Ha ze rs wo uds vrouwencafé na één jaar gesloten Woubrugge remt plankzeilers OTEN SIEN'DEED VROUWEN TREFPUNT DE DAS OM Molenwoning wordt geïsoleerd Alphen heeft meer geld nodig voor aankoop industriehal Twee werkgroepen D'66 Hazerswoude Halve eeuw Nooit Gedacht" Academie iT Oegstgeest steunt school in Afrika „Rhynen- ij burch" organiseert „kerst-innl REGIO LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINflV HAZERSWOUDE-DORP Het vrou wencafé in Hazerswoude is gesloten. Het vrouwentrefpunt in het gebouw van de jeugdsociëteit 'Ons Stekkie' heeft na bijna één jaar 'draaien' de deuren moeten sluiten. De zeer gerin ge opkomst van vrouwen, ontnam de moed aan de initiatiefneemsters om nog verder met het café door te gaan. Lucia Belt, één van de initiatiefneem sters: „Ik denk dat het voor veel vrou wen een kwestie van drempelvrees is. Er zijn door de media zoveel negatieve din gen naar voren gebracht, dat het woord vrouwencafé alleen al de meesten de ril lingen over het lijf doen lopen. Het woord is geladen met beweringen als: lesbisch, dronkenschap en meer van dit soort dingen. Ik zeg met stelligheid dat dit niet waar is". Carla Campfers ook één van de vrouwen van het eerste uur, is evenmin te spreken over de rol die met name de teevee heeft gehad. Vooral het programma "Ot..., en hoe zit het nu met Sien",waar de Hazerswoudse vrou wengroep aan meewerkte, wordt door haar van een onthutsende eenzijdigheid beschuldigd. „Na de laatste uitzending over "het huwelijk" konden we ons café wel opdoeken. Het vrouwencafé werd daar dermate negatief in behandeld, dat het beeld van wat een dergelijk centrum nu eigenlijk is nog meer vertroebeld werd. Het heeft een gevoelige knauw ge geven. Nu is het wel zo, dat er voor de uitzending van dat programma ook min der vrouwen kwamen, maar het was toch zeker de druppel die de drempel deed overlopen" aldus Carla. Definitie Het vrouwencafé: "Trefpunt van 'rooie' vrouwen die gespeend van gevestigde moraal het huwelijk niet meer zien zit ten en tesamen hun onmachtigheid te genover de mannenwereld verdrinken". Vele huisvaders en moeders zien de bo venstaande definitie als de juiste en wor den daarin door de publiciteit gesteund. Lucia: „Het is allemaal te gek natuurlijk wat er wordt beweerd. In dit dorp is het juist allemaal gematigd en de vrouwen die er negatief over praten kwamen nooit in het vrouwencafé. Het vrouwen café is, zonder dat je de woorden te gela den moet opvatten, een centrum waar de vrouwen uit hun isolement kunnen ko men". Carla: „Je gaat trouwen, krijgt een kind, het gaat allemaal erg aardig maar ergens heb je toch een onbevredi gend gevoel dat moeilijk is uit te leggen. Je kijkt naar buiten, nou.., daar is ook niet veel te beleven en je grens ligt bij de bakker want verder kom je niet. Je draait in een cirkeltje waar je uit wil. In het vrouwencafé kan over dit soort din gen worden gepraat. Je merkt ineens van hé, die heeft precies hetzelfde ge voel en je voelt je een soort 'samen sterk"'. Lucia: Je wordt door de vrou wen gestimuleerd. Ik ben bijvoorbeeld veel meer gaan lezen. Maar aan de ande re kant. Je hoeft niet persé over je pro blemen te praten. Het vrouwencafé heeft ook een grote gezelligheidstaak. Wij schonken zwak-alcoholische dranken en een tosti kon je er ook krijgen". Niet alleen oudere mensen leven met een negatief beeld van het vrouwencafé. Ook de kinderen hebben al zeer be dachtzame opmerkingen over het vrou wencafé. Lucie is door een klassejuf uit genodigd om te komen praten op de mavo tijdens het uurtje 'maatschappij leer'. De juf vroeg aan de kinderen wie er in een vrouwencafé kwamen. De kin dermonden bestempelde onverschrok ken