Rhodesië-verdrag morgen ondertekend eccano en Dinky Toys verdwijnen toch niet Kling negeert nog maatregel Yatieaan talin blijft ehuld in ubbelzinnig ïvaas Onzekerheid Kerstbezoek aan gijzelaars in Teheran Oliemiljonair wil Titanic opsporen Dissidenten in Polen vrijgelaten Opzet hulp aan Antillen verandert ABILENE Jim Grimm, een oliemil jonair uit Texas en een groot reiziger en onderzoeker, wil het wrak gaan zoeken van het Britse luxe schip de Titanic dat op de eerste reis naar New York in 1912 in de Atlantische Oce aan is gezonken met 1.513 mensen aan boord, nadat het in botsing was gekomen met een ijsberg. Grimm, een geoloog die een eigen oliemaat schappij heeft, is al ja ren bezig plannen te maken en hij gelooft dat het zijn mede werkers en hemzelf zal lukken het schip, dat op 608 kilometer van de kust van Newfound land ligt op een diepte van 3640 meter, zal kunnen bereiken. Om te beginnen wil hij het schip gaan filmen om vast te stellen waar en hoe beschadigd de romp is. Grimm die al een aan tal documentaires heeft gemaakt zal in de eer ste plaats worden bijge staan door Michael Harris en Marvin Stef- fins van de Internatio nal Expeditions Film Company. Men wil trachten de Titanic te bereiken met behulp van 's werelds grootste diepzeeduikap- paraat, de vijftien me ter lange Aluminaut die ook gebruikt was om een paar jaar gele den een voor de Spaan se kust in zee gekomen waterstofbom op te sporen. De Aluminaut kan tien personen vervoeren, afdalen tot een diepte van 4500 meter en daar uiterlijk 72 uur vertoe ven. De expeditie wordt voor het grootste deel gefinancierd door eni ge maatschappijen waaronder een grote oliemaatschappij en door een aantal weten schappelijke instellin gen. „Er zullen", aldus Jim Grimm, „speciale maatregelen worden getroffen tegen eventu ele diefstal van voor werpen aan boord van /ie Titanic die uiteraatd van belangrijke histori sche waarde kunnen zijn". Een tekening van de ondergang van dê Titanic, gebaseerd op verhalen van ooggetuigen. LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINA 9 WARSCHAU De Poolse au toriteiten hebben gisteren 15 dissidenten, die het afgelopen weekeinde waren gearres teerd, weer vrijgelaten. Het „Comité voor Sociale Zelfver dediging" (KOR) heeft dit meegedeeld. De vijftien waren gearresteerd om te voorkomen dat ze zouden deelnemen aan herdenkingsbijeenkomsten voor de doden die in 1970 bij demonstraties in Gdansk zijn gevallen. ;or Kortsjnoj veroordeeld SKOU Igor Kortsjnoj, de 20-jarige zoon van de uitgewe- I Russische schaker Viktor Kortsjnoj, is gisteren door een htbank in Leningrad tot tweeëneenhalf jaar dwangarbeid oordeeld wegens dienstweigering. Dit is door zijn moeder, Kortsjnoj, meegedeeld. vrouw Kortsjnoj belde vanuit haar huis in Leningrad met terse correspondenten in Moskou om de veroordeling van zoon bekend te maken. (Van onze correspondent Roger Simons) De Amerikaanse Airfix Industries, vember haar oude tccanofabriek gesloten heeft waar ook de beken- oys gemaakt werden, nhihelemaal niet van plan de pro- haar befaamd speel pop te doeken. De van de Dinky Toys uit ijzer zou toevertrouwd aan een bedrijf in Hong- terwijl een andere Britse fabriek, misschien gevestigd in Londen, zich in de loop van vol gend jaar zal gaan bezig houden met de produktie van Meccano bouwdozen. Airfix houdt haar plannen nog zo goed mogelijk geheim, omdat ze ru zie heeft met het 940 man sterke personeel van de Meccanofabriek in Liverpool. Voor de sluiting van dat bedrijf werd door Airfix een bedrag van vier miljoen pond uit getrokken. Ze hoopt het gebouw en de