buurtbewoners iibbelen over laatsen van akopbouwen voordwijk laaiend enthousiast voor NCR Vis Stedenspel „Ontploffen sportraad geen schuld gemeente" VVD-Noordwijk komt met plan voor garages bij Wantveld 90RSCH0TENARENIN EROEP Voor ton aan antiek gestolen uit kasteel Duivenvoorde Gymvereniging SJZ huldigt mevr. Lemmerzaal GIO LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINA 7 I0RDWIJK - Noord wijk staat vol enthousi- ne in de startblokken voor het Stedenspel. ijdag wordt het door de NCRV-televisie uit- Eonden. denkploeg kwam deze week onder leiding n burgemeester mr. Bonnike bijeen om de jlande aktiviteiten nog eens door te nemen. dereen was laaiend enthousiast", vertelde ter Hoevenaars, die in de badplaats de regie van het gebeuren heeft. Vandaag worden de voorbereidingen afgerond met een generale re petitie op het raadhuis, waarbij ook Judith Bos, die namens de NCRV de uitzending bege leid, present zal zijn. Morgenavond zal ten overstaan van enkele miljoenen kijkers blij ken of de Noordwijkse denk- en sportploeg lauweren oogsten of eervol ten onder gaan. De heer Hoevenaars vestigt nog de aandacht op een belangrijk punt. Het is mogelijk dat er mensen zijn, die snel het goede antwoord weten op een aan de denkploeg gestelde vraag. Men kan in dit geval direct het raadhuis in Noordwijk bellen (te lefoon 01719-19230). Van de telefoniste krijgt men dan te horen aan wie men het antwoord kwijt kan. Mocht het telefoonnummer in gesprek zijn, dan is er nog een andere mogelijkheid om het ant woord bij de denkploeg te krijgen en wel door het op papier te zetten en dit ijlings naar het gemeen tehuis aan de Voorstraat te brengen. Uiteraard wordt een dergelijke medewerking op hoge prijs gesteld. Het is niet de bedoeling dan men na het brengen van het antwoord op het raadhuis blijft. Publiek kan namelijk bij het gebeuren in de raadszaal niet worden toegelaten. Daarvoor is de ruimte beperkt Het gebouw ligt vol kabels en bovendien bevin den zich in en rond de raadzaal reeds zo'n veertig vijftig mensen, die bij de uitzending betrokken zijn. Oe bussen naar Arnhem vertrekken vrijdagmid dag om 17 uur vanaf het plein bij de Northgo- sporthal aan de Duinwetering. In totaal gaan er negen bussen met Noordwijkers naar de Rijnhal. „Veel meer dan wij eigenlijk verwacht hadden. Maar het enthousiasme voor dit evenement is bij zonder groot", aldus Peter Hoevenaars. De kaar ten zijn nagenoeg uitverkocht. De Van Heuven Goedhartstraat in Voorschoten met verschillende daken. RSCHOTEN De bewoners van de schotense wijk 't Kan zijn het onder- oneens over de plaatsing van dakop en op de woningen in deze buurt. Het met name om de woningen in de Van en Goedhartstraat, de Professor Asser- en Christiaan Huygensstraat. Gisteren idelde de Commissie AROB de be- rschriften die door een aantal bewo- uit de wijk waren ingediend tegen de te van een verklaring van geen be ten aanzien van de plannen van een collega-buurtbewoners om een da- iuw op hun huis te plaatsen. De huizen Kan" zijn ruim twintig jaar oud en in van origine platte daken. Een paar geleden zijn op een aantal woningen dakopbouwen geplaatst. De indieners Je bezwaarschriften werden eerder door Voorschotense gemeentebestuur in het lijk gesteld. Ook een verzoek aan de 1 van State om de bouwvergunning op fhorten leverde hen niets op. Namens de indieners van de bezwaarschriften betoogde de heer Zonneveld dat de fundering van verschillende woningen niet geschikt zou zijn om de last van een dakopbouw te dragen. Bij een extra belasting van 6 ton zouden