de bezoeksters als "wijven". Carla: „Het is niet zo dat het vrouwenca fé nu voorgoed is verdwenen. Het is haast wel zeker dat het weer terug komt. Voorlopig moeten we het echter zonder het café doen. Tot de vrouwen in Ha zerswoude moed genoeg hebben om de stap over de drempel van het vrouwen café te nemen". HUIB HIKKE WOUBRUGGE De commissie Welzijns zaken had gisteravond twee interessante za ken op de agenda staan. Er diende advies uitgebracht te worden over een conceptve rordening voor studietoelagen en over het al dan niet afsluiten van Woubrugse wateren voor planksurfers. De conceptverordening voor studietoelagen ging eigenlijk de mist in. De aanwezige com missieleden hadden het ter inzage liggende con cept niet bestudeert en konden er derhalve weinig verstandige dingen van zeggen. Wet houder Van der Laan zat wel met de handen in het haar, want het lag in de bedoeling van B en W van Woubrugge om een advies ter tafel te krijgen. Dit in verband met lopende aanvragen. In arren moede werd nu het concept maar doorverwezen naar de commissie onderwijs (21 januari) en naar de volgende vergadering van Welzijnszaken. Overigens achtte de commissie zich niet competent om over de lopende aan vragen te oordelen bij gebrek aan informatie. In dit verband is het wel aardig te wijzen op de algemene beschouwingen van raadslid Vos (PvdA) in november. In zijn algemene beschou wingen stelde hij, dat „door de slechte leiding de commissie Welzijnszaken een slecht functio nerende commissie was". Misschien zou het ook wel eens aardig zijn, als hij de leden eens onder de loep nam. In het kader van een vraag van het Recreatie schap Noord-Zuidhollands Plassengebied dien de de commissie zich te bezinnen over de plaats van de plankzeiler (surfer) in deze waterrijke gemeente. De heer Ouwerkerk zelf een ver woed surfer was tegen elke beperking, om-' dat hij dit niet de taak van de commissie achtte. Commissielid Henk de Jeu in watersport- kringen een bekende naam wees op de geva ren, die hier en daar ontstaan door de beper kingen in wendbaarheid, die een surfplank nu eenmaal heeft. Na veel vijven en zessen werd besloten B en W te adviseren deze sport in de Woudwetering te verbieden met uitzondering van de weekends, want dan is er nauwelijks be roepsscheepvaart. Het ligt in de bedoeling, dat deze regel ook in de nieuwe Algemene Politie Verordening wordt opgenomen, stelde wethou der Van der Laan. llllllllillllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNllllllllllllllllllllllllllllilii Volgens burgemeester en wethouders van Ha- bedrag gereserveerd, zerswoude verkeert de molenwoning aan de Stationsweg (8) in een redelijke staat. In 1975 De CDA-fractie in de gemeenteraad is van me- werd het huis verbouwd, maar het dak werd ning dat de woning, en vooral het dak, in een toen niet geïsoleerd. Maar dat zal in de toe- matige toestand verkeert. Nu de Rhymenbur- komst wel plaats vinden, want in de begroting cher Molen wordt opgeknapt, acht de fractie van de gemeente voor het komende jaar is een het gewenst ook de woning op te knappen. Kerstconcert in Roelof- arendsveen ROELOFARENDSVEEN De muziekvereniging 'Lief de voor Harmonie' geeft woensdag 26 december in sa menwerking met het ge mengd koor 'Vox Laeta' een kerstconcert in de parochie kerk van St Petrus Banden. Het concert, dat onder het dirigentschap van zowel Jan van der Meer als Jan Corne- lissen zal staan, begint om 15.00 uur. Voor de muziekvereniging 'Liefde voor Harmonie' is het de eerste keer dat zij als de harmonie zal optreden. Tot voor kort trad de vereniging op als fanfare. Het programma voor het kerstconcert bestaat ondermeer uit werken van Handel, Mozart