machines later voor een zacht prijsje te kunnen verkopen. Het voltallige Meccanopersoneel werd eind november plotseling af gedankt. De schok was zo geweldig, dat het onmiddellijk besloot een zo geheten „work-in" (bedrijfsbezet ting) te beginnen, die sedertdien nog steeds aan de gang is. De man nen en vrouwen, die bij Meccano werken, blijven dag en nacht in de fabriek. Geen enkel directielid wordt binnengelaten. De oude machines, die de Meccano onderdelen voortbrengen, blijven draaien. Volgens de bezetters van het bedrijf werden sinds het begin van hun bezetting al voor twaalf miljoen gulden Méccanobouwdozen besteld. Airfix zegt, dat Meccano in de afge lopen drie jaar een verlies van 17 miljoen gulden geleden heeft. Het personeel ging geregeld in staking. Dit jaar alleen al zou voor zes mil joen gulden aan bestellingen verlo ren zijn gegaan. De arbeiders en ar beidsters zouden ook erg veel ge stolen hebben. Hun relaties met de Amerikaanse bazen zijn nooit goed geweest. De Meccano werd op het einde van de vorige eeuw uitgevonden door Frank Horby, een bekende naam op het terrein van de Britse speel- goedfabrikage. Tot na de tweede wereldoorlog was het succes enorm. Daarna brak een slechte tijd aan. In 1971 werd het bedrijf door Airfix overgenomen. Hierna moest Meccano hoognodig gemoderniseerd worden. Maar dat is niet snel genoeg gebeurd. Mecca no werd veel te duur in vergelij king met andere bouwmateriaal voor kinderen, zoals bijvoorbeeld Lego. En nu het allemaal electro- nisch speelgoed is wat de klok slaat, vragen nog maar weinig jon gens naar een Meccanobouwdoos. En toch weigert het Meccanoperso neel te geloven, dat Airfix slechte zaken doet. Sommige arbeiders hebben meer dan dertig jaar dienst achter de rug. Ze hebben hun leven lang gewerkt met dezelfde machi nes, die nu hopeloos verouderd zijn. Hoewel de regering in Londen mo rele steun geeft aan de arbeiders, houden hun bazen voet bij stuk. Ie dereen moet er uit. Er zal wel een vergoeding betaald worden, naar gelang het aantal dienstjaren, maar de kans dat het aantal arbeidsplaat sen gered zou worden, zit er niet fOSKOU In het vreemde gezelschap van Brigitte Bar- ot en Abba staart een streng kijkende man met knevel de et mogelijke koper aan. Voor een roebel wisselt het portret an eigenaar, en de koper verwijdert zich van het boeken- 'alletje. Het portret van de man met knevel is dat van de LS ens geliefde, maar meer nog gevreesde dictator Josef kjoegasjvili, oftewel Stalin, wiens honderdste geboortedag torgen wordt gevierd. De verkoop van zijn portret aan nostalgische bewonderaars is een van die typische particu- 'ere bedrijvigheden, die in de Sovjet-Unie theoretisch ver- oden zijn maar in de praktijk oogluikend worden toegela- eo. 'enzelfde dubbelzinnigheid kenmerkt de houding van het Iremlin tegenover de „man van staal", die tot aan zijn lood zowel afgrijzen als een vorm van religieuze bewonde- wg wekte. Werd hij tijdens zijn leven door zijn 'onderhori- :m en gehuldigd als het grootste genie van de mensheid, drie iar na zijn dood werd de dictator in 1956 door zijn opvol- er Kroetsjev aan de kaak gesteld als een tiran. Vet Kroetsjevs befaamde geheime toespraak op het 20ste 'O- partijcongres werd de halfgod van zijn voetstuk gestoten tn werd de persoonlijkheidscultus rond zijn persoon ver- xordeeld. Het doek werd een beetje opgehaald over de nassa-terreur die aan miljoenen mensen het leven heeft ekost in gevangenissen en werkkampen. Het gebalsemde ijk werd weggehaald uit het mausoleum op het Rode Plein, waar het sinds 1953 had gerust naast het lijk van