de pa len zich opnieuw gaan zetten, wat wel eens scheuren in de muren tot gevolg zou kunnen hebben. Deze informatie, die in schrille tegen stelling staat tot de informatie waarover de ge meente beschikt, hadden de reclamanten van de bouwer van de huizen verkregen. De heer Zonneveld was bang dat de verzakking van de huizen met een dakopbouw ook gevolgen zou hebben voor de huizen zonder dakopbouw. „En wie betaalt dan onze schade", vroeg hij zich af. Mevrouw Wijsman illustreerde dat met een aantal voorbeelden van verzakkingen in haar straat. „Het schuurtje van mijn buren is nu al 75 cm verzakt", aldus mevrouw Wijsman. Dat er voor eventuele schade een verzekering zou kunnen worden afgesloten betwijfelden de re clamanten. Namens het Voorschotens college van burge meester en wethouders verdedigde de heer Van Druten de afgifte van de bouwvergunning. „Wij hebben bij diverse bedrijven informatie ingewonnen over de mogelijkheden om de hui zen te voorzien van een dakopbouw. Uit niets is gebleken dat dit niet mogelijk zou zijn". Hij re fereerde hierbij nog eens aan de beslissing van de waarnemend voorzitter van de Raad van State toen deze besloot niet over te gaan tot op schorting van de bouwvergunning. Het college van gedeputeerde staten motiveerde haar be sluit van 9 oktober om medewerking te verle nen aan het bouwplan op de volgende wijze: dat wij uitbreiding van een woning, waardoor deze qua afmetingen en indeling meer gaat vol doen aan de daaraan thans te stellen eisen, een normale zaak achten". Niet alle bewoners willen een dakopbouw. De reden hiervan is dat niet iedereen behoefte heeft aan de extra ruimte. Bij bepaalde blokken woningen komt het dan ook voor dat van vijf woningen maar twee van een dakopbouw wor den voorzien. Om het aanzicht in dit geval niet te veel te schaden is gekozen voor dakopbou wen die incidenteel geplaatst kunnen worden. Deze dakopbouw is dan ook afwijkend van de reeds eerder op andere woningen geplaatste schuine dakopbouwen. Mevrouw Wijsman vond het onbegrijpelijk dat de schoonheidscom missie met deze zaak akkoord was gegaan. Vol gens de heer Van Druten wilden burgemeester en wethouders dit punt nog wel eens bekijken. Dit was in de gevoerde Arob procedure niet ter zake. „Juist omdat niet alle bewoners een da kopbouw wilden, moest voor dit afwijkende model gekozen". De commissie-AROB brengt op grond van de nu verkregen informatie een advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. De uitspraak valt over een maand te verwachten. LEIDERDORPSE WETHOUDER IRMA GEHNER: LEIDERDORP Wethou der Irma Gehner-Ellenber- ger (VVD) is nogal verbol gen over de brief die zij gis teren van de (demissionai re) voorzitter van de Leider- dorpse Sportraad Jos Ge- rresse heeft ontvangen, waarin de schuld voor het ontploffen van de sportraad in de schoenen van het ge meentebestuur werd gescho ven. Tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de commissie Cultuur en Sport wees zij het verwijt dat het gemeentebestuur de sportraad niet serieus zou nemen radicaal van de hand. Zij kaatste de bal terug met de opmerking dat de vereni gingen de sportraad zelf niet meer zagen zitten. Wethouder Gehner bleek be reid tot een gesprek met het afgetreden bestuur van de sportraad, maar had slechts een sprankje hoop om het nieuw leven in te blazen. De commissie zat er duidelijk mee in, dat de georganiseerde sport het zonder klankbord moet stellen. „Wordt het geen tijd voor een artikel 61 commissie met ambtelijke bijstand", was de vraag van het burgercom missielid