en Bach. Indoor- wedstrijden bij 'Xenophon' HAZERSWOUDE Dertien verenigingen nemen op de zondagen 22 en 29 december deel aan de indoorwedstrij- den voor pony's in manége Xenophon aan de Rijndijk. De wedstrijdleiding van dit toernooi is in handen van de 'Groenendijkruiters*. Op 22 december zal er groeps- dressuur zijn in de categorie LI. De categoriën L2-, M- en Z-dressuur alsmede een springwedstrijd staan voor 29 december op het programma. De deelneemsters en deelne mers zijn lid van de verenigin- ten uit Alphen aan den Rijn, tompwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Heerjansdam, Ha zerswoude, Hoofddorp, Wasse naar, Huis Ter Heide, Brielle, Nieuw Vennep, Aarlander- veen en Nieuwe Wetering. De industriehal, die inzet is van de onderhandelingen. Op deze plaats willen b. en w. woningen bouwen. ALPHEN AAN DEN RIJN De on derhandelingen tussen Zeeman en de gemeente Alphen aan den Rijn over de industriehal aan het Rietveldsepad verlopen stroef. B. en W. van Alphen zullen binnenkort een nieuwe poging ondernemen om de industriehal in han den te krijgen om op die plaats wo ningbouw mogelijk te maken. Burgemeester M. Paats zei gisteren dat er een groot (financieel) gat zit tussen de vraag van Zeeman en het aanbod dat de gemeente heeft kunnen doen. Om dit gat alsnog te dichten zal de gemeente het Rijk verzoeken om meer financiële steun. De rijksbijdrage van 80% met een aan een maximum gebonden bedrag is niet toerei kend gebleken om de exploitatieparagraaf, van het toekomstige woongebied, sluitend te krijgen. De onderhandelingen met Zeeman moe ten volgens 1 januari worden afgerond. Dan verloopt de optie. Volgens Paats zul len projektontwikkelaars geen kans krij gen om de situatie uit te buiten als de ge meente en Zeeman elkaar onverhoopt niet zouden weten te vinden. De burge meester zei dat middels een nog vast te stellen bestemmingsplan de zaak in de hand gehouden kan worden. HAZERSWOUDE/KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Uit de onlangs opgerichte Hazerwouds/Koudekerkse afdeling van D'66 zijn twee werkgroepen gevormd, die elk de politieke situatie in de gemeenten aan de Oude Rijn op de voet gaan volgen. Uit deze groepen zullen te zijner tijd wellicht kandi daten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1982 worden gerekruteerd. De personen die van zo'n werkgroep deel uit maken, zullen in elk geval de publieke tribunes bevolken tijdens de openbare gemeenteraadsvergaderingen. Een andere werkgroep, bestaande uit veertig personen, ke'nt lie den die de voorbereiding van de verkiezing van het bestuur van de nieuwe afdeling voor hun rekening nemen. „Voorlopig één afdeling voor twee gemeenten", aldus Karei Dekker, één van de initiatiefnemers tot de oprichting. „Maar het is best mogelijk dat eventueel in een later stadium van twee, een Hazerwoudse en een Koudekerkse, afdelingen sprake is". Aan het begin van het komende jaar (.januari of februari") zal een bestuur worden ge kozen door de D'66-ers. AARLANDERVEEN De IJsvereniging „Nooit Ge dacht" gedenkt morgen met een receptie in het Oude Rechthuis het feit, dat zij 50 jaar geleden werd opge richt. Tiidens de zeer strenge winter van 1929, kwamen 50 schaatsliefhebbers bijeen. Het doel van de bijeenkomst was te komen tot de oprichting van een vereniging tot ijsver-' maak. Vier dagen na de officiële oprichting werden door het bestuur al schaatswedstrijden georganiseerd. Vijftien jaar na de oprichting had de vereniging de be schikking over een eigen baan: het toenmalige polderbes tuur van de polder Nieuwkoop verleende de vereniging het recht om een baan te onderhouden achter de begraaf plaats aan het Zuideinde. Zat