Le- :u iin, de stichter van de Sovjetstaat. Kroetsjev gaf Stalin een u nieuw imago mee: dat van een slechte en onbevoegde knoeier, die door zuiveringen, wanbeleid en schijnproces- ten onvoorstelbare aantallen slachtoffers maakte onder te- - enstanders, boeren en militairen. fKroetsjevs opvolgers, Brezjnjev en Kosygin, hebben het 'ef standpunt ingenomen dat het 30-jarig bewind van Stalin van te vitaal belang was in de geschiedenis van de Sovjet- Unie om het aan onbeperkte kritiek bloot te blijven stellen. De archieven werden gesloten, een deel van Stalins slacht offers zoals Boekharin, bleef op de zwarte lijst, en een vol ledig beeld van Stalins rol werd voorkomen. Het lijkt erop of men hoopt dat de belangstelling voor Stalin met het ver dijken der jaren zal wegebben. Van volledige rehabilitatie is geen sprake. Het principieel negatieve vonnis uit de jaren van Kroetsjev is niet herroe pen, maar in de praktijk is een duidelijke kentering waar Ie nemen: met name Stalins positieve kanten worden be licht. Het verwijt dat Stalin door misrekeningen in grote mate schuld had aan de nederlagen van het Rode Leger tij dens de tweede wereldoorlog is geschrapt. In de nieuwe oorlogsromans van Aleksander Tsjakovski wordt Stalin afgeschilderd als de majestueus dominerende figuur op de conferentie van Potsdam (1945) die zijn onbe- Irouwbare gesprekspartners Truman en Churchill de baas was. Over Stalins fouten en misdaden leert de So\jet jeugd waarschijnlijk minder dan de Duitse jeugd over Hitier. luis aartsbisschop San Salvador bezet SALVADOR Leden van de militante „Volksbond n de 28e februari" hebben het huis van de aartsbisschop m San Salvador bezet. idere leden van dezelfde militante organisatie hebben gisteren it vuur geopend op een kantoor van de Italiaanse autofabriek la Romeo. De schade is aanzienlijk. Beide acties zijn een pro- I tegen het politieoptreden tegen boeren, die een hacienda Iden bezet. In San Salvador zijn voorts gisteren betogingen louden, waaraan militairen een einde hebben gemaakt. Vijf ogers raakten gewond. Siegfried Haag in Stuttgart veroordeeld STUTTGART De voormali ge advocaat Siegfried Haag is gisteren door een rechtbank in Stuttgart tot een gevange nisstraf van vijftien jaar ver oordeeld in verband met de overval op de Westduitse am bassade in Stockholm in april 1975. De rechtbank achtte de 33-ia- rige Haag schuldig aan mede plichtigheid aan twee moor den, vrijheidsberoving en het uitoefenen van ongeoorloofde dwang op de Westduitse auto riteiten. Haag moest voor de vonniswij- zing uit de zaal worden ver wijderd omdat hij had ge dreigd de president van de rechtbank niet aan het woord te zullen laten komen. Doodstraf voor moordenaars president Park SEOEL Een militaire recht bank heeft gisteren het voor malige hoofd van de Zuidko- reaanse inlichtingendienst, Kim Jae-Kyu, ter dood ver oordeeld wegens de moord op president Park Chung-Hee op 26 oktober. Behalve Kim wer den nog zes anderen ter dood veroordeeld. Een achtste man werd tot drie jaar gevangenis straf veroordeeld wegens het achterhouden van bewijsmate riaal na de moord op de Zuid- koreaanse president. Mitterrand geeft Rocard vrij baan PARIJS Francois Mitter rand, eerste secretaris van de Franse socialistische partij, heeft voor het Franse radiosta tion „France-inter" gezegd dat elke socialist naar de presi dentskandidatuur van de soci alistische partij mag dingen, indien hij in de partij een be paalde stroming vertegen woordigt. Daarmee heeft Mit terrand de weg vrij gemaakt voor een kandidatuur van Mi chel Rocard, die lid is van het partijbestuur