 471,50 dollar per ounce (31,1 gram) bepaald, bijna zes dollar onder de "fixing" van 's ochtends. Na de mid- dag-fixing zakte de prijs nog verder en bij het slot werd 468 a 469 dollar genoteerd. Dat was meer dan twintig dollar lager dan woensdag. De prijsdaling werd vooral toegeschreven aan winstne mingen. Het nieuws dat de OPEC-conferentie in Cara cas definitief is mislukt en dat de olie-exporterende lan den volgend jaar helemaal zelf gaan uitmaken welke prijzen ze voor hun olie vra gen kwam in Londen te laat om nog van invloed te zijn op de goudhandel. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. „Stoppen met roken levert risico's op LONDEN Artsen die in de jaren '50 en '60 stopten met ro ken, lopen wellicht een grote re kans te overlijden aan zelf moord, leverkwalen of andere, met nerveuze spanningen (stress) samenhangende oorza ken. Aldus het jongste British Medical Journal. De statisticus Lee, die dit heeft uitgevogeld, concludeert dat als de samen leving gedwongen wordt het roken te verminderen, dit, al thans voor sommige rokers, wel eens averechtse gevolgen zou kunnen hebben. Wedstrijd wereldelftal op tv HILVERSUM - De NCRV-televisie zendt vrij dagavond 28 december op Ned. II de voetbalwed strijd tussen het Westduit- se Borussia Dortmund en de Rest van de Wereld rechtstreeks uit. De wedstrijd wordt ge speeld in het kader van het Jaar van het Kind. De opbrengst gaat naar het Unicef-kinderfonds. De uitzending begint om 19.25 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1