men eenmaal in het bestuur van de ijsvereniging, dan bleef men jaren zitten, zo heeft de jubilerende vereniging talrijke jubilarissen gekend die meer dan 25 jaar bestuurs lid waren. Tijdens de receptie die tussen acht en negen uur wordt gehouden worden de heren G. C. van Dolder (secre taris) en J. Kempen (penningmeester) gehuldigd, voor het feit dat zij 25 jaar deel uitmaken van het bestuur. OEGSTGEEST De Cl telijke Pedagogische Ac mie wil 10.000 geilden bi kaar brengen ter onder: ning van het onderwijl het dorpje Malambay in Afrikaanse land Sierra ne. Een deel van het wordt besteed aan de iiu ting van 4 lokalen die langs gereed kwamen, overige deel wordt gebn voor de aanschaf van middelen. De leerlingen de academie willen vers< lende acties houden om geld bij elkaar te krijgei De actie vindt vandaag morgen plaats. Dondermi< wordt een vier kilometer parcours uitgezet waar de 1 lingen het geld letterlijk bi kaar zullen lopen. Met parlf i lieren, bedrijven en inste gen zijn contracten afgesl om per afgelegde kilom st een bedrag variërend van er tot 25 cent te betalen. |g( meer kilometers er afgej(v worden, hoe meer geld er n b< Malambay in het laatje k« h; Het parcours is door het v< dorp uitgezet en voert on(C meer langs het winkelcenU d< Lange Voort. De 200 dee|ai mende leerlingen gaan i Si 13.00 uur van start en zu| indien de conditie dat toej E tot 16.00 hun rondjes lopen L het gebouw van de pedag o sche academie aan de Hai n boslaan 101 vindt vrijdag I 12.00 tot 21.00 uur een gi e fancy-fair en rommelmj si plaats. De opbrengst hien f komt ook ten goede aan dei v tie. 1 Nieuwe accommodatii j op komst vooi l drie Alphensfi1 instellingen ALPHEN AAN DEN RIJ k - De 220.000.- die de i i phense jeugdraad volgeni v meerjarenplanning het ti mend jaar tot zijn bescl <j king heeft voor berd i, krachten en accommoda f voor drie instellingen, i f is tenminste wat het 1 j; (Dagelijks Bestuur) van k Jeugdraad voorstelt. HetJ t heeft de hoogste priori| c toegekend aan de „Verf c ging voor Welzijnswi i Halfje Wit", de „Sticht! 0 Zoldertje". Bij de totsta| koming van deze keuze b ben aktiviteiten van de; stellingen en „gedane toei gingen" een rol gespeeld. Over „Halfje Wit" zegt het| r dat de ruimte waarvan d 1 instelling sinds 1976 gebr, c maakt te klein en niet c schikt is voor alle aktivteii v „De vereniging telt dusdJ c veel leden, dat de behuii ook vanuit dat oogpunt bezj al veel te klein", aldus het I e De kosten die met de niet I bouw gemoeid zijn worl c door het SDB getaxeerd I 1 ruim 1 miljoen. c HAZERSWOUDE Wijkcomité Rhynenbul organiseert op woensdag december, Tweede Kerswi vanaf twee uur 's middj in het Anker aan de Had woudse Rijndijk een kcj inn. Opzet van de organ! toren is „om de contac^ tussen de mensen te bc deren". Daarom wordt 1 alle leeftijdsgroepen aantal activiteiten ontpit id. p Zo zijn er een klaverjas* strijd, een poppenkast, I lampionoptocht waarvoor pk kinderen 's middags de larf" onnen kunnen maken en if een expositie van de schil rijen van de heer Pieterse. tiegroepen zullen even«f acte de présence geven, i einde de aanwezigen de I te bieden om over bepa onderwerpen, het kerstgell ren bijvoorbeeld, van gedi ten te wisselen. Ook zullei films worden vertoond. Het kerstdiner is een natii lijk („geen hoofdbestandd# aldus het wijkcomité) onr deel van het programma. Het wijkcomité verwacht geveer honderdvijftig p< nen op de kerst-inn. Het 1 bij de gemeente een subi gevraagd van 1860,F w. echter voelen meer een maximale garantiesub! van 750,Voorwaard» dat de deelnemers aan}, kerst-inn die ook willen ren, een eigen bijdrage 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4