van de Franse socialistische partij. een uivel' "t>SKOU In Commu- een blad de Sovje- ssische co 2 inistische '■tij. is Stalin de voora nd van zijn m Jnderdste ge- ortedag „geen gel maar ook en duivel" Josef Stalin noemd. Het ad noemt het verkeerd en naïef ervan uit te gaan dat Q alin is afgeweken van de leer van Marx en Lenin en het >t Stalin juist voor zijn trouw aan de leer. Stalins fouten en eerder van methodische dan van theoretische aard: n meedogenloos beleid, met name bij het collectiviseren n de landbouwgronden; toch spreekt het blad in milde woordingen over de terreur van de dertiger jaren. it persbureau Novosti kritiseert Stalin in een uitvoerige schouwing om zijn „vergissingen en flaters" ook al prdt de dictator er verantwoordelijk voor gesteld dat de vjet-Unie zich tot een wereldmacht heeft ontwikkeld. aar zijn egocentrische persoonlijkheid wordt door Novos- „strijdig met Marx en Lenin" genoemd. sa MUZUREWA VANAVOND ALSNOG NAAR LONDEN LONDEN Morgenmiddag om een uur wordt in Londen het verdrag on dertekend, waarmee officieel een einde wordt gemaakt aan de oorlog in Zimbabwe-Rhodesië. Na een aan vankelijke weigering de ceremonie bij te wonen arriveert ook ex-pre mier Muzurewa vanavond in Lon den, om morgen zijn handtekening te plaatsen onder de documenten, waardoor volgende week de wapen stilstand van kracht wordt en het land voorjaar 1980 een onafhankelij ke staat kan zijn. In Londen hebben de guerrillaleiders Nkomo en Mugabe er gisteren geen twijfel over laten bestaan, dat het Pa triottisch Front met één lijst zal deelne men aan de komende verkiezingen in Zimbabwe-Rhodesië. In Salisbury heeft de Britse gouverneur Soames inmiddels beloofd, dat de twee partijen van het Front (Zanu en Zapu) zeer binnenkort worden gelegaliseerd. Verder zal Soa mes, zo wordt aangenomen, morgen middag besluiten de censuur op te hef fen en ongeveer 150 politieke gevange nen vrij te laten. Gisteren werd ook bekend, dat in na volging van Groot-Brittannië, de VS en Canada, ook West-Duitsland en Zwit serland hebben besloten hun economi sche sancties tegen Rhodesië op te hef fen. Verwacht wordt, dat Australië dit voorbeeld snel zal volgen. In het Britse Lagerhuis werd gisteren, tot grote woede van de oppositie, be kendgemaakt dat Shell en BP, de twee oliemaatschappijen waarvan is bewezen dat zij de economische boycot van Rho desië vele jaren opzettelijk hebben ge negeerd, niet zullen worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie vond de ver dere behandeling, in het licht van de huidige situatie, niet meer gerechtvaar digd. TEHERAN Familieleden van de Amerikaanse gijze laars in Teheran zullen met Kerstmis misschien bezoe ken mogen brengen aan de gevangenen in de Ameri kaanse ambassade. Dit is gisteren bekend gemaakt door een vooraanstaand lid van de Iraanse revolutionai re raad, minister van bin nenlandse zaken Hasjemi Rafsanjani. Zijn uitlatingen lijken echter alleen maar de verschillen tussen de mili tante bezetters en de Iraanse regeringsfunctionarissen te onderstrepen. Een woord voerder van de studenten verklaarde immers dat over een bezoek nog geen beslis- De begrafenis van de ayatollah Mofatah en zijn lijfwachten, die dinsdag in Teheran werden doodgeschoten, heeft gisteren geleid tot anti-Amerikaanse betogingen. Een zee van week lagende Iraniërs begeleidde de doden naar het graf. sing is genomen, en dat der gelijke beslissingen „aan ons" zijn. Gisteren spraken de studenten opnieuw minister van buiten landse zaken Ghotbzadeh te gen met de mededeling dat een officieel onderzoek in de VS naar de misdrijven