Koorn, waarop wet houder Gehner positief rea geerde. Het wil niet erg lukken met de commerciële verhuur van het in gemeentelijke handen zijn de gebouw Splinterlaan 91 waarin voorheen de Gorma- russchool op gereformeerde grondslag was gehuisvest. Het college was hiertoe genood zaakt om een dreigend gat in de onderwijsbegroting te dek ken. Aanvankelijke kandida ten, sportschool Van Houdt en een tandarts hebben het intus sen af laten weten. Tot nu toe is alleen overeen stemming bereikt met de bal letschool van Margriet de Jong. De commissie had er geen moeite mee, dat de volk suniversiteit K O, die al twee lokalen in gebruik heeft, een derde en mogelijk een .vierde lokaal tegen een lager tarief mag gebruiken. Ook de toneelvereniging Toverlei werd voor de duur dat de mul tifunctionele accommodatie (MFA) in Buitenhof nog niet klaar is, het gebruik van een lokaal voor een zacht prijsje toegezegd. eentesecretaris G. Hobo onthulde gister- op het plein voor het gemeentehuis lemeentewapen van Leiderdorp. Het wa- dat het cadeau is van het gemeenteper- el ter gelegenheid van de ingebruikne- van het nieuwe gemeentehuis, is door eenteambtenaren zelf ontworpen en ver- digd. Het, is uitgevoerd in een stalen Wapen van Leiderdorp raam met een hoogte van ongeveer twee me ter. De waarnemend-voorzitter van de perso neelsvereniging de heer D. van Leenen moti veerde bij de overhandiging de keus van het personeel, dat een wapen nog steeds een rol vervult in de samenleving doordat het iets van de eigen identiteit tot uitdrukking brengt. In de Sporthal aan issese Sportlaan wordt op 28 èn 29 december het ijkse Schoolbasketbaltoer- gehouden voor middelba- fholieren uit de Bollen- i. Veertien scholen met earns en een totaal van spelers treden maandag cember aan voor de regi- schoolkampioenschap- iinales van het toernooi en zaterdag 29 december leid van 16.15 tot 18.00 eld. 's Avonds is er 'en disco-avond in de aula het Lissese Fioretticollege. IRDWIJK Leerlingen Streekmuziekschool instreek geven zondag 6 iri een concert in de Her- ide Kapel aan de Noord wijkse Hoofdstraat. De toe gangsprijs voor de uitvoering is 5 gulden. KAN-begunsti- gers, CJP-houders en 65-plus- sers betalen 4 gulden, terwijl kinderen het concert tegen be taling van een gulden kunnen bijwonen. Op het programma staan onder meer werken van Hëndel, Haydn, Mozart, Schu bert, Bruch en Grieg. Het on- cert begint om 14.30 uur. VOORSCHOTEN In sport hal De Vliethorst vindt zater dag 29 december het jaarlijkse zaavoetbaltournooi voor de Voorschotense bedrijven plaats. Aan het tournooi ne men ondermeer de ploegen van de politie, brandweer, ge meente, bloemisten, VAM en Vlietwijk deel. Het tournooi begint om 10.15 uur. VOORHOUT De carnavals vereniging „De Bokken" orga niseert vanavond weer het jaarlijks kerstkienen. Dit eve- .nement, dat omstreeks 20.00 uur in café-rest. „Boerhaave" aanvangt, zal worden opgeluis terd door vele, in de kerstfeer passende prijzen, waaronder konijnen, kippen, krentebro- den, wijnen e.d. Morgenavond wordt in de kantine van de s.v. Foreholte tijdens het klaverjassen, door „De Bokken" een tombola ge houden. NOORDWIJK De fractie van de VVD in de gemeente raad heeft aan B en W een plan gepresenteerd, dat de si tuatie tussen Golfbaan en Wantveld ingrijpend kan gaan veranderen. Het voorziet in de aanleg van twee onder grondse parkeergarages met een capaciteit van in totaal 530 plaatsen voor personenau to's, en de bouw van bijna honderd woningen in de socia le sector. In de opzet van het plan wordt gedacht aan een