van de sjah onvoldoende is voor de vrijlating van de gijzelaars. Het enige waardoor de gijze laars vrij kunnen komen is de terugkeer van de sjah herhaal den zij. De minister had echter gezegd dat hij voor zijn uit spraken voldoende bevoegd was. In Teheran is de voormalige vice-premier Entezam gearres teerd. Entezam was vorige week als ambassadeur in Zwe den naar Iran teruggeroepen, nadat uit documenten uit de Amerikaanse ambassade zou zijn gebleken dat hij bereid was met de Amerikaanse in lichtingendienst CIA samen te werken. Hij was vice-premier onder de eerste premier na de revolutie, Mehdi Bazargan. TUBINGEN De theo loog Hans Küng heeft gis teren de maatregel van het Vaticaan genegeerd om hem zijn leerbevoegdheid aan de universiteit van Tü- bingen te ontnemen en een anderhalf uur durend col lege gegeven, dat door meer dan tweeduizend mensen werd bijgewoond, die hem krachtig toejuich ten. Naar verluidt is Küng van plan te blijven doceren aan de katholieke theologische facul teit van de universiteit, totdat het ministerie van weten schapszaken van de deelstaat Baden-Württemberg, zijn ei genlijke werkgeefster, hem of ficieel zijn ontslag heeft gege ven. In Tübingen is gisteren opge richt een „comité ter verdedi ging van de rechten van de christen binnen de kerk" door de publicist Walter Dirks, de theoloog Norbert Greinacher en de hoogleraren Walter Jens en Otto-Herbert Hajek, ter on dersteuning van Küng. Onder de vele reacties, die zijn gevolgd op de veroordeling van Küng is er een van de Wereldraad van Kerken. Ge zegd wordt, dat de zaak niet beschouwd kan worden als een louter interne kwestie van de rooms-katholieke kerk, maar dat zij ook voor de oecu mene onmiddellijke gevolgen zal hebben. Volgens de we reldraad is het nu hoog tijd, dat alle kerken, die een dia loog met de rooms-katholieke kerk zijn aangegaan met het secretariaat voor de eenheid gaah praten over de funda mentele kwestie, die de in trekking van de doceerbe- voegdheid van Küng is. Uit Madrid wordt gemeld, dat de wijbisschop van Madrid, Alberto Iniesta, door de pre fect van de congregatie voor de bisschoppen, kardinaal Bag- gio, naar Rome is ontboden om „rekenschap af te leggen van zijn pastorale activiteiten". Dit bericht heeft grote onrust on der priesters en gelovigen ver oorzaakt. Bisschop Iniesta is de eerste ambtsdrager, die zich recentelijk in Rome moet ver antwoorden. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll DEN HAAG De opzet van de ont wikkelingshulp aan de Nederlandse Antillen wordt drastisch herzien. In plaats van de gebruikelijke projectge bonden hulp zal in de toekomst meer de nadruk worden gelegd op de zoge naamde programmahulp, waarbij de inspanningen van de Antillen bepa lend zijn voor de mate, waarin Neder land steun verleent. Dit schrijft minis ter Van der Stee in een nota over de ontwikkelingshulp aan de Antillen. In de nota komt minister Van der Stee grotendeels tegemoet aan de in 1976 door het Internationaal Monetair Fonds geuitte kritiek op het korte-baan-karakter van de hulpverlening. Hij dringt in de nota aan op een doel- en planmatiger beleid van de Antilliaanse regering, omdat hulp anders weinig zinvol is. Een van de eerste vereis ten daarvoor, zo schrijft minister Van der Stee, is een sanering van de overheidsfi nanciën. Daarnaast zouden de handel en het toerisme gebruikt kunnen worden, om de Antilliaanse economie te versterken. Momenteel leeft ongeveer twintig procent van de bevolking beneden het bestaans minimum. MINISTER VAN DER STEE IN NOTA:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9