grote parkeergarage, die aan 350 au to's plaats biedt en een kleine re met een capaciteit van 180 wagens. De VVD-fractie ziet in deze scheiding een voor deel, want daardoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de plaatsen in de kleinste garage buiten het zomerseizoen te verhuren aan omwonenden, die daarvoor belangstelling hebben. Een aantrekkelijk punt is de geprojecteerde woningbouw, gezien de behoefte aan bouw grond in de gemeente. Men denkt daarbij aan de bouw van 51 eengezinshuizen in de socia le sfeer (premie A- of B-wo ningen) en 45 woningen voor de één- en twee persoonshuis houdens. Deze laatste zijn gedacht in het centrum, terwijl de eengezins huizen in blokken van 25 res pectievelijk 26 dit centrum flankeren. Gedeelten van de Golfbaan komen in aanmer king om verkeersarm te wor den Situatie 1.1000 Het bebouwingsvoorstel voor het tussen Golfbaan en Want veld gelegen parkeerterrein is ontworpen door de Noordwijk se architect Hans van Egmond, uiteraard in samenwerking met de VVD-fractie. Bij het plan is een globale fi nanciële opzet gevoegd. Daar uit blijkt dat de bouwkosten op bijna zeven miljoen worden geraamd. Verwacht wordt dat aan opbrengsten aan bouw grond en aan zand ruim 1,7 miljoen terugkomt, zodat netto nog ongeveer 5,2 miljoen te financieren overblijft. De jaar lijkse kapitaalslast is berekend op 343.623,- hetgeen bete kent dat elke parkeerplaats per jaar zeker f 648,- moet op brengen. Bij dé kapitaalslasten komen nog de kosten van de parkeerautomaten, het schoon houden van de garages en de eletriciteit. Het liberale voorstel voor de bouw van woningen en twee ondergrondse VOORSCHOTEN Inbre kers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag voor ruim 100.000 gulden aan antiek en kunst gesto len uit het kasteel 'Duiven voorde' aan de Veurseweg. De inbrekers drongen het kasteel via een raam en van het kasteel. Volgens blinden aan de achterzijde een woordvoerder van de •Uit het kasteel 'Duivenvoor de', dat is ingericht als mu seum, is een groot aantal voorwerpen verdwenen. De buit bestaat ondermeer uit een dubbelloopsjachtgeweer uit de achttiende eeuw en een serie zeer exclusieve Chi nese theebusjes. Tijdens de inbraak waren drie personen in het kasteel aanwezig. Geen van hen heeft iets van de roof gemerkt ZOETERWOUDE - Temidden van al len die les van haar hebben, is gistera vond mevrouw A. Lemmerzaal .uitge breid gehuldigd voor de twaalfeneen- half jaar dat zij leidster van gymvereni ging SJZ is. Alvorens mevr. Lemmer zaal aan de beurt kwam reikte de heer A. te Mey, vice-voorzitter van de Ne derlandse Katholieke Gymnastiek Bond, de onderscheiding in zilver, ver bonden aan het lidmaatschap van ver dienste van de bond, uit aan de dames M. v.d. Kolk en R. Schuur. Mevrouw Van der Kolk, ruim vijftien jaar bestuurslid, werd vooral geroemd om haar organisatorische kwaliteiten. Trainster Ria Schuur verdiende de on derscheiding doordat zij het symbool is van het recreatieve gymgebeuren, ter wijl zij toch haar pupillen naar goede sportieve prestaties leidt. De meeste be langstelling ging echter uit naar me vrouw Lemmerzaal. „Mevrouw Lem merzaal is een Quicksilver", zei voor zitter Kamphuis, „steeds doet zij alles voor, hetgeen niet alleen vakkundig maar ook juist enthousiast gebeurt". Het grote aantal leden dat was op ko men draven deed de voorzitter voorts de opmerking maken dat zowel puur recreatieve als sportief gemotiveerde mensen zich thuis voelen bij de lessen van mevr. Lemmer zaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7